Szegedi Uj Nemzedék, 1926. július (8. évfolyam, 146-172. szám)

1926-07-01 / 146. szám

SZEOEPI Uj NEMZEPEK 1926 juHus 1., csütörtök Szegedi diákok tanulmányi • kirándulása Dunántúlon — A Szegedi Uj Nemzedék tudositójátöl — Szeged, junius 80. Igen érdekes és tanulságos tnnul- mányi kirándulásról lért haza Péter- Pál-napján hajnalban a szegedi reál­iskola kirándulőcsapata. Firbás Osz­kár dr és Vozáry Miksa tanárok ve­zetésével 20 reálista Észak-Dunántúlt és a Bakony-hegység vidékének neve­zetességeit járták végig. Első Útjuk a „három folyó városába Győrbe vezetett, ahol a legrégibb Győr, a római Arrabona, majd a nép- vándorlás korszakából ittmaradt avar- székely és a török terjeszkedések leg­nyugatibb pontja: a XVI. és XVIII. századból ma is szinte épségben megmaradt Győr régi vára kötötte le a fiatalok figyelmét. A régi 1260 körüli évek román stílusában épült székes- egyház csodás baloldali hajó apsisa, a török hódoltság alatt raktárul és ágyu- települ használt, később csucsives stí­lusban épült székesegyház, néma cso­dálatot parancsolt a szegedi diákoknak, akik különösen a templom oldalhajó­jában féltve őrzött Szent László király hermiáját s az abban őrzött szent csontokat szemlélték meg, a történeti időket megillető mély tisztelettel. Majd a vár régi utcái s az a hely állította meg a szegedi fiukat, ahol az utca ikövezete alatt a lőcsei fehérasszony alussza jeltelen sírban örök álmát. A régi, ódon város után a modern városrész gyártelepei s azok közül kü­lönösen a hires vagongyár hatalmas méretei és az ott boszorkányos pon­tossággal készülő háló- és étkezöko- csik egész sora kötötte le a szegedi diákok figyelmét. Másfélnapi szakadat­lan városjárás után Sopronba utaztak a reálisták, ahol a soproni diáktársak tanáraikkal együtt a közeli 400 m. ma­gas Károly-kilátó fenyvesei közé ve­zették fel a kirándulókat, honnan — sajnos — 10 kim. távolságban Sop­ront hurokszerüf^ körülvevő osztrák határ felé küldték fájó sóhajukat. Ha van város Európában, mely régi, kö­zépkori külsőségét és hangulatát meg­őrizte és hosszú időkön át megtar­totta : úgy az a város Sopron, Ma­gyarország valóságos Nürnbergié Má­tyás király egykori lakóházának, a vá­ros egyik ódon gót templomának, a vármegye házának és az 1690 es évek­ből való Szentháromság szobrának, ugyanazon egy téren elhelyezkedő csoportja feleithetetlen hatást gyako­rolt a szemlélőre. Sopronból Veszprémbe utazlukban a celldömOlki bazaltbánya, majd az ajkai üveggyár és széntelepek érinté­sével Jutáson át az első Szent király veszprémi püspök alapítását tekintet­ték meg. Veszprémből a Bakony hegység több alagutas, remek hegyi pályáján Pan­nonhalmára utaztak a fiuk, ahol a magyar haza első kulturmunkásainak, a bencéseknek, hegyre épített várát, hatalmas rendházát, európai hirü Szent Márton templomát, majd 200,000 kötetes világhíres könyvtárát tekintet­ték meg. A bencések parkjában áll a tiz milleniumi emlék közül az egyik amelynek belsejében elhelyezett freskók, azonban az Országos műemlékek Fenn­tartó Bizottságának szegénysége foly­tán erős romlásnak indultak. Pannonhalmáról a Bakony renge­tegében meghúzódó Csesznek vár­romjához gyalogollak el a reálisták, ahol a Róbert Károly korából valóGarai- féle várrom tömlöctornya, hatalmas bástyasora és földalatti menedékalag- utja volt a szemlélődés tárgya. A Bakony hegység erdős ölén gyalogoltak ie délután az ifjak 2 tanáruk vezetésével Zircre, ahol a cisrterci-rend két tornyu barokk templomában imád­koztak Magyarország feltámadásért. Sok emlékkel gazdagabban utaztak le a diákok — utolsó nap — a Bala­ton mellé — Almádiba, ahol kellemes csőnakkirándulással és fürdéssel bú­csúztak az egy hét óta bolyongó sze­gedi reálista diákok a Dunántúl gaz­dag világától. 1 A kirándulás körültekintő megren­dezésének érdeme Firbás Oszkár dr tanáré, aki fáradságot nem ismerő lel­kesedéssel és katonás eréllyel vezette i 7 napon át a reálista diákokat a leg- | szebb vidékeken, keresztül. ' Olasiorsiágban korlátoiiák a ffényiiiést Nem iiabad Ifibb isörakoiö helyet nyílni — A napilapok csuk 6 oldalban lelenhetnek mag — A Szegedi Uj Nemzedék iudósiiójáíól — Róma, junius 30. Az olasz minisztertanács az intézkedé­sek egész sorát fogadta el, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy a belfö:di termelés néhány ipsrágát fellendítsék és ezen ipar­ágaknak az eiöillitási költségeitcsökfcentsék és bizonyos luxuscikkek fogyasztását kor­látozzák. E célból elfogadták azt a törvény]avas- latot, amely kimondja, hogy 1926 julius elsejétől 1927 junius 30 ig lilos Olaszor­szág területén luxusépítkezéseket kezdeni. Az épilkezésí tevékenységet a néplaká­sokra, további a polgári osztály és tiszt- vi°elöi kar gazdesági céljaira szolgáló épű etek emelésére korlátozzák. julius e'sejétől további intézkedésig tilos bárt, kávéházat cukrászdát, lánchelyiséget és hasonló helyiséget nyitni. Julius else­jétől kezdve a napilapok oldilszámát a napilapok alakján ik megnagyobbitása nél­kül 6 oldalra korlátozzák. A vállalkozók jilius elsejétől kezdve a napi munkaidőt egy órával meghosszabbítják. Friedler Pál rendörfogalmaiót öt és fél évi fegyházra Ítélte a Tábla — A Ifikfishfizai halfilos wégO vallatás a Tábla elfilt — — A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától — Szeged, junius 30. A szegedi kir. ítélőtábla Kovács Rókus-ianácsa szerdán hozott ítéletet Friedler Pál rendörfogalmazó és társai bűnügyében. Az ügyet az egész ország sajtója nagy szenzációként kezelte s a kö­zönség a „lőkösházai kinvaliatás" néven ismeri az ügy érdekes rész­leteit. 1925 február 26-ikán történt, hogy Kelemen Imre lőkösházai áilomás- főnök elveszített egy Romániából érkező gyorsvonat egyik utasa ál al neki átadott sárga szinü borítékot 13 ezer lei tartalmával együtt. A l lőkösházai rendőrségi kirendeltség I ez ügyben nyomozást indított, mely- I nek során Kelemen Lajos újságárus j gyermek azt vallotta, hogy látta, ' amikor a borítékot Aufmuíh János 7—8 éves fiú megtalálta és magával vitte. A fiú beismerte ezt s előadta hogy a pénzt szüleinek adta át. A rendőrség Friedler Pál rendőr­fogalmazó rendelkezésére Auf math Józsefet és Aufmuth Józsefnél letar­tóztatta és a vádirat szerint két na­pig jogtalanul fogva tartotta. Auf- muthék tagadtak, mire 26-án este A budapesli .TerazkM Színpad vpddpjW Salamon Béla személyes felléptével. Julius 2. 3-án, a BELVÁROSI MOZIBAN. Bohózati esték előadásra kerülnek: Salamon Béla főszereplésével: Romantika Liptai Imre legsikerültebb víg­játék 1 felvonásban. A tolmács Kacag'ató 1 felv. bohózat A női főszerepeket Keglevich Marietta Zahler Erzsi és Csuppon Sári alakítják. Salamon Bélával Franktirőr Békeffy László pazar komédiája. Sakkmatt Zágen István 1 fel- vonásos bohózata. A delejes ember Nóti Károly falrengető humoreszkje. Zahler Erzsi, Keglovich Marietta. Cuppon Sári felléptével A méltóságos asszony lelke Karinthy Frigyestől. KSváry Gyula és Rendező: Herceg Jenő. Fenyő Árpáddal Herceg Jenővel Magyarnémet A pesti nő barátság. Kőváry Gyula bohózata. Nagy Endre 1 felvonásosa. Kővári Gyula Herceg Jenő felléptével felléptével A szekrény Kossuth nóta Fodor László bohózata. Nóti Károly 1 felvonásosa. Az előadásokat jó időben a Horváth Mibály-u'cii nyári helyiségben, kedvezőtleu időben a téli helyiségben tartjuk meg. Jegyek elővételben már válthatók és 5—82-ös telefonon is elójegyezhetők. Kezdete 9 órakor. hét órakor Friedler Aufmuth Józsefet háromszor pofonvágta s felszólította a vele volt Csukonyi László rendőrt, hogy verje a gyanúsítottat. Este 8 órakor Sárost rendörfelügyelöhelyettes Likovszky András rendőr Afmuth talpát verték és pofozták. 9 órakor Nagy László és Koós Illés folytatták a kínzást. 12 órakor kikötötték Auf- muthot s a vallatást csak két órakor hagyták abba. Ezután Aufmuth Józsefnél verték meg. Ugyanaz nap hajnalban Auf- muth Józsefné a kiállott szégyen és fájdalom következtében felakasztotta magát és meghalt. Emiatt a gyulai ügyészség vád alá helyezte az egész lőkösházai rendőr­kirendeltséget és a gyulai törvény­szék tavaly szepletnberben ítéletet is hozott. Eszerint Friedler Pált 4 rend­beli személyes szabadság megsér­tése, 3 rendbeli hivatali bűntett, I rendbeli könnyű »testi sértés, két rendbeli súlyos testi sértés címén 6 hónapi fogházra, Sárost Jánost 4 hónapi fogházra, Pál Györgyöt 3 hónapi, Csukonyi Lászlót 3 hónapi, Likovszky Andrást 3 hónapi, Nagy Lászlót 3 hónapi, Koós Illést 4 hó­napi fogházra ítélték. Az ügy szerdai táblai tárgyalásán Hubay Jenő dr előadó ismertette az ügyet, majd Boross Dezső dr kir. főügyész az ítéletek súlyosbítását kérte. Széchenyi István dr emelkedett ezután szólásra és több mint fél óráig tartó beszédében jogi érvekre támaszkodva igyekezett bizonyítani Fiiedler Pál ártatlanságát. Friedler a nyomozásnál szabály­szerűen járt el s bár az Aufmuthék ellen lefolytatott nyomozást ő ve­zette le, alantasainak nem adott uta­sítást arra, hogy megverjék vagy kínozzák őket. Friedler bűnösségét csak vádlott társai vallomása alapján állapította meg a törvényszék, már pedig azok azért vallottak Fried­ler ellen, hogy a súlyos bünte­tést kikerüljék. Friedler Pál min­dig kifogástalan tisztviselő volt, felljebbvalói szerették, soha szabály­talanságot nem követett el. Széchenyi István dr ezután még számos eny­hítő körülményt sorolt fel, majd kérte a vádlott felmentését. Márton József úr, Csukonyi védel­mében szólalt fel s szintén felmen­tését kérte. A többi vádlottak védőinek beszé­dei uián a tanács fél egy órakor Ítélethozatalra vonult vissza. Másfél órai tanácskozás után 2 órakor hirdette ki az ítéletet Kovács Rókus tanácselnök. Eszerint a Tábla Friedler Pál elsőrendű vádlottra vonatkozólag a törvényszék ítéletét megsemmisítette és bűnösnek mondotta ki Friedlert okirathamisitás bűntettére való fel- bujfásban és ezért öt évi és 6 hó­napi fegyházra ítélte. Sárosi Jánost két évi fegyházra. Likovszky Andrást 6 hónapi bör­tönre Ítélték, A többi vádlott bün­tetését a Tábla helybenhagyta. Az Ítélet ellen úgy az ügyész, mint a védők fellebbezést jeleniettek be a kir. Kúriához. Az „Apostolof-ttteremben Kossuth Lajos-sugámt 4. Déli ebéd nemO: leves, pecsenye, főzelék tészta vagy sajt vagy fekete kávé a már ismert minőségben étlap­ról választva a kész ételekből 15000 korona — E>tl oionO: finom előétellel stb. K. 18,000 Egy pohár 12 fokos friss Kő­bányai sör „ 3600 Egy korsó 12 „ , „ „ bányai sör , &500 Vegyes friss zóna adagja „ 3500 1 liter három éves O pecsenye bor különleges „ 20000 Állandóan friss halászlé. Vidékiek ta- lá'kozó helye!

Next

/
Thumbnails
Contents