Szegedi Uj Nemzedék, 1927. szeptember (9. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-01 / 197. szám

Keresztény Politik^ napilap Előfizetési ára t így hónapra . . 2 80 P Postán küldve i . 2‘96 P KOzalkalm. kedvezmény. Bgyes szám árra 10 fillér Vasár -és ünnépnap 16 fill^ Szerkesa(ősé| és kiád»- HiviUiV: ' ba^ed, Dt||baics-tér 7. sz. t^EFON: ■Sfferkesztöség: 12—84. Kiadóhivatal: 1—53. tieged, 1927 szeptember 1., csütörtök. Ára 10 nílér IX-lk évfolyam, 197. szám. Főszerkesztő: Dr. DOBAY GYULA Főmunkatárs: PUSKÁS JENŐ. A Baross-Szövetség szegedi fiókjának, a MANSz, a Ma^ar Nemzeti Szövetség, a Turul és az Államvasuti Alkalmazottak Orsz. Szöv. szegedi üzletvezetöségi ke­rülete hivatalos lapja. Postatakarékpénztári számla 8815. Rothermere lord és a Népszava (pj.) A Magyarországi Szociál­demokrata Párt hivatalos orgánuma keddi számában éles támadást inté­zett Rothermere lord személye ellen abból az alkalomból, hogy a nemes lord Benito Mussolini államrendező tevékenységét rokonszenvesnek találta és ezzel kapcsolatban bírálatot mon­dott Baldwin miniszterelnök kor­mányzati rendszeréről. Már az első, fölületes szemlélet alapján is megállapítható, hogy a fasizmus és az angol konzervatív politika közötti párhuzam témája kivül esik annak az akciónak tárgyi körén, amely a magyarság figyelmét, rokonszenvét, háláját a lordprotektpr számára lekötötte; inkább Olaszor­szág és Nagybrittannia, pontosabban Rothermere lord, Mussolini és Bald­win magánügyének tekinthető; A Népszava azért kanalaz bele ebbe a témakörbe, mert ezen a te­rületen veszélytelenebbül jelenthet különvéleményt a nacionalizmussal szemben. Nem szoktuk különösebb figyelemre méltatni az államfelforgató irányza­tok minden formájával rokonszenve- zők sajtóját, de ebből a cikkből a nemzeti egybeforradásnak olyan bru­tális akadálya tántorog elő, amely államügyészi beavatkozásra érdemes. íme egy kis rész a Népszava nagy áriájából: „Amit Rothermere lord szolgál, az már nem konzervativiz­mus, nem is afféle desztillált ultra­konzervativizmus, hanem ennél is több: valami kapitalista-nacionalista reakció, aminek kormányzati mód­szere a diktatúra és Mussolini a dicsőséges Szent Pétere. Csak most kezdjük észrevenni, egész világosan és hiba nélkül, hogy a lord párt­fogójává és dicsőséges heroldjává válik mindennek, amiben legalább egy kis politikai és gazdasági reak­ció van. Egy uj sport, amelyet titká­rainak és szerkesztőinek segitsége nélkül, saját maga talált ki spleenje elűzésére. S hovatovább a naciona­lista reakciók gazdag nagybácsija lesz ő ebben a szegény és elhagya­tott Európában, amely éppen attól szenved, éppen attól marja a politi­kai és gazdasági gyomorrák, amit Rothermere lord szépnek és dicső­nek tart.“ Ennek a cikknek tartalmát fölös­leges analizálni. Már megjelenésének alkalomszerüsége is lázitó. Csütörtö­kön Párisban a magyar társadalom küldöttsége a nemzet hálairatát adta át Rothermere lordnak s ugyanekkor a Népszava formális támadást intéz ellene. Hitványabb irásmü ez az ellensé­ges utódállamok minden szennyira­tánál. Hiszen azok sem támadják Rothermere lord nacionalizmusát, lévén a nemzeti irányzat minden európai államszerkezet berendezke­dés! alapja. A cseh-szlovák kormány sugalmazott sajtója is csak a tria­noni okmány formalizmusával vigasz­talja megszeppent önmagát, a rab­lód területet félti. A Népszava túl­licitál a cseh-szlovák argumentumo­kon : a magyar nacionalizmus vesze­delmét üvölti világgá. A Benes külügyminiszter pórázán vezetett sajtó azzal gyanúsította meg Rothermere lordot, hogy a határki­igazitás kérdését a Felvidéken érde­kelt magyar nagybirtokosok érdeké­ben dobta a világérdeklődés közép­pontjába. Még Hlinka András lapja a Slovak is erőtlennek nyilvánította ezt a kétségbeesett ellenérvet smost a Népszava Budapestről akarja alá­támasztani ezt a hitvány feltevést a kapitalista-nacionalista reakció em­legetésével. * De elég legyen a cikk tartalma feletti elemző bölcselkedésből. Itt már nem az irásmü tartalma, nem is a cikkíró egyéni eltévelyedése, hanem egy aktiv politikai párt meg­nyilatkozása, mint jelenség érdemel figyelmet. Micsoda förtelmes életszemlélet kábulata tartja rabságban a Conti- utcai vezérkart, hogy ilyen gyűlölet gőzölög föl belőle a magyarság jó­tevője ellen ? A magyar érzésvilág­tól csillagászati távolságba elzárkó­zott sziget az, amely már ezen egyet­len cikke alapján sem érdemli meg a politikai egyenjogúság megbecsü lését, hanem csupán annak a klasz- szikus szállóigének könyörtelen vég rehajtását: Ceterum censeo Cartha- ginem esse delendam ... Ha a magyarságnak minden anya­könyvezett lélekállománya csupán csak abból a 24 kötetnyi névsorból állana, amely ott fekszik a britt sajtófejedelem asztalán, akkor ennek az erőnek sújtó kezét is meg kel lene éreznie a Népszava briganti hadának. Tartunk tőle, a Népszava brutális támadása szomorú értékmérője leend a magyar társadalom és az állam- hatalom gyöngeségének és ezt az irásmanővert is a tévesen értelme­zett sajtószabadság rubrikájában en­gedi tovább sisteregni, meggyászo- lásra érdemes bizonyítékául annak, hogy Magyarországon a nyomtatott betű utonállóinak büntetlenül áll módjukban letaglózni a nemzet gyér- számú jótevőit. * Egy rettenetes elmélet lángnyelvei nyújtózkodnak ki a Népszava mű­helyéből : Jöjjön Trianon revíziója, de csak akkor, ha az állam már le­mondott nemzeti öncéluságáról, mert a revízió sem kell Rothermere lord kezéből, ha annak véredényrendsze- rében a nacionalizmus fluiduma csörgedez. Tegnap még azt hittük, mi va­gyunk a nagylelküek, amikor a for­radalmak tanulságaira a nemes en- gesztelődés fátyolát borítva, minden teremtett és áthasonulásra hajlamos magyar lélek békéjét kínáljuk fel az osztályharc duzzogóinak, hogy kart- karba öltve vonulhassunk fel a trianoni probléma elébe. Ma arra ébredtünk, hogy nincsen egyetlen közös érzelmi rezdülés sem a Nép­szava mögöttes elemei és a magyar életszemlélet őrei között. Megdöbbentő tanulság szivárog elő ebből. Reméljük, hogy a magyar társadalom és az állam szekerének gyeplőszártartói nem siklanak el mellette következmények nélkül. Európa külügyminiszterei vizsgálat ala veszik a békeszerződések kérdését London, augusztus 31. A Daily Mail külön tudósítója jelenti, hogy a népszövetség ülése ezúttal alkalmat fog adni a külügy­minisztereknek arra, hogy a külön­böző békeszerződésekkel összefüg­gésben álló kérdéseket megvitassák. A magyar-román birtokperek ügyé­nek tárgyalása e szerint alkalmat szolgáltathat arra, hogy alaposan megvizsgálják a romániai magyar kisebbség helyzetét, amely a kisebb­ségi jelentések szerint súlyos üldö­zésben részesült. Az amerikai világkőrüli repfiiök Belgrádból elindultak Sztambul felé London, augusztus 31. Schlee és Brocks amerikai repü­lök, akik kedden Belgrádba érkez­tek és részt vettek Hadzis tábornok hadügyminiszter által tiszteletükre adott ebéden, szerdán reggel foly­tatták világkörüli Útjukat. Az Elit of betroit szerdán reggel 4 óra 30 perckor elindult Szófia— Sztambul felé, hogy folytassa föld­körüli útját. Minchin ezredes ma reggel 7 óra 30 perckor Upavonból elindult Ka­nadába. A repülőgépen utazik még Hamilton kapitány és Wertheim her­cegnő is. Levine és Hinzlife kedden délután a Miss Columbián a crambelli re­pülőtérre repültek, mert ott a start lehetősége sokkal kedvezőbbek az óceáni elinduláshoz, mint a croy- doni repülőtéren. A megyés főpásztor és Muntyán István táblai tanácselnök a kalocsai katolikus nagygyűlésen — A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától — Szeged, augusztus 31. Az Alföld katolikus népe ez idén Kalocsán tartja meg gyűlését, amelyre a felhívó plakátot most bocsátotta ki Horváth Győző dr püspök, érseki helynök és Petrovácz József c. főigaz­gató. A gyűlés szeptember 7-én kez­dődik ünnepélyes Veni Sancteval. Az egyházi ünnepség után a Mária kon­gregációk tartják gyűlésüket, utána a kulturális szakosztály ülésezik, majd délután a hitbuzgalmi szakosztály ülé­sének befejezése után este fél 9 óra­kor nagyszabású műsoros estély lesz, amelyen Vass József dr, népjóléti mi­niszter, kalocsai nagyprépost mond beszédet. Szeptember 8-án reggel 8 órakor a város több templomában főpapi mise lesz, amelyeket Zichy Gyula gróf ka­locsai érsek, Hanauer A. István váci püspök és Glattfelder Gyula dr Csa­nádi püspök mondanak. Délelőtt 10 órakor lesz a díszközgyűlés, amelyen Zichy János gróf, mint az Országos Katolikus Szövetség elnöke, Antalffy Sándor polgármester, Czettler Jenő országos képviselő, Muntyán István táblai tanácselnök, Bangha Béla Jézus társasági atya, Wolff Károly országos képviselő és Zichy Gyula gróf érsek szólal fel. Délután folytatódik a kü­lönböző egyesületek ülései. A kétna­pos gyűlést Oltáriszentséges körmenet fejezi be. Körültekintő külügyi diplomáciánk Javaslatára csak később adják át Rothermere lordnak a háJairatokat Páris, augusztus 31. Lord Rothermere részére csü­törtökön készültek átadni a milliós hálaaláirásokat a párisi Ritz-hote\- ben. Már össze is állították azt a tizenkét tagú bizottságot, amelyet Rothermere lord erre az alkalomra ebédre meghívott. Az összes előkészületek megtör­téntek, kedden este azonban várat­lanul közbejött akadályok miatt úgy határoztak, hogy a hálaaláirások köteteinek át­adását lord Rothermere-rel tör­tént megállapodás szerint rö­vid időre elhalasztják, A tervezett ebéden Na^ Emilnek tudvalévőén lord Rothermeret nagy beszéddel kellett volna üdvözölni. Nagy Emil az elhalasztás okáról a következőket mondotta: — Most az utolsó percben levelet kaptam Korányi báró párisi követtől, amelyben arra kér engem, hogy a milliós hálaaláirások átadását a le­hetőségig minden feltűnés nélkül és beszédek tartása nélkül eszközöljük, miután — minden szempontot figye­lembe véve — a magyar érdekekre az esetleg káros lehetne. — A francia kormány egy ün­nepélyes átadási aktust a jelenlegi körülmények között Párisban esetleg tüntetésnek foghatna fel. Én természetesen a diplomáciának külpolitikai taktikai kérdésekben de- ferálni tartozom, de miután másfelől az az érzésem, hogy egy egész nem­zet milliós hálaaláirásait lord Rother- merenek suttyomban átadni mégsem lehet, Vermes Bélával, mint a re­víziós liga végrehajtó bizottságának egyik tagjával egyetértőleg és lord Rothermere-rel teljes lelki összhangban abban állapodtunk meg, hogy a mil­liós hálaaláirások ünnepélyes át­adását rövid időre elhalasztjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents