Szegedi Uj Nemzedék, 1924. február (6. évfolyam, 27-49. szám)

1924-02-01 / 27. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1924 február 1., péntek. Aktuális kárdásek a kOiföldi kOlcsönrdi Mit akarunk elérni a külföldi kölcsön­nel? Sok ember előtt homályos ez. — A kfllföldi kölcsön legfőbb és bejelentett célja leromlott valutánk állandóságának biztosítása. Ezt pedig a kormány a ban­kóprés állal bőven ontott, de fedezettel nem bíró bankjegyek megszüntetésével és az ezt eszközlő Jegybank felállításával akarja elérni. Meddig lesz elég a külföldi kölcsön? Megejtett számítások szerint a szakembe­rek azt állítják, hogy a külföldi kölcsön a folyó költségvetési év májusától az 1926 év julius 1 ig terjedő 2 év és két hónapra volna elég. Ugyasis a 250 mil­liós kölcsönből 50 millió a bankoktól föl­veendő előlegkőlcsön rendezésére keli s így a költségvetés céljaira 200 millió marad. Hogyan lesz elég a 200 millió államház­tartásunk egyensúlyozására? Elég lesz, ha 1. bevételeinket legalább 30—36®/o-kal emeljük; 2. ha a közalmazottak egy leg­feljebb 20®/o OS fizetés javítás mellett meg­élhetésükben bizfosithatók; 3. ha ezenfe- löl üzemi költségvetésünk, —ami ma kö­rülbelül 60 millió aranykorona deficitet mutat, önmagát egyensúlyozza. Hogy lehetséges mindez? Csakis úgy ér­jük el, ha az összes adók, illetékek vá­mok, monopóliumok, tarifák lényegesen felemeltetnek. Legfőkép pedig a'produk­ció alapos megindulásával, mert e nélkül az előbbiek improduktívakká válnak. De hogy a produkció igazán meginduljon, annak meg egyedüli feltétele, hogy a köl­csönből nyert pénz produktiv emberek kezébe kerüljön úgymint iparosokéba, ke­reskedőkébe és mezőgazda kezekbe, ne pedig bankokhoz. Igen, mert közismert, hogy közgazdasági életünk nem bírja el a máris tönkretevő adó- és tarifa emelé­seket s Így ez magában nem al­kalmas arra, hogy ezekkel tüntessék el a ma fennálló 80—90 milliós rendes költ­ségvetésbeli és az üzemi költségek 60 milliós deficitjét. Ha igy akarnánk javí­tani, az ellenkezőt érnénk el. Nem bírná el a polgárság teherbíró képessége s a stabilizáció helyett sülyedést vonna maga után. Szakemberek állítása szerint a teljes javulás ezzel a 250 milliós kölcsönnel még el nem érhető. Hogy elérjük, úgy kell. hogy ezt a kölcsönt még a szanálás ideje alatt még egy kölcsön követi. Valószínű, hogy a kölcsönök egész sorozatára lesz szükségünk teljes talpraállásunkig. — Ha a mostani 250 milliót több kölcsön nem követi, úgy ez csak moratórium lesz s felmerülhet a kérdés: érdemes-e ezt is jel­venni ? Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 1800 Arak: Könnyű 12500—14100, közép 13800—146C0, nehéz 14500—15450. A vá­sár eleinte vontatott volt, később meg­élénkült. ___ Tfissde Az irányzat kerdetben vontatottan indult, a déli órákban a forgalom azonban az egész piacon barátságossá vált. A terménytőzsde irányzata szilárd volt. A búza ára 2500 a rozs 4000 koronával emelkedett. A többi cikkek ára nem vál­tozott. A magyar korona zfirichi jegyzései i 0-0204 Nemzetközi pénzpiac. Zürich, január 31. Zárlat: Budapest 0‘0^4 (Nyitás 0.0204,, B«rhn 0.----------------, Hollandia 215 90, Newyork 578 50, London 2470 00, Pária 26.75, Milánó 25.Vs, Prága 16.63V4, Bukarest 0.—, Szófia 415, Varsó ü.-----, Belgrád 6.66‘A, Bécs 0.008150, Osztrák bélyegzett 0,—, A Magyar Állami Jegyintézet által meg- állapitott hivatalos folyamok. Valutáik t Napoleon 110.000, Léva 228—248, font ! 136110-148500, holl. fr. 11875-12975, dollár ' 32C00- 35000, fr. frank 1490—1640, márka 0*-----, lira 1395—1520, osztrák korona 04485—0-4985, lei 165-180, szokol 916- 1016 svájci frank 5500—6000, dinár 366—398, lengyel márka 0*-------O*-----, belga frank 1310—1435, dán korona 5185— 5685, svéd korona 8360-9110, norvég koroi» 4390-4890. Hivatalos deviza-árfolyamok. Amster­dam 11875-12976, Bukarest 165-180, Kop­penhága 5185—5685, Krisztiánja 4390—4890, London 135850—148200, Berlin 0'--------, Milánó 1385-1510, Páris 1475-1625, Prága 916—1016, Stockholm 8360-9110, Szófia 228—248, Svájc 6500.00—6000 00, Bécs 0 4485-0-4985, Newyork 31850- 84850, Brüssel 1310—I435i Varsó 0­-----0------, Belgrád 3ti6-898. Terménytőzsde. Hivatalos árfolyamok- 76 kg-08 tiszavidéki 161.500—162.500, egyéb 159.000-160.000.79kg-os tiszavidéki 163.000- 165 000, egyéb 161.000-162 500, rozs 140.000- 142 000. árpal53 000-156 000, t.engeril43.000­145.000, zab 142.000-144.000, repce 0.^---­0.—, korpa 89.000-90.000 köles 0.----­0.-----, lucernamag nagy 0.----0.—. A Vécsy György Áruforgalmi R.-T. igazgatósága, felügyelö- bizotfsága és tisztviselőkara mély megilletődéssel tudatja Reiniger Jakab ügyvéd ur a vállalat felügyelő-bizottsági elnökének váratlanul történt elhunytét. A megboldogult vállalatunk fejlesztésében előrehaladásában annak fennállása óta fáradhatatlan tevékenységgel működött közre, halála pótolhatatlan veszteség számunkra. Emlékét kegyelettel őrizzflk meg. Szeged, 1924 január 31. A Szegedi Magyar Amerikai Bank R.-T. igazgató­sága, felügyelő-bizottsága és tisztviselőkara mély meg­illetődéssel tudatja Reiniger Jakab ügyvéd ur az intézet ügyészének váratlanul történt elhunytát. A megboldogult intézetünk fejlesztésében és előre­haladásában fáradhatatlan tevékenységgel működött közre, halála pótolhatatlan veszteség számunkra. Emlékét kegyelettel őrizzOk meg. Szeged, 1924 január 31. Kötöttmunkák Zwiklná gyapjufeldolgozó ipartelepén Festő-Utca 4. sz. fehővárosi templomnál. BérkölÉs! Gyári áraki Tisstin mosott gyaplut vessek Jyíűvésj^ef Színház Heti mfisor; Péntek délután: Rigoletto, opera. (Ifjú­sági előadás.) Péntek este: A három grácia, operett. Szombat délután; A bőregér, operett Szombat este: A három grácia, operett. Vasárnap délután : Oldöz a pénz, operett. Vasárnap este: A három grácia, operett. Bérletszünet. Felelős szerkesztő; IVÁS HIHáLT. Szerkesztő: «ALI.Tak ISTTÁH. Felelős Uadő: A »SztgeSI D] ReaizeSék- As« Tailslsl BtsxTésxtittasác. Telefon: Irodai 2—58. Beivárosi Mozi. Telefon; Pénztár 5-8Z Február 1., 2, és 3-án péntek, szombat, vasárnap Két nagy vilégattrakciö I Rodolfo Valentino ás Agnes Ayres*sei a A S B a K. Egy angol lady kalandjai a sivatagban 8 felvonásban. Azonkívül; A legszebb magyar film A flórom órva Egy kis család története 6 felvonásban. Főszereplők: Szécsi Ferkó, Jaczkó Cia, Muzsnay Bella és Vándory Gusztáv. Előadások hétköznap fél 5, fél 7, fél 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Tengeri minden mennyiségben kapható a városi gazdasági udvarban •utca 7.S Rockefort sajthoz ha­sonló izU, sovány Irett erős túró kilója 7000 korona a Központi TejcsamokRt. minden fiöktejcsarnokában. 190 kötvényebet legmagasabb áron vásáról Szeyed Vldókl Bank és Keres­kedelmi Résznénytérsaség Kárász’Utca 14. Telefon: 664-261. 8 HAL. Ma és mindennap élő tiszai fehér ' halak kaphatók méltányos áron a Ru- dolf-téri halcsarnokban. 31 Telefon: 14—64. SZONYEGSZOVESHEZ a legjobb perzsa színekben és nyer­sen, amerikai felvető és beszövő fo­nalak, leverők, szövőszékek a leg­jobb minőségben legjutanyosabb árban keleti szőnyeg­szövő mOhalyé- ben. Szeged, Boldogasszony- sugárut 1. sz. Kész szőnyegek nagy választékban. Megrendelések elfogadtatnak. Budapesti nagybani á ráki Telefon; 14—80. 14 gjapjofonaiak ÁSS nagyrabecsült Hölgyeim ó$ Uraim kizáró Budapesten iiagos», csak az udvarban az oicsö maradék wésérban Biiilapisi, Klril)-ulca 32. szám alatt kapható. 75(X) drb pamutvászon maradék métere 4940 K, 2500 drb össze­varrott pamutvászon lepedő darabonkint 19810 K, 3400 drb kész törülköző darabja 4980, börerös angin vagy kékfestő métere 8400 K, selyemcsikos gyönyörű női szöve­tek métere 169-0 K, férfi öltönyszövet csoda választékban métere 58060 K. U. m. remek szép kosztüm, velour és télikabát kelmék, zephirek, kanavász, batiszt, schiffo- nok stb. minden elfogadható áron. 163 Nyomatott n Szegedi Kerenntény-Nyomda Részvénytársaság nyomdájában (Tevéi), Korona-utca 1.

Next

/
Thumbnails
Contents