Szegedi Uj Nemzedék, 1926. július (8. évfolyam, 146-172. szám)

1926-07-01 / 146. szám

Szeged, 1826 Julius 1., csOtOrtök leresztéDf politikai oapiiip. Söfixetési án: Bp Mnapra i 35.000 R PMliS liiUdve 37.000 K llOfM ««ám ára 15Q0K MSa-aifinnepnap IMOK Szerkesztfisíg és kiadéliiTatal; Di«osics-tér 7. uim TELEFON: Sserkesztöség: 12—84, Kiadóhivatal: 153. Ara: 1500 korona. / ki-1. ivloljam, 146. száBL PöszerkesKiö: DOBAY GYULA dr. Pómankatárs: PUSKÁS JENŐ, i Baroii-SxSTetiig iiegedl flókjinak, a MiHSi, a lagjai Nemied SiSretség, Tnrü>Si5‘ vétség, Iáról szegedi kér. btvat^s lapja. PottaUkarékpinztail 8811 \ Fajvédelem (j.) Az elmúlt hetekben Rákosi Jenő, aki a tisztességes magyar po­litika és a magyar fajvédelem kiváló harcosa volt egykor, vezető cikket irt egyik szabadelvű, vagy inkább szabadkőműves célokat szolgáló pesti hirlapba, melyben igazságtalan és a való tényeket nem fedő célzatosság­gal támadta meg azokat az alkotá­sokat, amelyeket a kommunizmus után keresztény gazdasági és politi­kai embereink lélesitettek. Erre a méltán felháborodást keltő cikkre alaposan megfelelt a keresz­tény magyarság egyik vezérfia: Hal­ler István, aki szintén vezető cikk­ben Rákosi összes állitásait megcá­folta és egyúttal bebizonyította azt, hogy Rákosi a szenvedő és dolgozó keresztény magyarság eme igaztalan megtámadásával megtagadta egész múltját és a liberális gazdasági po­litika OnOs érdekeit szolgálja akkor, mikor a keresztény magyarságnak a gazdasági téren való elhelyezkedését megpellengérezi. Most azután a magyar fajvédelem és a 30 milliós magyar állam egy­kori hirdetője fanyar Ízzel olvashatja az ő jelenlegi lapjával azonos húro­kat pengető sajtócikkeket, amelyek a napokban letartóztatott Bacher és Fábri malomigazgatók mentségére Íródnak. Mert hát miről is van szó? A budapesti Viktoria és Concordia malom a magyar konzervatív gaz­dasági élet két régi hatalmas alko­tása. Ezekben nem folyt spekuláció, hanem a több ezer munkást foglal­koztató malmokban becsületes munka folyt, mely külföldön dicsősséget szerzett a magyar lisztnek. Nem is volt semmi baj, mig a liberális gaz­dasági élet exponensei: a Bacherok és Fábrik nem kerültek az élére. Saját zsebükre való spekulációk­kal, melyekkel maguknak és család­jaiknak hatalmas vagyonokat szerez­tek, a részvényesek ezreit megkáro­sították és a munkások légióját kol­dusbotra juttatták. A Chicagói ga­bonatőzsdén hazárdiroztak és néhány nap alatt a részvények értéke 400 ezer koronáról 40—50 ezer koronára zuhant le. Majd külföldi kölcsönöket vettek fel, amelyekből ők soha visz- sza nem fizethető milliárdos fizetési előleget vettek fel engedély nélkül. A pénzügyi kormány a magyar korona stabilitása és a keservesen helyreállított pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében 250 milliárd kamatmentes kölcsönt bocsátott ren­delkezésükre, hogy az angol köl­csön visszafizetését biztosítsa, de Bacher és társa még mindig szaba­don „igazgatott" és emeletet huza- tott a hűvösvölgyi villájára. A nemzetgyűlés és a keresztény sajtóban sürgették letartóztatásukat, de ők háboritlanul tovább „építettek." Végre mikor a malmok szanálása közben újabb könyvelési manipu­lációkkal külföldi érdekeltségeket ér­zékenyen megkárosítottak, hűtlen ke­zelés címen a Markó-utcai fogházba kerültek. Mit csinál azonban most a túlol­dali fajvédelem sajtója ? Azt írja: — Csak fedezet körüli zavarok miatt történt a letartóztatás. Megáll-e a i hűtlen kezelés vádja ? Aligha lehet Bacher személyes közreműködése nélkül az ügy komplexumát lebo­nyolítani, tehát a vélemény az, hogy szabadlábra kerüljön. — Ilyen fő­címek alatt írnak az érdekükben, akiknek legkisebb bűne, hogy egy­szerű ceruzával papirszeletre irt bo­nokra milliárdokat előlegeztek ön­maguknak. Ha közgazdasági pályáján egy keresztény magyar csak megtéved is, mi magunk vagyunk az elsők, akik követ dobva rá, elítéljük. Hiszen maga Rákosi ezt mindjárt genera­liter elvégzi minden, a múltban el­követett és a jövőben még minket terhelendő mulasztásainkért. Ellen­ben az a túlsó fajvédelem követ­kezetesen mindig mentséget talál a saját maga bűnösei részére, mert ők nagyon is komolyan veszik fajuk védelmét. De vájjon a liberális sajtó pergő­tüze milyen lángokat ébresztett volna abban a bárgyú keresztény olvasó közönségben, amely lapjaikat olvassa, ha történetesen Bacher ur nem az ő fajtájukból kerül ki, ha­nem délvidéki sváb, vagy szepes- ségi cipszer. Ámbár igaz, hogy ezek nem érte­nek ilyen fejlett banktechnikához. Befekinfis l•li titkaiba Ói­mé/ kataszirófálisveszteséggel Járt. Bacher erősen megkárosította a rész­vényesek érdekeit. Közben nagyobb cseh kifizetéseket Amerikába utalt át anélkül, hogy azt az Angol- Osztrák Banknak bejelentette volna. A szerencsétlen spekulációk miatt a Viktória részvények árfolyama 400 ezerről 50 ezerre zuhant le. Ek­kor 170 mUliárddal tartoztak az an­goloknak és 200 müli^fj^dqji^.cLMoli-> numnak. Bacher spekulációja több eier embert tett kenyértelenné 223 miiiiárddat kiresltotta meg a ViktOria rAssvAayaaeit — Újvidéken 01 rendbeli cialés és sikkaaitéa miatt folyik ellene as eljérés — Bacher Emil a volt csúcsai rabbinus fia — A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától — Budapest, Junius 30. Az egész országban mérhetetlen felháborodást keltett annak idején az a hir, hogy Bacher Emiit, a Viktória- malom konszern fejedelmét, aki spe­kulációival mérhetetlen károkat okozott az ország közgazdasági életének, sok száz miiliárddal szanálni kívánja a kormány. A nemzetgyűlésen és a nemzetgyűlésen kivűi egyöntetűen Bachernek szigorú felelősségre vo­nását kívánták, azonban bosszii ideig semmi sem történt, mig a mült szom­baton este aztán az ügyészség ren­deletére lakat alá tették a börze- spekulánst, munkatársával Fábri malom- igazgatóval egyetemben. Ebben a percben remélni lehet tehát, hogy a büntető igazságszolgáltatás elégtételt szerez legalább erkölcsi szempontokból annak a néhány millió keresztény adófizetőnek, akiknek viselniök kell minden terhét a Bacherek gyalázatos és erkölcstelen garázdálkodásának. Ma már nyilvánvaló, hogy Bacherék spekulációi teljesen tönkretették a Viktöria-malom trösztöt,- elérlékteleni- tették részvényeit, megállították a munkát, s ezzel sok oser munkhst let- tok konyArlolonné, akik egyik napról a másikra veszítet­ték e) állásaikat, s most családjukkal, gyermekeikkel kétségbeesett jövő előtt állanak. S ezt mind-mind a Csúcsáról szár­mazott zsidó rabbinus fiának rovására Írhatják. Bacherék Osalmol A rendőrség szombaton késő este őrizetbe vette Bacher Emilt, a Viktőria- malomvállalat vezérigazgatóját és Fábri Oszkárt, a Concordia-malom volt igazgatóját. A két malomígazgató letartóztatása nem függ össze, csak a véletlen folytán történt egy időben. Különösen nagy meglepetést keltett Bacher Emilnek, a hatalmas arányú Viktória malomérdekellség vezérigaz­gatójának letartóztatása. Emlékezetes, hiszen a parlamentben is többször szóba került, hogy a maloméidekelt- séget a kormány szanálta. Bacher an­nak idején a chicágői gabonatőzsdén merész spekulációkba kezdett és eb­ben ment tönkre a Viktória malom­érdekeltség. Mintegy hatvan milliárd korona kárt okozott ezzel a spekulációjával válla­latának. Ekkor egymilliökétszázötven- ezer angol font kölcsönt vett fel, ezt is nagyon drágán. i4 chicagói sikertelen üzlet után Magyarországon kezdeti nagy­arányú spekulációba, amely is­A Molinum vezérigazgatója, Dobay Aurél vádiratszerü memorandumot szerkesztett a Viktória korábbi gaz­dálkodásainak tapasztalatairól s ez nyújtott támpontot ahhoz, hogy az ügyészség megindítsa Bacher ellen az eljárást. A rendőrség három hónap óta titok­ban folytatta le a nyomozást s mint­egy harminc tanút hallgatott ki, köz­tük a Molinum igazgatóságának tag­jait, ak'knek mödjukban volt, hogy betekinthessenek Bacher üzleti titkaiba. A tanúvallomások azt eredményezték, hogy már két hónappal ezelőtt gyanú­sítottként hallgatták ki Bacher Emilt a csalás és hűtlen kezelés elmén Indított eljárás során. A további nyomozás iga­zolni látszott a gyanút s ezért kellett Bachert őrizetbe venni. Mit ér ■ Vikiörla I A Viktőria-malomrészvények azok közé az értékek közé tartoztak, ame­lyekbe a budapesti középosztály szí­vesen fektette megtakarított pénzét. Ezek a részvények az év elején még 400 000 korona körül álioitak. ma pe­dig nem érnek többet 28 000 koroná­nál, ez annyit jelent, hogy a buda­pesti tőzsde ma 17 milliárdnál keve­sebbre értékeli az egész Viktória ma­lomvállalatot, amelynek január elején még 240 milliárd volt az értéke. A kis részvényesek tehát Bacher el­szánt manipulációi JiCvetJkfiZíében egész ■vagycituHtrelves'zféilék, de erről egy­általán nem beszélt senki. Öt rendbeli csalás és sikkasstás Bacher Emil, a Viktőria-konszern vezérigazgatójának letartóztatása erő­sen foglalkoztatja Újvidék közvélemé­nyét, mert hiszen a Viktória-konszern­nek itt is volt egy maima, az újvidéki Hengermalom és az egész város is­meri azt a harcot, amely Bacher Emil és Lovrekovich család között folyt. Bacher a háború folyamán került ősz- szeköftetésbe az újvidéki Lovrekovich- családdal és Lovrekovich Ferenc, aki a Bacherrel való ismeretsége előtt dúsgazdag ember volt, ma, ha nem is mondható teljesen vagyontalannak, korántsem rendelkezik olyan vagyon­nal, mint a háború elején. Az újvidéki közvélemény mindenesetre Bacher áldozatának tekinti a valamikor dúsgazdag Lovreko- vich-családot. A Viktőria-konszern ellen megindult lavinának az adta meg az első lökést, hogy Lovrekovichék rájöttek arra, mi­lyen csalárd módon forgatták ki őket vagyonukból és ezért újvidéki megbí­zottjuk, Hadzsi Koszta dr ügyvéd ut­ján feljelentést tettek az újvidéki ügyész­ségen a Viktőria-konszern újvidéki fiókjának igazgatósága ellen. Az ügyész­ség utasítására a rendőrség meg is in­dította a nyomozást, amely hetekig tartott és most fejeződött be. Az újvi­déki rendőrség és ügyészség számos tanút és szakértőt hallgatott meg és az ő bemondásuk alapján az ügyész­ség öt esetben csalás és okirat hamisí­tás bűntettét látta fennforogni. Erre való tekintettel javasolta a vizs- gálőbirónk a vizsgálat megindítását. Az újvidéki feljelentésektől függetlenül azonban a Lovrekovich család Buda­pesten is meglette a lépéseket a Vik- tória-konszern vezérigazgatója, Bacher Emil ellen. Az angolok ötnegyed millió fontos kölcsönéből ezidöszerint már csak kö­rülbelül 600.000 font áll fenn, miután az elmúlt hónapok alatt a befolyt kint­lévőségekből és a készletek értékes! • léséből a kölcsön legnagyobb felét már visszafizették. A vizsgálóbíró tegnap részletesen kihallgatta Bachert és Fábrit. A wlssgAlöbir6 lógva tartja Bachar Emilt és Fábrit Bacher Emillel szemben a vizsgáló­bíró fenntartotta az előzetes letartóz­tatást. Amikor elhagyta a vizsgálóbíró szobáját, az előszobában görcsös sí­rásban tört ki. Bacher Emil és védője felfolyamodást jelentett be a letartóz­tató végzés ellen. A vizsgálóbíró Fábri Oszkár kihallgatása után kijelentette, hogy az előzetes letartóztatást vele szemben is fenntartja. Rövidéletü lesz a tizedik Briand-kormány — A Szegedi Uj Nemzedék tudósító jától — Páris, Judíus 30. A francia kamara keddi ülésén mutatkozott be a 10. Briand-kor­mány. Programm helyett Briand egy heti haladékot kért és kapott a sza­nálás előterjesztésére. A Briand-kor­mány nyilatkozata a jelentések sze­rint csalódást okozott és a sajtó a kormány közeli bukását jósolja. Heves földrengés volt Anatóliában — A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától — Angora, juuius 30. Kelet-Anatóliában két percig fartő heves földrengéseket éreztek. Fet- heifben 10 épület és egy mecset teljesen beomlott, mig többszáz épü­let és a rakodópart megrongálódott. A lakosság rémülten menekült a szabadba, ahol sátrak alatt húzó­dott meg. Az anyagi kár többszáz millió törők fontot tesz ki.

Next

/
Thumbnails
Contents