Szegedi Uj Nemzedék, 1926. október (8. évfolyam, 223-249. szám)

1926-10-01 / 223. szám

iaeged, 1S26 október 1., péntek mtriiBT polltikii MpUip. JiőHzetési ára: 90 Maapia I 35.000 R feláll kOldve 37X00 K Inai uám ára ISOOK |ná»> ts (tanapnap aaoo E inrkesztjlség és kiadébintal; ligaalcs-tir 7. uáa TELEFON: fsaikesztöség: 12—84. Eiadöhivatal: 153, Ara: 1500 korona. Főszerkesztő; DOBAT OrULA df. Pőmunkatárs: PUSKÁS JENŐ, I Baros8-SiiTetiég uegeA ßökjintk, I MMSx, a Ia0ai Hemietl SiSretség, Tnria SI^ retség, Tarai szegedi kér. bivalya lapja, PofUtakarékvénzttlrl »ttuunil VID~ik iTfOlFsm, 223. iZÉMc Haiaffias türelmet! (IM) Egy koldusbotra jutott or­szágban mindet:fel61 csak a panasz- kodás hangja hangzik, összezsúfolt hajléktalanok, munkanélküli szegény emberek sürgetik toporzékc^ó türel­metlenséggel sorsuk »megváltását Igazuk van a panaszkodóknak, igaíuk van addig.. amíg bajaika . sebeiket feltárják, mint orvossá elö-t a beteg, csak ott tévednek a panasz- kodás türelmetlenjei, ahonnan bajuk orvoslását várják. ..... . Segítsen az állam! hagy nyomorogni? — hangzik minden oldalról és minden belátás nélkül. Mert elfogulatlan szel, mindenkinek be kell látnia, hogy a vesztett háború és az ebből következő nemzeti szegénység nem csak hangulatkeltő frázis ^ felé, hanem keserves élő valóság. Az orsiágot valóságban és nem elméletileg döntötte nyomorúságba a háború s ezt a nyomorúságot át is kell élnünk, nékünk a nyomorúságba döntött ország fiainak. Be kell látnunk, hogy éppen a mi kOlön-külön egyéni szegénységünk­ből tévődik öEsre az az általános, országos sinylödés és hogy csak rajtunk, az egyénen keresztül válloz­hatik ez át oiszágos megelégedett jólétté. . . . Fel kell ismerni, hogy mi mind­nyájan vagyunk állam, a nemzet alkotói, hogy mi szegénységünkből Jagy gazdagságunkból adódik össze az állam helyzete. Az államon keresztül tehát elfo- Bult rövidlátással tulajdonképpen Ön­magunkat szidjuk, mert nekünk az államfiainak kell az Pi??? helyzetbe juttatnunk, hogy később számunkra is a segítség forrása lehessen. Nekünk kell öt íe f fje* nünk kifosztottságából, romlásából. Az állam egy nagy fiainak szegénységben vagy való társulása, csak az í»adhat szét belőle ránk, amit mi előbb bele összehordtunk. Ne legyünk tehát türelmetlenek tehetetlenségével szemben, mert az a mi tehetetlenségünk is. . Az ö nincstelensége a mi sze- eénységünk. Ha hiányt szenvedünk ibban, amiben az állam irányítja ellátásunkat, ne szidjuk botorán meggondolatlanul intéző szerveit, kevésből csak keveset, semmiből semmitsem adhatnak. Isten vele A liberális, radikális, demokrata és szociáldemokrata újságok hemken át harsogták hosszú hasábokban, hogy Bárciy István (eheti egyedül boldoggá mint polgármester Buda­pest székesfővárost. Még az utolsó napon is a reggel, délben és este sajtó déli kiadású harsonája újra szembeálliiotta a három jelöltet és Bárczyt hosszú cikkben magasztalta mint a leendő nagy polgármestert, fél akkora terjedelemben a főpolgármesteri székben Kipkát ellenben a keresztény magyarság jelöltjével kél szóban végzett, azt Írván róla: Isten vele. A közvéleményt a maga képére formálni akaró sajtónak pergőtüzévé szemben négy keresztény íövárosi napilap vívta meg a küzdelmet es figyelmeztette a közömbös keresztény bizottsági tagokat arra a súlyos fele­lősségre, amely őket terheli, ha kötelességmulasztásuk esetén az or­szág szivének közigazgatása bal- és szélsőbaloldal kezére jut. A keresztény városatyák azonban ezúttal résen voltak és a fővárosi kereszténypárt jelöltje olyan előre nem is remélt fényes eredményt ért el, amely biztosítja, ha most is tel­jes számban vonulnak fel, hogy a mai napon Sipőcz Jenőt választják meg polgármesterré. Mit tehet erre a baloldali sajtó. Beismeri a kudarcot és utoljára fel­vonultatja a nagy ágyukat. A Ma­gyar Hírlappá átvedlett »Világ“ Ko- lonics Lipót bibornok szadékait em­legetvén, a következőket írja: Amit először Kolonics Lipót bi­bornok tűzött ki céljává, mikor kol­dussá akarta lenni Magyarországot, - azt most akarva, vagy akaratlanul elérte a kormány: és a szanálási Programm végrehajtásával valóban koldussá tette Budapestet, koldussá tette Magyarországot, sokkal inkább, amint az Kolonics bibornoknak si­került. Ez a koldusbotra jutás ke­rült kifejezésre akkor, amikor ma es e kiderült az, hogy a blokk pol­gári szárnyán akadtak tizen, vagy tizenöten, akik Bárczy István ellen adták le szavazatukat. Ez olyan eredmény, amelyért talán a katasziró- fális vereség ellenére is szerencsét kell kívánni a Ripka-párt űgybuz- galmának és a Ripka-párt által moz­gósított földalatti összeköttetéseknek.“ Mondanunk sem keil, hogy a ne­vezett újság denunciál, amikor te­hetetlen dühében ilyen kijelenté­sekre vetemedik. A Sipöcz Jenőíől való Isten vele elbucsuzás véletlenül sikerűit gon­dolat volt a Miklós Ármin kollegájá­tól, mert a szerdai választáson a jó Isten csakugyan, véle volt Sipőcz Jenővel és a magyar fővárossal és hozzásegítette egy fényes győzelem­hez. Mi jól tudjuk, hogy a benne bízókat a mai választáson sem hagyja el. Eihalasitották a görög válasatásokat — Kondliiis lemondisa mAg nem bizonyos — választásokat a köztársaság elnöke min­den politikai párt és a kormány egyet­értésével november 7-ére halasztotta el. Ha a Venrze/osz-ellenes pártok is bele­mennek a választásba, akkor a köztársa­ság elnöke nem zárja el elölök az u'at, hogy képviseletet találjanak a kabinetben. A politikai pártok között békülékeny a hangulat, csak a rojalislák tagadnak meg minden kötösséget a többiekkel. Athén, szeptember 30, A köz ársaság elnökének aláirásával ki­áltvány jelent meg a hivatalos lapban, ::melyben Konduriotisz tengeiiragy bizal máról biztosítja Kondilisz miniszterelnö­köt és felkéri, hogy maradjon a kormány élén. A hivatalos közlemény a továbbiak során je’zl, hogy azok a miniszterek, akik az általános választásokon iellépnzk, tar­toznak állásukról lemondani. Az általános Mussolini és Chamberlain találkosésa — OlassorsiAg »oros polilikai kapcsolótól koros Angliával ­Mussolini tegnap este elhagyta Rómát 8 Livornóba utazott, amelynek környékén találkozni fog Charnber- lain angol külügyminiszterrel. Mus­solinit livornói útjára Grandi külügyi államtitkár és Paolucci, a kabinet- iroda főnöke kisérték el. Az olasz miniszterelnök és az angol miniszter találkozásának poli­tikai körökben óriási fontosságot tulajdonítanak. A lapok kommentárjai Mussolini és Chamberlain találkozáséról el­térőek. Egyes lapok szerint főként a tangeri és abessziniai problémákról lesz szó, mások azt állítják, hogy a Sipöci Jenő gyöielmét vérják a pénteki pótvölasstáson A ssordai wálassiás orodmOnyo as ogAss ersságban brSmat költött — A Ripka-párt Sipdcsro adja sxawasatát Budapest, szeptember 30. A polgármesterválasztó küzdelem tegnapi eredményét nemcsak a fő­város népe fogadta páratlan lel­kesedéssel, hanem az egész ország népe örömmel és a győzelem fel­emelő érzésével értesült a hírről, amely még az éjszaka bejárta Magyarország minden zugát. Az emberek megérezték, hogy ennek az egy állásnak a betöltésén ke­resztül a nemzeti gondolatról van szó és a tegnapi eredmény, amely elsősorban a keresztény párt elis­merése érdemes fegyelmezettségének köszönhető, alkalmas volt arra, hogy német-francia közeledés kérdése is szóba fog kerülni. A Giornale d’Iíalia szerint a találkozó meg fogja erősíteni a két ország hagyo­mányos barátságát, anélkül, hogy veszélyeztetné más országok érdekeit. A Corierre della Sera szerint Európa mai helyzete lesz az eszmecsere legfőbb témája. Olaszország politi­kája arra irányul, hogy Angliával szorosabb kontaktusba Jusson és idejekorán meghiuiitsa azt, hogy Franciaország Németországgal olyan megállapodásokat kössenek, melyek ártalmára lehetnének Angliának és Olaszországnak egyaránt. i magában a fővárosban és szerte az ' országban megerősítse az emberek hitét a lebecsült, gyakran meghurcolt, frázissá koptatott keresztény és nem­zeti gondolatban. A pAlvAlasBlAs Sipőcz Jenő dr és Bárczy István között, kíK mindketten 124—124 szavazatot kaptak, mint megírtuk pótválasztás lesz. Ennek időpontját a választást megejtő ülésen Folkus- házy a polgármester október I-in, délután 4 órára tűzte ki. A szavazás is pénteken délután 4 órától fél- hétig fog tartani. Wolll Károly nyllaikoxala Károly a keresztény közséffi párt.«é,,. a letenni fordulópontot Mi L. X ^ kérdésében is M kétségkívül jól Ítéltük meg a helyzetet, amikor azt vaJlottuk hoBv Svoczjenő oUalán Idl/ukiizS /o/Z/zűit a polgárt gondolatot is. Nem ben fílbecsülésé­van, akik a két erő között állana fc gész politikájuk lótalapja és jogo- suitséga forog kockán! Ök viS felelősséget, vörös Jesz-e r megmarad az ezer évés hagyományok utján Most kpü bevmanlok a p^lgdrrgofSalhfz való ragaszkodás hangoztatását a szavazóurndkon keresztül. — Most válik el, ki akaría a« ^kotőmunkát és ki akar csak sze­mélyi moti^vumokaf követni. Én meg vagyok róla győződve, hogy af összes illetékes tényezők érezm fog­ják a felelősségnek a súlyát, amefy mos az ö vállaikra nehezedik és megtesznek mindent, hogy az ugv- polgári sondol.! íe csiS, frázis, hanem valóság legyen. ^ Hvllor Isiwán nyiiaikoxafa Nagyon megnyugtató az impozán- san megnyilatkozó szervezett fcresz- tény erő, amely a választáson do- kumentálódott. Szerintem ez meg- Pfcseteli Budapesten is a radikális liberális párt sorsát, i iriil ^ PótváJasztás kimenetele nem 1 ® jobboldali polgári elemek összefogása eldönti nejeiét ® ^ küzdelem kime­"'f •»■rád a IBpolgár­nicisittf ~ A választás napján a város- háza folyosóján az a hir terjedt el. Tibor szerepet akar vállalni a városi politikában és pe­dig olymódon, hogy ha Ripka Fe- renc távozásával megüresednék a főpolgármesteri állás, ö vállalkoznék ennek betöltésére. Ezzel a kósza hírrel szemben megbízható helyről kaptuk az infor­mációt, hogy a törvényhalősági bi­zottság sokkal nagyobb fontosságot tulajdonit Ripka Ferenc főpolgár­mester személyének és működésének, semhogy beleegyeznék a föpolgár- mesteri szésböl való távozásába, ludomásunk van arról is, hogy a kormány ragaszkodik Ripka Ferenc személyéhez és így remélhető, hogy a választási küzdelmek elsi­mulása után arra hivatott emberek vezetésével indulhat meg a főváros uj korszaka. A pénteki pőtválasztás eredményét most már feltétlen biztossággal meg­lehet állapitani. A Ripka-párt leg­tekintélyesebb tagjai ugyanis már közvetlenül a demokratákra nézve döntö vereséget jelentő választás lezajlása után kijelentették, hogy pártjuk a pótválasztáson közös fron­ton kiván harcolni a Sipöcz-párttal és kétségtelen, hogy a mai pőtvá- lasztásból Sipőcz Jenő fog diadallal kikerülni.

Next

/
Thumbnails
Contents