Szegedi Uj Nemzedék, 1924. február (6. évfolyam, 27-49. szám)

1924-02-01 / 27. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1924 február 1., péntek. Így elő — Bárdoss és a viz. Ez a két fogalom ugyan bajosan fér meg egy­más mellett mint azt olvasóközönsé­günk nagyon jól tudja, de a papír türelmes és ezt is szó nélkül tűri, akár Bárdoss főszerkesztő kollegánk szen­zációs kezevonását a szöged! „Hivatalos Lap.* A kolléga ur ugyanis mint szer­kesztő és művészbarát legtöbbször Gárdonyinak a „Bor* ciraü népszín­művét tanulmányozza s nem egyszer ér el olyan eredményt emelkedett hangú állapotában, amely csodálkozó mosolyt csal az emberek arcára, mig a mű gyakori tanulmányozása az ő orrát festi meg szép piros színűre. Ez az ihletett lelkiállapot azonban nemcsak az orrára ülepedik a jeles férfiúnak, hanem olykor az aktákon is meglát­szik a nyoma. Így volt ez legutóbb is, midőn ő a „Szegedi Uj Nemzedék“-et aposztrofálta, s holmi vízből való ki­húzást emlegetett, kiváló főszerkesz­tői tollával. Az biztos, hogy midőn Bárdoss ur bennünket aposztrofált valami volt benne. Nem tudjuk azon­ban eldönteni, hogy mi: bor-e, vagy víz ? Mert bejegyzése mindkettőre következtetni enged, s úgy látszik, Bárdossnál egyformán baj akármelyik­ből szed be kelleténél többet, kűlöm- ben nem vetemedett volna erre a kité­telre. Mert neki is, mint mindenkinek tudnia kell, hogy a „Szegedi Uj Nem­zedék,“ Szeged város keresztény tár­sadalmának meg nem alkuvó, harcos lapja, úgy erkölcsi, mint anyagi szem­pontból van olyan tekintély, ahová a Bárdossok soha föl nem érnek, s ame­lyet semmiféle vízből kihúzni senkinek sem keli. Hogy pedig kontroverzia többé köztünk ne legyen, melegen ajánljuk t. kollégánknak, hogy úgy a víztől, mint a Bortól óvakodjék külö­nösen akkor, ha akták fölé hajol. Azonban ha ezzel a lépéssel csak azt akarta elérni, hogy észre vegyük és Írjunk róla, megbocsátjuk még az egy­szer neki, mert elvégre lapját a kutya sem olvassa. De többet aztán ne állít­son rólunk valótlanságokat s csak a saját portáján kotorjon, mert megharag­szunk. Még a tanács figyelmébe szeretnénk valamit ajánlani. Mert amidőn ország­szerte a takarékosságot hirdeti min­denki, célszerűségi szempontból pro­ponáljuk, hogy szüntesse meg ezt a szerkesztői állást, amely évenkint sok milliójába kerül a város polgárságának és helyezze szerkesztőségen kivül Bár­doss urat, aki annyit lábatlankodik. Szüntesse be a „Hivatalos Lapot,“ amely nagy tehertétel a város költség- vetésében s „egyszerűsítse* le annak szerkesztői állását. Valószínűleg Balogh Lajos is Így fogta fel az indítványát, s abban az esetben föltétlenül igaza volt. Ha a tanács a propoziciónkat el­fogadja, akkor aztán Bárdoss is kint lesz a vízből. X Rézgálic előjegyezhető 5150 K-f-3/o forgalmi adó. kg-kérni árban ab Szeged Szvaton és Kucses műszaki vállalat, Tisza Lajos körút 47 , (Püspökbazár) „Pyramis“ R. t. képviselete. 184 # % a inegifjitás problímájiról. Bemutatásra kerOI; február 4-töl hétfőtől kezdve a Korzó Moziban. A film magyarázó szövegét valamint a cenzúra bizottság által rendezendő s az előadások előtt tartandó magyarázó bevezetést Or. Farkas B*la egyetemi tanár tartja. A cenzúra bizottság hatá­rozata értelmében a filmet csakis fel« nőiteknek, még pedig külön a nőknek és külön a fetiaknak szabad bemutatni. , Fél 5 órai előadás a nőknek, fél 7 és fél 9 órakor a férfiaknak lesz bemutatva. Jegyek elővételben már válthatók. Díllliábok a mbrnikl hivatalbaa Ismét készül az újszeged! főkapu Negyven millióba kerülne a Vigadó kijavítása — Készül a tüdőbeteg- gondozó költségvetése (Saját tudósítónktól.) A sokféle terv. kez­deményezés és probléma közt, mely a'to­rony alatt felbukkan, mindig akad egy-egy olyan, mely színié pontos idöközönkint újból és újból megjelenik, kis' ideig fel­színen van, azután eltűnik megint a bus feledékenység homályában. Legtöbb közü­lök még háború előtti évekből kisért, a midőn eseményszámba ment mindegyik és különösen, ha városrendezési tervekkel füg­gött össze, akkor hónapokig foglalkoztatta a lokálpatrióta kebleket. A fogadalmi tem- lom, a vásárcsarnok, a második városhua, központi állomás, a viilanyviiagitás kiter­jesztése, csatornázás, általános utcarende­zés, mindezek még a békeévekből valók. ! Közülök legtöbbről ma már nem is beszél­nek. Megvalósíthatatlan ábrándokká váltak < és mint a krajcároskodó várospolitika em­lékei boronganak a köztudatban. A válto­zott viszonyok azóta uj és más felada­tok elé állították a várost, de ezek is leg öbbször csak tervek maradnak és a közigazgatás nehezen f rgó gépezetéből csak ritkán bújnak elő teljes adjusztirung- ban. A tizenegy milliárdos városi költség­vetésből elvégre nem futja mindenre és jó, ha a legégetőbben sürgős dolgokat meg­csinálhatják. A baj csak ott van, hogy mindegyik sürgős, ha pedig már válogatni lehet köz­tük, akkor bizony inkább az olcsóbbat kell nyéibeütnt A sok örök feltámadásra ítélt terv közül nemrégiben újból elővett ' egyet a tanács. Az újszeged! po gársagnak egy kérelme adta meg az apropost, hogy az Erzsébet-liget rozzant kapuja helyett újat kellene építeni. Ezt tudvalevőleg már csaknem egy évtizeddel ezelőtt el akarták már készíteni, akkor azonban holmi pénzkérdések miatt lem ndtak a díszes bejáróról. Éltették tavaszra és ha közbe nem jön egy kis világfeifordulás, akkor igazán meg kellene mosni a tanács fejet, hogy az újszeged! ftk tízszer is kihajtot­tak azóta és még ma is a régi, ócska fehér kerítés düiedezik az Erzsébet liget elején. A terv még készen van, melyet mérnök ség készített annakidején Faragványos, remek munka középén az Eiffel-toronyhoz ha­sonló ka csu oszloppal. De ha ezt most akarnák megcsinálni, akkor legalább 20 milliót kellene fizetni érte, ezért a tanács úgy hagyta meg hogy le kell egyszerűsí­teni a tervet, él fce<l hagyni minden díszt róla. A mérnökség már a leegyszerűsített tervvel is elkészült és az erz-ebetligeti uj bejáró kérdésével legközelebb ismét fog lalkozik a tanacs Lehet, hogy most már nem halasztják tovább a dolgot és tavasz- Bzal hozzá fognak az elkészítéséhez Való­színűbbnek latszik azonban, hogy a tan cs a leegyszerűsített tervhez szükséges milliók­tól is visszaretten és az ócska bejáró fog ott díszelegni továbbra s. A mérnökség ^yébként az újszeged! vigadó kijavittatási terveivel is elkészült Itt a külső és belső korhadt gerendázat kicserélése mintegy 30 millióba kerülne, ha pedig a gödrös padozatot is rendbe­hoznák 40 millióba, ami ópen elég ah: oz, hogy a tanács a ligetfőkapu tervével együtt bahijittassa az egészet a hívatalpalota, a második városháza és a központi vásár- csarnok aktáihoz. A tüdőbeteggondozó költségvetési tervei most állnak előkészítés alatt Ezt Wolff Ferenc dr. egészségügyi főtanácsos varia legnagyobb izgalommal. Előreláthatólag 40 millióba kerül a kőzkórhaz kiszemelt 'rak- tusának átalakítása és igy ketseges, hogy a tanács minden népjóléti miniszteri iiádi ellenére is nem tér e napirendre a dis- pensair ügye felett. X ¥ARRÓGÉP-spectallsta Lakács, Valéria-tér 7. es Milyen az kminok és mórok kóserjogrendje Hónapokkal ezelőtt Rozvány Péter ma­gánzó zsebéből a villamoson Iván eső v Szaniszló kilopta pénztárcáját. Rozvány megtette a bűnvádi följelentést Iváncsov ellen. A királyi ügyészség lopás büntette elmén vádat emelt Iváncsov ellen. Ami­dőn főtárgyalásra került az ügy, Rozvány jogi képviselője, Mandl Mór kijelentette a bíróság előtt, hogy tévedés van a dolog­ban. Iváncsov nem lophatta el Rozvány pénztárcáját, ugyai is időközben kiderült, hogy Rozvány kabátja zsebe szakadt volt, a pénztárca a szakadt bélésen keresztül esett le a főidre. Ezt hallva a vádat kép­viselő királyi ügyész, elejtette a vádat Iváncsov Szaniszló ellen. Steiner Armin dr. Iváncsov védője ezt szabályszerűen tudomásul véve, boldogan távozott védencével a tárgyalóteremből. Napok múlva a királyi ügyészség legna­gyobb csodálkozására megjelent Rozvány Péter a törvényszék soros vizsgálóbirája előtt és kijelentette, hogy az ő nevében Mandl Mór dr jogosulatlanul szólalt fel a tárgyaláson akkor, amidőn kijelentette, hogy nem Iváncsov a tolvaj. Mert igenis, Iváncsov lopta el a pénztárcát és ezért most már a per ujratelvételét kéri. A bu­dapesti bü tetőtörvényszóken mára tűzte ki Schirilla Achill táblabiró tanácsa a per­újrafelvételt, melynek során Schultz dr, királyi ügyész kijelentette, hogy tudom; Sára jutott a királyi ügyészségnek hogy Rozvány képviselője. Mandl MorÄr. egy irodában dolgozik Iváncsov vécpjé- vei, dr Steiner Árminnal. Egymással társak, minden valószidség szerint Steiner üdyvéddel együtt el«ete sen megbeszélték azt, hogy majd ilJmó dón fognak vádelejtést kicsikarni a ki­rályi ügyészségtől, tudatosan velették félre úgy az Ogyészségeli mint a »ósá­got, ezért kéri az iratok áttételiét I ki­rályi ügyészséghez, hogy ellenük flBtk. megfelelő paragrafusai értelmében vün- vádi eljárást meg lehessen indítani. Görög katholikus mise. Február 8-án (Vasárnap) délelőtt fél 10 órakor' Rozália kápolnában görög szei tartása kat­holikus szem misét mond Torna László dr, makói esperes plébános. Gazdasági egyezmény Magyar- ország és Belgium között Brüsszel, január 31. Jaspar kül­ügyminiszter a belga kamarában törvényjavaslatot terjesztett elő a belga Luxemburgi gazdasági uniók és Magyarország közt kötendő gaz­dasági egyezmény jóváhagyásáról. Ez az egyezmény tudvalevőleg a háború előtti tartozásokról szól és 1923 májusában írták alá. A Royal kávéházban minden este Kóbor Jancsi országhirU gitár humorista és ének elöado-müvész az ö eredeti műsorával hangversenyez. 201 A mexikói felkelők vereséget szenvedtek Galvaston, január 31. A győzel­mes kormánycsapatok Orinnen el­foglalása után megkezdték az elő­nyomulást Cordova felé. Mexikó vá­rosából érkezett hivatalos jelentések szerint a kormánycsapatok Espe- ranzo elfoglalása alkalmából 1500 felkelőt ejtettek foglyul. A Szegedi Ügyvédi Kamara mély megilletődéssel jelenti, hogy Reiniger Jakab Qgyvéd ur, az Ügyvédi Kamara elnöke közbecsülésben eltöltött 48 évi ügyvédi gyakorlat után, hivatásának teljesítése közben, mindannyiunk fájdalmára 1924 évi január hó 31. napján, életének 77. évében váratlanul elhunyt A halál olyan kimagasló férfiút ragadott ki az élők sorából, aki egy hosszú emberöltő fáradhatatlan munkásságát az Ügyvédi Kar ügyének és a jogtudománynak szentelte. Az igazságnak tántorithatlan szószólója és megalkuvást nem ismerő bátor harcosa volt. Nemesen tisztes élete, egyenes jelleme mindannyiunknak példaképül szolgál. Szegeden, 1924. évi január hó 31-én. A Szegedi Ügyvédi Kamara. hírek álu6k «gj Istenbe», blsieX egy btfábu, Hlssek egy Inteni 5r5k Igueigbu, Slssek Magyuoniág feltimadásibta. Imin. Naolrantf Naptár: 1924 februári., péntek. Róm. kát. és prot. Ignác. Időjárás: Túlnyomóan száraz idő vár-. ható, gyengilö faggyal. Somogyi könyvtár- Nyitva délelőtt 10—1, délután 4—7 óráig. Muzeum: Zárva. Belvárosi Mozi: Pénteken, szombaton és vasárnap: A sejk. A három árva. Korzó Mozi: Pénteken, szombaton és vasárnap: Egy dollár. Billy és a fekete­kéz. Szakácsnő kerestetik. Szerkesztőségi órák naponta délelőtt 9—10 és délután 3—6 óráig. A nyomdai és az éjjeli szerkesztőségi tolefonszám 17—19, Kinevezés. Gróf Széchenyi Emil b. t. tanácsos, a Magyar Vöröskereszt Bgylet elnöke kinevezte Zengő Péter siketnéma- intézeti tanárt a Magyar Vörőskereszt- EgyJ,et—helyi megbízottjául és egyben >izta a szegedi siketnéma intézetben legalakult ifj. Vöröskereszt vezetésével. Uiain Ferenc Is védő lesz a csongrádi merénylet ügyében. A csongrádi bomba- merénylet miatt letartóztatott vádlottak Szécsényi István dr szegedi ügyvéden kivUl Uiain Ferenc Ír. nemzetgyűlési képviselőt is felkérték, hogy ügyükben vállalja el a védelmet. Uiain a kérésnek eleget is tett és legközelebb leutazik Szegedre, hogy az ügy iratait áttanulmányozza. A védelmet teljes önzetlenséggel minden anyagi rekom- penzáció nélkül vállalja Uiain, akire fő­szerep legfőképen a fő árgyalás alkalmá­val vár. A debreceni pótválasztás. Debrecenből jelentik . A pótvalasztason Haendel Vilmos győzelme várható, mert a szavazó polgárok­nak az a ^ze is, akik Magossra adták le szavazásai, minden körülmények között 7lák akadályozni, hogy az októbrista ISgV Vince jusson be a parlamentbe és Haendeihez csatlakoznak. A szociálista tömegek. A szegedi szociáldemokrata párt tegnapi demons­tráló politikai gyűlése a tegteljesebb rész- vétlenség jegyében folyt le. A gyűlésen 28 ember jelent meg. A felszólalt vezérek a legnagyobb kétségbeesés hangján álla­pították meg az elvtársak aggasztó távol- maradását, majd beszámoltak azokról a baisikerekről, melyek a pártot az indem- nitás során érték, Nemzetgyalázás miatt eljárás indul a debreceni „győző“ ellen. A budapesti kir. ügyészségen a múlt év augusztusá­ban eljárás indult meg Nagy Vince dr. volt októbrista belügyminiszter ellen. A kir. ügyészség nyomozást folytatott ez ügyben azon elmen, hogy egy kolozsvári magyar lapot informált a kisantant érde­keinek megfelelően és úgy tüntette fel Magyarországot, mint a béke akadályozó­ját, ahol egy reakciós kormány hátráltatja a kedvező gazdasági feltételek megterem­tését. A budapesti kir. ügyészség Nagy Vince ügyében már elkészítette a tény­állást és ellene a magyar állam meg­becsülése ellen elkövetett bűntett elmén kíván eljárni. Áldozatkész tanulók. A Szent Glyőrgy- téri elemi iskola I—V. fiú- és I—II. leány­osztályai a felsővárosi templom harangjai­nak beszerzésére gyűjtés folytán összesen 63.000 koronát adakoztak. Ezen áldozat­kész telkeknek nemesleiküségét Az fizesse vissza. Kinek dicsőségére oly szívesen adakoztak. Ezen tanulóknak áldozatkész lelkét jövőbe is fokozza s tegye boldoggá az a tudat, hogy Annak a dicsőségére és tiszteletére adakoznak, kit minden áldozat és tisztelet megillet itt a földön. Kosutány Ignác dr. előadása. Mint an­nak idejen megemlékeztünk Kosutány Ig­nác egyetemi ny. r. tanár szociálpolitikai előadás sorozatra volt szives vállalkozni. E sorozat három előadásból áll, melyek közül az elsőt, a liberalizmusról már megtartotta. Folyó év február 8-án, vasár­nap délután pont 4 órai kezdettel tartja második előadását a keresk. és iparka­mara tanács termében a szociálizmusról. Városunk közönsége rendkívüli érdeklő­dést tanúsít előadásai iránt. A terem fütve lesz, belépődíj nincs. — Az előadá­sokat a Magyar Nemzeti Szövetség rendezi. A fogadalmi templom építésének gyor sitása és mielőbbi befejezése érdekében kérjük olvasóinkat, hogy adományaikat, legyenek azok bármely csekélyek is, juttas­sák kiadóhivatalunkba. Újabban adomá­nyoztak: Kanyó Róza 10.000, Róth Antal 10.000, dr. Vén Ferencné 50.000 koronát. Rendeltetési helyére juttatjuk A Kossuth-pártkör évi rendes köz­gyűlését február hó 2-án délután 3 óraeor tartja körhelyiségében (Berlini-körűt 21.).

Next

/
Thumbnails
Contents