Szegedi Uj Nemzedék, 1924. szeptember (6. évfolyam, 201-223. szám)

1924-09-02 / 201. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1924 szeptember 2., kedd. „Soha többé háborút!“ Szocl-áldemokrata népgyülés — Izgatás a társadalmi és osztálybéke ellen Stern Szerén, mint a bíke angyala (Sajói íudósiíónktól.) Vasárnap dél­után fél 5 órai kezdettel tartotta az idők kedvezőtlen fordulásai folytán vörösből rózsaszinüvé halványodott szoci-áldemokratapárt, a munkásotthon­ban „Soha többé háborút“ jeligés nép- gyülését, amelyen a régen rekedtre verklizett szólamokkal és frazeológiával s a régi alattomos és gyűlölködő hangon támadtak ismét, a béke hangzatos hirde­tése cimén a társadalmi rend, a vezető osztályok ellen. „Jelige“ és a „Munka“ cimü dalok eléneklése után Dáni Jánosné szavalta el Várnai Zseninek kevés zsenire valló költeményét. Ezután következett Stern Szerén budapesti kiküldött, aki a hadsereg, vallás, társadalmi rend s az ezeréves Magyarország ellen való fog- vicsorgatásokban és hisztériás ömlengé­sekben korántsem szerénkedett. Beszélt a mohácsi vészről, a Dózsa- féle lázadásról s Ferencz Józsefet az öreg aggastyánnak aposztrofálva, azt bizonyitgatta, hogy ők (jó, békebeli arany­paritásos éneik) már a háború végét, sőt azt is, hogy — szociálista stilusban beszéljünk — a győzelmi rebach sem hozza be az üzemi és fenntartási költ­ségeket. (Mit szólnak ehhez ántánték ?) Bizonyítgatta, hogy ők már a békében is hirdették azt a békét, melyre oly hozzáértéssel és lelkesedéssel alapozták meg a gerstli-paritás idején a vörös óéA:c-hadsereget. A proletárszolidaritás szükségességét és a szociáldemokrata mozgalom fontosságát azzal a fontos ténnyel indokolta, hogy a háborúban a fogságba került angol tisztek a német tisztekkel sokkal udvariasabbak és barátságosabbak voltak, mint saját bakájukkal. — „A forradalom bukása után mit láttunk ? A nagy bűnösöket futni hagyták, de a kis bűnösöket könyör­telenül büntették“ — folytatta tovább Szerén, arról természetesen nem szólva, hogy kik voltak azok, akik gyalázatos szolidaritásukkal külföldre szöktették a Kun-kormány, kunkormányos bóchereit s a sintérnacionálés söpredék egyéb disztagjait. Erről szerényen hallgatott Szerén, ehelyett asehnellciederes keresz­ténységről szólott, mig a hatóság kép­viselője, Papp Menyhért dr. rendőr- kapitány figyelmeztetésére áttért a női választójogra s az asszonyok össze­fogására a háború ellen. így Szerénák, akik nem tanultak semmit a forradalmak és a trianoni béke, Magyarország feldaraboltatásának keserű tanulságaiból, a belső egyenet­lenkedés szomorú következményeiből, de tovább izgatnak s hirdetnek belső háborút a béke szent nevében és az etlenállás teljes leszerelésének s a linderizmuskiépitésének hangoztatásával csalják még jobban befelé a négyféléi ránk acsarkodó „proletártestvéreket“. Igazán, itt volna az ideje, hogy a rendőrség mélyebben betekintsen ezekbe az uj őszirózsás mozgólódásokba s be­nyúljon a hazaárulás és nemzetgyalázás boszorkánykonyháiba, mert ezek a jelek arra mutatnak, hogy a sötétség lovagjai ismét biztosnak érzik a megcsufolt és elárult magyar földet ludtalpjaik alatt. A népgyülés hatalmas közönsége — talán százötvenen is voltak — „impo­záns“ rendben oszlott szét a különböző kiskorcsmák felé, a „szavallat“ izgalmai után, egy kis békés poharazgatásra. H l KEK ßltitt iftj blsidt ÍJ} Uiíbu. Hl»«! ti] Isteni Írül igsssá^oib, Sluek lÍtf(7iroruá|! felUtcadleihtR. ln» Naptár; 1924 szeptember 2, kedd. Róna. kát. Juszfinián. Prot. Rebeka, Időjárás: Változékony idő, helyenként esővel és némi hősülyedéssel. Somogyi könyvtár: Zárva. Muzeum: Zárva. Egyetemi könyvtár: Zárva. Napsugár; Nyitva délelőtt 8—1, dél­után 3—8 óráig. (A Központi Egyetem mögött.) Korzo Mozi: Kedden és szerdán : Finita la Comedia (A halhatatlan Rómeó) Pubika viharos születésnapja. Szerkesztőségi órák naponta délelőtt t/sll-Vsl óráig. A nyomdai és az éjjeli szerkesztŐkégi telefonszám 17—19. Köztisztviselők és nyugdíjasok figyel­mébe. Felhivatnak az összes kOzalka má­zollak és nyugdíjasok, akik illetményeiket a szegedi m. kir. állampénztárból kapják, hogy járandóságaikat (az aktivok szeptem­ber 1 én és a nyugdíjasok szeptember 2-án) okvetlcnüi vegyék fel, mert a 6-a után je- lentkezöz: illetményeit a pénztár mát nem fizethetni ki. Jubileum. Lélekemelő kedves ünnepük volt a szőregi róm. kath. híveknek va­sárnap. Szeretett lelkipásztoruk, Henny Ferenc dr. esp. plébános pappá való szen­telésének 25. éves jubileumát ünnepelték. Henny Ferenc dr. szöregi működését a lelkipásztori hivatás magaslatán álló kath. pap munkássága jellemzi, melynek ered­ménye közismert. Különösen sokat kö­szönhet neki Szőreg népe a megszállás alatti időből, amidőn a közséirbeli ma­gyaroknak valóságos atyai pártfogója volt, a szerb erőszakkal szemben. Az ünne­pély szentmisével kezdődött, mely után a templomból távozó s az ünnepeltetésről úgyszólván mit sem sejtő lelki pásztort bivei körülfogták. Kászonyi Richárd dr. főszolgabíró megható szavakkal ecsetelte papi működését. Ezután a helybeli egye­sületek, valamint az ujszentiváni és deszki hiveinek küldöttsége üdvözölte. A tan­testület az ünnepeltetésen teljes vett részt ifj. Bálint Ödön igazgató-tanitó veze­tése mellertt. aki gyermeki ragaszkodásu­kat fejezte ki. A szőregi rém. kath. nők nevében Kovács Margitka gyönyörű vi­rágcsokrot nyújtott át az ünnepeltnek. Az ünnepen résztvevők valóban felejthetet­len emlékkel szlvökben tértek haza. Este 80 terítékes bankett volt. Szerkesztőségi hír. Várbogyai Bogyav Ká'mán budapesii hírlapíró a mai n^pon a SregedI U| Nemredék belső munkatársi minőségben belépett. X Követendő példa. Minden panasznak el kellene némulni, ha olyan radikális nagy árleszállítást eszközölnének, aminöt a vaj és tejtől kezdve a központi tejcsarnok igazgatósága szeptember elsejétől kézivé, fiókjaiban elrendelt. 1437 A Szegedi Uj Nemzedék Baross száma. Szeptember 7-én a Baross-áru- és minta­vásár megnyitó ünnepi napján a Szegedi Uj Nemzedék a Baross-Szövetség szegedi fiókjával együttesen szerkesztett ünnepi Baross-8z:^mot ad. E napon tehát lapunk nagyobb terjedelemben és a rendesnél számosabb példányban jelenik meg. Te­kintve a lap érdekes és közgazdasági jellegét, kérjük a hirdető közönséget, hogy az áruvásár alkalmából hirdetéseiket mi­előbb juttassák kiadóhivatalunkba, mert e szám megállapított terjedelmét meg­haladó hirdetések megjelenései nem biz­tosíthatjuk. Vitézi bajtársi összejövetelt tart Cson- grád vármegye vitézi széke szeptember hó Sén. A legénységi vitézek teljes számban jelenjenek meg ugv ezen, mint a szep­tember hó 7-én, Pusztaszeren tartandó Pusztaszeri Árpád-Egyesület ünnepé yén. A lourdesl zarándoklatok múlt évi statisztikájs, A lourdesi kegyhely ’ntéző- - bizotsága most tette közzé a múlt évi zarán- doklások statisztikáját, amely szerint a cso­portosan érkező zarándoklók száma meg- hsladla 247000-ef. Elmarad az Iskolaszéki ülés. Az üre­sedésben lévő tanítói és lanitónöí állások betöltése céljából mára egybehívott iskola­szék! ülés a választás elhalasztása folytán elmarad. Megszüntetik az újszeged! lelkészkl- rendeltséget ? Mint újszeged! körökből értesülünk az újszeged! katholikusok aggo­dalommal veszik tudomásul a lelkészkiren­deltség megszüntetésE Az újszeged! közel háromezer hivő óhaja, hogy a kirendeltség ne szűnjön meg, mert Újszegeden feltétle­nül szükség van, addig is, mig a plébániát felállítják capellanus exposilusra, aki nem­csak a plébánia adminisztrációját végzi, de tevékeny részt vesz a keresztény társa­dalom mozgalmában i«, különösen most, amikor a szociáldemokraták ujult erővel folytatják nemzetrontó törekvéseiket. Vi­szont a beiváiosi plébániáról sem lehet az adminisztrációt olyan körültekintetéssel végezni, mintha a pap állandóan hívei kö­zöd tartózkodik. A mi álláspontunk is ebben a kérdésben az, hogy amennyiben a körülmények engedik, teljesíteni kell az újszeged! katolikus hívők kívánságát és nem kell megszüntetni a lelkészrendeltséget. Jegyzőválasztás. Augusztus hó 31-én volt Szőregen, Kászonyi Richárd főszol­gabíró elnöklete alatt a jegyzőválasztás, amelyen a község főjegyzőjévé Frass Károly volt ópavai menekült jegyzőt vá­lasztották meg. X Iskolacikkeket előnyárban vásárolhat a Szeged Városi Nyomda könyvkereskedé­sében, Kárász-utca 9. 1421 A Szegedi Uj Nemzedékkel egyidejű­leg még két helyi lapban megjelenő ked­vezményes áru apróhirdetéseket egyszerű­sítés és gyorsabb lebonyolítás érdekében ezentúl csak a Magyar Hirdető Irodában {Iskola utca 20.) lehet feladni és ilyen hir­detéseket kiadóhivatalunk nem vesz fe’. Kérjük tehát hirdelőközönségünket, hogy az ilyen apróhirdetéseket a fentemlitett irodában adja fel. Az egyéb hirdetések feladására vonatkozóan azonban az eddigi mód változatlan marad. Saját érdekében teszi, ha összes is­kolai tankönyv-, füzet, iró- és rajzszer- szükségletét Lázár Lajos v. tanár Feketesas- utcai könyvkereskedésében szerzi be. A távbeszHŐ előfizetők figyelmébe. A postaigazgatóság a kerületébe tartozó távbeszélő központok előfizetőiről hivatalos névsort ad ki, amely most van a sajtó alatt. Ezzel kapcsolatban a távbeszélő köz­pont rendjét olykép módosította, hogy ki­véve a közérdekű és hivatalos postai állo­másokat, a kezelő csak a számmal kért állomásokat kapcsolja. Ezért minden elő­fizetőnek érdeke, ho^ a nyomás alatt levő névsort, amelyben Szeged is szerepel, be­szerezze. Előjegyzéseket még S napig el­fogad a szegedi I. számú postahivatal táv­beszélő osztálya. X Iskolaszereket, füzeteket és rajz* szereket mindenkinél olcsóbban árusít a Szent István Társulat könyvkereskedése, Kárász-utca 10 Minden vásárló szép és hasznos ajándékot kap. Orvosi hír. Heiner Lajos dr. bőrgyógyá­szati klinika I. tanársegéde magánrendelé­sét szép ember 1 töl lakásán, Mérei-ulca 7. szám alatt folytalja, délután 2-4 óra közölt. 1415 X Szülök figyelmébe A nemsokára kezdődő iskolai ev elején a mai viszonyok között súlyos gondot jelent a szülőknek gyermekeik részére szükséges tanszerek, fűzetek beváslirlása. Azért már jóelöre fel­hívjuk a szülök figyelmét arra, hogy tan­szereket, bármely iskolához szükséges, igen szép kiállítású forniafüzeteket legolcsóbban zz egyetemi ifjúság állal alapitott ^Centrum* Fogyasztási Szövetkezet Dugonics-tér I sz. alatti üzletében szerezhetik be. Alkalmunk volt megtekinteni a szövetkezei dúsan fel­szerelt raktárát és meggyőződni, hogy a kitUnö minőségű áruk szolid árakon kerül­nek eladásra. A szövetkezet áHal elért eredmény szegény magyar diákok felsegé­lyezésére fordittatík, tehát hazafias köteles­séget teljesít, aki azt pártolja. Köztisztvise­lők és a .Centrum* tagjai árkedvezményben részesülnek, nagyobb bevásárlást részlet- fizetésre is eszközölhetnek. 1360 A szegedi gazdik vetömagliltele. Aigner főispán kezdeményezésre a f óld- mivelésügvi miniszter Szegednek és Hód­mezővásárhelynek 150—153 millió értékű vetőmagot u'al ki Az igényeket a be­vetendő földterülettel együtt a polgármesteri hivatalban kell bejelenteni. X Elsőrendű cipők ifj. Metzgernél, Fekete- sas-u 13. Telefon 10—60. Szentháromság-u. 54. Telefon 11—82. 992 Selpel kancellir megbocsájt merény­lőjének Bécsből jelentik: Haynisch szö­vetségi elnök Seipel kancellár felgyógyu­lása alkalmából elhatározta, hogy bizonyos, még meg nem határozott bűntényekre ál­talános amnesztiát ad. A Morgen értesü­lése szerint Selpel kancellár azt kérte, hogy merénylője is, akinek önmaga már régen megbocsájtott, amnesztiában része­süljön. Bizonyos körök azt tartják, hogy Haynisch teljesíii a kancellár óhaját és Javorek is megkapja az amnesztiát. X Iskolacikkeket elönyárban vásárolhat a Szeged Városi Nyomda könyvkereskedé­sében, Kárász-utca 9, 1421 Az egyetemi bajtársi egyesületek utolBó becsi tanulmányútja. A szegedi egyetem bajtársi egyesületei több tauul- raányuti csoportot indítottak a nyár folya­mán Bécsbe és környékére. Az eddigi nagyszámú jelentkezésekre való tekintet­tel, hogy a nyarat nem Szegeden töltő egyetemi hallgatók is résztvehessenek ezen rendkívül kedvezményes tanulmány­utakon, a külügyi osztály lehetővé tette még két csoport kiutazását. Az egyik cso­port, melynek jelentkezési batárideje már lejárt, szeptember 4-én indul Pestről, mig a másik indulási ideje szeptember 18-ra van kitűzve. Ezen csoport valószínűleg csakis szegediekből fog állani. Nemcsak bajtársi egyesületi tagok, hanem ezek hozzátartozói is indulhatnak, illetve jelent­kezhetnek. Az utolsó csoport jelentkezési határideje szeptember 10. Feltételek ugyan­azok, mint az előző csoportoknál. Rész­vételi di; 450.000 magyar korona. Vizűm dij 10.000 korona szegénységi bizonyít­vány becsatolásával; anélkül 110.000 K. Bővebb felvilágosítást ad, minden nap délelőtt 10—11 óráig Központi Egyetem 76. számú szobában Regdon László igaz­gató, külügyi oszt. vezetője. X Hitelre megveheti Unkönyvelt Endré­nyinél (Kelemen-ulca 7) Kedvező fizetési feltételek* 1422 Hernyólnvázió Újszegeden. Újszegeden, a Csanád- és Vedres-utca környékén a káposztaféléket két nap óta a hernyók milliói szállották meg, melyek mids óriás i pusztítást okozlak. Kérjük a hatóságok gyors intézkedését, amennyiben a hernyók a belólük kifejlődő lepkékkel együtt ki- számilhatatlan károkat okozhatnak még az újszeged! kerti véleményekben. X Tankönyveit bárhol is szerzi be, ne feledje el, hogy tanszereket, formafüzeteket legszebb kivitelben, legolcsóbban az egye­temi ifjúság által alapított „Centrum* szO' vetkezet Dugonics-tér 1. sz, alatti üzleté­ben vásárolhat. 13S1 Az Eskfitt-figy állása. Budapesröl je­lentik : Minich Károly egyeli tanárral be­szélgetést folytattunk, aki kijelentette, hogy az Eskütt-ügy rengeteg aktáinak az át­tanulmányozását ezideig minden törekvése dacára sen készíthette el, de előreláthatóan a jövö hét elején elkészül és megkezdheti Esküit elmebeli állapotának megvizsgálását. X lakolaclkkeket elönyárban vásárolhat a Szeged Városi Nyomda könyvkereskedé­sében Kárász-utca 9. 1421 A gyönyör érzése töltötte el lelkein­ket a Korzó Mozi tegnapi bemutatóján. Iván Moskjou:<ine és csodás szépségű partnere Mme. Lisenko káprázatos film­jét a „Finlla la comediát“ t pergette a Korzó Mozi. Soha ilyen mély hatást film nem tett a szemlélőre. Ez a két orosz oly szivberaaikolóan já'szotia meg sze repét, hogy nem volt ember, aki kőnyeit visszatarthatta volna. Mme. Lisenko és Mosjukine nagyszerű szerepeikben ma­gukkal ragadták az egész közönséget, mely ábitatos csendben, lélegzet vissza­fojtva élvezte Dumas e nagy drámáját. A kiváló müvészpár e szerepében éit pá­lyája delelőjére. A nagy drámát egy ked­ves amerikai burleszk előzte meg. A nagysikerű előadásokat ma és szerdán megismétli a Korzó Mozi, Iskolai hír. Az összes szegedi iskolák igazgatóságai a „Centrum* által előállított, kitüQÖ minőségű forma-fűzetek használatát fogják engedélyezni iskoláikban, azért aján­latos már jó előre a füzeteket, tanszereket a „Centrum* Dugonics-tér 1- szám alatti üzletében beszerezni, mert, tekintettel a szövetkezet olcsó áraira, valószínűleg ké­sőbb nehezebben lehet a bevásárláshoz hozzájutni. 1384 Telefon: Pénztári: 11-85. Korzó Mozi. Telefon: Pénztári; It—85 Szeptember 2. és 3-án kedden, szerdán I. Mosjoukine és Mme Lisenko fősierepiésévei Finita la Gomedia (A halhatatlan Rómeó.) Színmű 9 felvonásban, idősebb Dumas „Kean*c. drámája nyomán. Egyidejűleg: Pubika viharos születésnapja. Amerikai burleszk 2 felvonásban. Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor.

Next

/
Thumbnails
Contents