Szegedi Uj Nemzedék, 1927. január (9. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

1927 január 1., szombat 8ANAN^6EimAIIU.| esetcnkint, hanem az ifjúsági egye- sflieteken keresztül is fentartani igyekszik, hogy ilykép az ifjúság egészének gondolkodásáról s óhajai­ról tájékozódva, a helytálló törekvé­seket támogassa, a netán megigazi- tásra szorulókat pedig elfogulatlanul és szeretettel nyújtott felvilágosítások utján a helyes irányba terelje. Az ifjúsági egyesületek vezetőivel való megbeszélések nem kis mértékben mozdítják eló, hogy az egyetem if­júsága bizik tanáraiban s külső izga­tások esetén is mindig megnyugvás­sal fogadta és fogadja az egyetemi hatóságoknak az egyetemi fegyelem és a zavartalan munka érdekében tett intézkedéseit. Mint diákjóléti szerv az iroda elsősorban a szegénysorsu és jó elömenelelü egyetemi halig siók ne­héz anyagi helyzetét igyekszik az anyagi terhek különféle vonatkozá­saiban enyhíteni s az anyagilag arra szorult és szorgalmukkal arra érde­meseknek bizonyult egyetemi hall­gatókat különösen élelmezési, lakás-, ruházati-, gyógykezelési-, utazási-, tan- és vizsgadijstgélyben (illetve kölcsönben) részesíti. A szegénysorsu egyetemi hallgatók tanulmányainak megkönnyítésére szol* gál az iroda kebelében szervezett tankönyvtár, amely a rászoruló if­jaknak az előadásokkal leendő együtt- haiadhatásuk s a vizsgálatokra le­endő előkészülhetésük érdekében tankönyveket kö’csönöz. Az iroda forgalma az első évben <1923—24): 62 5 millió K, a kiosztott segélyek összege: 30 millió K, a nyújtott kölcsönök összege: 26 millió K, a tankönyvtár 128 hallgatónak 436 Ízben kölcsönözött ki tanköny- V6k6t« A munkaórák száma: 2500. Ügy­forgalom: 1076 beadvány. A második évben (1924—25) az adatok így alakulnak (csak a leg­jellemzőbbeket emiitjük): rázza a kristályos havat, — mi pedig az önsanyargatók magasztos érzésé­vel átadjuk magunkat a semmi által el nem érhető áhitatteljes gyönyörnek... beszédünk szinte suttogás, a zsoiozs- mások monoton imája. Az erdőben céltalanul össze-vissza barangolunk. Messze kívántuk a szűr* kületet, ahogy vágyó szemmel fohász­kodtunk a hajnalhasadás után is — csak Bacchus hive rettegi a hajnalt — lesi a szürkületet. Meghánnyuk-vetjük a legközelebbi vadászatot. — De im a természet nyugo­vóra indul. Sötétedik és mint aki imá- dottja ablakának környékén órákig ázva, fázva járkál — az élet egyetlen nemes gyOnyOrteljes földi örömétől, elkábul- tan, reménykedve leérkezünk a faluba. Hazaindulunk. Este 8 óra van és — mulatság. — Nem I nem megyek el. Bucsuhelyröl jövet nem térek a hétköznapi örömök csarnokába. Dehogy is irigylem a táncolókat — majd holnap! — talán I A hivő boldogságával nyugszom le. Végig vonulnak lelki szemeim előtt az elmúlt ünnepnap élményei. Alomba vezető ábrándjaim ismét „kil csak kil“ vezetnek. Képzeletben a pirkadó hajnal világánál, —a lenyugvó nap homályá­ban alattam lábaim alatt dörgő felhők között úszó erdőben járok. Hol tatátok hasonló magasztos érzést? Mennyire igaz: a természettel élni: szentbölcses - s^g, a természet ellen élni: bűnös dőre­ség. Eszembe jut a költő: „A természet örök könyvét forgatni [ne szűnjél, Benne az Istennek képe leírva va­[gyon 1“ Ha forgatnók, — ha forgatnök! — de sok széplelkü ember lehetne kö­zöttünk — de hamar látnálak viszont két szomszédvári TBTTZTTii ______ CATINOIAI BANAN Ä L E Cl J O B B TA P L AL É K = BP.TOEfpWt 982-^^^ Különféle segélyek összege: 220 millió K, kölcsönök összege: 192 5 millió K, a tankönyvtár 262 hallgatónak 1249 drb. tankönyvet kölcsönzött ki. A harmadik év (1925—26) szám­szerű adatai: Különböző segélyek összege: 477 millió K, kölcsönök összege: 192 millió K, a tankönyvtár 269 hallgatónak 794 müvet, összesen 1535 millió K ér­tékben kölcsönzött ki. A harmadi<c évben az iroda anyagi támogatását 445 hallgató, az össz- hallgatóság41 százaléka vette igénybe. A jelen tanév (1926—27) első fe­lében : 242 hallgató kapott különféle se­gélyeket, 322 hallgató kapott becsületbeli kamatmentes kölcsönt, 252 hallgató kapott kölcsön tan­könyveket. Az évi jelentéseknek a segélye­zettek tanulmányi eredményére vonat­kozó percentuális kimutatásaiból ki­tűnik, hogy az az ifjúság, amelynek nyomora még most sincs szünő- félben. Valamint nálunk minden akció vér­szegény tengődésének, sőt zálonyra- julásának oka úgy a diákjóléti intéz­mények további, jóval hathatósabbá való kiépítésének is nagy akadálya a társadalom közönye. Budapesten már régóta megvalósult az a terv, hogy az egyes családoknál vendég­látás alkalmával a diáknyomor enyhí­tése céljából elhelyezett perselyekbe adakozzanak. És Szegeden... iPedig itt is volnának bizonyára, akik méltó buzgósággal propagálnák az eszmét, különösen az agilisán működő nő­egyletek körében. Nem tartjuk érdektelennek, ha ismertetésünket néhány mondattal zárjuk, amelyek a szociálpolitikai kon­gresszuson a szegedi Egyetemi és Diákjóléti Iroda vezetőtanácsa által „A magyar főiskolai ifjúság válsága“ címen tartott előadásában hang­zottak el: „A magyar főiskolai, főkép pedig a középosztálybeli főiskolai diákság helyzete, érdemben mindegyik főisko­lánkon ugyanolyan és egyformán: kedvezőtlen. A magyar főiskolai diákság nem­csak szánalmas jelene, hanem ag­gasztó jövője is igen komor kérdő­jelként sötétlik ki a képből, melynek előterében ma mintegy tízezer közép- osztálybeli főiskolás diák a legna­gyobb és legkülönfélébb megpróbál­tatásoktól zaklatott arculattal néz szembe az élettől várt érvényesülés­nek, az élettől igényelt jobb helyzet­nek ma szinte száz százalékos való szinütlenségével és reménytelensé­gével. Azoktól az egyesektől, vagy intéz­ményektől, akik, illetve amelyek ab­ban a szerencsés helyzetben vannak, hogy abból az összeomlásból, mely épen a középosztályt s önhibáján kivüi tette tönkre, vagyonuk meg­mentésével szabadultak s még inkább azoktól, kik egyenesen a háborúnak, vagy az ezt követő egyoldalú gaz­dasági konjunktúrának köszönhetik — nagyrészben ép a középosztály anyagi erőinek átiolódásából szár­mazó — javaikat, nemeik az álta­lános emberszeretetnek a nyomorral szemben kötelező parancsából, hanem ennél jóval közelebb fekvő nemzet- ethikat motívumoktól is foggal meg­kívánható, hogy a válságban vergődő magyar középosztály, a támogatásra szoruló magyar főiskolák egyéni, vagy még helyesebben: intézményes segítése révén, legalább az utódok­ban, fölemelni törekedjenek. S ha csak egy ország legnagyobb veszedelmének: egy számban foly­ton növekvő, képzettséginél fogva egyre igényesebb, reményeiben viszont egyre csalatkozóbb s ezért egyre el­keseredettebb intelligens proletariátus­nak kitermelődését előidézni nem akarjuk, kell, hogy mindenki, aki segíthet, segítsen s a diákproblima megoldásához szükséges lemondás­ban és áldozatokban egymással az összes tényezők összefogjanak.“ A siegedi tanyák népe váltoiatlanul kitart Kósaó István mellett Nigysiékaöii és Röislia*siaiilmihilylclakl kOldölliigak köuöntttlIAk nkwnapja alkálinkból — A Szegedi Uf Nemzedék iudósiíójától — Szeged, december 31 Pénteken délelőtt Nagyszéksósról Szabó Márton és Masa Miklós ve­zetésével 40 tagú küldöttség kereste fel Kószó István dr nyugalmazott államtitkárt. Ugyanakkor tisztelgett nála a röszke-szentmihálytelki Gaz dakör 35 tagú küldöttsége Guezi József és Greguss Ferenc vezetésé­vel. A népes küldöttségek névnapja alkalmából köszöntötték régi vezé­rüket, s boldog újévet kívántak neki, mivel ma nem áll módjukban Sze i gedre bejönni. A szónokok üdvözlő beszédeikben kijelentették, hogy a szegedi tanyák népe most is változatlan hűséggel ra­gaszkodik Kószó Istvánhoz, vezérüknek tekintik őt ezu­tán is. Rámutatva a legutóbbi választás eredménytelenségére, kötelességük­nek tartják kijenlentí, hogy az ő szeretetük és nagyra becsülésük Kószó István iránt semmit sem vál­tozott. Válaszában Kószó István meg­ígérte, hogy dacára annak, hogy nem képviselő, ezután is a legtelje­sebb odaadással és kötelességérzés­sel fogja a tanyai népsorsát a szi­vén viselni, s mindent megtesz ér­tük. A küldöttségek hálásan köszön­ték meg abbeli fáradozását is, hogy a tanyai házőrző ebek után nem kell adót fizetni. Szívből gratulálunk Önnek, mert Ön papa lesz... f Újév napjára és ugyanakkor Madame Pompadur trikójá-t is esti világításban háromnegyed 11 órakor megláthatja Csak felnőtteknek! a Belvárosi Moziban. yy BOHr-tlIe ÉTTEREM A szegediéit és környéit- belíek kedvenc találkozó helye, különösen gazdag menüvel, elsörrangu faj­borokkal és világhírű Szent István Idénysörrel kedves­kedik mélyen tisztelt ven­dégeinek. Kitűnő cigányzene! Szives támogatást kér és boldog újévet kivén Knappe Súnos vendéglős. Strasser Is König cög irodölöt dr. Hollsar Gyula (Mllkö)« palotában löldssInlrSI ai ali6 eaialetra halyasle át. Bijörat: Deök Ferenc-utca 22. Kis ház kevös köszpöazzel 35 lailllöéít aiagrelietö Petrik ingatlaniroda Szeged, Széchenyi-tér 7., II. em«le% Telefon: 3—20. és 13.--86. _ B. u. é. k. ^ igen tiszteit vevőinek az „EXCELSIOR” TEITUKERESUT. Somogyi u. és Zrinyl-u. larok Nagy pengő árleszállítással lepjük meg igen tisztelt vevőinket 1 Reklámáraink: (kérlflk fisszehasoDlitani előző árainkkal!) Ealapbársony, fekete P. 2‘32 (K 29X00) Női gyapjúszövet, mintás P. 3'76 (K 47-000) Francia bársony flanelek P. 2-— (E. 25.000) Voilok, szép mintákban P. 1*— (E. 12.500) Mintás marocainek P. 1'48 (E. 18,600) AgynemUvászon, la. min. P. 1'82 (K. 16 500) la. mosott chiffon P. 140 (K. 17.500) Lepedővászon, tartós min. P. 8-— (E. 37 500) 6 szem. damasztkészlet P. 14 40 (E. 180.000) Függönykelmék 150 sz. P. 2’— (K. 25,000) Sajt rli Ot havi hitel!

Next

/
Thumbnails
Contents