Szegedi Uj Nemzedék, 1925. október (7. évfolyam, 222-248. szám)

1925-10-01 / 222. szám

Keresztény politikai napilap. Előfizetési ára: így hónapra . 35.000 K Postán küldve 37.000 K Kgyes szám ára 1500 K már- és ünnepnap 2000 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szöged, Káiyária-utca 10. szám Telefon: 153, éjjel 17—19. Szeged, 1925., október 1., csütörtök Ara: 1500 korona. VII-ik évfolyam, 222. szám. Főszerkesztő: DOBAY GYULA dr. Főmunkatárs: PUSKÁS JENŐ. A Baross-Szövetség szegedi fiókjának, a MANSz, a Magyar Nemzeti Szövetség és a Turán- Szövetség b 1 t a t a 1 o s lapja. Postatakarékpénztár! számla 8813 1921 : III. te. (IM.) Fölösleges a sok beszéd Rákosi Mátyásék bűntettének minő­sítése körül. A fent idézett törvény­cikk, mely az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szól, nyíltan megmondja: Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgalására, vagy meg­semmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos ural­mának erőszakos létesítésére irá­nyuló mozgalmat, vagy szervezke­dést kezdeményez, vagy vezet, bűn­tettet kövei el és öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő. Aki ily moz­galomban, vagy szervezkedésben tevékeny részt vesz, vétséget követ el és három évig terjedhető fogház­zal büntetendő. A 2. § 4. pontja szerint tiz évi fegyház jár annak, aki valamely társadalmi osztály uralmának erő­szakos létesítésére irányuló mozga­lommal kapcsolatban, a törvény sze­rint minősíthető vétséget követ el. A nyomozás adataiból már most megállapítható, hogy Rákosi Mátyá­sék vétkeztek az 1921 : III. t.-c. 1. §-a és a 2. § 4. pontja ellen, mi­dőn Csonkamagyarországon a kom­munizmust akarták nyeregbe segí­teni s ennek megszervezésére tekin­télyes összegeket vetlek fel, majd a fővárosban kiépítették a szükséges sejtszervezeteket, továbbá, midőn gyil­kosságra szövetkeztek, hogy Horthy Miklós kormányzót, a minisztereket, a hadsereg magasabbrangu tisztjeit, stb. a kommunista uralom megszi­lárdítása érdekében eltegyék láb alól. Fölösleges tehát és meddő minden vita, vagy magyarázkodás. A kor­mánynak egyetlen kötelessége: sza­bad folyást engedni a törvények rendelkezéseinek és bíróság elé állí­tani haladéktalanul Rákosi Mátyást és társait. Nem vagyunk kiváncsiak jogászi érvelésekre és nyilatkozatra, a tények mindennél ékesebben be­szélnek és hosszú kunktátorkodás után le kell számolnunk végre gyö­keresen azokkal a veszedelmes tö­rekvésekkel, amit Magyarországra a szökevények jelentenek. A bíróság feladata ítélkezni a bűnösök felett és nem lehet diplomáciai érdek, vagy politikai koncesszió, melynek fejében az elfogott kommunisták szabad­lábra kerülhessenek, vagy Oroszor- országba kiszállíttassanak. Megmozdult ugyan miattuk az egész sisera-had, s tehetetlen dü­hükben, utálattal és felháborodással vesznek tudomást Berlinben és Pá- risban, Henry Barbussy elvbarátai a magyar nemzet önvédelméről, ez azonban egyetlen katonáját és vég­rehajtóját a törvényeknek nem fölem­lítheti meg. A magyar kormányhoz intézett táviratuknak hangja szemte­len és teljesen méltó a defetizmus és pornográfia nagymesterének men­talitásához. A kormány minden bi­zonnyal méltóságán alulinak fogja tartani legcsekélyebb formában is válaszolni azokra a táviratokra, ame­lyek Bethlen István gróf címére ked­den érkeztek. Ezzel a társasággal a magyarországi sajtónak csak az a része bocsátkozhatik tárgyalásba, amely pacifizmusát hosszú eszten­dők óta Baibusse Írásaiból szívta magába és tölcsérezte hasábjain ke­resztül olvasóinak leikébe. Ezek minden bizonnyal készen­létben várták már azt az időt, mi­korra Rákosiék vetése gyümölccsé érlelődik s amikor újból szemlélői és tanúi lehettünk volna, milyen szociális termelésből fakad a jólét. Mert a rokon lelkek most is egy­másra találtak s azok az urak, akik saját magukat mint a tisztesség gáncsnélküli lovagjait szokták a fó- mumra feltolni, ismét megtalálták a csürés csavarás jogi elméletét, hogy talmudi rabulisztikájukkal menedék­levelet próbáljanak a kommunisták számára kihangoskodni. Itt nem -lehet az ügyet mellékvá­gányra terelni. A nemzet előtt a ha­tósági közegek jelentései nyomán tiszta kép áll' A törvény pedig tör­vény, amit betartani mindenkinek s véle egyforma mértékkel mérni min­den hatóságnak kötelessége. Rákosi Mályásék vétkeztek, bűnt követtek el az 1921 évi III. t.-c. 1. §-a és 2. §-ának 4 pontja ellen. Ha tehát vétkeztek, sújtson rájuk az igazságszolgáltatás pártatlan keze még akkor is, ha a kommunista vi­lágnézet harcosai újabb hadjáratot indítanának ellenünk. A franciák újra bejelentik az offenzivát — Áll a harc Marokkóban éa Szíriában — Beirut, szeptember 30. A francia csapatok megszüntették Sueida erődjellegét s az újonnan átszervezett hadsereg készen áll a további előnyomulásra. Több druz- lörzs meghódolása bizonyosra ve­hető. Pirié, szeptember 30. A Havas-iroda jelenti Fezből: Az Aidjir bevételére irányuló, kü­szöbön álló offenziva már csak órák kérdése. A melillai szakaszon a spanyolok a Béni-törzs végleges leverésére megkezdték a támadást. A spanyol offenzivát Primo de Ri­vera személyesen vezeti és Mad­ridban máris befejezettnek tartják Aidjir kapitulációját. A kommunistákat nem bántalmazta a rendőrség Az „emigránsok“ állandóan rágalmaznak — Az osztrák szocialista vezér is megszólalt — A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától. — Budapest, szeptember 30. A főkapitányságon meglehetős derült­séggel fogadták azt a külföldről érkezett, fenyegető hangú táviratot, amelyben különböző bizottságok a magyar kor­mánynál tiltakoznak a kommunista foglyok bántalmazása és kínzása ellen. Köztudomású dolog ugyanis, hogy a politikai osztályon senkinek a haja- szála sem görbült meg és igy nyilván­való, hogy a rendőrségen a kommu­nista foglyokat bántalmazták volna, csakis a külföldre szökött emigránsok propagandájából ered. A foglyok túlnyomó része a politi­kai osztály 1. emeleti szobáiban van­nak elhelyezve, már 10 nap óta min­den reggel egy fehérruhás pincér óri­ási szamovárt visz a szobáikba po­hárral és zsemlével. A tálcán egy do­boz cigaretta is van, amelyből rágyújt­hatnak. A reggeli után borbély jelenik meg a szobá kban és a legkitűnőbb kiszolgálásban részesíti a borotválko- zókat. Akik saját költségükön élelme­zik magukat, 5 fogásos ebédet esznek a rendőrség büfféjében. A detektívek kíséretében a foglyok bármikor elhagy­hatják az őrizetes szobát. Egyáltalán nem látszik meg rajtuk, hogy bántal­mazták volna őket, a legjobb szinben vannak. Kommunisták voltak-e Vágiék Bécs, szeptember 30. Bauer dr. szociáldemokrata vezér az „Arbeiter Zeitungéban nyilatkozatot közöl, amelyben mint annak a bizott­ságnak egyik tagja, amelynek az lett volna a hivatása, hogy ki­egyezést hozzon létre a magyar szociáldemokrata párt vezetősége és a szocialista ellenzék, az úgynevezett Vági csoport között, amely célt nem érték el, a Vági csoport jellege tekin­tetében a következő benyomásról szá­mol be: Ismerem a kommunistáknak a mód­szerét, hogy a szocialista pártok ke­belében sejteket alakítanak. Minden bizonnyal lehetséges az, hogy ilyen sejtek a Vági csoport kebelében is voltak, lehetséges, hogy az ő szer­vezetükben is voltak burkolt kom­munisták. Ez egész bizonyos, nem igaz azonban az, hogy az egész cso­port kommunista volt. Ugyanazt a benyomást, amelyet én szereztem, az egyeztető bizottság többi tagjai is magukkal hozták, amint az bizottság határozatából kiderült. Az internacionálé egyeztető akciója, saj­nos, eredménytelen maradt. Hogy a Vági-csoport végül is mint párt ala­kult meg, nagyon súlyos hibának tar­tottam, ennek ellenére meg vagyok győződve arról, hogy a magyar rend­őrségnek az a beállítása, mintha az egész csoport tudatosan a kommu­nistáknak tett volna szolgálatot, csu­pán rendőri fogá3. Bauer fenti nyilatkozatára vonat­kozólag illetékes helyen kijelentették, hogy Bauernak az az áliitása, hogy a rendőrség kitalálása lenne, hogy az egész Vági-párí fedező szervezete a kommunisták magyarországi pártjának, egészen önkényes állitás. Hogy az itt előállítottak közül egyetlenegy, bele­értve Rákosi Mátyást és Weinbergert Is, nem részesült még a legkisebb fenyegetésben sem, azt azóta ille­tékesek megállapították és Bauer ré­széről serami egyéb, mint insíinuácló. A következendő főtárgyalás, amely teljesen nyilvános jellegű lesz, doku­mentálni fogja, hogy a rendőrségen az előállítottakat a leghumánusabb bánásmódban részesítették, hogy a rendőrség politikai csoportja jóval Rákosi Mátyás elfogatása előtt infor­málva volt a legkisebb részletekről és araikor az embereket behozták, az összegyűjtött lények bizonyítékainak súlya alatt valamennyien beismerő vallomást tettek minden külső kény­szer nélkül. Razzia az olasz kom­munisták után Róma, szeptember 30. Olaszországban általános razziát ren­deztek a kommunisták eilen. Legutóbb ugyanis Rómában, Nápolyban és több helyűit kommunista mozgolódás ütötte fel fejét, mire mozgósították a fascista csoportokat, akik aztán letépték a ki­tűzött vörös zászlókat és kommu­nista plakátokat és elégették azokat. A rendőrség elfogta Róma, Nápoly és Messina valamennyi kommunistáját, akik ellen bírósági eljárás indul meg. Az olasz sajtó különben részletesen foglalkozik a legutóbbi magyarországi eseményekkel és fölháborodással em­lékezik meg Henry Barbusseék Ízlés­telen tartalmú táviratairól.------------------ -.....- - .................................... . Nincs akadálya a locarnoi konferenciának A német delegátusok szombaton utaznak Svájcba Berlin, szeptember 30. A reggeli lapok a szövetségi érte­kezletre vonatkozó diplomáciai iratvál­tás közzététele alkalmából azt írják, hogy most már szabad az ut és nincs semmi akadálya a locarnoi értekezlet megtartásának. A német küldöttség Luther birodalmi kancellár és Strese- mann birodalmi külügyminiszter veze­tése alatt szombaton fog Berlinből Locarnoba elutazni. A német sajtó hangoztatja, hogy azok az ellentétek, amelyek az utóbbi napokban Németország és a nyugati hatalmak között előállottak, csupán arra a kérdésre vonatkoztak, hogy a német jegyzéket hivatalosan milyen módon kezeljék. Tegnap azután a jegyzék közzétételével napirendre tér­tek az incidens felett. Ami különösen a kölni zóna kiürítésének kérdését il­leti, hangsúlyozzák, hogy Németország számára lehetetlen biztonsági szerző­dést kötni, mielőtt az első Rajna-vidéki zónát a szerződésszerűen fennálló né­met joghoz képest ki nem ürítik. Mussolini is részt vesz a svájci konferencián Róma, szeptember 30. A „Tribuna“ berlini munkatársa azt irja, hogy Mussolini miniszterelnök csak akkor vesz részt az értekezleten, ha a Svájcban folyó megbeszélések már pozitiv eredményre jutottak és a szöveiséges külügyminiszterek az ér­tekezlet színhelyén másodízben jön­nek össze, hogy az esetleges meg­állapodást aláírják. Szerdán volt Csongrád megye közgyűlése — A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától — Szentes, szeptember 30. Csongrád vármegye törvényhatósági bizottsága szerdán tartotta évnegyedes közgyűlését Nagy Sándor dr. főispán elnöklete alatt. Kövér Imre dr. vármegyei főjegyző előterjesztette Csergő Károly dr. al­ispán jelentését, melyben ismerteti a kultuszminiszternek azt az intézkedé­sét, hogy a közeljövőben Szentes külterületén 5, Csongrád külterületén ugyancsak 5, Szegvároa 1 és Nagy- mágocson 2 uj állami iskolát létesí­tenek A Kőrös-Tisza-Marosi Ármentesitö Társulat 4 milliárd értékű éskb.700— 800 munkást foglalkoztató munkála­tokra fog még ez évben alkalmat nyújtani. A jelentés az elmúlt évne­gyedében a vármegye egészségügyi állapotait kedvezőknek mondja. A közgyűlés helyesléssel fogadta Csergő alispán öt eszentendőre terjedő útépítési tervét, mely szerint 1926-tól kezdődőleg évenként, mintegy 25 km. ut készül el. Az útépítés összes költ­ségei 24 milliárdot tesznek ki és annak egynegyed részét a vármegye vállalja magára, mig a többi háromnegyed ré­szét részben államsegélyből, részben a községek, illetőleg a helyi érdekelt­ségek hozzájárulásából fedezik.

Next

/
Thumbnails
Contents