Szegedi Uj Nemzedék, 1926. november (8. évfolyam, 250-273. szám)

1926-11-03 / 250. szám

1926 november 3., szerda SZEQIDl U] NIMZIBIS dr részéről kemény választ kapott. Mely után Ítélethozatalra vonult vissza a tanács. As llilal Félegy órakor hirdette ki Orosz Pál dr táblai tanácselnök az Ítéletet: A kir. Ítélőtábla a törvényszék Ítéletét helyben hagyja. Kötelezi fö- magánvádlöt a fellebbviteli tárgyaláson felmerült 500 ezer korona költség megfizetésére. Az indokolásban kifejtette Orosz Pái dr tanácselnök, hogy a Szegedi UJ Nemzedék sem nem jogi személy, sem nem természetes személy, amely ellen rágalmazás vagy becsületsértés vétségét elkövetni nem lehet. Dobay Gyula dr mint főszerkesztő a közönség és olvasók szemében er­kölcsi felelősséggel tartozik a lap szellemi irányításáért. A kir. Ítélőtábla valótlanság ese­tén sértőnek találja a Szeged cik­kének azt a kitételét, hogy a Szegedi UJ Nemzedék „uszit, izgat,“ valamint azt is, hogy „a valódi destrukciót kép­viseli.“ De nem ismer fel becsület- sértést Dobay Gyula dr terhére, mert a cikk csak azon óhajtását fejezte ki, hogy kívánatos volna, ha Dobay Gyula dr a banketten nyilvánított béküiékeny szellemet belevinné a lap irányába is. A kir. Ítélőtábla a törvényszék in­dokolását nem teszi magáévá. A törvényszék a Pp. 328. §. alapján a valódiság bizonyítását helyesen ren­delte el, de a bizonyítás eredményét feltüntető tények helyeit csak bírálatot adott; ezek a sokszor a hüsér rová­sára jövő jsllemzések pedig nem pó­tolhatják a tényeket. A kir. Ítélőtábla tényként állapitja meg, hogy a Szeged UJ Nemzedék uszított és izgatott valamint azt is, hogy a lap a destrukciót képviseli. A felolvasott közlemények egy ré­szének tartalma alkalmas a zs’dó hit- felekezet elleni gyűlölet felkeltésére, azok izgatók és uszítanak. A társadalom rendje csak úgy tart­ható fenn, ha az ahhoz tartozó, ha­sonló műveltségű minden egyes egyed egyetértésben él egymással. Akik ezt az egyetértést ápolják, azok konstruk­tiv elemei a társadalomnak. A Szegedi UJ Nemzedék nem ápolta a társa­dalmi egyetértést, tehát a destrukciót képviselte. Az ítélet ellen Dobay Gyula dr sem­miség! panaszt jelentett be. Revolveres merényletet követtek el ismét Mussolini ellen A Dúcénak snnmil baja anm lörléni — A marénylfit aaonnal aajfon- varlék — Xl-lh Plus pápa as Istan kOlönSs wédelmének lulaIdonll|a a ssarnncsés magmanakOlésI — A Szegedi UJ Nemzedék tudósitójától — Bologna, november 2, Amikor Mussolini vasárnap es'e az Aichigimnasio épületéből, ahol a tudomá­nyos előadás kongresszusát megnyiiotla, a pályaudvarra ment, az ezernyi közön­ség óriási lelkesedése közepette a Via Independanza elején egy körülbeiűi tizen- nyo’c évesnek látszó férfi revolverrel rá- lőtt. Mussolini sértetlen maradt. A go'yó eltépte a Mauticius-rend nagykereszijét és az egyenruha egy részét a tüdő magas­ságában. A golyó azután a Mussolini kísé­retében lévő bolognai polgármester ka­bátjának ujját! hatolt át. A merénylőt a tömeg azonnal körülfogta és meglincselte. Mussolini folytatta ú ját a pályaudvarra, ahol az összegyűlt tisztekhez beszédet intézett, majd kűlönvonaton Forliba uta­zott el. A murAnyiut A miniszterelnök a tudományos haladás kongresszusát nyitotta meg s a kongresszus megnyitásával bo­lognai programmja véget ért. A mi­niszterelnök autója egyenesen a pályaudvarra hajtott, amikor a Via Indepsndenza bejáratánál a tömeg­ből egy 18 év körüli fiatalember ugrott elő, magasra tartott fegyver­rel s az autó közvetlen közeléből két lövést adott le a miniszter- elnökre. Az első golyó Mussolini mellét súrolta s a Mauritius-rend nagyke- resztjét, amely a miniszterelnök szive fölött függött, szétroncsolta. A golyó hosszú sávot hasított a felső kabá­ton, anélkül azonban, hogy Musso­linit megsebezte volna s a miniszter- elnök testéről lepattanva, a mellette ülő bolognai polgármester alsó kar­ját találta. A merénylőt a tömeg azonnal lefogta s mielőtt még a rendőrök közbeléphettek volna, a nép haragja végzett vek. A merénylő ugyan még egy re- volverlOvést adott le, ez azonban már a levegőbe ment s egy perc leforgása alatt a merénylő halott volt. Botokkal és boxerekkel bever­ték a koponyáját s késekkel támad­lak neki, ügy hogy pillanatok alatt vértől borítva rogyott össze. Musso­lini autója megállás nélkül folytatta útját s a merénylő holttestét a men­tők szállitották az egyik bolognai kórházba. A rendőrség azonnal átvizsgálta ruháit, de semmiféle igazolványt sem találtak nála, úgy hogy személyazo­nosságát mindezideig nem lehetett megállapítani. A merénylő holttestén összesen 14 törszurást számoltak össze. Az Olasz király ás a pápa Udvözlik Mussolinit J6 mlnSsAgO \ faiborok törköly és többféle pálinkák, | Í rumok, likőrök, kisebb és na- i gyobb mennyiségben kapható I I Gárgyán Imre és Fia j I 8xöllöbirtoko6,bor,8zesi;éspálinkanagykereskedö | I Szeged, | I KArhiz utca 13. Teleianr 11-4S i t Arany és eiflst érmekkel kitOntetve. 3 Széchenyi Mozi Telefon: 16—33. November 3., 4 én, szerda, csütörtök: A meccs hőse Egy izgalmas lóverseny története 7 feív. Főszereplő: Bert Lyltel. Azonkívül: Szórakozott ember Vígjáték 2 ftlvonásban és Elcserélt csecsemő Amerikai burleszk 2 felvonásban. Előadások kezdete hétköznap; 5, 7 és 9, _Vasár-é8_ünne£ua£j^_6/7j^_óra^ Róma, november 2. Elsőnek Vittorio Emanuek király üdvözölte Mussolinit szerencsés meg­menekülése alkalmából. A király hosszabb táviratot intézett a minisz­terelnökhöz, amelyben sajnálkozásá­nak ad kifejezést a miniszterelnök ellen elkövetett újabb gyalázatos merénylet miatt s úgy a maga, mint az egész olasz nemzet nevében sze- rencsekivánatait fejezte ki. A pápát este értesítették a me­rényletről. A merénylet hírét maga róma randörfönöke vitte meg a pá­pának. Gasparri bíboros államtitkár a merénylet hírét azonnal közölte a pápával, aki elsápadt és a követke­zőkép nyilatkozott; — Mussolini szerencsés megmene­külése újabb jele annak, hogy a ' Mindenható védelmét élvezi; kellene azonban, hogy, tekintettel az embe­rek rosszaságára, több elővigyáza­tosságot tanúsítson. I A fővárosban nagy tüntetéseket , rendeztek a miniszterelnök mellett. I A külföldi diplomáciai képviseletek i vezetői a Palazzo Chigiben üdvözle- t tűket tolmácsolták. A város ki volt ' világítva. Nagy embertömeg Musso­lini éltetése közben vonult végig a városon. A követség! épületeket ka­tonaság őrzi. Eddig incidensek nem történtek. \ Turati a fascists párt főtitkára kör­levelet küldött szét, amelyben első­sorban utal a merényletre és a me­rénylő meglincselésére, majd ezt mondta: Az igazságszolgáltatás első Telefon: Iroda: 2—68. Belvárosi Moii November 3-án, szerdán: Conrad Veidt nagy filmje: Drima 8 felvonásban. — Azonkívül: Asszony asszony ellen jnásban. Mógel. . Vasunap 3, 5, 7, Társadalmi dráma 6 felvonásban, Főszereplő; Conrad Mógel. átiadások kezdete: Helköznap 6, 7, I órakor. A terem kellemesen fütve van! 9 órakor. aktusa befejeződött. Most a bűnré­szesek megbüntetése van hátra. Hir szerint Rómában és a vidé­ken néhány letartóztatás történt. Ki voll a merénylS Berlin, november 2. A Vossische Zeitung jelentése sze­rint Mussolini merénylője egy Anteo Zamboni nevű tízenOtéves fiú, egy jómódú bolognai könyvnyomdász ha. A merénylő személyazonosságá­nak megállapilása úgy vált lehetsé­gessé, hogy az apa, aki fiának dél­után 5 óráig adott kimenőt, az esti órákban a rendőrségnél jelentést tett fiának távolmaradásáról és végül a merénylő erősen megcsonkiio t holt­testében fiára ismert. Róma, november 2. A fascists párt főtitkári hivatala ezt a jelszót adta ki: Ki kell ku­tatni, meg kell büntetni az értelmi szerzőket és a bűnrészeseket. A iaaciaták rövid utón elbán­nak a baloldali sajtóval Róma, november 2. A merénylet után a fascísták a merénylő holttestét egy karóra akar­ták felhúzni, ezt azonban Balbo al- államtitkár megakadályozta. A merénylet következtében szá­mos incidens támadt. így, mint a Lavore d’Italia írja, a milánói Avanta szerkesztőségében tűz ütött ki. Silvestrei, a Coriere d’Italia volt főszerkesztőjét az utcán felismerték és elverték. Az Unita szerkesztősé­gét kifosztották. A fascista párt főtitkára vissza­tért Rómába és a belügyminiszler- rel hosszabb megbeszélést folytatott. November 5-ére összehívják a nagy­tanácsot. Rómában moígósitotlák a milica légióját. A kormány közbiztonsági okok­ból az ellenzéki lapok megjelenését további intézkedésig megszüntette. Hírek szerint az egyik olasz-francia határ állomáson az olasz fascisiák és francia csapatok összeverekedtek.- Ezektől eltekintve rend és nyuga­lom van egész Olaszországban. Ax egységes párt Udvözli Mussolinii Almássy László, a keresztény kis­gazda, földműves és polgári párt aielnöke, Mussolinihez az ellene megkísérelt aljas merényletlöi való szerencsés megmenekülése alkalmá- bói a budapesti olasz kövei utján a következő táviratot intézte: A hivatott vezért az Isteni Gond­viselés különös kegyelme védi, óvja és megmenti a merényiettöl. Öröm­mel üdvözöljük öt az egységes párt nevében. Amássy László ügyvezető alelnök. A Felsővárosi Gazdakör is elitéli a liberális demagógiát — A Szegedi Uj Nemzedék tudósitójától — Szeged, november 2. A Felsővárosi Gazdakör hétfőn tartott választmányi ülésén a követ­kező határozatot hozta: A kör választmánya kimondja, hogy bár politikával csak kénysze­rűségből foglalkozik, de mégis köte­lességének ismeri, hogy Szegeden a legutóbbi napokban indokolatlanul felidézett politikai zavarban tagjai magatartását illetőleg útmutatással szolgáljon. A szegedi gazdatársadalom nem követhet más politikát, mint amelyik a forradalmat megelőző időben zász­lajára fel volt írva és amelynek is­kolájában Szeged gazdatársadaima hosszú évtizedeken át politikai ne­velést nyert. Ez pedig a magyar gazda lelkületének leginkább meg­felelő függetlenségi politika volt. Ezen politika mellett kibontott zászlót hosszú időn keresztül állan­dóan diadalra is juttatta. Változtak az idők, változtak az emberek, de a tömeg lelkületében gyökeret vert magasztos ideálokat kitépni a legnagyobb bűn volna. A régi függetlenségi politikának nincs egyetlen pontja sem, amely a hón szeretett haza felvirágoztatásának fen­séges gondolatát ne tükrözné vissza. Éljen gazdatáisadalmunk ezen fel- magasztaió ideáloknak, — és tilta­kozzon az ellen, hogy azt csúnya kortesfogásra, — mint az a napok­ban Szegeden tették, mások kisajá­títsák. A majdan elkövetkezendő döntő pillanatban azonban álljon gazdatársadalmuk azon zászló alá, mely az erős hitnek, az egész or­szágot boldogító, tápláló reménynek és az igaz keresztényi szeretetnek színeiben tündOklik. Az acélembgr a szezon legnagyobb filmje péntektől a Belvirosiban. Telefon: Iroda 11—86. Korzó Mozi Telefon: Pénztári 11—86, November 8., 4 én, szerdán, csütörtökön: Miss America A szépség himnusza 6 felvonásban. Főszereplő: Esther Ralston. Azonkívül: Helyiket szeressem? Amerikai burleszk 6 felvonásban. Főszereplő: Ham And Eegs. ______ Előadások kezdete: Hétköznap 6, 7, {) órakor. Vasárnap 8, b, 7, 9 órakor. . A terem kellemesen fűtve van I

Next

/
Thumbnails
Contents