Szegedi Uj Nemzedék, 1924. január (6. évfolyam, 2-25. szám)

1924-01-03 / 2. szám

SZEGEDI UI NEMZEDÉK 1924 január 3., csütörtök. A csongrádi borabamerénylőket atlCW0rw«w«ftí'‘í“1!gyO»B8^PW (Saját iudósiiónktól) Boltka Sán­dor dr. rendötfötanácsos, az áliam- rendörség szegedi kapitányságának vezetője déli 12 órakor tette át a csongrádi bombamerénylet nyomozati iratait a szegedi kir. ügyészség el­nökéhez, Zombory Jenő dr.-hoz és ugyanekkor kisérték át a törvény­szék fogházába a merénylet 8 gyanú­sítottját is. Az ügyészségi elnök Balázs Sán­dor dr. kir. ügyészt bizta meg a vizsgálóbíróhoz beterjesztendő és a gyanúsítottak előzetes letartóztatásá­nak fenntartására vonatkozó ügyészi indítvány elkészítésével, amelynek megtörténte, — tekintettel a nyomo­zati anyag óriási terjedelmére — csak holnapra, vagy holnaputánra várható. Zombory János dr. íizsgálóbiró határozata után a kir. ügyészség, esetleg még kiegészíti a nyomozati anyagot és azután fogja előíerjesz- i tcni a vizsgálóbíróhoz a vizsgálati | fogságra vonatkozó indítványát. | Egyébként mint minden büntető ügyet, úgy ezt is szigorúan a büntető- 1 perrendtartás által meghatározott mó- I dón fogják lefolytatni, miért is illeté­kes helyen csodálkoztak azon a ! tájékozatlanságon, amelyet egyes vi­déki és fővárosi orgánumok árultak el, amikor azt írták, hogy a nyomo­zást vezető kir. ügyészség elnökéi és a vizsgálóbírót visszarendeliék Sze­gedre. Aki a bünte'ö perrendtartás­sal csak némileg is tisztában van, « az tudja, hogy ez jogászi abszur­dum; mert nincsen olyan hatóság, amely akár a kir. ügyészt, akár a vizsgálóbírót visszarendelhemé, mert mindkét hatóság működésének csu­pán a törvény szab határokat. A tény oz, hogy a vizsgálóbíró és az ügyész­ségi elnök a helyszíni és a szakér­tői szemléket és a boncolást a merényletet követő első és második napon megejtették, de mivel az ügy ekkor még nem volt abban a stá­diumban, hogy a vizsgálóbíró a kihallgatásokat megkezdheite volna | és ez egy-két napon belül nem is volt j remélhető, mindketten visszatértek székhelyükre Szegedre és innen irá- nyitották a nyomozást. mgyar ön0ilkoS|ok Aradon A nyugdíjazott magyar vasutasok az éhhalál elöl a halálba menekülnek {Saját Iudósiiónktól.) A megszál­lóit területi magyar hkosság kétség­beejtő helyzetéről, már számtalan esetben beszáraoliunk. Legújabban egy Aradról menekült nyugalmazott vasúti fölisztviselö szám.ol be azok­ról a visszás állapotokról, amelyeket a megszálló oláhok idéztek elő azzal, hogy a nyugdíjas magyar vasutasok­nak, a kölcsönös egyezségek dacára is beszüntették a nyugdijak folyósí­tását. Aradon, hol a nyugalmazott magyar vasutasok meghúzódtak, már régóta elterjedt az a vészes hir, hogy az oláhok beszüntetik a nyugdijak kiutalását. December utolsó napjai­ban azután valóra vált a kósza hir, mert az oláh hatóságok minden egyes magyar nyu^jdijasnak tudomá­sára hozták, hogy január elsejétől már nem folyósítják a fizetéseket. Az embertelen és indokoiaüan intézke­dés a legnagyobb elkeseredést vál- íoiia ki az amúgy is máról-holnapra élő magyar lakosság megkínzott tel­kéből. Az elkövetkezendő bizony­talanságtól megiettenve öt magyar nyugalmazott íőtisztviselő követett el öngyilkosságo!, kik az éhhalái tor­kában nem tudlak megbirkózni a kilátástalan nyomor usággal. A tragikus tömeges öngyilkossá­gok, a legnagyobb megdöbbenést váltütiák ki Arad városának magyar társadalmából. A megszállott területi magyar nyug­díjasok bizonytalan helyzete már régóta kisért. A mull év nyarán az oláhok váratlanul megiagadiák a nyug­díjasok illetményeinek folyósítását s csak a magyar kormány erélyes fel­lépése vetett véget az oláhok ön­kényeskedésének. A legújabban be­jelentett újabb szerződésszegést a magyar kormány minden bizonnyal nem fogja akceptálni és mindent meg­tesz, hogy a megszáilutt területi nyugdíjas vasutasok megkapják meg­érdemelt járandóságukat. Az aradi tömeges öngyilkosságok szomorú hírét és a magyar vas­utasok tragikus helyzetét ismertető emlékiratot egy Aradról elindult magyar küldöttség tegnap vitte Buda­pestre és adta át a magyar külügyi kormánynak. ötvenhárommillió font Török­ország deficitje Konstantinápoly. A török pénzügy- miniszter a költségvetés nagy defi- cilje iiiiatt lemond. A deficit 53 millió, tölök fontol tesz ki. A hajléktalanok statisztikája. A sok mindenféle statisztikai kimutatás között, melyet az év végével szoktak elkészíteni, különösen érdekes az, mely a szegedi hajléktalanok menhelyének forgalmáról szól. Az erről szóló ki­mutatás szerint, melyet Frányó István menhelygondnok állitott össze, a múlt évben összesen 17.675 férfi és 5239 nő fordult meg a hajléktalanok men- helyén. A férfiak között a legidősebb 89, a nők között 87 éves volt, mig a legifjabb férfi 5, nő 3 éves. Elhalt a men helyen összesen 19 férfi és 7 nö, kik közül négyet a közkörházban temet­tek el. Jogerősen elítéltek a menhely lakosai közül összesen 8 egyént. A múlt évben az előző évhez képest apadást mutat a hajléktalanok létszáma, amit a menhely gondnok .főleg annak tulaj­donit, hogy a menhely céljaira hasz­nált barakk teteje megrongálódott, a legkisebb esőben beázik és így nem Létre jön a magyar—olasz vasúti egyezmény Róma, január 2. A közeli jövőben sorra kerülő magyar—olasz keres­kedelmi szerződésre vonatkozó tár­gyalások a magyar tengeri közleke­dés kérdését, továbbá Fiume szabad kikötő szabad használati jogát ve­szik sorra. Értesülésünk szerint rövi­desen aláírják ezt a magyar—olasz vasúti egyezséget. Lengyelországot is a klsantantba csalogatják Páris, január 2, A Victoire Len­gyelország magatarlását és a kis- antant viszonyát fejtegetve, kívána­tosnak tartja, hogy Lengyelország is belépne a kisantanlba, mert a Habs­burg monarchián osztozkodó három félnek célja, hogy territorriális tekin­tetben a status quo ante fenntarias- sék és ez Magyarország ellenkező törekvéseivel szemben védve legyen. Lengyelországot e részről ugyan nem fenyegeti veszély, Németországgal szemben pedig Lengyelország Fran­ciaország hátik. segítségére támaszkod­X üvegezés legolcsóbb Tóthnál, Valéria- lo.r 14., Sebők mellett. 2234 HIKKK egjr Isteabuii, Ulszsit egy liutttu., Slszei ag; latent őrSk Igaisigban, Staaek hagjaroruág feiíámadásáDas. kam vusplrsnäl rtaptár: 1924 január 3„ C'ülörtök. Időjárás; Hideg idő várható, jele«- tékeny havazással. Somogyi könyvtár: Nyitva délelőtt 10—1, délután 4—7 óráig. Muzeum: Zárva. Belvárosi Mozi: Csülörfökön és pén­teken : A velencei kalmár (Mindkét rész egyszerre). Azonkívül Nordisk vigfálék. Korzó Mozi: Csütörtökön: Atlantis. (Mindkét rész egyszerre.) Szerkesztőségi órák naponta délelőtt 9—10 és délután 3—6 óráig. A nyomdai és az ejjeli szerkesztóség) teltfonszám 17—19. Külföldi diplomaták a kormányzó előtt Nagybányai Horthy M'klós Migyar- ország kormányzója újév napján déielőtt 11 órakor fogadta a diplomáciai testület tagjait, akik szerencsekivánataikal fejezték ki az államfőnek. A fogadás a hagyomá­nyos kü sőségek és keretek közt történt. A királyi várpalota udvarán a Krisztina­városi szárnynál a lakosztályba vezető bejárat eiőit egy gyalog diszsz.ázad állt. Az előcsarnokban, a lépc'iöházban s a folyosókon pedig a diszbeölfözött testőrség állt sorfalat. A diplomáciai kar a lak­osztály sarok szalonjában gyülekezett és félkör alakba állva várta a kormányzót, akit a diplomáciai kar nevében Schioppa Lődne apostoli nuncius üdvözölt francia nyelven, melyre a korniányzó ugyancsak francia nyelven válaszolt. ( Teleki Pál gróf köszöneté. Teleki Pál gróf volt miniszterelnök, Szeged L kerületének nemzetgyűlési képviselője, pártja újévi üdvözlöt<'^iratára párt­elnökéhez: Kelemen Béla dr. nyug. miniszterhez a következő táviratot küldte: nNagyméltóságu Kelemen Béla urnák Szeged. Hálás köszönettel vi- szonzom a jókivánatokat. Adjon Isten népünknek kitartást. Szegednek virág­zást. Hived: Teleki Pál. Schneller professzor nyugalomba vonul; Schneller István dr. egyetemi tanár január 1-ével nyugalomba vonult. A kiváló tudós, kinek nagy része van abban, hogy a száműzött kolozsvári egyetem Szegedre került, ebből az alkalomból levelet irt Somogyi Szilvesz­ter dr. polgármesterhez. A levélben Schneller professzor megemlékezve ar­ról a szerefetröl, mellyel Szeged városa falai közé fogadta az egyetemet, többek között a következőket írja; „A jó Isten áldása legyen egyetemünk utján is Szegeden, a magyar Alföld vezető városán, sötét napok után a magyar nemzeti megujhódás fénylő napjának első hírnökén, elszánt elöharcosán, legyen pedig különösen a város vezetőin, akik ténykedésükkel felismerték, hogy hazánk integritásának teljesen meg­bízható alapja és ereje: a magyar nem­zet kultúrájának fölényes volta ; s hogy ezért is az egyetem gondozása nem csak kulturális, hanem különösen nálunk a mai politikai helyzetünknél fogva első sorban hazafiul kötelesség.“ Jő Írással biró és elszámolásban jártas urtiölgy, esetleg nyugdijss vasutas tiszt­viselői alkalmazást nyerhet a Szegedi U] Nemzedék kiadóhivatalában. Jelentkezés délután 3—6 óra között. A Jótékony Nőegylet Leány osztályának táncesté'ye. A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet Leány- osztálya 1924 január hó 5 én esti 9 órai kezdettel a Kass-vigadó nagytermében jótékonycélu zártkörű táncestélyt rendez. Belépődíj: S/emélyjegy 5(X)0 korona. Táncosjegy 4(K)0 korona. Felülfizetése- ket tekintettel a jótékony célra az egylet köszönettel nyugtáz. Esperanto. A háború után a müveit közönség figyelme lassan-lassan az espe- rántó semlege.s világnyelv felé fordul. Mig egyrészt a háború sokaknak bebizonyi- toita, hogy e könnyen tanulható sem­leges világnyelv segélyével mindenütt, még az ellenség között is jóbarátra tatait, kivel könnyedén megértethette magát, addig másrészt a mai idők rohamos gazdasági fejlódése kívánatossá, sőt szükségessé tette több téren az espe- ranio használatát Bélyeg- és képeslap- gyűjtők ennek segélyével a legnagyobb sikert érték el Küitöldi kereskedők, sót több fővárosi cég is állandóan hirdet esperanto újságokban szép eredménnyel. Hivatalos lapjuk van, mely bejárja a világ minden részét és közöl címeket minden világrészből, gyűjtök és levelezni kívánók részére. A „Szegedi Esperanto Egyesület“ a belvárosi elemi iskolában Turzó Péter elnök es Csúcs József tiikár vezetésével folyó hó 3 án este 7 órakor uj tanfolyamot nyit kezdők és haladók számara, heti két órával. A tanfolyam díjmentes Ez évben a magyar esperantisláknaK különben oly élve­zetben lesz részük, mely sokak számára megfizethetetlen szeilemi érteket nyújt. Az esperanto világkongresszus ez évben (augusztus folyanián) Budapesten lesz megtartva, hova összejönnek a világ min­den részéből az esperanto hívei, hogy tüntessenek az esperanto használhatósága mellett. Újév napia a torony alatt. Az esztendő első napján ünnepi csönd borult a városi hivatalokra, csak a polgármesteri hivatalban nem szűnt meg a forgatom. Ezen a napon is. mint Szilveszter napján nagy számmal keresték fel a polgármestert tisztviselői, hogy szerencse kivánataikat kifejezzék előtte. Legelső volt az üdvözlők között Szabó Sándor törvényhatósági bizott­sági tag, ki kormos kényényseprö- tnesterí ruháját külön e célra felöltve, már a reggeli órákban üdvözölte a polgármestert. Azután sorba jöttek a hivatalok és egyesületek. Újév napja alkalmából Glatifelder püspök táv­iratilag, Teleki Pál gróf pedig levélben üdvözölte a polgármestert. Somogyi pí)lgarniester a város több vezető­emberét szintén felkereste, köztük Vár­helyi prelátust és Aigner Károly fő­ispán csaladját. Belvárosi Nozi. Telefon; Irodai 2-98, pénztári S-82 December 4. és 5-én, csütörtök, péntek A klasszikus filmek legkíválóbbja I Hennsíi Porten, Harry Liedtke és Werner Krauss-ai a Velencei kalmár. Shakespeare örökbecsű müve filmen 2 részben 8 felvonásban. Mindkét réss evyszerre, egy* előadásban. Ezt megelőzi egy kitűnő No'dísk vígjáték. Előadások hétköznap fél 5 fél 7, fél 9. Befagyott a Tisza. A beállott szo­katlan téli hidegidöjárás következtében még a múlt hét elején megindult a Tisza folyó zajlása. A hatalmas úszó jégtáblák az alsó vashidnál elakadva, jégpáncélt vontak a folyó tükrére. Értesülésünk szerint a folyó egész hosszában befagyott s igy Szegednél a jég vastagsága már 30—40 centi­méter. X D’Albert zongoraestje január 16-án (Harmónia) Cigarettázók figyelmébe! Mélyen leszállított árban árusítom az összes raktáron levő cioaretta hüvelyeimet hs cíoaretla papirjaimat Weiszfeiler Mór Tisza lajos-kőrut. Püspftbba* már épület. Egyesült Kereskedelmi és írógép R.-T. Szeged. Központi Igazgatóság ás raktár Széchenyi-tér 8 Telefon: 3—63. Miísiakí ositáiy Sít. üyörgy-tér 5. Tel. 3-45. 1703 írógép ujáépitéae, i' witéa», lékarbaniartéaa.

Next

/
Thumbnails
Contents