Szegedi Uj Nemzedék, 1924. február (6. évfolyam, 27-49. szám)

1924-02-01 / 27. szám

1924 február 1., péntek. SZEGEDI UJ NEMZEDÉK Oyászrovat. Dr, Reiniger jAí&h ügyvéd, a Szegedi Ügyvédi Kamarának az elnöke tegnap délelőtt 10 órakor a Kér. és Ipar­kamara egyik termében hirtelen össze­esett és meghalt. A puritán jellemű és városszerte közszeretetnek örvendő ügy­véd halála mély gyászba borította az Ügyvédi Kamarát, melynek lelkes oda adó munkása volt. A város társadalmi éle­tében jelentékeny szerepet Játszott és hazafias, becsületes gondolkozása miatt őt állítottuk mindig a szegedi zsidóság elé mintaképül. Lapunk főszerkesztője, Dobay Gyula dr. a trag kus halálesetről értesülve, nyomban interveniált Hajnal István dr. kamarai titkárnál, hogy a ha­lott iránti kegyeletből szüntessék be a to­vábbi tárgyalásokat, ugyancsak tegnap délelőtt fe;6zte ki Reiniger hozzá tarto­zóinak részvétét is, amennyiben hivatalos elfoglaltsága miatt a fővárosba kellett utaznia s a végtisztességen sem jelen­het meg. • Adomány. Polgár Gabriella a vakoknak 10.000 és a siketnémáknak 10.000 koronát adományozott. Rendeltetési helyére jut­tatjuk. Hűtlen városi alkalmazott Doktor Mihály 31 éves szegedi lakos, éjjeli őr, állott ma terhelten a szegedi törvényszék előtt. Doktor nem régiben a város szol­gálatában állott, mint kisegítő vámszedő. Ezen hivatali állásában azután számtalan visszaélést követett el, amiért is az ügyészség hivatali visszaélés cimén el­járást indított a hűtlen városi alkalmazott ellen. A vád szerint Doktor az elhasznált piaci helypénzjegyeket összeszedte és azokat újból értékesítette. A bíróság hi­vatali sikkasztás cimén bűnösnek mon­dotta ki Doktor Mihályt és ezért egy havi fogházra és egy évi hivatalvesztésre Ítélte. Az Ítélet ellen úgy a vád, mint az elitéit felebbezést jelentett be. X Meghívó. Folyó február hó 2-án, szombaton délelőtt 10 órakor a ,MOVE‘ szegedi főosztálya évi rendes közgyűlést tart, Kálvin-tér 6. szám alatt a Keresztény Otthon helyiségében. Határozatképtelen­ség esetén — utána 11 órakor a meg­jelentek számára való tekintet nélkül. A borbélyok árdrágitási ügye. Emlí­tettük már, hogy az Árvizsgáló-Bizottság nyolc szegedi bolybélymester ellen tett feljelentést árdrágítás cimén. Az árdrági- tással vádolt mestereket tegnap hallgatta ki a rendőrség. A mesterek kivétel nélkül m^gcáfi Iták az árdrágitási tanyát, ameny- nyiben szerintük az inkriminált árakat a borbéiyszakosztály állapította meg s ők azokat csak végrehajtották. A rendőrség most az ügyre vonatkozólag kihallgatja a borbélyszakosztály elnökéi, hogy a mes­terek bemondása tényleg megfelel-e a bemondottaknak. xRózsás-, selyem- vagy kasmir-kendőket veszek igen magas áron készpénzért, Szalay, Gizella-tér. Kroó Györgyöt nem találja a bécsi rendőrség. A Kroó bank vétkes bukásá­nak epilógusa gyanánt a szegedi rend­őrség országos körözést rendelt Kroó György ellen, aki állítólag Bécsben tar­tózkodott. A rendőrség távirati megkere­sésére a bécsi rendőrség tegnap válaszolt. Bejelenti, hogy Kroó György nem régi­ben tényleg Bécsben tartózkodott, de onnan a legutóbbi időben megszökött, A szegedi rendőrség válasz táviratában to­vábbi körözését kéri Kroó Györgynek. Népies előadások az alsövárosl nép­körökben, Az alsóvárosi népkör, alsó­város! iparoskör, VI kerületi polgári kör és a Kossuth-párikör által rendezendő ismeret­terjesztő előadás február hó 3-án délután 4 órakor az alsóvárosi iparoskörben (Szent­háromság-u. 45) fog megtartatni. Tárgy- sorozat : .Az ipar fejlődése az árpádházi királyok alatt.* .Céhek.* Előadók: Kengyel János és Gulácsy Sándor dr tanárok. A körtagokat és érdeklődőket ezúton hívja meg^^endez6ség^____^^____^____ Korzó Mozi. Telrfon; Igazgatósig 4-S5. Pénztár 11-88 Gyermekelöadás félhelyárakkal! Szombaton d. e. fél 11 órai kezdettel. Lóth Hóval a főszerepben: Ep dollér. Jókai Mór .Egy huszasos leány c. no­vellája után 6 felvonásban. Azonkívül: Billy ÉS a feketekéz ■ tebb amerikai burleszk 2 felvonásban. Egyidejűleg: Szakácsnő kerestetik, Beiratkozások a hódmezővásárhelyi jogakadémiára. A hódmezővásárhelyen működő máramarosszigeti jogakadémián a beiratkozások az 1923—24 tanév máso­dik felére már lezárultak. Igazgatói enge­dély alapján azonban még folyó év feb­ruár 15-ig lehet beiratkozni. Eddig het­venöt hallgató van beírva A második fél­évi előadások folyó évi február hó 15-én kezdődnek meg a fűtési nehézségekre való tekintettel. Az órarend megállapítá­sánál ismét figyelemmel lesz az igazga­tóság arra, hogy az előadásokat azok is látogathassák, akik hivatalban, vagy más kenyérkeresö pályán vannak délelőttön­ként elfoglalva. Érdekes statisztika. Az Országos Sta­tisztikai Hivatal leirt a városhoz és pontos I kimutatást kér arra vonatkozólag, hogy a város 17 ezer bérlőjének földje milyen terménnyel lesz bevetve a folyó gazda­sági évben. A városra e statisztika kimu­tatása óriási megterheltetést ró ki, ameny- nyiben már a kimutatáshoz szükséges nyomtatványok is három és félmillió ko­ronát emésztenek fel. A múltban ezek a statisztikák csak általánosságban készül­tek el és csak 100 holdon felüli földek­nél voltak pontossak. A folyó évi statisz­tika azonban már pontos és kimerítő képet fog nyújtani a város földjeiről és azok termőképességéről. Haszonállatok összeírása. A népjóléti miniszter rendeletére a város területén belül megkezdik a baszonéllatok össze­írását. A rendelet statisztikát szolgál. Február 2 áa- 14 bálát rendeznek. Az előre hiladott báli szezon mind moz­galmasabb képet nyújt. Február másodikára eddig nem kevesebb mint 14 bálát jelen­tettek be a rendőrségen. A bejelentés rendje szerint bálát rendez: a Pusztaszeri Árpád Egyesület, a felsővárosi mezőgazdák, a Szeged-alsötanyai Ifjúsági Egylet, a Máv. szolgaszemélyzet, a Szegedi Fuvaros Ifjak, a Szatymazi Ifjúsági Egyesület, Fodor- vendéglő Domaszék, Máv. rendezői fiók- műhely, Máv. .Hazánk* dalkör, a felső­városi gazdaifjak, a Röszkei Gasdaságí Egyesület, a keresztényszociálista párt, a felsötanyai gazdák és a feketeszéli gazdák egyesülete. E tekintélyes rekordszám azon­ban korántsem teljes. Régi szokás szerint I még az utolsó pillanatban is jelentkeznek j bálázók, kik a mámor rózsaszínű ködét I akarják, ha csak egy éjszakára is, szomorú ! életükön át villantani. I Az .Országos Szinészegyesület“ nyug- I díjas tagjai javára a szegedi színházban I í. é. február 4-én esti előadásban sziBre kerül Géczy Istvánnak ez alkalomra irt .Komédiások“ cimü egy felvonásos szin- játéka. Az előadás fényét az a körülmény is emelni fogja, hogy vendégül fellépnek ez estén S. Fáy Szeréna, a Nemzeti Szín­ház, Stella Gyula, a Magyar SziiAáz és Matány Antal, a Belvárosi Színház tirgjai is. A keddi napon már Szegedre érkeztek Thury Elemér és Nádor Zsigmond szín­művészek, hogy az előadást minél széle­sebb körben propagálják. Felhívjuk a város társadalmát, hogy fogadják őket mindenütt az ügyhöz méltó szeretettel s amennyiben módjukban áll, felül is fizes­senek, hogy minél több segítséget adhas­sanak a nemzet kiérdemelt öreg nap­számosainak. X T5rt aranyát, ertstjét idja al Tóthnil. Széchenyi Mozi. Telefont 16—33. Február 1. és 2-án péntek, szombat A Star-filmgyár első Idei remekművel Lukács Páf-lal a főszerepben: A diadalmas élet. Grandiózus társadalmi regény 6 felv. Azonkívül: Petrofícli SzvetizlM repben: A POKOL Modern dráma 6 felvonásban. Előadások 6, 7 és 9, szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor. J6nl JönI XislÉnyok a nagyvárosban 6 felv. iz utolsÉ irt 6 felv. Alulírottak úgy saját, mint az összes rokonság nevében is mély fájda­lommal jelentik a forrón szeretett anya, illetőleg anyós, nagyanya és rokonnak özv. Faragó Lajosné szül. krompachí Holló Hária áll. főgimnáziumí tanár özvegyének folyó évi január hó 30-án délután 4 órakor, életének 67. évében hosszú szen­vedés után történt gyászos elhunytál. A boldogult hült tetemei folyó évi február hó 1-én délután fél 3 órakor fognak a róra. kath. anyaszentegyház szertartása szerint az I. kér, Petöfi-utca 7. sz. gyászházból a belvárosi temetőbe örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmiseáldozat folyó évi február hó 1-én, délelőtt 10 órakor fog a belvárosi templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Szeged, 1924. évi január hó 30-án. Áldás emlékére. Béke hamvaira. Faragó Ilona Rasztotszky Ferencné szül. Faragó Mária Faragó Lajos Lidák Jánosné szül. Faragó Gizella mint gyermekei. Rasztotszky Ferenc ra. kir. honvéd százados. Lidák János m. kir. h. főhadnagy mint vcjei. Lidák Jancsika és Lidák Lajcsika mint unokái. Minden külön értesítés helyett. özv. Relnigeir Jakabné úgy a maga, valamint családja és rokon­sága nevében fajdalomtól megtörve jelenti, hogy a legjobb férj, szerető család­apa, rokon és igazember Reiniger Jakab ügyvéd, a szegedi Ügyvédi Kamara elnöke, Szeged szab. kir. város tb. fő­ügyésze, köztörvényhaiósági bizottsági tag. a Dugonics Társaság tagja stb. f. évi január 31-én hivatása teljesítése közben hirtelen elhalt. A megboldogult földi maradványai f. évi február 3 án délelőtt fél 10 óra­kor fognak a szegedi zsidótemplom udvarából az örök nyugalom helyére kivitetni. Szeged, 1924 január 31. KU)öii villamos a Kálvária utca és Bárö jósika-utcák sarkáról indul. Az egységes párt tegnap este párt- vacsorát tartott, melyen Bethlen minisz­terelnököt meleg ünneplésben részesí­tették. A miniszterelnök Pékár felköszön­tőjére hosszabb beszédben válaszolt, melyben kitért a külföldi kölcsönnel szem­ben felhozott ellenvetésekre. Méghosszabbitották a vagyonadó val« lomások beadási határidejét A jövede lem- és vagyonadó vallomások benyújtási határideje tudvalevőleg január 31-én lejárt, A pénzügyminiszter azonban ezt a határ­időt több oldalról elhangzott kívánságra február 15-ig meghosszabbította. X Szeged szab. kir. város árverési csarnoka (Zrínyi-utca 5) állandóan el­fogad mindenféle tárgyat árverésre. — Ár­verések február 3—5-ig délután 3—6 óráig. Önkéntes-, zálog- és csoportárverések az 1838. évi XXII. te. értelmében bejelenten- dők a csarnok igazgatóságának. X Cimtáblák Jónás-nál, Polgár-utca 8 szám. Telefon 17—02, 4 X A háziasszonynak most a legtöbb gondja van. Nincs főzelék, nincs gyümölcs, a cukor, liszt, tojás drága. A takarékos háziasszony a Meinl-üzletbe siet, hogy i legfinomabb Meinl-jamet és gyümölcsízt, l kompottot, makarónit, levestésztát és I főzelékkonzervet a legolcsóbb napíáron vásároljon. A kormányzó a testnevelés elömoz- ditásAért, A hivatalos lap mai száma közli a testnevelési törvény végrehajtási utasítá­sát és ezzel kapcsolatban egy kormányzói kéziratot, melyben a kormányzó rámutat a testnevelés fontosságára és felhívja erre a társadalom figyeimél. Közgazdaság A Baross-Szövetség szegedi fiókjáiiak közleményei Vidacs Aladár főtitkár és rovatvezető hétköznaponkint délután 5—7 óráig tart hivatalos órát a szövetségnek Somogyi- utca és Kelemen-utca sarkán levő Fekete­ház I. emelet balra 5. ajtó §zám alatt ievó helyiségében. Telefon 15—52. sz Választmányi ülés A Baross Szövetség szegedi fiókja f. év február hó l én, pénteken este pont 6 órai kezdettel az Építő részvénytársa­ság Szentháromság u. 61a sz. alatti helyi­ségeben rendes választmányi ülést tart. Erre az összes választmányi tagokat és a szakosztályi képviselőket meghívja és pontos megjelenésre kéri. az ^nök. A magyar filmgyártás remekel á r Moziban Péntek. Srombal. A magyar filmgyártás remekel Vasárnap. Egy doll a r. Billy és a feketekéz. Jókai Mér «Egyhuszasos leány* c, novellája után. Szereplők: Lölh lla* Mattyasovszky Ilona, Rajnai Gábor. Lukács Pál, Vendrey Ferenc, Szerény Zoltán, Réthey. Kürthy Teréz, F. Lányi Irma, Bárdi Ödön, Szécsi Ferkő, és Lázár Gida Azonkívül; Legsikerültebb 2 felv. amerikai burleszk. Egyidejűleg: Szakácsnő kerestetik. felvonásban. Stingl» Walfréd karmester vezetése alatt működő zenekar az ,Egy dollár* c. filmhez a következő zenedarabokat játsza: Waldteufel: «Aranyesö* Keringő. Kreutzer; Éjjeli szállás Granadában, Bizet: »Carmen* Ábránd Gounod: »Faust* Fantázia. Leoncavallo ; „Bajazzo* Áb- _____________________ránd. Lehár; .Éva* Eeyveleg ______________________ Előadások pénteken fél 5, fél 7, fel 9 szombat és vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor

Next

/
Thumbnails
Contents