Szegedi Uj Nemzedék, 1927. január (9. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

1927 január I., szombat SZEOEPt UJ NEMZEPgK GunnarTolnäs alakí­tásával Maharadsa gyöngye teljesen u] felvéte'.ek január 4 , 5. és 6-án beírjulatja a KoriÓ MOZi. Egy eltitkolt fontos diplomáciai okmány a görög-török háború hátteréről — A Szegedi UJ Nemzedék tudósitófáttl — Szeged, december 31. A közelmúltban fontos okmányok felfedezéséről számolt be Eleftheros Typos, melyek uj megvilágítást vet­nek az utóbbi görög-lötök összeai- közésre. Ugyanis Anglia, Francia- ország és Olaszország 1920-ban be­jelentették a görög kormánynak, hogy királyuk magatartása által károsulva érzik magukat, — trónra való visz- szabivását pedig olybá veszik, mint Constantin király eddigi tetteinek Jóváhagyását. Néhány nappal később az említett hatalmak nagyköveteik utján egy okmányt nyújtottak át D. G. Raltis görög miniszternek, aki azonban ezt eltitkolta. Ez okmány Így hangzik: „Elnök Url Kormá­nyom utasításai alapján van sze­rencsém Excellenciád tudomására hozni, hogy az angol, francia és olpz kormányok meghatalmaiott- jainak londoni konferenciája novem­ber hó 4-én elhatározta, hogy abban az esítoen, ha Constantin király visszatérne a görög trónra, j Görögország a szövetsége- | sek részéröl semmiféle pénz­segélyben nem részesülne és mindkét pénzügyi bizottság szi« goru utasítást kapna e tárgyban.* Ezen okmányt, mint említettük, el­titkolták az uralkodó és a nép előtt és csak most lett köztudomásúvá. Az ura’'’odó visszatért s megindult a következményeiben, oly gazdag görög-török háború. A görögök el- fogletták Smyrnát, arait a megerö- sOdöt török nacionalisták visszafog­DPDOtM>ooaooa~a>300nOH „PRÓFÉTA“ étterem és sörcsarnok a legválasztékosabb ételeket, kitűnő ftjborokal é* a világhírű Szent István sörkülönlegessége­ket szolgálja fel a mélyen tisztelt vendégeinek. Kitűnő cigányzene. Minden szerdán disznótoros vaczora és minden pénteken halászlé-est A mélyen tisztelt közönség szives látogatását kéri és boldog újévet kíván Stetner Dezső vendéglős. ogpooo noapoD aoooooD Megerősödik a hitem, hogy dr. Serényi ékszerész a legszolidabb cég, ha megnézem kirakat árait. Őrá- és ékszarjavitát. _______Szeged, Klauzai-tér g. laltak 8 Mustafa Kemal vezérlete alatt Ciliciában megtámadták a franciákat. A görög lakosság Kisázsiát elhagyni kényszerült, az angolok a görög kor­mánnyal egyetértve előkészületeket Földrengés pusztított Délameríkában — Több város és falu olpussluil — Newyoik, december 31. Columbia és Ecuador között a két ország határterüiytein csütörtökön földrengés volt. Valószínű, hogy a Cordiüerákban lévő Cumbal-vulkán kitörése okozta a földrengést. Sok kis város és falu elpusztult. Qou- chucal és Almaguer nagyobb váro­sokban egyetlen egy ház sem maradt épen. Ecuadorban a vasútvonal mentén fekvő Marandyto város a földrengés következtében tűzvésztől Nem véltoztatjék meg az Egységes Pfirt elnevezését — Továbbra Is ■ párt novébon marad a karassiény ssö — Budapest, december 81. : Egyes lapok híreivel szemben, melyek szerint az Egységes Pártban mozgalom indult meg a párt ne vének megváltoztatására, továbbá a pártvezetöségnek újjászervezésére ée az ebböi kifolyólag levont igen | Ellopták a belgrádi »ngol követ bktetáskáíát — As iratok köiött volt a pápa államtitkárának agy lavelo — Belgrád, december 31. Szarajevó és Bosznabrod között közlekedő porsvonat egyik elsőosz- tályu kocsijában karácsony első nap­ján ellopták a belgrádi angol követ aktatáskáját. A követ nem akarta meg­tettek Konstantinápoly politikai el­foglalására, miből a franciák ki let­tek zárva, ami viszont a francia kormánynak a törökökhöz való kö­zeledését eredményezte. pusztult el. Segiiővonaiok mentek a katasztrófa színhelyére. Még nem lehet tudni, hány emberélet veszett oda. Párig, december 31, Biarritzban és a város környékén csütörtökön este 9 órakor könnyebb földrengés volt, amelyet földalatti morajlás kísért. Nagyobo kár nem történt, csak éppen a lakátokban fölboruitak a buiorok és a faiakról leestek az órák és képek. messzemenő kombinációkkal szem- \ ben az Egységes Párt vezetősége ki- | jelen í, hogy ezek a hírek minden I alapot nélkülöznek. Az elterjesztett hir szerint a mozgalom a párt el­nevezéséből a keresztény szót akarta , eltörölni. ; utkeresztezéseknél egy forgalmat szabályozó őrszem. Néhány nap óta az autóbuszüzem és a posta elölt már szolgálatban is van a szegedi közlekedési rendőr. Nagy buzgalommá folyik az autó­buszok és egyéb jármüvek világitő lámpással való felszerelése. A vál­lalatok és a magánosok Január 10 éig kaptak határidőt a lámpások beszerzésére és azután éjjel Szeged utcáin csak a lámpával ellátott jár­müvek közlekedhetnek. A sötét ko- ciik tulajdonosait súlyos bírsággal fogják büntetni. Az oláhok magyar mfikineseket követelnek Budapest, december 31. Bukaresti jelentés szerint Korjolán Petrenau román műtörténész össze­állította azon festmények és mű­tárgyak jegyzékét, amelyeket Romá­nia Magyarországtól, Ausztriától és Jugoszláviától követei. Ausztria és Magyarország elleni követelés az Erdélyből származó dolgokat, míg a Szerbia elleni a Temesvárról elvitt műkincseket illeti. Varja Elemér, a Magyar Nemzeti Muzeum igazgatója erre vonatkozólag a következőket mondotta : Az ügyről eddig még sem­mit sem tudunk, velünk szemben a románoknak semminemű ilyen köve­telése nincsen. Petrenau egyébként renegát magyarnak tekinthető, mi­vel évekig dolgozott Budapesten, mint a szépművészeti tnuzeum lisziviselője. mondani, hogy milyen iratok voltak az aktatáskában, ds kijelentette, hogy ott volt Gasparri bibornoknak, a pápi államtitkárának egy fontos levele. A diplomáciai íratok ettünése a ju­goszláv sajtóban nagy feltűnést kellett. Köszönetnyilvánítás Mindazon rokonok, jóbarátok, egyesületek, a polgári dalárda és ismerősök, kik felejthetetlen férjem, Ósinovitf Sándor rézműves tem Jésén megjelentek és részvétükkel nehéz fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszö- netünket. fisv. Oasnoviis Sándorné cialádja. A pénteki vásáron detektívek ellenöriiték a pengöforgalmat Január IliadikétSI kesdva mindan *|iaii Jármával iá »pávai kall \ ialaxaralni í Szeged, december 31. (Saját munkatársunktól.) A szegedi rendőrség erélyesen nckíiátolt, hogy a pengőatszámitátokkal kspciolatos visizaéláseknek elejét vegye. Már a pénteki vásárban detektívek cirkáltak az árueitó bódék körű*, hogy a koronáról pengőre és viszont förténö átszámításoknál ellenőrizzék a helyes fizetést és a pénzváltási. A tapasz­talt hibák azonban még elenyozőek voltak és inkább a gyakorlatlanság. mint a rosszakarat rovására írhatók. | Annyit azonban a piacon is észre t Isbeteit venni, hogy úgy az eladók, ^ mint a vásárlóközönség irtózik a fillérekben való számolásiól. A pengő mellett nem lesz érdek­telen, ha a pár nap óta szolgálatban levő közlekedési rendőrökről is meg­emlékezünk. Amint már megírtuk, az egyre növekvő kocsi- és autóforga­lom torlódásainak elkerülés: végett szükségessé vált a forgalmasabb Kösaönulnyllvánilás. Mindazon rokonoknak, jó Ismerő. Böknek, az ujsxegedi Eendergyár Igazgatóságának és munkáságának, kik felejthetetlen jó édes anyánk, illetve testvérem öxv. Ruppert Jözsefné £zűl. Jenül Anna temetésén rész'vettek és ezáltal, koszorú, pénz és virágadományaik kai mélységes fájdalmunkon eny­híteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. A gyftizolö gyarmakei és lesivére. I cipöszükségletét sze­Vl6Vv 6 rézzé be iij. Matsgar clgöraklérébél. Elsérendü munkai O'cső árak! Önnek nincs szüksége arra, hogy gyomor- és bélbántalmai miatt állandóan szenvedjen, amikor köztudomású, hogy a világhírű és mindenki által legelsőnek elismert IGMANOI keserüviz azonnal megszünteti a rendszerint fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomást az agyban és meggátolja az érelmeszesedést Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár langyos IGHANDI keserüviz elegendő. Kaphalö kis As aagy Bvagban. Sséfküldési haly: IgmáadI katarOvis lorrásviilalal Komérom. Arjagysék visseni aladékaak kivánalra bérmanlva. "W

Next

/
Thumbnails
Contents