Szegedi Uj Nemzedék, 1926. december (8. évfolyam, 274-297. szám)

1926-12-01 / 274. szám

fliped, 1S26 december 1.- szerda SHBSZttoy politikai tapiiap, Ilőfiietési ára: fgy iénapra , 36.000 R ?BM«a küldve 37.000 K sxám ára 1500 K iRafc n ünnepnap MOO K IzsikBsztfiség és kiadéhiratal: 3mí4 ligoalcs-tér 7. um TELEFON: lüerkesztóség: 12—84. Kiadóhivatal: 153. : 1500 korona. VlIMk fiylelfam, 274. uta. ‘Főszerkesztő: DOBAT GYULA át, Fömnnkatárs: PUSKÁS JENŐ, k Baross-SiÖYfltség szegedi Qókjínak, a MARSz, i lágy» Nemzeti Szövetség, Torio-Szi- vetség, Terül szegedi kei. b I t 1111 o i lap]t. PoitatekarékpinztSrl uSmUUll Válaszúton (pj) Ne méitóztassanak félreér­teni, ha válaszúból beszélünk. Az már egészen eldöntődnek vehető, hogy Szeged polgári társadalma nem fog sem a radikalizmus, sem pedig a szociáldemokrácia felé orientálódni. Hiszen ez az útirány Szterényi József bárónak sem konveniál, akit pedig a túloldal sem vádolhat meg azzal, hogy túlságos engedményeket tett volna a liberálizmus rovására. A válaszút az alkotmányjogi köte­lességeiket teljesítő polgárok számára annál a határnál nyílik, ahol a pasz- szivitás és az egységes lista aktiv támogatásának gondolata mérkőznek a politikai lelkiismeret mérlegén. Legutóbb az Alsóvárosi Népkör és a VI. kerületi Függetlenségi Kossuth Pártkör tettek egyhangú nyilatkozatot a teljes érdektelenség mellett. Itt szükebb pátriánkban teljesen megértjük a nyilatkozatok hátterét. Ennek a passzivitásnak érzékeny háttere, historikuma van. Csak éppen attól tartunk, hogy ez a demonstratív tétlenség több veszedelmet rejt ma< gában közéletünkre, mint amennyi orvosságot jelent a hegedő sebre. A politikai tétlenség lehet kitűnő de­monstratív eszköz az országos nyil­vánosság felé, de arra egyáltalában nem alkalmas, hogy városunk ügyét előbbre vigyük vele. Passzivitás a világnézetek harcá­ban: bűn. Sőt ennél is több: hiba, amely öt esztendeig jóvá sem tehető. Mi mondjuk ezt, akiknek lelkét legmélyebben sebezte meg az a po­litikai bujósdi, amely a sovén ma­gyarságot, az emelt fővel hitvalló intranzigens kereszténységet fosztotta meg a kedvünkre való képviselet le­hetőségétől. Most már bele kell nyugodnunk abba, hogy a kormányzati opportu- nitás kissé tompított színeket szánt Szeged politikai képviseletének. Da minden duzzogást félretéve észre kell vennünk, hogy még ezt a guvernö- mentális elgondolást is egy áthidal­hatatlan szakadék választja el a kulisszák mögött szeretkező baloldali vállalkozásból. A mi passzivitásunk az állambontó erőket segíti uralomra. Minden elmaradt szavazat hall­gatólagos beleegyezést jelent a radi- kálizmussal szövetkezett szociálde­mokrácia előretöréséhez. És minden, még oly jogos neheztelésre támasz­kodó félreállás, a közéletet irányitó tekintélyek elzárkózása szabad pré­dájává teszi a kritikátlan tömeget a fürgelábu baloldali kortéziának. Nem lehet többé probléma szá­munkra : félreálljunk-e, avagy aktiv erővel siessünk az Egységes Párt támogatására. Éppen elég keserű gyümölcse ér­lelődik már a vétkes passzivitásnak. Alsótanyán gyűlés volt nem régen. Háromszáz gazda jött össze Alsó­központon. A gyűlés elnöke igy üd­vözölte a közönséget: — Dicsértessék az ur Jézus Krisztus 1 És a sokaság mély meggyőző­déssel menydörögte utána az Ament. Azután csapraverték a demagó­giának külön tanyai töltésű nagy tartályát és pattogott a sok sanda bók, keserű szólam. Izgattak a papok ellen, miközben felcsendült a déli harangszó. öt percnyi ájtatos csend. A gazdák kalaplevéve, önmagukba szállva mon­dották el a déli imát. Utána ismét hajrá 1 Zuhogott a radikális szólamok fráziscsője: Nem kell pap, nem kell egyetem, nem kell vasút, nem kell adó, csupán csak igazi, hamisítatlan Terézvárosi radikálizmus, amely — de ezt már nem muszáj mindenkinek tudni — vadházasságra lépett a nemzetközi forradalmi szociáldemokráciával. Lássák, igen tisztelt és jogos fáj­dalmunkban nagyrabecsült passziv urak, igy lopják el oldaluk mellöl a tekintélyes vezetők érdektelensége miatt a miatyánkos magyarságot! Mert odakünn a tanyán nincs pasz- szivitás. 0,t jobbra, vagy balra, de elindulnak az emberek. Odáig nem hömpölyög ki a tapéfás ajtók mö­gött árnyalatos politika. Nem kell nagy történelmi távolba-, látás ahhoz, hogy előre lemérlegeljük a passzivitás várható eredményeit. Budapest, november 30 A pestkörnyéki választókerületben kedden délelőtt nyújtották be az aján­lási Iveket. A 86685 választót számláló kerület összesen öt képviselőt választ. A legutóbbi választáson az egységes­párt egy mandátumán kivül a demok­raták egy, a szociáldemokraták három mandátumhoz jutottak, azonban a kerület hangul *ta után Ítélve a balol­dali pártok a mostani választáson katasztrófálts vereséget szenvednek. Déli tizenkét óráig öt párt nyújtotta be ajánlási iveit. Az egységes párt ivein 28074. a keresztény gazdasági és szociális párt ivein 6305, a fajvédők ivein 8488, a demokrata párt ivein 7119, a szociáldemokraták ivein 6083 aláírás szerepel. Tizenkét óráig még nem nyuj<ották be iveiket a radikálisok ésaVági párt. A szociáldemokraták három mandá­tuma tehát elveszettnek tekinthe ő. A pestkörnyéki választókerületben a választást december 8 án és 9-én tart­ják meg. Hol választanak dacem­ber 8-án A választás előtt — amint ismere­tes — nyolc nappal kell benyújtani az ajánlásokat. December 8 án a kö­vetkező megyékben és kebletekben lesz választás: Abauj-Torna vm. Garbócbogdány, Abaujvar, Gönc, Szepsi, Szikszó, Torna. Győr Moson-Pozsony egyesitett vár­Szeged, november 30. (Saját munkatársunktól.) Szterényi báró a vasutasok msghivására a na­pokban megjelent a vasutas táp­intézet dísztermében. Kíséretében voltak ősz Lajos dr vasúti és hajó­zási felügyelő, Rabong János kor­mányfőtanácsos üzlet igazgató, György Vilmos dr postafőigazgató, Korányi Jenő a szegedi közúti vas­Dehát ma még csak a válasz­úton vagyunk. Hisszük, hogy holnap már el­indulnak a meddő zárkózottságból az aktiv harcba azok is, akiknek pMástolhatatlan fájdalma nem ol­dódik fel és nem kisebbedhetik a baloldal előretörésével. Ki kell göngyölíteni a bevont lobo gókat és harcba kell szállani: egy negatívumért. Azért, hogy ne legyen úrrá felettünk az a világszemlélet, amelynek mi elszántabb ellenségei vagyunk, mint az aranyközéput vitézei. A magunk kis elvi sérelmét elin­tézhetjük majd a választás után. A baloldal felé nincs mit üzen­nünk. , De a kormánynak nem adhatjuk kezébe azt az argumentumot, hogy személyek mellett küzdöttünk és duzzogásból hagytuk cserben a ke­resztény nemzeti világnemzetet, amely­nek végiére is a szélsőjobboldalon van a katedrája.- megyék: Györszentmárton. Öttövény, I Magyaróvár, Nezsider, Zurány, So- j mórja. Baranya vármegye: Dárda, Mohács, Pécsvárad, Slsd, Siklós, Szalánta,Szent- lőrinc, Villany. Csanád-, Arad- és Torontál vár- mrgye: Battonya, Makó, Nagylak, Ele«, Nagyszentmiklós. Fejér vármegye: Adony, Herceg- falva, Lovasberény, Mór, Sárbo- gárd, Vál. Jásznagykunszolnok: (Abádszalők, Jákóhalma, Jászapáti, Jászberény, Jász- tadány, Karcag, Kunhegyes, Kunszent- márton, Mezőtúr), Szolnok, Tiszaiöld- vár, Törökszentmiklós. Szabolcs vármegye: (Nyíregyháza). Hsjdu vármegye: (Hajdúböször­mény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Nádudvar). Pest vármegye: (Abony, Alberti, A1- sódabas, Asződ, Bia, Cegléd, Duna- vecse, Gödöllő, Györorő, Kalocsa, Kiskörös, Kiskunfélegyháza, Halas, Kískunmajsa, Kunszentmiklós, Lajos- mizse, Monor, Nagykáta, Nagykőrös, P.lisvörösvár, Pomáz, Ráckeve, Sorok­sár, Szabadszállás, Törökbálint Túra, Vác) A pestmegyei kerületek közé kell számítani a Budapest környéki vá­lasztókerületet is. Ez az egyetlen Iajs- troraos kerület, ahol december 8-án választanak. Ezzel együtt nyolcvanhat választókerületben keli ma beadni az ajánlási iveket. A részletes ajánlási számok csak az esti órákban válnak ismeretessé. pálya igazgatója és az egységes párt részéről Török Béla dr ügyvéd párt­igazgató. Szterényi József bárót az össze­gyűlt mintegy 500 vasutas és pos­tás leikes ovációval fogadták. Az ünnepélyt a vasutas dalárda a nem­zeti Hiszekegy eléneklésével kezdte meg. Utána Szekeres fökalauz üd­vözölte meleg szavakkal Szterényi József bárót mint a múltban jól- tevőjüket és megköszönte megjele­nését. Ezután Szterényi József báró egy­órás beszédben szólt az egybegyűl­tekhez. Visszaemlékezett azokra az időkre, amikor mint államtitkár, ké­sőbb mint miniszter a vasuta­sok és postások ügyeivel foglalkoz­hatott. Majd igy folytatta: — Amikor az Önök sorsának in­tézése a kezemben volt, elöltem le­begett, hogyha odaadó munkát vá­runk a tisztviselőktől, ha azt várjuk, hogy egész leikével szolgálja a közt, akkor meg kell adnunk a lehetősé­gét annak, hogy azt nyugodt lélek­kel tehesse. Ha kötelességet rovunk reája, másfelől jogot is kell adni nekik, hogy az önkény, a jóindulat, vagy a rosszindulat ellen védve le­hessen. — A vasutassdg fizetését rendez­tük, a postásokat besoroztuk a vas­utas fizetési rendszerbe, de ezt utóbb visszacsinálták. Viszont a postások­nál megalkottam a jutalék rendszert, amely alapja minden munkabuzgó- ságnak és szükségesnek tartom, hogy a vasutasoknál a részesedési jutalé­kot intézményesen vezessék be, ne kelljen azért minden évben újra és újra küzdeni. — A tisztviselők a társadalom páriái, üldözöttéi, hajótöröttéi. A bé­kebeli fizetések 50—60 százaléká­val tengődnek, nem számítva az arany vásárló erejének a csökke­nését. — A legnagyobb igazságtalanság volna fentartani továbbra is a meg­különböztetést a régi és uj nyug­díjasok között. Ez már magában is csak egy szükség intézkedés volt, amely jogos elkeseredést váltott ki, amelynek meg kell szűnnie. — Nem naivitás az, hogy egy külön nyugdijas pártot akarnak szer­vezni, hogy beküldjenek egy képvi­selőt küzdeni az igazukért? — Ha egy barát jön hozzám és kér engem, annak minden erőmből a rendelkezésére, állok, de ha egy ellenség támad rám és ki akarja kényszeríteni a kívánságát, annak ellenállok. Hát el tudják képzelni, hogy a kormány, amely egy 80 százalékos többséggel fog rendel­kezni, engedni fog annak az egy nyugdijas képviselőnek, aki az ő sorait megbontani akarta. Ezután ismertette tárgyalásait, me­lyek a Szeged-rókusi műhely teljes visszaállítására irányulnak. Kijelen­tette, hogy poziiiv Ígérete van, hogy e műhely további visszafejlesztését elejtették s reméli, hogy azt a mű­helyt régi nagyságában visszaállít­hatja. Szólt még a lakás kérdésének olcsón, állami kölcsön nyújtása ut­ján való megoldásáról, a gyermek neveltetés megkönnyítéséről, tisztvi­selői interndtusok felállításáról. A zugó tapssal fogadott beszéd után Homola Rezső felügyelő állo­másfőnök mondott köszönetét Szte­rényi József bárónak megjelenéséért és előadásáért, kérve, hogy tartsa meg továbbra is a vasutas és pos­tás társadalmat eddigi szeretetében és biztosítja őt mindnyájuk támo­gatásáról és hűségéről. A fővárosban keresztény többséget hoz a választás _ a baloldali pártok alig tudták a kellő ajánlást összeszedni — — A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától — A szegedi vasutasok és postások is üdvözölték Szterényi József báröt- Megnyugtat* kijelentések a nyugdiJ-Ogy rendezése kőrHI -

Next

/
Thumbnails
Contents