Szegedi Uj Nemzedék, 1925. augusztus (7. évfolyam, 173-196. szám)

1925-08-01 / 173. szám

1925 augusztus 1., szombat SZEGEDI UJ NEMZEDÉK A nemzelközi sajtii-eyyeteiiire vonatkozó tirgyaüsok konkrít oradmOnnyol jOrtak Zürich, Julius 31. A tervezett zü­richi nemzetközi sajtó-egyetem szer­vezése irányában az egyes államok sajtó és politikai köreiben nagy ér­deklődés nyilvánult meg nemcsak Európában, hanem Amerikában is. A tárgyalásokon eddig német, ame­rikai, svájci és magyar szakemberek vettek részt. Az egyetem elhelyezése érdekében folytatott tárgyalások kon­krét eredménnyel jártak. Az egyetem tantervezetének végleges kidolgozása és egyéb szakosztályainak szervezése folyamatban van. Előadásokat az egyes államok szakemberei és politikai kiválóságai fognak tartani. Amerika képviselője a tárgyalások után az amerikai kultur- befolyás érvényesitése végett már Eddig 9 kilométer készült ol az alsétanyai múutliél (Saját tudósitónktól.) A város ál­tal végeztetett összes közmunkák között egyik legjelentősebb az alsó­tanyai müut keszitése. Ez a több, mint 30 kilométer hosszú ut, mely a vasuttalan tanyavilágot összeköti a várossal, a legforgalmasabb az ösz- szes tanyai utak között. Itt bonyo­lódott le évtizedek óta az Alsótanyá­hoz tartozó hatalmas külterület egész forgalma, ami idők folytán annyira megviselte ezt az utat, hogy az utóbbi évek alatt csaknem járhatat­lan volt. Sok alkudozás és küldOtt- ségjárás után végre sikerült kivivniok a tanyaiaknak, hogy ezt az utat ki- javitsák. A munkát a múlt év tava­szán kezdték meg és azóta majd­nem 9 kilométer hosszúságban már ki is épitették az uj műutat. Az út­nak ezen a részén azóta hihetetlenül megnövekedett a forgalom, ami kü­lönösen az aratás befejezése óta öl­tött nagy méreteket. A gazdák cse­regabonáját az alsóközponti gőzma­lomba ezen az utón szállitják még pedig autókkal, amelyek most már vigan gördülnek a pompás kőbur­kolatú utón. Hetivásáros napnn pe­dig már nem kerülik el ezt a vá­rosba legközvetlenebbül vezető utat a tanyaiak sem. Ilyen napokon há­romezer kocsi is keresztülvonul rajta. A munkálatok aránylag lassan haladnak előre, mert több helyen az alapot is újra kell csinálni. A kö­vek fuvarozását egy egész kocsitábor, mintegy 40 kocsi végzi, melyek foly­tonosan ki- és bejárnak a városba. Az ut kiépitése nagy mértékben elő- segiti a központban létesült falu fej­lődését is. Ezideig 40 ház épült fel és ezekben már be is rendezkedtek azok az elöregedett gazdák, akik a gazdálkodás gondjait fiaikra bizva itt akarják kipihenni fáradalmaikat. Ezidőszerint is épül itt mintegy 20 ház. Az uj tanyai ut teljes befeje­zése csak a jövő év vége felé vár­ható. AéényészsztrájkelMIMtlenndk létszik London, Julius 31. Cook, a bánya­munkások szövetségének a titkára ki­jelentette, hogy a helyzet rendkívül komoly. Már lemondott azon reményé­ről, hogy a szénbányáknak szombat éjjel való bezárását el lehet kerülni. Baldwin miniszterelnök csütörtökön külön megbeszélést folytatott a bá­nyászokkal és bányatulajdonosokkal, továbbá a vasutasok képviselőivel. A tanácskozások után a kormány tagjait rendkívüli minisztertanácsrahivta egybe, hogy a helyzetet velük megvitassa. Este újból tárgyalt a bányászokkal és a bányatulajdonosokkal, akiknek azt javasolta, hogy vonják vissza a fel­mondást ék ideiglenesen adjanak támo­gatást a munkásságnak s a vitás kér­dések elintézését bízzák egy királyi bizottságra, melynek szélesebb hatás­köre Jenne, mint a vizsgáló bizottság­nak. A Daily Express jelentése szerint a bányatulajdonosok nem tudtak hozzá­járulni a tárgyalások elhalasztásához, mert mára várták a munkaadó bizott­ság döntését Azon a véleményen vol­tak azonban, hogy Baldwin miniszter- elnök megbeszáése kedvező ered­ménnyel fog végződni. it szegedi reodíirség elfogta a nagyszeotinlklésl betörés tetteseit (Saját tudósítónktól.) A kánikulai uborkaszezonban újabb szenzációja akadt a szegedi rendőrségnek. Nagy- szentmiklóson ugyanis két héttel ezelőtt egy kereskedő üzletét isme­retlen tettesek feltörték és különös körülmények között teljesen kifosz­tották. A nagy apparátussal és ügyes­séggel dolgozó betörők mintegy 250 millió korona értékű holmit vittek el a kereskedő raktárából. A nagy- szentmiklósi rendőrség megindította a nyomozást, a betörők azonban semmiféle nyomot nem hagytak hátra, amelyen a nyomozás megin­dulhatott volna, Így a nyomozás holtpontra jutott. A napokban a kereskedő Szegeden járt és a Mars­téri zsibpiacon felfedezte áruit egy asszonynál, aki a legnagyobb lélek- nyugalommal árulta a lopott holmi­kat. A kereskedő jelentésere a rend­őrség azonnal letartóztatta az asz- szonyt, aki előadta, hogy azokat Zöldi József, István és Anna nevű Mikszáth Kálmán-utcai szegedi la­kosoktól vette. Zöldíék éppen csempészés miatt a kihágási bíróság előtt állottak. Így a rendőrség azonnal lefülelte őket. Zöldiéket azonnal vallatóra fogta a rendőrség a szentmiklósi betörés ügyében, ezek azonban ta­gadták a bűncselekményt, mig teg­nap beismerő vallomást tettek a súlyos terhelő bizonyítékok alatt. Lakásukon ugyanis nagyobb meny- nyiségü szövetárukat találtak, ame­lyek mind a nagyszentmiklósi ke­reskedő raktárából származnak. Va­lószínűnek látszik, hogy a Zöldi testvérek másokkal együtt követték el a terhűkre rótt bűncselekményt, megtette a kezdő lépést. Szóba került az is, hogy az egyes államok vezető politikusait a nemzet- | közi sajtó-egyetem részéről egyénen­ként is fel fogják kérni előadások és előadássorozatok megtartására. A mai helyzet szerint azonban ez csak akkor lehetséges, ha az elő­adásoknak nagy, de korlátolt kere­tein belül az egyes államok egye­temei részéről igényelt és számukra már biztosított kollégiumokon kívül erre hely marad. A legrosszabb eset­ben a sajtó legmodernebb technikai felkészültsége fog módot nyújtani arra, hogy az igy meghívandó nem­zetközi nagyságok előadásaikat saját lakóhelyükről rádió, az egyetem külön hullámhosszán tartsák meg. igy a rendőrség ez irányban is ki­terjesztette nyomozását. A rendőrség véleménye szerint szervezett betörő­banda működött Szentmiklóson és igy bizonyára még több, eddig még kiderítetlen bűncselekmény is terheli Zöldiék lelkiismerelét. A nyomozás folyik. &ki gyalog utazza körül Szegedre érkezett egy föld körül utazó német katona (Saját tudósítónktól.) Az egyik né­met lap megállapítása szerint a globe- trotterek korszakát éljük, amikor a nagy világfelfordulás után százszámra kerekednek útnak a nyugati országok regényes fiai, akik egy krajcár nélkül a zsebükben indulnak útnak gyalog, biciklin vagy autón a világ körül, kü­lönösen a németek és hollandok közül kerekednek útnak, a hollandok sport- szenvedélytől, a németek tudásvágytól sarkalva. Tegnap egy fiatal, 24 éves német katonával találkoztunk az egyik sze­gedi vendéglőben. Szőke, hullámos haja féloldalra van fésülve, markáns arcán az akaraterő és a fanatikus tu­dásvágy látszik. Nagy érdeklődéssel figyel meg mindent, ami hosszú és romantikus utján elébe kerül. Az idén május 4-én indult el Chem- nitzböl, Szászországből. — Prágán, Wienen és Budapesten keresztül érkeztem Szegedré — mondja — innen Szabadkán, Belgrád, Nis és Szófián keresztül Konstantinápoiyba gyalogolok, ahol társammal találkozom, aki Bukarestet látogatta meg. Kis- Ázsíán, Afrikán, Keiet-Ázsián, indo­kinán át japánba, Ausztráliába, onnan Amerikába megyek. Gyalog teszem meg az utat. — Miért indult erre a nagy útra — kérdezzük. — Uram, a tudásvágy nagyobb ben­nem, mint minden kapocs, amely szülőfalumhoz kötött. Édesanyámat hagytam Chemnitzben, szerencsére jó­módban él, igy nem kell róla gondos­kodnom. Egyszer vagyok fiatal és fiatal­ságomat tudásszerzésre akarom fel­használni. — Mi a véleménye Magyarország­ról ? Hogyan fogadták utazása köz­ben? — Sehol nem éreztem olyan jól ma­gamat, mint Magyarországon. Minde­nütt a legnagyobb vendégszeretettel fogadtak. Már 5 hét óta járok az or­szágban és nagy eltéréseket találtam Németország és Magyarország között. Itt inkább külterjes mezőgazdasági mű­velés folyik a hatalmas magyar pusz­tákon. A fiatalember mellén német vaske­reszt díszeleg, a kommunisták elleni harcokban tanúsított vitézségéért kapta 1919-ben. Hindenburgról, az uj né­met reorganizációról mesél lobogó lel­kesedéssel, azt mondja, hogy Hinden- burg az ország másődik Bismarckja. Kifogyunk a szóból, felveszi súlyos hátizsákját s megindul szállást keresni. Négy napig lesz itt Szegeden s aztán tovább indul földkörüli utján a Balkán felé Erick Kliemann, a tudás fanatikus keresője. 0 9CB9QBR>* eoBa 4<!aa*»CBa •esD 1 ^ i M iefőtt cipőt l vásárolna saját érds- a kében tekintse meg || § CcÍflAÍ «IPörahtárál ® V 9 161 Iskola-u. 18. S •CB98CB38Ga88<2H9&B9a^C9R>8V hírek SIszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök Igazságban, j Hiszek Magyarország feltámadásában, ámen. i Waolraao j gVaptár: 1925, augusztus 1. Szombat. ! Kát. és Prot.: Vasas szent Péter. Este fél 9-kor a Polgári Dalárda hang­versenye a Korzó Moziban. Időprognózis: Tartós meleg, he lyenként zivatarokkal. Somogyi könyvtár: Nyitva dél­előtt 10—12-ig. Egyetemi könyvtár: Nyitva délelőtt 8—iz-ig. Muzeum: Nyitva délelőtt 10—12-ig. Szerkesztőségi órák naponta délelőtt Vall—Vsl óráig. A nyomdai és az éjjeli szerkesztőségi telefonszám: 17—19. — A polgármester ma kezdi meg a szabadságát. A torony alatt már június­ban megkezdték a nyári vakációt a ta­nácsbéliek és a város többi tisztviselői. Most követi őket Somogyi Szilveszter dr. polgármester is, ki ma kezdi meg hat heti szabadságát. A polgármester pár na­pig még Szegeden időzik, azután cseh megszállott területre ulazik, ahol roko­nai körében fogja eltölteni szabadságát. — A Szegedi Állami Felsőkereske­delmi Iskola végzett tanulóinak Szö­vetsége. Az áilami felsőkereskedelmi is­kolát végzett tanulók jóváhagyott alapsza­bályaik szerint 19o4'ben szövetségbe tö­mörültek. Zászlójukra az önzetlen szeretet, az összetartozanüós.g érzésének ápolását, iskolájuk erkölcsi és a jelenlegi tanulók er­kölcsi es anyagi támogatásának gyönyörű jelszavát Írták. A régi szöveiséget nehány lelkes emberbarát es szeretet-apostol is­mét életre hivta. Id. Oltovay Károly ne- meslelkü emberbarát es a felsőkereske­delmi iskola egykori eminens diákjainak védnöksége alatt Tóth József igazgató el­nök és Reich Manó ügyvezető elnök veze­tése melleit a Szövetség újból éleire keit. Tisztviselői kart kiegészítették és zászló­jukra Írott nemes cél szolgálatában felvet­ték a szeretet eszményi virágjainak ápo­lását ott, hol azt ketteszakiiotia a háború. Városunk legtekintélyesebb kereskedői, iparosa és tisztviselői sorából rekrutálódó tagjai ma este 8 órakor tartják Újszegeden első ismerkedő estélyüket, melyre ezúton is meghívjak összes volt tanulótarsaikat. — Görög katolikus mise. Vasárnap, augusztus nő 2-án délelőtt fél lU órakor a Rozália-kápolnában görög szertartásu katolikus szent misét mond dr Torna László makói gör. kát. esperes plébános. — A Katolikus Ébredés legutolsó száma Miért sir Jézus címen hoz tar­talmas vezércikket. A paphiányról P. Vukov János jézustársasági atya érte­kezik, Tengeren elmen peaig Mandola Aladár dr. irt hangulatos tárcát. A Porciunkula-bucsuról P. Pacifico em­lékezett meg, a szociáldemokratáknak vallás- és egyházellenes magatartását is szóvá teszi azu Ébredés és történelmi példák alapján ismerteti az istentaga­dás kárhozatos törekvéseit. P. Jab- lonkay Gábor szegedi házfőnők foly­tatja az öntudatos katolikus politikáról szóló tartalmas értekezést. A lapot ezeken kívül számos érdekes hir és cikk teszi még változatossá. — Reinbold Béla dr. prorector szabadságra megy. A szegedi Fe­renc József-Tudományegyetemj prorec- tora, Reinbold Béla dr., augusztus el­sejével hatheti szabadságra megy, ez idő alatt Erdélyi László dr. bölcsészet- kari dékán fogja helyettesíteni a rek­tori teendőkben. — Megszökött egy előkelő családból származó kiskorú ékszertolvaj. A szegedi rendőrséget már napok óta foglalkoztatja egy érdekes betöréses lopás, amelyet egy s egedi előkelő család kiskorú gyermeke kö­vetett el szülei és gyermektarsai kárára. A napokban tette meg feljelentését az apa a rendőrség bűnügyi osztályán fia ellen, aki felhasználta az alkalmat, mikor a lakás­ban egyedül volt és a szekrények fel lö ré­se után mintegy 25 millió korona értékű ékszert ellopott és a szülői háztói meg­szökött. A nyomozás megindult és meg- állBp thatta a rendőrség, hogy a tolvaj tiu Buhapestre távozott, onnan állítólag a Ba­laton felé vette útját. Azóta már számta­lan feljelentés érkezett a rendőrséghez kis­korú pajtásai részéről, akiket szintén meg­károsított kisebb összegek erejéig. — Áthelyezések a szegedi||detektiv> testűiénél. A szegedi detektivtestü- letnél áthelyezések történtek, amelyek a szenzáció erejével hatnak. Bartha Istvánt, Tóth Kálmánt, Kolonics Dezsőt Békéscsa­bára helyezték át. Az áthelyezés a ren­dőrség körében fájdalmasan hatott s mint hírlik a távozó kollégák tiszteletére búcsú­Q^tát is rendeznek.

Next

/
Thumbnails
Contents