Szegedi Uj Nemzedék, 1925. augusztus (7. évfolyam, 173-196. szám)

1925-08-01 / 173. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1925. augusztus 1., szombat Legkorábban tavasszal nyílhatnak meg a főrendiház kapni Budapest, julius 31. Amikor a nem- • zetgyűiés megkezdte a választójogi törvényjavaslat tárgyalását, általában az volt a vélemény, hogy az alkot­mányjogi reformot egészében meg le­het valósítani őszre, amikor is az új­jászervezés megkoronázásaképen ösz- szeülne a főrendiház, a nemzetgyűlés pedig átalakulna országgyűléssé. Las- san-lassan bizonytalanná vált a Pro­gramm időbeli megvalósítása, a főren­diházi javaslat nem is került tárgya­lásra a plénum előtt és igy számolni kell azzal, hogy a nemzetgyűlés ősz­szel semmi körülmények között sem alakulhat át országgyűléssé. Beavatott helyen a következő infor­mációt adták erre vonatkozóan: — Amig a főrendiházról szóló tör­vényjavaslatot nem tárgyalja le a Ház, addig nem lehet pontosanmeg határozni, mikor válik valóra az országgyűlés. Ősszel mindenesetre a költségvetést kell elővenni, ennek a vitája pedig számitásom szerint két hónapig ok­vetlenül eltart. December elején tehát csak a költségvetéssel leszünk készen. Ezután következhetnék a felsőház ja­vaslata. Az eddig tett nyilatkozatok után ennél is legalább egy hónap hosszat tartó vitára számíthatnak. így érkeztünk el újévhez. A szervezésre szintén rá kell szánni legalább másfél hónapot, tehát a legjobb esetben csak tavasszal .nyílnak meg a főrendiház kapui, hogy egyben megtörténjék a nemzetgyűlésnek rendes országgyűléssé való deklarálása. Annak a nagy alkotmányjogi kon­cepciónak, amelyet a miniszterelnök akar kiépíteni — ha minden jól megy — csak tavasszal tehetjük le a záró­kövét. fl pénteki mfnlsztertondcs sem döntött a soproni Idtékkasztnő figsáben Budapest, julius 31. A kormány Bu­dapesten időző tagjai ma délelőtt 10 órakor Vass József helyettes miniszter- elnök elnökletével a népjóléti minisz- tériu.mban minisztertanácsra ültek ösz- sze. A minisztertanácson részt vett Búd János pénzügyminiszter, Mayer János földművelésügyi miniszter, Ra- kovszky Iván belügyminiszter, az igaz­ságügyminisztérium részéről Csáky Béla államtitkár, a honvédelemügyi minisz­térium részéről Álgya Papp Sándor altábornagy, a külügyminisztérium ré­széről Kánya Kálmán meghatalmazott miniszter, a kultuszminisztérium résijé­ről Tóth Lajos, a kereskedelemügyi miniszter részéről báró Wimmersperg államtitkár. A minisztertanácson szóba- került a játékkaszinó engedélyezésének ügye. Ebben a kérdésben még nincs döntés. Folytonosan érkéznek be aján­latok, amelyek a pénzügyminisztérium ezzel megbízott osztályának szakvéle­ményezése alá kerül. A minisztertanács tekintettel arra, hogy több politikailag felelős minisz­ter volt távol, nem döntött a játék­bank ügyében, hanem a beérkezett ajánlatokat a pénzügyminisztérium il­letékes osztályának véleményezésével meg fogja küldeni minden egyes mi­nisztériumnak. Sopronból a napokban nagyobb küldöttség kérte a kormányt, hogy le­gyen tekintettel a játék-kaszinó enge­délyezésénél Sopron városának külön­leges helyzetére, valamint, hogy Sop­ron városa ilyen konsszepció bi tokában fürdővárossá és megfelelő idegenfor­galommal rendelkező várossá fejlődhe­tik. Noha végleges döntésről nem le­hetett szó, a minisztertanácsban az volt a hangulat, hogy a döntés Sop­ron javára dől el, ha lesznek megfe­lelő ajánlatok. Az osztrák ideiglenes tárgyalások­kal kapcsolatban a miniszterelnök-he­lyettes kijelentette, hogy ezek tovább folynak és remélhetőleg eredményesek lesznek. Kijelentette továbbá, hogy a beruházások kérdése, valamint a szom­bathelyi incidens nem került szóba a minisztertanácson, mert hiszen az il­letékesek elintézték ezt a kérdést. A demokraták durván támadták a ketfigj- minisztert a kOzponti választmány fiiesán Budapesten a választók száma 30 ezerrel emelkedett az uj névsorban Budapest, julius 31. A főváros köz­ponti választmánya tudvalévőén csü­törtökön este ülést tartott és ez al­kalommal összeállitolták az uj válasz­tói névjegyzéket, amely a nemzet­gyűlési választók 1926-ban érvényes névsorát tartalmazza. Az ülésen indítvány hangzott el, hogy a köz­ponti választmány az augusztus elsején lejáró határidő meghosszab­bítását kérje a belügyminisztertől. Erre az indítványra a demokrata blokk oldaláról Brödi Ern& szólalt fel és kijéleniette, hop a terminust nem lehet elhalasztani. — A belügyminiszter most nincs kéznél, ő most lovon járja be az országot. Ha csak iovasitott köz­ponti választmányi tagokat nem kül­denek utána, akkor nem lehet az ügyet elintézni, Idáig Bródi Ernő. Az Ízléstelen felszólalás azonnal élénk tiltakozást váltott ki a központi választmány keresztény polgári tagjai között. Bebizonyosodott, hogy a belügy­miniszter vidéki körútját már egy héttel ezelőtt befejezte és a múlt hét végén már a fővárosban volt, a teg­napi minisztertanácson pedig sze­mélyesen vett részt. A vidéki körútja során pedig ad­minisztrációs szemlét tartott, tehát nem szórakozó lovaglásról volt sző. Úgy látszik, a központi választ­mány egyes tagjainak zokon esett ez a lóháton tett hivatalos körút és an­nak ellenére, hogy nemrégiben még a hivatali autón tett körutakat kifo­gásolták ezek a személyek, most következetlenek maradtak önmaguk­hoz és megbotlottak a lovas kör­utazásban is. Talán az fáj a köz­ponti választmány egyes tagjainak, hogy vannak olyanok is az ország­ban, akiknek a lovaglásra már ezer­éves jogcímük van és őseik ugyan­azon a Vereckei-szotoson jöttek be, még pedig lóháton, ahol a központi választmány egyik-másik tagjának az ősei egy-két generációval ezelőtt jöttek csak be, de nem lóháton. Az uj, ideiglenes választói név­jegyzéket egyébként elfogadta a köz­ponti választmány és ezzel a Buda­pest területén lakó választók száma több mint harmincezer fővel emel­kedett. Csak feinötleknek I 'V8 Harry Liedtke nagy filmje Feleségem feleséged feleségünk 1 hétfőn, kedden a Belvárosi Noiiban Ujabb vdd Lelrer flindHa dlIMőIagos gyilkosa ellen Okolicsónyi László fel akarta robbantani a prágai gyorsvonatot Budapest, julius 31. A meggyil­kolt Leirer Amália gyilkosainak bűn­ügyében ma délelőtt szenzációs for­dulat állott be a budapesti büntető törvényszéken. Medvés-Medico Ist­ván vizsgálőbiróhoz ma délelőtt név­telen feljelentés érkezett, amely sze­rint a Leirer Amália meggyilkolásá­val és kirablásával gyanúsított Oko- licsányi László közvetlenül az elfo- gatása előtt nagymennyiségű dinami- tot rejtett el az elektromos müvek igazgatósági épületében levő hivatali helyiségében. A névtelen feljelentés szerint Okolicsányi László a dinami- tot azért szerezte be, hogy felrob­bantsa vele a prágai gyorsvonatot, amelyen tudvalévőén állandóan dús­gazdag kereskedők szoktak Prágába utazni, hogy ott üzleti ügyeiket lebo­nyolítsák. Okolicsányi a feljelentő szerint azért akarta a prágai gyorsvonatot felrobbantani, hogy ezáltal magának pénzt szerezzen és igy külföldre szökhessen. Borzalmas tervét azon­ban nem tudta véghezvinni, mert időközben a rendőrség a Leirer-ügy- ből kifolyóan letartóztatta. Megemlíti a feljelenő, hogy a dinamit még jelenleg is Okolicsányi László hivatali szobájában, a vadász- fegyverek közé van elrejtve. Medvés- Medico István vizsgálóbíró a felje­lentés kézhezvétele után, tekintve, hogy más oldalról is ^komoly gya- nuQkok merültek fel arra nézve, hogy a névtelen feljelentés a való­ságnak megfelel, még ma délelőtt elrendelte a elektromos müvek Váci- ut 72—74. szám alatt lévő palotájá­ban a házkutatást. A vizsgálóbíró végzése szerint a budapesti királyi törvényszék holnap délután 1 órakor fogja foganatosítani a házkutatást. Ezen a házkutatáson az érdekelteken kívül jelen lesz Okolicsányi László védője, Altorjay Sándor is. A házkutatás ugyanekkor ki fog terjedni arra is, hogy Okoli­csányi hivatali szobájában nincse­nek-e elrejtve Pödör Gyulától szár­mazó levelek, amelyek a Teréz-kör- uti rejtélyes rablőgyilkosságra fényt vethetnek. Úgy Medvés-Medico vizsgálóbíró, mint Altorjay Sándor védő rendkívül sokat vár a holnapi házkutatástól. Abban az esetben, ha a házkutatás tényleg eredménnyel járna és ha a házkutatáson jelenlévő hatósági sze­mélyek valóban megtalálnák a dina- mitot, úgy akkor, értesüléseink sze­rint, a vizsgálóbíró el fogja rendelni az irányban is a nyomozást, vájjon Okolicsányi László nem vett-e részt az utóbbi évek bombamerényleteiben. ff Az egykori osztrák-magyar ármádiá­nak ismert és népszerű ezrede volt a császári és királyi 101. gyalogezred. A csabaiak háziezrede réges-régen egy gyalogdandárt képezett a szegedi 46. gyalogezreddel, úgy hogy a 101-esek között még később is igen sok szegedi ember akadt. A két ezred között atya- fiságos viszony volt s more patrio a 46-osokat „zöld békák“-nak, a 101- eseket pedig „sárga rigók“-nak nevez­ték a világos zöld, illetve kénsárga paroli-ról. Ha egy 46-os baka egy 101-essel összekerült, a 101-es mind­járt brekegni kezdett, a 46-os meg — fütyörészett. A végén aztán rendszerint össze is kapaszkodtak... A háború alatt a két rokon-ezredet szétszakítot­ták, a 46-osok a temesvári 17., a 101-esek meg a 34. gyaloghadosztályba osztattak be. A „sárga rigó“ regiment 1917 nya­rán a máramarosi határszélen, a Tatár­hágón okoskodott a muszkákkal. Amint a Kerenszki-forradalom Péterváron ki­ütött, azóta a muszkákkal sok helyt barátságos kvaterkázás folyt, amig csak el nem rontották a komázást egy ob­iigát otfenzivával. Notabene azzal kez­dődött néhány hónapi csend után a hajcihő, hogy 1917. julius 4-én a muszkák egy zászlóaljjal megrohantak egy messzire előretolt állást, a Suma- rem előtti „Százegyes kuppe*-t, ame­lyet a hires 101-es Jagdkompanie 2 szakasza tartott megszállva. Molnár Miska főhadnagy éppen jó kedvében lévén, a 80 szál „sárga rigó“ baka nótázni, dalolni kezdett s hangos kur- jongatás közben verte vissza a 900 főnyi muszka zászlóalj rohamait. Fenn a Sumarem-en ugyancsak nem tudták mire vélni, hogy mi lelhette a Jagdzug-ot odakinn a 101-es Kuppe-n, 1500 lé­pésre az első vonal előtt, hogy amikor a muszkák ágyúzásba, támadásba fog­tak, ők válaszul elkezdtek — éne­kelni, nötázni... Ezzel az epizóddal vége is lett á muszkákkal való barátkozásnak. Jú­lius 25-én megmozdult a máramarosi front is. Az 1917 nyarán lefolyt pffen- ziva során a 101-esek útja a Tatárhá­gótól embernemiárta kárpáti erdősége­ken, a Pflanzer-Baltin-uton, Wyznitzen, a Cseremoszon át Czernovicz irányá­ban vezetett. Czernovicz előtt néhány kilométerrel azonban a muszkák meg­álltak. Az előnyomulás folytatandó lé­vén, parancs szerint a 101. gyalogez­red feladata lett a Komaresti és Slo­Sárga rigó" bakák bozia közötti orosz állásokat megtá­madni. A hangulat a több hetes fá­rasztó menetelés után is kitűnő volt s amikor felvirradt augusztus 3-a, „csü­lökre magyar“ kiáltással felkerekedett a 101-es atyafiság. Reggeltől, késő dél­utánig állt a bál, aminek az lett a vége, hogy a „sárga rigó“ bakák áttörték az erős muszka frontot. A muszkáknak több hetes offenzivánkat nem sikerült megállítani, felszabadult másnap Czer- novitz, s felszabadult az ellenséges megszállás alól egész Galicia és Bu­kovina is. A nagyszerű kömarestii áttörésért a Hőfer-jelentés is megdicsérte a 101-es atyafiságot s amikor augusztus 5-én IV. Károly király és II. Vilmos császár meglátogatták a felszabadult Czerno- viczot, a 101-esek mindkét helyről a legnagyobb elismerésben részesültek. Azóta minden évben augusztus 3-án tartja a „sárga rigó“-család bajtársi ezrednapját. Derék fiuk voltak mindig a 101-esek. Ezredparancsnoktól kezdve a legutolsó „Tragtierführer“-ig nem is talán any- nyira a Dienstreglement, mint inkább a családias összetartás, a bajtársias szeretet tartott köztük mintaszerű fe­gyelmet. A régi baitársakat aztán szét­szórták a későbbi kaotikus események. Mergl ezredes, Kummer, Kanász, Rai­ner kapitányok, Molnár Miska, Vadász, Opré főhadnagyok, Perhács, Kvasz, Reiter Jancsi, Lengyel Miska, Pokorny Lala hadnagyok, Vargha Gyuszi, Adam- kovics zászlósok, Kuck törzsőrmester derék bajtársak és atyámfiai az Urban, gondolok rátok s visszaemlékezem! Komaresti után jött aztán aCzardaki, a czernovicz! Feldspital, a szamárné­meti barakkórház, egy kedves, barna kisleány, a neuhausi Ersatzbataillon (a Káder), később a felfordulás, oláh nemzeti gárda, megszállás, szökés, or­szágfeldarabolás. Az immár 6 éves hontalanságban gondolok reátok, 101- esek, „sárga rigó“-atyafiság (és Te, szatmári barna kisleány,) s hiszem ren­dületlenül, hogy eljön még a mi időnk s „lesz még szőllő lágy kenyérrel.. „Sárga rigó“ zászlós. Ha meofujják a tromm... Porzsolt Kálmán nagysikerű hazafias és szerdán a Korzíj Moziban.

Next

/
Thumbnails
Contents