Szegedi Uj Nemzedék, 1924. szeptember (6. évfolyam, 201-223. szám)

1924-09-02 / 201. szám

Szeged, 1924 szeptember 2., kedd. Keresztény politikai napilap. Előfizetési árai Eíjy öónapra . 25.0!X3 K Negyedévre. . 75,000 K Egyes szám ára tOOO kor., vasárnap lSee korona. SzerkesziŐBég és kiadö- bivatal: Szened, Kilfária-utea 10 sz. Telefon ; 153. Postaiakarikpénztári számla 8815 Ara 1000 korona. VI-!k évfolyam, 201. szám. Főszerkesztő: DOBAY OTULAdr. A Baioss-Szdietstg »eted! llékjáBaii, a MANSz, a Mi|yar XsBzetI SzdfetsÉi as a Teria^ Szirsitti felialalas lapja. Megjelenik minden nap zurán reggel A „Népsma“ pacifizmusa Már hetek óta tart a koncert. A sza­badkőművesek hivatalos lapja újra a primet, a munkásság állítólagos új­ságja pedig a nagy dobot veri. Ez az idegen lelkű jazz-band tegnap érte el a tetőpontját. Azt a pontot, amikor már megálljt kell kiáltani és odavágni, hogy soha többé eszébe ne jusson az illetőnek kinyitni a száját. A Nép­szava tegnapi vezércikkében, ugyan­akkor, midőn Massaryk a hivatalos cseh jelentés szerint, 75 éves korában felült a lóra, hogy résztvegyen a nagy had­gyakorlaton s mikor a gránátok sUvi- téséröl és a srapnellek robbanásáról valósággal himnnszt zengett, igy ir és ezeket igyekszik beleszuggerálni ol­vasóiba : ...„A modern militarizmus miatt nem jut a kormányzat (t. i. a magyar) abba a helyzetbe, hogy megfelelő anyagi eszközöket bocsásson rendelkezésre a népnevelésnek, a szociális berendezke­désnek s általában a nemzeti élet maga­sabb fokra való emelésének. A tanítók, tanárok, tudósok, művészek mindig rosszabb ellátásban részesülnek, mint a katonatisztek... Lehetetlen, hogy a polgári rész kitartsa ezt a kasztot (a katonaságot t. i.), amely éppen jellegé­nél fogva külön életet teremt magának és a szép, fényes uniformisokban semmi közösséget nem akar ismerni a — civil­lel, a polgári elemmel“... Aki visszaemlékezik arra a hangra, amelyet a Népszava a háború és a forradalmak, a Károlyi- forradalom elölt használt, azt hisszük, nem fog nagy különbséget találni a felső frázisok és az akkori alattomos propaganda között, amelynek egyedüli célja az, hogy a munkásságot a katonaság, a nemzet jövő reménysége ellen lázitsa. Hogy ez a propaganda milyen cél­tudatos és eszközeiben mennyire nem válogatós, mutatja, hogy egy tárca, amely a Népszava augusztus 20-iki számában jelent meg. Valami Teres- csényi György nevű egyén irta. A elme: ,A katona meghal.“ S benne Teres- csényi György egy vesszöhántoló esetét Írja meg, akihez egy katona vetődik a háború alatt s mialatt az lepihen, a vesszöhántoló kaszakésével elvágja a nyakát, mert katona: kése van és pus­kája ... és öl... Benne szinte érthe­tővé teszi Terescsényi ur, hogy igy kellett csinálni a vesszőhántolőnak a katonával, mert kése van, puskája van és öl a katona. Nekünk ugyan kevés szavunk lehet ehhez a propagandához, ha az ügyész­ség maga meg nem találja a módot a megtorlásra. Mi csak egy-bét idézettel rá akarunk mutatni arra, hogy a Nép­szava nem mindig igy irt. Egy kicsit ugyan furcsa módja ez a pacifista propagandának, dehát Eszter­gályos mondotta a legutolsó, kudarc­cal végződött békegyülésen, hogy van olyan betegség is, amely ellen az Iste­nek is hiába harcolnak. És ez áll a Népszavára is. 5okat fe­lejtett, amit csak ezzel a betegséggel lehet megmagyarázni, mert hiszen 1919-ben egészen másként irt. Hatal­mas, kéthasábos cimek kiáltoztak már az első oldalon: Be a vörösbe I és egymásután érték ezek a kis felszólí­tások : Gazdászati tiszt jelentkezzék I A ka­tonai távirászok bevonulása a távirő- iskolábal Be a vöröshadseregbe I Fel­szólítunk minden ruszin polgárt, hogy aki még nem a vöröshadsereg tagja, az alább megjelölt helyeken jelentkez­zék! A pénzintézeti munkások szövet­sége közli, hogy aki nem jelentkezik a vöröshadseregbe, azt a szervezetből ki­zárják I A forgalmi és közlekedési mun­kások, akik 1874. évtől 1901-ig szület­tek, 26-áig jelentkezzenek. Ha ennek a felszólításnak eleget nem tesznek, a tagok sorából töröltetnek és a forra­dalmi törvényszék elé kerülnek. Mindez pedig a Népszava egyetlen­egy számában van, amely 1919 május 25-én jelent meg. Elölte való napon Böhm Vilmos a következőket mondotta a katona- és munkástanács ülésén: „Csak egy egész rövid bejelentést I Miskolc felett a csehek és románok hadait szétvertük és előrenyomulóban vagyunk. (Éljen! Zugó taps.) Szép a taps, jő a taps, engem azonban nem hat meg. Linderrel szemben én kato­nát akarok látni, sok katonát akarok látni, még több katonát, elvtársaim... És igy lehetne folytatni két egész oldalon. Mikor „Népszavá“ ék voltak uralmon és Esztergályos a szovjetház- ban szavalt, akkor kellett katona. Ak­kor csaknem félmillió ember állott fegyverben. Ma 30 ezer, a trianoni békeszerződés értelmében. És nekik ez militarizmus. Az nem volt az, mikor elvesztettük az országot. így akarják pacifikálni az országot. Megnyílt a Népszövetség ötödik ülésszaka Bethlen miniszterelnök genfi utj'ának célja Genfből jelentik: Ma délelőtt 11 órakor nyitották meg Genfben a Nép- szövetség 5. ülésszakát. A legtöbb dele­gátus már Genfbe érkezett. Ma reg­gelre várják a francia delegációt, amely­nek Foul Bencourt, Briand és Loucheur a tagjai. Briand és Loucheur autón teszik meg az utat. Herriot és Macdo­nald csak később érkeznek meg. Hi­vatalos jelentés szeiint a két miniszter- einök nyilatkozni fog azon kérdésről, hogy a Népszövetség illetékes-e a le- fegyverezés ellenőrzésére. A francia megbízottak a kormányukhoz intézett beszámolójukban azon kívánságukat fejezték ki, hogy a kérdést a lehető leggyorsabban oldják meg. Parmeor lord, aki Angliát képviseli a Népszövetség tanácsában, ezzel szem­ben azon álláspontra helyezkedett, hogy a jelen pillanatban Bulgária, Ausztria és Magyarország ügyét vizsgálják meg. Bethlen István gróf miniszterelnök Daruváry külügyminiszterrel Genfbe utazott. A miniszterelnök az üléseken is résztvesz, de nem mint hivatalos delegátus. Utjának célja inkább az, hogy megismerkedjen és érintkezésbe lépjen az antant uj kormányelnökeivei. A Népszövetség ülésén Smith fő­biztos jelentésévé! kapcsolatban felszó­lalt Korányi Frigyes báró pénzügy- } miniszter is. Beszédében köszönetét mondott a Népszövetségnek és Smith , Jeremiás főbiztosnak. Majd rámutatott í arra, hogy a Népszövetség müve rövid pár hónap alatt üdvös változást idé­zett elő. Beszédét azzal fejezte be, hogy Magyarország népessége azon lesz, hogy türelmes munkájával bebizonyítsa hitelképességét a tőkeerős nemzeteknek. A népszövetségi tanács ülésén a katonai bizottságban a katonai ellenőrzés kérdésében hosszabb vita támadt, hogy az ellenőrzési rendszert csupán Magyar- ország, Ausztria és Bulgáriára terjesz- szék-e ki, vagy pedig már most tekin­tettel legyenek Németország ellenőzé- sére is. Erre nézve úgy határoztak, hogy pontosan körvonalazva kikérin a tanács véleményét. R csorvósí Gazdakör felavató ünnepsége Kószó István dr. államtitkár beszámolója (Saját tüdósitónktói.) A Csorva- Átokházai Gazdakör megalakulása al­kalmával vasárnap délelőtt ünnepséget rendezett a Borbas-keresztnél és ezzel kapcsolatban tartotta meg Adszd István dr. nemzetgyűlési képviselő beszámoló­ját az alsötanyai gazdapoigárságnak. Az igen kedves és hangulatos ünnep­ségen, amely a hazafiasság és egyesü­lés szempontjából is igen jelentőség­teljes volt, a szegedi vendégek között ottláttuk Gombkötő Antal tanfelügyelőt, aki hivatalos ügyek megtárgyalása vé­gett tartózkodott Alsótanyán, Sőreghy Mátyás dr. ügyvédet, Pávó Ferenc dr. városi jegyzőt, a sajtó képviselőit és még számosakat. Az ünnepség a Borbás-keresztnél megtartott ünnepi szentmisével kezdő­dött, majd a Gazdakör alelnöke fo­gadta a vendégeket. Az üdvözlő szavak után, az oltár előtt felállított dobogón Kószó István dr. nemzetgyűlési kép­viselő emelkedett szólásra. — A szentbeszédben — mondotta — rámutattak arra, hogy csak Isten segítségével és egymás iránti megér­téssel, szeretettel dolgozva érhetünz el eredményeket. Az „Imádkozzál és dol­gozzál“ elv alapján szólok most Önök­höz, mert ha nincs meg az Isten tisz­telete és a felebaráti szeretet, úgy min­den munka szélforgácsolödik. — Mindenekelőtt a sajtót kell ala­posan megválogatni, mert a betűknek két hatalma van, az alkotás és a rom­bolás. A háború lapjai nagyrészt meg­fertőzték a lelkeket. Szerencsére ezek annak idején nem juthattak ki ide, a tanyák közé, hogy romboló hatásukkal a színtiszta magyar lelkeket megfertőz­zék. A mostani kormány, melynek élén Bethlen István miniszterelnök áll, ép­pen azt tűzte ki egyik legfontosabb feladatául, hogy a lelkeket megtisztítsa, felvilágosítsa, hogy a vallásos érzés segítségével alkotni tudjanak. — Hazánkat felszabdalták, csak a közepét hagyták meg nekünk, de eb­ben van az erő, a hatalom, amely is­mét egésszé fogja tenni. De csak keresztény nemzeti alapon lehet az uj hazát megteremteni. Legyünk annak a kormánynak hU munkatársai, amely fel­ismerte, hogy a földmives társadalomra támaszkodva tud csak munkájával ered­ményt elérni. Kószó államtitkár beszéde során Ígé­retet tett arra, hogy közbenjár a ta­nyai utak megjavítása érdekében, vala­mint gondot fordít arra is, hogy úgy a dohánytermelést, mint a szeszfözést a kormány törvény erejével biztosítsa. — Azt kívánjuk, hogy ne jöjjön fi­nánc Szegedről — szólott közbe egy tanyai, óriási derültséget keltve. — Ha a fináncot úgy szeretné a felesége — válaszolta az államtitkár — mint én, akkor már rég elváltak volna. A vidám iniermezzó után szó került a járlatirásokról is, melyeket, a sok felesleges úttól megkímélni akarván a gazdákig, ezután a tanyai tanítóság végez, ök ezentúl' nemcsak a szellemi, hanem a gazdasági oktatás vezetői is lesznek. A gazdasági gépeket ezentúl Szegeden is belehet majd vásárolni. A földbírtokosztással kapcsolatban kije­lentette, hogy a földigénylésnél mindig a régi bérlők részesülnek előnyben. Az államtitkár beszéde után Sőreghy Mátyás dr. méltatta az uj Gazdakör megalakulásának jelentőségét, amely alkalmat adott ismét arra, hogy a ta­nya népe a város szellemi vezetőivel érintkezzék. A gyűlést Fülöp Mthály gazdaköri jegyző zárta be, mely után bankett volt a kör helyiségében, ame­lyen Papp János a jelenlevőkre, Kószó az uj kör vezetőire, Sőreghy dr. a sze­gedi vendégekre, Gombkötő tanfel­ügyelő az áilamtitkárra és végül Pávó Ferenc a tanyai hölgyközönségre ürí­tette poharát. Az ünnepély a legjobly hangulatban a kora reggeli órákban ért véget. YilágjáFók találkozása Szegeden Német atléták kalandos vállalkozása 4 év alatt gyalog a föld körül — Mégsem rossz foglalkozás globet- rotternek lenni (Saját tudósitónktól) Alig két héttel ezelőtt számoltunk be két temesmegyei magyar fiú érdekes vállalkozásáról, akik hatvanezer dollár honoráriumért neki­vágtak a nagyvilágnak, hogy azt, leve­lezőlapok árusításával fenntartva magu­kat, egy kitűzött határidőn belül körül­járják. Most ismét hasonló vendégei vannak Szegednek. Négy német sport- férfiú, akik két csoportot képezve szintén földkörüli utón vannak és egymásról nem tudva érkeztek vasárnap délután Szegedre. Útjaik különbözők. Moravetz Károly, müncheni turista gyalogszerrel teszi meg az utat. Jelenleg Kecskemétről érke­zett gyalog. Sportegyesülete tízmillió osztrák koronát ad havonta, a költ­ségekre és ugyancsak az egyesület vezetői szabják ki táviratilag az útirányt. A Tisza-szállóbeli lakásán beszélget­tünk az alig 20 esztendős világjáróval, aki egy hátizsákkal és egy kis kézi­táskával felszerelve vándorol faluról- falura. Eddig már egész Középeurópát be­járta. Csomagjának nagyrészét a külön­böző városokban és falvakban össze­szedett névjegyek, fényképek és emlék­iratok foglalják el, Ízléses albumokba rakosgatva. Mindene megvan, ami csak szükséges a létfenntartáshoz, egyedüli baj, hogy gyalog kell megtennie a föld­körüli utat. Most azt az utasítást kapta, hogy Konstantinápolyba gyalogoljon, Belgrád érintésével. Szegeden tartózkodó három globetrotter kollégájáról mitsem tudott, pedig Útirányuk egyforma. A három lipcsei, névszerint Albert Pál, Horstmann János és Schmidt Frigyes 1924 március 3-án indultak Útjukra, amelyet 1930-ban kell be- fejezniök. Németországot, Ausztriát és Csehszlovákiát járták be eddig, most Belgrádon át Jugoszláviába mennek. Egy internátusbán szállottak meg és emléklapok árusításával tartják fenn magukat. A lipcseiek még csak ütjük elején vannak, de azért néhány hónap alatt már elég nagy területet jártak be. Tizenötezer aranymárkát kapnak jutal­mul, ha a kiszabott határidőn belül bejárják az összes létező államokat, az egész világon. Pénteken fii össze a nemzetgyűlés Budapest szeptember 1. A szociál­demokrata képviselők hétfőn átnyújtot­ták a Ház összehívását kérő ivet Zsit- vay alelnöknek, ki az összehívás nap­ját péntekre tűzte ki. A nemzetgyűlés előrdáthatőan csak egy napig tart. A Dawes-terv végrehajtása London, szeptember 1. A Journal jelenti: A jövátételi bizottság által kijelölt négy magasrangu hivatalnok szeptember 3-ikán Berlinbe utazik, hogy ott közreműködjék a Dawes-terv hala­déktalan végrehajtásában. AMicura kép­viselői és a 6-os bizottság között tár­gyalások indultak meg, abból a cél­ból, hogy végrehajtsák a londoni egyezménynek azt a részér, amely az átmeneti időszak tartamára tüzelőanya­gok és kőszénmelléktermékek szállí­tását Írja elő.

Next

/
Thumbnails
Contents