Szegedi Uj Nemzedék, 1927. június (9. évfolyam, 123-144. szám)

1927-06-01 / 123. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1927 junius 1., szerda milyen agresszív célja volna. Szem­beszáll azzal az állítással, mintha a magyar és olasz nép között nem volna meg a rokonszenv és mintha a doberdói harcok a magyar nép­ben gyűlöletet keltettek volna az olaszok iránt. A magyarság sebeit, amelyeket az olasz háborúk során kapott, elfeledtette Romanelli ezredes áldozatkész munkássága és az olaszok magatartása Nyugatmagyar- ország érdekében. Ezután az orosz— angol diplomáciai szakítással fog­lalkozott. A szakításnak nemcsak politikai, hanem gazdasági okai is vannak. Még pedig az, hogy Ang­liának nem érte meg a szerződés azt az áldozatot, amelyekkel a bolse­vistákkal való összeköttetés járt, mert hiszen Oroszország alig termel va­lamit és Így kivitele jelentéktelen. A bírák fizetését sürgette, majd a nemzetiségi kérdéssel foglalkozva visszautasította azt a vádat, mintha az erdélyi magyarság nem őrizné meg nemzeti jellegét. Elnök ezután a vitát megszakítva, javaslatára elhatározta a Ház, hogy a legközelebbi ülését szerdán dél­előtt 10 órakor tartja. Maday Gyula és Fábián Béla sze­mélyes kérdésben szólaltak fel. Az ülés fél 7 óra után ért véget. Még mindig több adó folyik be, mint amennyire szükség lenne Adófizetés a végkimerfiléslg — Az egyenes adók és a vámjövedék bevételei állandóan emelkednek — Erősen passzív a külkereske­delmi mérleg — Megjelent a pénzügyminiszter X. jelentése — A Szegedi Uj Nemzedék tudósitójától — Budapest, május 31. Most tette közzé a pénzügymi­niszter X. jelentését Magyarország pénzügyi helyzetéről. A május havi előirányzat 1.5 millió pengő kiadási többletet mutat, ami a májusi lak­bérek általános emelkedésének a gyermekgondozási dijak negyedévi részletének esedékessége s végül a vármegyék útépítési célokra adandó állami előlegek második részletének folyósítása következtében mutatko­zik. A költségvetési év első 11 hó­napjára készült előirányzatok szerint 4.5 millió pengő bevételi többlet mu­tatkozik az előző évben erre az időre előirányzott egy millió pengő kiadási többlettel szemben. A bevé­teli eredmények szerint a tényleges helyzet ennél még kedvezőbb. Az ál­lami közigazgatás bruttó bevételei 1927 évi március hónapban az elő­irányzott 63.3 millió pengőnél 4.3 millió pengővel többre rúgnak, mig múlt év március havában a bruttó bevétel 58.4 millió pengő volt. A költségvetési év első kileno hónap­jában az állami közigazgatás összes bevétele 88.8 millió pengővel haladta meg a havi költségvetésekbe előirány­zott bevételeket. A többlet legnagyobb része az egyenes adókra és a vámjövedékre es,\k, ami­nek oka az egyenes adóknál az, hogy azok nagyobfeszt már a költségve­tési év első felében folytak be, a vámjövedéknél pedig a külforgalom emelkedése. Az állami közigazgatás áprilisi bevételei 65.1 millió pengőt tettek ki, vagyis 1.7 millió pengővel kevesebbet az előirányzatnál. Az országgyűlés képviselőháza 1927 május 18-án befejezte az ál­lami költségvetés tárgyalását és a Werington VI. 1., 2. VI. 1., 2. VI. 3., 4., 5. asszony Stuart Webs, a niester- detektiv kalandja szerdán és csütörtökön a Széc henyiben Halálviliar szerdán és csütörtö­kön a Korzó Moziban. Ne játsz a szerelemmel! Werner Krauss és Lilly Demitával péntektől vasár­napig a Széchenyi Moziban költségvetést változatlanul elfogadta. Ennek alapján a pénzügyminiszter az úgynevezett megajánlást törvény- javaslatot a képviselőház elé ter­jesztette és ebben a törvényjavas­latba egyúttal belefoglalta a jövő évi költségvetésen kívül megvalósítani kívánt beruházások programmját is. Az 1924. évi állami kölcsönnek (a népszövetségi kölcsönnek) álladéká- ból 1,8 millió pengő értékű angol fontnyi összeg a pénzveréshez újab­ban szükségessé vált ezüst vásár­lására fordittatott, viszont 3.2 mil­lió pengő a korábban szükségessé vált ezüstvásárlás összegének rész­beni törlesztésére visszatérittetett. Az 1926—27. évi beruházásokra for­dítandó 50 millió aranykoronából a már igénybe vett 44.9 millió pengőn felül további 1.2 millió pengő véte­tett igénybe. A posta, távirda és távbeszélő áprilisi forgalma és bevétele az előző év megfelelő hónapjával szemben jelentékenyen emelkedett. A postai küldemények, levélküldemények a tavalyi 31 millióról 33 és fél mil­lióra, a csomagok darabszáma 926.000- ről 1.280,000-re, a posta- utalványok értéke 55 millióról 83 millió pengőre emelkedett. A távbe­szélő főállomások száma 5000-rel emelkedett. Az interurbán távbeszél­getések száma 285,000-ről 324,000-re, a fővárosi helyi beszélgetések száma 4.800.000- ről 5.700,000-re emelke­dett. A rádióvevő berendezések száma a múlt év áprilisi 45,840-ről 71,583-ra emelkedett. A kezelési eredmény a múlt év április havi I. 523.331-ről 1.929,977 pengőre emelkedett ebben a hónapban. A magyar kir. államvasutak telje­sítménye az előző évi áprilissal szemben igen siámoiievő emelkedést mutat. A Magyar Nemzeti Bank érc- és devizakészlete április hó folyamán II. 7 millió pengővel és az állami adósság 1.6 millió pengővel csökkent. mig ezzel szemben a leszámítolt vál­tók állománya 33.2 millió pengő erős emelkedést tüntet fel, ami az április végével különösen megnö­vekedett hiteligényekre vezethető vissza. A váltótárca erős emelkedésével szemben a jegyforgalom összege csu­pán 6.5 millióval emelkedőit. Ápri­lis végén a tényleges jegyforgalom­nak már csak 5.8 százaléka állott koronára szóló államjegyekbő\ az előző hó végén kimutatott 12.2 szá zalékkal szemben. A tényleges for galomban levő váltópénz mennyisége április folyamán további 1.8 millió pengővel 38.8 millióra emelkedett. A postatakarékpénztárnál és a bu dapesti 13 legnagyobb pénzintézet nél elhelyezett takarékbetétek álladéka áprilisban 18.9 millió pengővel emel­kedett, s a hó végén összesen 295 millió pengő volt. A tőzsdei index­szám március végétől április végéig 19.4-ről 23.1-re, vagyis 19.1 száza­lékkal emelkedett. A nagykereskedelmi árak index­száma az 1913. évi árakat százzal véve egyenlőnek 128-ról 130-ra emelkedett. A létfenntartási költséeek index­száma áprilisban a lakásbért is bele­értve 108-ról 111-re emelkedett. Magyarország külkereskedelme már­cius hónapban 97.9 millió pengő behozatallal szemben 63.4 millió pengő kivitelt mutat fel, vagyis a behozatali többlet 34^5 millió pengő Ezzel szemben a múlt év márciusá­ban 80.4 millió pengő behozatal és 57.0 millió pengő kivitel volt. Ápri­lis hónap folyamán a fizetésképte­lenségi esetek száma ismét csökkent és a múlt havi 116-tal szemben mindössze 86 fizetésképtelenségi eset fordult elő. A munkanélküliek száma április­ban 18.539 volt, ami az egy év előtti helyzettel szemben 38.7 százalék csökkenést jelent. Bagí Mibály őrvezetőt másfél évi börtönbüntetésre ítélte a bonvédtőrvényszék — A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától — Szeged, május 31. A szegedi kir. honvédtörvényszék Kereszturi-\a.näc.sdi kedden vonta fele­lősségre Bagi Mihály honvéd őr­vezetőt, aki ellen a kir. ügyészség közönséges gyilkosság kísérletének büntette címén emelt vádat. Ez év április 22-én éjjel történt, hogy Bagi Mihály betért az egyik alsóvárosi éjjeli mulatóba. Az őr­vezető már régóta szerelmi viszonyt folytatott a mulató egyik táncosnő­jével, Szántó Katalinnal, akit el is akart venni feleségül. Bagi Mihály azonban erre az éjszakára nem kért kimaradási engedélyt a fölötteseitől és Így az őrjárat, amelynek tagjai, századából kerültek ki, az éjjeli mu­latóba érdeklődtek utána, mert tud­ták, hogy Szántó Katalint szokta ott meglátogatni. Abban a pillanat­ban hallatszott Szántó Katalin sikol­tozása, amikor az őrjárat bekopog­tatott Bagi Mihályért, hogy jöjjön ki. Nemsokára kinyílt az ajtó és az örvezető véresen jelentette az őrjá­ratnak, liogy meggyilkolta a táncos­nőt. Az őrjárat azonnal bekísérte a laktanyába Bagi Mihályt, Szántó Katalint pedig a mentők szállították súlyos szurási sérülésével a közkór­házba, ahol néhány hét múlva fel­gyógyult. A keddi főtárgyaláson a vádlott azzal védekezett, hogy nem akarta meggyilkolni Szántó Katalint, hanem a leány akart mindenáron öngyilkos lenni. Ezért zsebkését szivére illesz­tette, hogy agyonszurja magát és ekkor ő, hogy megakadályozza a leány öngyilkosságát, a kés után kapott, amely véletlenül megsebezte a nőt. Szántó Katalin sértett, mint tanú ugyancsak azt vallotta, hogy az őrvezető nem akarta őt meggyil­kolni. Szőke Pál százados, a vádlott pa­rancsnoka előadta, hogy ő hallgatta ki elsőnek Bagi Mihályt, aki akkor kijelentette, hogy igenis ő gyilkolta meg a táncosnőt és örülne, ha őt is azonnal agyonlőnék. A százados szerint Bagi Mihály példás katona volt a szolgálatban, azonban ahogy elhagyta a laktanyát, az alkoholnak lett a rabja és ilyen állapotában ren desen nagyon ingerlékeny és fékte len volt. Bagi Mihály arra a kér­désre, hogy miért vallotta be annak­idején a gyilkosságot, azt válaszolta, „mert akkor azt hittem, hogy meg­halt Szántó Katalin és igy én is meg akartam halni, mert nagyon szerettem. Most, hogy látom, hogy él, most megint csak az igazat mon dóm; nem akartam megölni őt.“ Moesz Károly dr kir. ügyész kérte a bíróságot, hogy Bagi Mihályt kö­zönséges gyilkosság kísérletében, valamint fegyelem és rend elleni ki­hágásban mondja ki bűnösnek. Kapdebó István dr védő hosszas fejtegetéssel bizonyította, hogy vé­dencében nem volt meg az ölési szándék. Félórai tanácskozás után az elnök kihirdette a bíróság ítéletét, amely az ügyészi indítvány szerint bűnös­nek mondotta ki Bagi Mihály örve- zetőt közönséges gyilkosság kísérle­tének büntette, valamint fegyelem és rend elleni kihágás vétségében, mi­ért is őt ezért lefokozásra és más­félévi börtönbüntetésre ítélte. Az elitéit és védője semmiségi panaszt jelentett be. Nagy izgalom Sövényházán három ember letartóztatása miatt — A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától — Szeged, május 31. Vasárnap óta nagy izgalom ural­kodik Sövényháza és az ottani kör­nyék között. Ezen különös állapot­nak előidézője 3 ottani földműves­nek az állítólagos letartóztatása volt, kiket a csendőrség vett volna őri­zetbe. Erről az ügyről különben a következőket sikerült megtudnunk: Zsótér Antalné Sövényháza-kutya- nyaki lakos kedden délelőtt felke­reste Szegeden Balogh Béla dr ügy­védet, akinek felmutatott egy hatá­rozatot, amely szerint a rendőrség a Bp. 174 §-a alapján, férjénél, Zsótér Antalnál házkutatást rendel­tek el és annak foganatosításával szegedi detektiveket bíztak meg. A határozat indokolása azt mondja, örgróf Patlavicini Károly Alfonz birtokán levő községekben a kis- bérlők egy része elégedetlenkedik a Földbirtokrendező Bíróság ítéletével. Zsótér Antal az ilyen csoportoknak vezetője, vagy részese s igy ala­Cipők pünkösdre leszállított árakban: Női fekete pántos cipő 12*50 Női barna „ „ 13*— Női drapp és szürke cipők 13*— Férfi félcipő (egyes párok) 17'60 Nagyválasztékban tartunk lack és színes gyermekcipőket, vala­mint szandált. Első Szegedi Cipő-, Csizma- és Papucsipari Szövetkezet Szeged, Radolf-tér 6. szám (Hídfőnél).

Next

/
Thumbnails
Contents