Szegedi Uj Nemzedék, 1927. január (9. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

SEEQKÖlüjRFJSEEyES ;S27 január l.j szombat Bécsi lé^szeszlyárí diókoKsz kapható mm-ként 100.000 koronáért házhoz szállítva Nemzeti Híteiintézetnéi Kárász-u. 13. Telefon: 1508. Nobel és Nobel-dij — A Szeeedi Uj Nemzedék iudósUójdtúl — Nobel Alfréd 1867-ben találta fel a dynamitot. Még 1861-ben Párisba utazott atyjával és azzal körzOntOtt be, hogy van anyagom, amellyel az egész világot felrobbanthatom. Pénzt azonban nem igen kapott, véghi is III. Napoleon adott neki 100 000 frankot. Stockholm mellett Helem- borgban laboratóriumot rendezett be. Mikor azonban a kísérletezések al­kalmával Nobel öccse és két meg­hitt barátja robbanás áldozatai let­tek, többé Svédország határain belül nem volt maradása. Vásárolt tehát egy hajót, azon ren­dezte be laboratóriumát, de sehol partra nem engedték, miért is hor- gonyzó helyét folyton változtatta. Ezidöben már javított nitroglice- rint használt robbantó anyagnak. Azonban még nagyon veszélyes volt, mert emberi áldozattal járt. Segítsé­gére jött egy véletlen. Ugyanis 1863-ban egy nitroglicerinnel telt hordó léket kapott és csepegett. A hordó azonban kvarchomokkal töl­tött tartályban volt elhelyezve és tapasztalta, hogy a nitroglicerinnel telített föld is robbanó és igy álli' tóttá elő 3 rész nitroglicerin és 1 rész kvarchomokból a dinamüot, amely 1867 szeptember 19-én lelt Svédországban szabadalmazva. Ez­után alkalmazta hozzá még a lö- gyapotot. Nobel 1896. évben halt meg és hátrahagyott 30 millió svédkorona vagyont (570 milliárd magyar papir- koronát.) Ekkor már 90 dinamit- gyár működött a világon. Végrendelete nagy feltűnési keltett. Neki tulajdonképp;n hazája nem volt. Rendkívüli ismeretein kívül sok nyel­vet beszélt, kitűnően itt. Srinművet is irt és magát világpolgárnak tar­totta. Végrendeletében azt irta, hogy szeretne az emberiségnek minden téren javára lenni és ezért rendelkezett úgy. hogy vagyonának ka mat jaiból évenkint öt, egyenkinf 140.000 svédkorona (2.660 000.000 magyar pjpirkoron*) díj oszíatsék ki a legfon osabb ta­lálmányok részére, amelyek a tudás terén a békét és haladási szolgálják. Még pedig: 1. Fizika, 2 Vegyészet, ' 3. Orvosi és fiziológia, 4. Irodalom, 5. Béke. Az első négyet a svéd akadémia, az öiödiket pedig a nor­vég storthing adja ki. Amint látható, egy-egy dij meg­lehetős n'gy örszeg, tehát aki kapja, nagy vagyonhoz is jut. A siegedí vörössajtö ismét elfelejtette megírni as igasat Visszapillantást ténetére, ősszeáíli tása taitalmas ég könnyen áttekinthető, irta dr. Caaba Jenő, kötelje 2500 kor. Könyvtárakat veszek. .Hungária* Antiquárium, B«ttbvány u. 2. Te).: 12 51 aaaa a a a aaoD a a MAGYAR HÁZ vendéglő és sörcsarnok Vár-utca. Elsőrendű ételek és italok. Jutányos árak. Olcsó menürendszer. Kitűnő cigányzene. Állandóan csapon a Kő­bányai Polgári Serfőzde Szt. István sörkülönlegessége. A mélyen tisztelt közönség szives látogatását kéri és boldog uJAvet kíván Vdiuossi István >lgimi«sler halyralgasllisit mig mindig nnm k6z8lln ■ DélmagynroruÉg — A Szegedi Uj Nemzedék tudósítójától — A szegedi vörössajtö karácsonyi szá­mában émelygős riport látott nap­világot Csongrádröl. Mivel is foglal­kozhatott volna a riporter mással, mint a három év elölt! bombamerénylettel, amely üzleti szempontból, soronkénti megfizetésre, úgy látszik, még mindig kitűnő téma. A cikk Írója meginter­júvolta Tóth István dr polgármestert is, akinek olyan kijelentéseket adott a amelyek valójában el sem hangzottak. Tóth polgármester azóta helyreigazitö nyilatkozatot is kfl'dött a vörössajtö szerkesztőségébe, eddlgelé azonban a helyre gazitás nem jelent meg. De megctfalta a polgármester a Ciongrádon megjelenő újságban is a Délmagyarország és a Pesti Napló valótlanságait. A Csongrádi Újság alábbi cikke ismét tanúbizonysága a vörössajtö szavahihelőségének. Íme a cikk: Eay fővárosi ás egy szegedi lap „szenzációié** Cson- grádröl — A Pefti Napló és a Délmagyarország szerint Csongrád ujrafelvátelt akar a karácsonyi halál-bál har­madik évfordulóján — Tóth István dr polgármester megcáfolja a neki Imputált nyilatkozatot a o Doan: vendéglős. D O isaoD A Pesti Napló és a Szegeden meg­jelenő Délmagyarország különös szén záciöval kedreskedtek karácsonyra ol­vasóiknak. mindkét lap kéthasábos cikket közölt, „Csongrád ujrafelvátelt akar a karácsonyi halál- bál harmadik évfordulóján“ címmel és vastagbelüs kiemelésekkel, amelyeknek valóban szenzációs tartalmuk van, éppen csak egy hibában leled- zenek, hogy tudniillik valótlan­ságok. A cikk, amely a lezajlott választás apropójából a gyászos emlékezetű bombamerénylet emlékének hánylor- gatásával ismét Csongrádi a igyekszik terelni az orsz.^g figyelmét, közli Tóth Is'ván dr po'gármester nyilatkozatát is. Ez a nyilatkozat két részből áll. Az első felében a polgármester a válasz fásokról, második felében pedig a bombamerényletről nyilatkozik. Ez a második passzus , — amely szerint a csongrádiak tudták, hogy kik voltak a tettesek — elejétől végig valótlan és csak arra alkalmas, hogy mig egyfelől a város közhangulatát megzavarja, másfelől Csongrá- dot ismét úgy állítsa oda az ország elé, mint egy olyan vá­rost, amelynek lakossága, sőt polgármestere is egy borzal­mas bűncselekmény tetteseit Ismerik és mégsem szolgáltat­ják ki a büntető igazságszol­gáltatásnak. Hétfőn a kora délelőtti órákban fel­kerestük hivatalában Tóth Istváu dr polgármestert, hogy a cikkről való álláspontját megtudakoljuk s ő a kö­vetkezőket mondotta: — Csak ma reggel értesültem a fő­városi és szegedi lap közleményéről, amely érthetőén meglepett és feihábo ritott. A két lap ;udósilója december 10 én járt nálam, a választásokról mon­dattam neki néhány indiff rens szót, a bombamerényletről, a merénylőkről, ujrafelvételröl azonban szó nem esett. A legérdekesebb az, hogy éppen az újságíróval folytatott beszéígetés egyik faitanuja hivla fel figyelmem a cikbe azzal a kérdéssel, hogy ugyan mikor mondtam én ezeket a dolgokat az újságírónak, mert ö, aki állandóan tár­saságomban volt, nem hallotta ezeket a kijelentéseimet. Egész természetes, hogy a nekem imputált kijelentéseket már meg is cáfoltam az alábbi nyilatkozatot küldve a két lap szerkesztőségének. Tekintetes Szerkesztőség! Lapjuk fo'yó hö 25-i számában „Csongrád ujrafelvételt akar a kará­csonyi halál bál harmadik évforduló­ján* címmel egy cikket közöl, melyet nem hagyhatok szó nélkül, annál ke­vésbé, mert abbnn magam is tévesen va­gyok aposztrofálva. A cikk Írója a cson­grádi választás napján december hó 10-én megjelent hivatalomban, midőn velem és a jelen volt választási elnök urral kizárólag a választások lefolyásáról kért információt, de arról, hogy a csongrádi bombapörben ujrafelvételt akarnak kérni, annál kevésbé beszél­gettünk, mert arról itt Csongrádon senki sem tud. Épp igy nem felel meg a valóság­nak az a számba adott kijelentésem, hogy mi tudjuk itt Csongrádon, hogy kik voltak a tettesek, de valahol úgy látszik hiba történhetett, mert ha ez igy volna, úgy kötelességemnek tarta­nám ezt a körülményi legelsősorban a királyi ügyészséggel közölni. Kérem, hogy soraimnak b. lapja legközelebbi számában helyt adni méüóztassék Csongrád, 1926. december hó 27. Maradtam kész híve dr. Tóth István s. K. polgármester A karácsonyi szám szenzációja tehát összeomlott, ismét sikerült azonban az ország színe előtt Csongrádot egy ki nem derült büncselelekmény sarában raeghempergetni. Ami az ujrafelvételt iPeti azt tény­leg kívánja minden csongrádi, de csak azért, hogy hasonló kéretlen prókátor­kodásoknak e'eje vétessék és kiderül­jön végre, hogy ennek a bűncselek­ménynek áz ódiumát ártatlanul viselte eddig is Csongrád, mert csongrádi ember nem köve hetett el ilyen, a vá­rost is súlyosan kompromittáló bűn­cselekményt ... Eddig tart a csongrádi lap cikke, amiből minden szegedi magyar ember megítélheti, mennyiben szokott igazat Írni a szegedi vörössajtó. Adófelszólamlási tárgyalások A szegedi I. számú adöfelszötamläsi bizottság január 3 én a következő fel­lebbezéseket tárgyalja: Palik Emánuel szövetkereskedö Kossuth Lsjos-sugárut 29, Krémer H. cég iskola-utca 24, Pa­lik Hermann Kossuth Lajos sugarút 6, Pried Jskaiiné Atilla-u ca 8 Fischoff Sándor Mikszáth Kálmán-utca 22zsib- arusok, özv. Friedmann Parkasné szib- árus Tisza Lijos körút 55, Hauser Gyula Tisza Ltjos körút 27. Kovács Ferenc Tisz* Lajos körút 66 ügynökök, S;:án:ö és Társa ügynökség Aradi utca 7, Mihályi Sándor bizománvos Radolf- tér 6, Gyula Pál Horváth Mlhály-ufca 9 Gerék JOzsíf Dugonics-tér 11, Gaál I János Kigyó-utca 7, Gukody Márton Somogyi-utca 24, Hacker Jenő Tisza L«jos-k0rut 38, Araió Dezső Pckete- sas-utca 9, Mogán Jakab Kazinczi-u*ca 6, Kisházi Andor Tisza Lajos körút 38, Iricz Dez$ő hkoís-utca 32 ügynökök, Erdős Miklós bankigazgató Tisza La­jos körút 48, Schu c« Gus»sáv Tisza Lajos-köru' 14, Rudolf ée Rosenberg Zrínyi utca 2, Papp László Főfasor 2^ Lendvsi Vi mor Ti*za L*jos-körut 22, Kovács György Nídor utc* 12, Révész S«ndorné Iskola utca 21, Szécsi Dániel Dugonics 11 Otíynökök. Január 4 ikén Taraszovics Ödön Zákány-u. 7, Dacsó Arnold Fekete­sas u. 21, Mayer Gyula Bercsényi-u. 1—b. Román András Révai-u. 19, Horváth Lajos Feketesas u. 16, Bartos Béla Feketesas u. 22, Kugli Péter Len- gyel-u, 10, Béczi Dezső Pusztaszeri u. 25, JenovaiJenö Szent István tér 11, Kádas Zoltán Fodor-u. 38, Koch Béla Vadász-u. 4, Lendvai Sándor Szent Mihály u. 9, Nyilasi Dezső Sajka-u. 4, Politzer Jónás Vidra u. 2, Pudler Andor Szilágyi u. 1, Sági János Len­gyel-u. 26, Stein Sándor Polgár-u 14, Bors Mihály Iskola u. 7, Danka Sán- dorné Oroszlán-u. 1, Dőnfi Sámuel Tisza Lajos-körut 38, Krámer Izsák. Kölcsey-u. 3, Ordögh Mária szatócs Tisza Lajos-körut 52. Január 5-ikén Kotányi János Kárász­utca 5, Braun Miksáné Bokor-u. 11, Csonka Gergely Feketesas u. 22, Bar­tók Vilmos Takaréktár-u. 6, Karbiner Péter Dugonics-tér 11, Bombsch Bé- láné Somogyi u. 5, Danner László Horváth Mihály-u. 1, Szepes Ármin Zerge-u. 25, Grets Miklós Boldogasz- szony-sugárut 25, Szeredai József Va- lérla-tér 7, Klein Mór Br. Jósika-u. 29, Fazekas Endre Valéria fér 10, Francén Jenő Bokor u. 8 paprika kereskedők, Ehrensfein Hermann luha kereskedő Széchenyi-fér 8, Grünberger Márton börbereskedö M kszáth fírlmín u ca 4, Aszódi Adolf börketeskedö Püspök- ba­zár, Horváth Diniéi büffés Fekefesas- utca 16, Breider He trik sajt kereskedő Horváth Miháiy-utca 7. Bajtai Imre élelmiszer kereskedő Kossuth Lijos- Eugárut 7, Stern Alfréd dió kereskedő Korona utca 29. JogásiGk! Mielőtt az egye­temre beiratkozná­tok,forduljatok a 12 éves Fonetikus Jogi Szemináriumhoz.:: Budapest, Dohány-u. 88. Gyermelicípök mbden számban a egjobb anyagból uJ6vi afSndéliul kaphatö Vénig Gyulénál Sieged, Ola«ll«-tér 3. «»ftm. Jó minSsógO • fajboroki törköly és többféle pálinkák, | rumok, likőrök, kisebb és na- • gyobb mennyiségben kapható g Gárgyén Imre és Fia | SEŐUAbirtokos, bor, szesz és pálinka nagykereskedő | Szagod. ; KóvhSe utca 13. Telelőn: 11—45 g Arany és eiüst érmekkel kitüntetve. « g ■■■naBeaasensaennBtBaaBaMBBaaeBeeeeBSBaae BBaaBHa Tetlntss rney a faipari szak­osztály által lendezetí Nagy bútorvásárt az Ipartestületben. Január 2-ig nyitva.

Next

/
Thumbnails
Contents