Szegedi Uj Nemzedék, 1926. szeptember (8. évfolyam, 198-222. szám)

1926-09-01 / 198. szám

ÜJ NEMZEDim 1926 szeplember 1., szerda A pusztaszeri Árpád-Ünnep — A Szegedi Uj Nemzedék tudósitójától — Szeged, augaszlus 31. A hivatalos meghívókat a Puszta­szeri Árpád Egyesület elnöksége az Árpád ünnepségre már szétkflldie, a nagyközönséget pedig a városszerte, valamint a szomszédos törvényható­ságok és főként a csongrádvárme- gyei községek területén kifüggesztett plakátok tájékoztatják kimerítően. A szegedi közönség kényelmét fogja szolgálni az a két termetes autóbusz, amelyek a városháza elöl szeptember 5-én reggel 7 órakor indulnak az ünnepély színhelyére. Ugyanezen két autóbusz a kisteleki állomásra reggel 9 óra 23 perckor érkező személyvonat Pusztaszerre iparkodó utasait esetleg kétszeri for­dulóval szállítja majd ki. A vasutat igénybevevő kirándulók visszaszállí­tása a Kistelekről délután 5 óra 03 perckor induló gyorsvonathoz 4 óra­kor történik, míg azokat, akik a városháza elöl indultak, 5 órakor hozzák vissza az autóbuszok. Mind­két útirány menettérti jegyei korlá­tolt számban kaphatók Danner Já- nosné egyesületi alelnöknél, Tisza Lajos-körut 12 szám alatt. Telefon: 1—41. Kerékpár és autóelgázolások napja Szegeden — A Szegedi Uj Nemzedék iudósitójától — Szeged, augusztus 31. Augusztus hó utolsó napján Sze geden három elgázolás is történt, amelyek közül szerencsére egyik sem volt halálos kimenetelű. A száguldó kerék Szegeden már mind sűrűbben garázdálkodik hozzá nemérlők és dilettánsok kezében. Sajnos a bün­tetőszankciók sem elég súlyosak s Így nem lehet egykönnyen elriasz­tani a tudatlanokat a motorkerékpár és autó vezetésétől. Az első szerencsétlenség reggel hét órakor történt az Attüa-utca és Tisza Lajos-körut sarkán. Bitó János asztalosmester Hobiárt basa-utcai lakos kerékpáron haladt az A*tiU- utcán. Amikor a Tisza Lajos-kör- utra ért, az S 21 — 182. számú autó közvetlenül a járda mellett rohanva feldöntötte a biciklistát. A kerékpár az autó alá került, mig Bitó az út­testre zuhant és könnyebb zuzódá- zokat szenvedett. A kerékpár teljesen összetört. A szerencsétlenül járt bi­ciklista azonnal a rendőrségre ment, ahol jelentette az esetet Wéber Árpád dr rendőrkapitánynak, aki megindi- totta a nyomozást a gázoló autó után. Megállapítást nyert, hogy az S 21—182. számú gépkocsit Reis- mann József soffőr vezette. A vizs­gálat megindult abban az irányban, hogy a karambolért kit terhel a fe­lelőség. A második szerencsétlenség dél­után 3 órakor történt. Borsi Dezső kántor és édesanyja Barsiné Fülöp Antónia ny. tanítónő a Széchenyi- téren a Kiss D. palota előtt mentek. Közvetlenül a kapunál haladtak, amikor a Hid-utca felöl gyorsiram­ban egy motorkerékpár hirtelen fel­szaladt az úttestre s elgázolta Bar- sinét. A kerékpár felborult s veze­tője messze kizuhant a járdára. Barsinét, aki kisebb sérüléseket szen­vedett Nagy Samu dr orvos része­sítette e’só segélyben, majd kocsin lakására szállitották. A motorkerék­páros, Kucses Pál szintén kisebb zuzódásokat szenvedett. Mint később kitűnt a motorkerékpár gummi és kormánydefektet kapott és ennek kö­vetkeztében ugrott fel a járdára. A vizsgálat ebben az esetben is meg­indult. Délután öt órakor újból gázolt a kerékpár. Ezúttal a Leinzinger gyógy­szertár elölt ütötte el egy kerékpáros Klein Manónét. A homlokán kisebb zuzódásokat szenvedett. A mentők első segélyben részesítették, majd I Dugonics-u cai lakására szállitották. A városok kiilfföldi kölcsönének ügyében csütörtökön értekesiet less Budapesten A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától — kenyér Legjobb és öles 5 búza- és rozr vajas kifli, zsemlye és fehérliszt árusítás a Kenyérüiem és Központi Tejcsarnok RT. fiókjaibau. Budapest, augusztus 31. A pénzügyminisztérium csütöriökön a városok polgármestereivel értekez­letet tart az ujabb kölcsön ügyének megbeszélésére. Vármegyei kölcsön ügyében a múlt héien beérkeztek az összes vármegyék határozatai, ame­lyek a kölcsön ügyét állapítják meg. A megyék összes igénylése közel 500,000 angol fonttal nagyobb a rendelkezésre álló 2 550,000 angol fontot kitévö hitelösszegnél. így előre láthatóan több vármegye kénytelen lesz kisebb kölcsönnel megelégedni. A vármegyék csak a feliétlenül szük­séges és hasznos beruházások cél­jaira vehetnek fel kölcsönt, amely szeptemberben feltétlenül lebonyolí­tásra kerül. Négyszáz orvos érkezett kedden este a szegedi kongresszusra — A SiSveiség Igazaalö-tanácsának OI6ia — — A Szegedi Uj Nemzedék tudósitójától — Népes volt kedden este esfe a szegedi pályaudvar környéke. Az ország minden részéből ideérkezett orvosokat fogadta a kitünően mű­ködő fogadó bizottság, melynek székhelye az 1. osztályú váróterem­ben voh. Minden bejelentett orvost terjedelmes paksaméta várta, mely­ben Szeged város útikalauza, egy­néhány képes levelező-lap, egy kis doboz szegedi paprika foglalt helyet, egy meghívóval a mai disz- ebédre, valamint az elszálláso­lási lap. A délutáni gyorsvonattal érkeztek meg Csilléry András volt miniszter, Fáy Aladár ny. államtitkár, Dollinger Gyula egyetemi tanár, Imre József, Flesch Nándor, Schmiedlechner Károly, Windig Tibor, Fenyvessy Nándor, Grimm Ferenc, Óváry-Papp Endre, Gombos Lajos kormányfótanácsos, Zsivkovics Aladár, Zsivkovics Dénes, Dobos Ferenc s kivülök még több- százan a magyar orvosok kiválóságai közül. A szegedi pályaudvaron a tekin­télyes számú fogadó bizottság élén Gaál Endre dr kultur szenátor és Wolff Ferenc dr egészségügyi fő­tanácsos fogadtok a vendégeket, akiket a kirendelt autók, autóbu­szok és fogatók rendkívül gyorsan szállítottak az előre elkészített szál­lodákba. Este fél hétkor az orvosszövetség igazgatótanácsának tagjai Dollinger professzor elnökletével a városhaza tanácstermében ülést tartottak, me­lyen a kongresszus elé terjesztendő ügyeket készítették elő. Az ülés után a Tisza-szálló éttermében a ven­dégek és a szegediek barátságos összejövetelt tartottak. A kongresz- szus ma délelőtt pontosan 9 órakor kezdődik. Helytelen íntéikedés okolta a kispesti katasstrófát — Megindult a kAroiultak segAlyesAse — — A Szegedi Uj Nemzedék iudósitójától — Budapest, augusztus 31. A kispesti halálos végű házOssze- omlás ügyében az eddig lefolytatott nyomozás eredményeképen sikerült megállapítani azt, hogy idő előtt szedték le a beton menyezetet tartó deszkákat. A beszakadó mennyezet maga u'án rántotía az oldalfalakat és ezért történt a szerencsétlenség. Kiderült, hogy a deszkák leszedésére idöib Bálint Zsigmond építész vál­lalkozó adott utasítást Német Albert pallérnak. Német kifogásolta a tar­tódeszkák elszedését, azonban Bá­lint ragaszkodott a kiadott utasítás­hoz. Idösb Bálintot is előállitotlák a kispesti kapitányságra, ahol őri­zetbe helyezték. A szakemberek kü­lönben délelőtt ujabb helyszíni szem­lét tartottak a különböző hatóságok közbe jöttével. Bálint Zsigmond épitőváilalkozó azzal magyarázza a szerencsétlensé­get, hogy a kispesti talaj homokos is könnyen lehetséges, hogy az utóbbi idők esőzései a talajt meg­lazították és a hajszál csövesség alapján a talajvíz elterjedt a föld alatt és Így történhetett az épület alatt a földcsuszamlás. Egyébként a Hungária Jaquard gyár igazgatója és Kispest városa megáilapodlak ab­ban, hogy a szerencsétlenül járlak hozzátartozóin a szükséghezképen azonnal segítenek, amint az össze­geket a Hungária gyár, illetve a Bálint cég ki fogja fizetni. Ez akkor történik, ha a felelős­séget megállapítják. A munkások ma reggel nem mertek mun­kába állni, mert attól féllek, hogy a szomszédos épület is összedülés- sei fenyeget. A szakértők meg­vizsgálták az épületet és kijelen­tették, hogy a munkát meg lehet kezdeni és semmi veszély nem fenyeget. A gyár vezérigazgatója azt mondotta, hogy őket nem terheli semmi felelősség, mert építkezés közben töítént a katasztrófa. A kispesti rendőrségen szembesí­tették Németh Albert pallért Bálint Zsigrnonddal és Bálint Lászlóval, amivel vallomásaik ellentétesek vol­tak. A főpallér a szemébe mondta a két Bálintnak,hogy ők parancsol­ták meg a deszkák lebontását, az ö ellenzése dacára. Két kőműves azt vallotta, hogy mintegy 10 perc­cel az összeomlás előtt figyelmez­tették a föpallért, hogy a fagerendák és burkolatok lebontása nagy vesze­delemmel fenyeget, mert a meg nem száradt oszlopok támasz nél kül ledőlnek és a főpallér vállát vo- nogatva válaszolta, hogy nem őt terheli a felelőség. Több más tanú is terhelő vallomást tett a három letartóztatottra és mind hármójukat gondatlanságból okozott tobbrend beli emberölés büntette címén le­tartóztatták, átkisérték a budapesti főkapitányságra, ahonnan az ügyész­ség foházába kerülnek. Ma|ántanulóK! Alacsony dijak, részletfieetés, Összevont polgári, gimnáziumi érettségi magántaDfoljfam. Válaszbélyeg. Hagántanfolyam, Bpest, Népszinház-utca 23., II. Előzetesen bejelentjük, hogy péntektől vasár­napig vendége leszünk a Belvárosi Mozinak s bemutatkozunk az uj szezon legnagyobb víg­játék attrakciójában: a Háztííznézők című 7 felvonásos el­jegyzési és házassági komédiánkban. A viszont nézésre: ZORO és HURU GONTANCE TALMADGE Ugyanakkor bebizonyítja Önöknek, hogy A bubi frizura miiideiinek az oka, egy sziporkázó 8 felv. kacagtató burleszk attrak­cióban. Minden épkézláb ember ott legyen, azon oknál fogva, hogy „nagy a feje, búsuljon a ló“. Pénteken, szombaton és vasárnap az idény első nagy kalandor filmjével, a fekete bohóc cimü kalandor attrakcióm­mal érkezem a Korzó Moziba. HARRY PIEL

Next

/
Thumbnails
Contents