Szegedi Uj Nemzedék, 1929. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám

keresztény politikai napilap Előfizetési ára : így hónapra . . 2 80 P *ostán küldve . . 2 96 P íözalkalm. kedvezmény. Sgyes szám ára 10 fillér ü'asár-ésünnepnapie fillér Szerkesztőség és kiadó- bivatal; Szeged, Dugonics-tér 7, sz. TELEFON : Szerkesztőség; 12—84. Kiadóhivatal: 1—53 igeged, 1929 febrnáf 1., péntek. Ára 10 Fő jzerkeszió. D. OüBAY GYULA Fömunkatárs; PILL1CH_ ANDRÁS A Baross-Szövetí tg szegedi fiókjának, a MANSz, a Magyar Nemzed Szövetség, a Turul és az Állam vas úti Alkalmazottak Orsz. Szfv. szegedi tizlelvezetóség! ke- föleie hivatalos lagja. Postatakarékpénztárl számla 8815. Tőnk szélén a Névtelen Adéflzetö (rv.) A Magyar Nemzeti Bank fő­tanácsáról igazán nem lehet azt mon­dani, hogy fiatalos hevületü, ellenzé­ki hajlandóságú testület lenne; ko­moly, megfontolt, széles játókörü, le­higgadt tapasztalatokkal rendelkező férfiak, a magyar közgaz Jasági élet diszei ülnek benne. A Magyar Nem­zeti Bank főtanácsa a magyar pénz­ügyek irányitó szerve, kétségkivül te­hát a legkompetensebb tényező ah­hoz, hogy véleményt mondjon köz- gazdasági politikánkról s célkitűzé­seit megyalósitani igyekezzünk. A magyar jegybank főtanácsa most tette közzé jelentését az 1928. év­ről, s ez a jelentés tájékoztatást nyújt jelenlegi gazdasági helyzetünkről is. E tájékoztatás során a következő, aggodalomkeltő tényeket állapitja meg a jegybank főtanácsa: -.Közte- herv'iselési rendszerünk néhány pont­ja sürgős reformra szorul», mdvös hatással volna az állami feladatkör­nek közgazdaságilag szigorúbb kö­rülhatárolása», «a gazdasági élet jo­gi alapjainak állandósitása»; azután «Fizetési mérlegünk alakulása válto­zatlanul kedvezőtlen,» «1928-ban 5000 millió pengővel növekedtek a kül­földdel szemben fennálló tartozása­ink», «a pénzhitel drága, va^y egy­általán nem áll reudelkezésre», «tő­keképződésünk elégtelen, termelé­sünk versenyképessége hiányos, ér- tékesitésünk hibás», «az ország vá­sárlóképessége csökkent», «a kereseti lehetőségek korlátozottak», «az in­telligencia elhelyezkedésének még mindig nehézségei vannak», «külföldi kamatterheink évről-évre növeked­nek», «a mezőgazdaság eladósodása • aránylag gyorsan fokozódik», <-a fi­zetésképtelenségek jelentősen elsza­porodtak», s «ideje volna, hogy pénz­ügyi politikánk a gazdasági élet kö­vetelményeinek engedve nagyobb ru- gékonyságot tanusitson», mert «a ma­gángazdasági tevékenységnek foko­zottabb lehetőségeket kell biztosíta­ni», stb. A jegybank főtanácsa ténymegálla- pitásainak valóságát nincs okunk két­ségbe vonni. Ugyanezeket a panaszo­kat, ezeket a megfigyeléseket már mi is sokszor tártuk a közvélemény elé: Az államgazdaság túlteng, az állam- igazgatás bonyolult, lassú és méreg­drága, az utolsó krajcárt is adóba kelt fizetnie a Névtelen Adófizetőnek, nemcsak a tökeképzés vált lehetetlen­né a széles néprétegek számára, ha­nem már a megélhetés is hovato­vább problematikussá válik, nincs már felesleges, befektetésre, vállal­kozásra alkalmas pénze senkinek sem, tehát nincs vállalkozás, nincs többtermelés, a felvevő képesség csökkenésével cspkken a fogyasztás is; hitel nincs, ami van, az is méreg­drága, egyik-másik falu határának, vagy házainak 30 százaléka a bank a magyarságtól oly idegen hatalom zsebében van már, az intelligencia, a tanult ember nem tud elhelyezkedni, kénytelen elmenni havat hányni, nap- ról-napra szegényedünk s arra a lej-' tőre jutottunk, amelynek alján a tár­sadalmi és gazdasági összeomlás vá­rakozik reánk... Mindezeket a közismert és bár­hol tapasztalható tényeket a jegy­bank főtanácsa természetesen csak in optima forma, a legfinomabb fo­galmazásban konstatálhatja. De jöj­jön le a pénzügyminiszter ur in- k o g n i t ó közénk, járja végig a ba­rázdákat, pillantson a pult mögé, az üzletek kasszáiba, nézzen bele a pénz­tárcánkba s nézze végig a telekköny­vi betétek C. lapjait, akkor majd ő is meggyőződhetik arról, hogy a jegy­bank főtanácsának «tájékoztatása» a klasszikusan megfogalmazott, szín­tiszta igazság. Ez az állapot nyilvánvalóan nem mehet igy tovább; közgazdasági ab­szurdum, hogy az állam a végte­lenségig gyarapodjék, gazdaságilag fejlődjék, az állampolgárok sokasá­ga pedig napról-napra szegényedjen, vagy tönkremenjen. Nem az állampol­gárok vannak az államért, hanem ma­ga az államszervezet mint olyan van miértünk! Politikus urak vigyázzunk! Az adófizető lakosság igen nagy része olyan szakadék szélére jutott, ahol az existenciális összeomlás várako­zik rá. Tönk szélére jutott a Névte­len Adófizető... Leverték a legnjabb spanyol katonai forradalmat Madrid, január 31. A leleplezett ciudacl- reali spanyol ka­tonai forradalmat sikerült teljesen lesze­relni és újból Primo de Rivera, a dik­tátor kerekedett felül. Miután a madridi helyőrség három ezrede megszállotta a várost a kormány­csapatok parancsnoka, Orgaz tábornok elrendelte a lázadó tüzérség tisztjeinek letartóztatását. A tüzérlaktanyába visszavonult láza­dók nem fejtettek ki semmi ellenállást és kiadták tisztjeiket, akiket azonnal haditörvényszék elé állítottak. A hadi­a borszövetkezet előnyeit a közrak^ tárakkal szemben, láa a borszövet­kezetek beválnak, még többet léte­sít az ország különböző részeiben. Részletesen reflektált ezután a többi észrevételekre, hangoztatva, hogy a törvényjavaslat nem nehezíti meg, hanem megkönnyíti a bortermelést. (Taps.) Az elnök javaslatára a Ház kimon­dotta, hogy legközelebbi ülését pén­teken délelőtt tartja a mai napired- del. A szociáldemokraták a házszabá­lyokhoz kérve szót, ismét szóvátették az éjjel elmondott interpellációk ügyét. Elnök: Azáltal, hogy a szociál­demokrata képviselők hátralévő in­terpellációjukat nem mondották el, az interpellációs jogon sérelem nem esett, hiszen megelőzőleg 26 szo­ciáldemokrata interpelláció hangzott el és valamennyi interpelláló minisz­teri választ kapott. Az elnököt a kormányt támogató pártok Ireszéde végén felállva ünnepelték. Az ülés háromnegyed 3-kor ért véget. Folytatták a bOTtörvény tárgyalását Mayer János felszólalása a javaslat mellett Budapest, január 31. A képviselőház csütörtöki ülését fél 11 órakor nyitotta meg Puky Endre alelnök. Minthogy a tegnapi ülés jegyzőkönyve még hitelesítve nem volt, először felolvasták a jegy­zőkönyvet. A hitelesítésnél O y ö r k i Imre ki­fogásolja a tegnapi ülés berekesz­tésének módját, amely pucCszerüen történt. Puky Endre az elnöki székből visszautasítja a puccskifejezést, amely sértő az elnök eljárására nézve. Fel­szólítja Györkit, hogy ne provokál­jon házszabály vitát, csak a napirend megállapítása után van joga a ház­szabályokhoz szólni. Erre Györki hosszabb jegyzőköny­vi vitát provokál,, amelyben J á n o ssy Gábor is résztvesz. Puky Endre alelnök; ö minden­ben házszabályszerüen járt el. A teg­napi ülés berekesztő enunciációját Írásból olvasta fel és ez az írott szö­veg teljesen azonos a jegyzőkönyv szövegével. Az elnök kijelentése után a Ház a jegyzőkönyvet hitelesítette. Áttérve a napirendre Szabó Iván vázolta a borgazdálkodás rossz hely­zetét. Rámutatott arra, hogy a szőlő­gazdálkodás tőke hiányában szenved. A borszőlők termelése helyett a cse­mege szőlő termelésre kellene át­térni. Kérte, hogy a gazdák saját termésű boraikat minden akadály nélkül árusíthassák. Erődi Harrach Tihamér: Üd­vözli a földmivelésügyi miniszternek a közraktárak létesítésére irányuló akcióját. A javaslatot elfogadja. Udvardi János főleg a homok­vidéki bortermelés kívánságait fejte­gette. Patacsi Dénes: Kéri a borfo­gyasztási adónak méltányosabb ren­dezését és kedvezményes rézgálicnak a kiosztását. A javaslatot elfogadja. Kiss István intézkedéseket kér az italmérési engedélyek megvonásának enyhébb kezelésére. Uj szőlőtelepíté­sek részére hosszabb adómentpSsége kíván. Mayer János miniszter hangoz­tatta, hogy a javaslat nemcsak köz- gazdasági, hanem szociálpolitikai szempontból is fontos. A mezőgaz­dasággal foglalkozó munkásság egy- része egész éven át a szőlőtermelés­sel van foglalkoztatva. Kívánatosabb ha versenyképes szőlőfajták terme­lését mozdítjuk elő. Tömegborokból úgyis tulprodukció van. Adatokat so­rol fel arra, hogy a borexport emel­kedőben van, részletesen válaszolt az egyes felszólalók által hangoztatott kívánságokra, és rámutatott arra, hogy a borfogyasztási adó eltörlésé­nek akadályai vannak. Ismertette a tokaji bor külföldi védelmére foly­tatott tárgyalásokat. Majd áttért a szövetkezeti pincék szerepének a fejtegetésére. A külföl­di borházak visszaállították a magyar bor jó hírnevét, és megnyitották az utat az exportkereskedelem részére. Majd rámutatott azon enyhitésrej amely az italmérési engedélyek meg­vonása terén a gyakorlatban bekövet­kezett. Érintkezésbe lépett a pénzügy- miniszterrel a borexportálás bürok­ratikus akadályainak az elhárítására. Kifejtette,' hogy boraink tisztasá­gát biztosítottuk azzal is, hogy a cuk rozást és a szeszezést csak idegen anyagok hozzákeverése nélkül enged­jük meg. Hangoztatta, a jó szőlőfaj­táknak a fontosságát, és kijelentette, hogy minden erejével azon lesz, hogy csak szakszerűen előálitott bo­rokat hozzunk forgalomba. Vázolta Kardcsörtető baog az amerikai szenktosban Washington, január 31. j A cirkáló vita folyamán Reed sze- I nátor fchünéstkeltő beszédet mondott, melyben sürgette a javaslat haladéktalan elfogadását. Szenvedélyes kifejezésekkel fordult a lelkesedök álmodozásai, a pa­cifisták propagandája és a nemzetköziek árulása ellen. Utalt Anglia, Franciaor­szág, Japán és Lengyelország fegyver­kezésére, majd emelt hangon igy foly­tatta: Minden nemzet haditanácsa gondos terveket dolgozott ki, melyek az amerikai flotta elsQlyesztésére(?) és az Egyesült Államok invázi6iára(?) irányulnak. Szerződésekre akarjuk bízni magun- i kát?! Hiszen a történelem kezdete óta ■ mindig megszegték a szerződéseket. Hatezer pengőt manipulált el a megtévedt fábláosebestyénl jegyzői Írnok Egy osőszbnnyhóban fogták el Glllcze Lajost Szeged, január 31. Részletesen beszámoltunk a Fábián- sebestyén—teési körjegyzőségnél elkö­vetett bélyegspekulációról, melyet ^ jegyzőség írnoka Q i I i c z e Lajos kö­vetett el. Elmondottuk az előzményeket is, mely szerint Oilicze hivatalában szombaton a szegedi pénzügyigazgatóság kiküldött vizsgáló közegei jelentek meg, az 1Q28. évi jártatokat rendben is találták, de mikor dr. Fetter fogalmazó az előző évieket kérte Gilicze zavarba jött, azt válaszolta, azok a padláson vannak. Egyben kérte a fogalmazót, hogy a to­vábbi vizsgálatot hétfőre halasszák, mer* neki fontos családi ügyei vannak. Igy is volt. Hétfőn azonban már nem je­lent meg a hivatalában, ez még gya-> nusabbá tette Qiliczét s feltörték a fiókját, melyből hamarosan megállapí­tották. hogy 1923-ig visszamenőleg kö­vetett el különféle forgalmi adó mani­pulációkat. Hétfőn reggel megjelent egyik ba­rátjánál vadászpuskával a vállán s ki­jelentette, hogy elbujdosik a tanyák közé meghalni. Barátja csak mosolygott, azt hitte viccet. Hétfőn a délutáni órákban fábiánse- bestyéni körjegyzőség a csongrádi fö- szolgabiróság utasítására megtette a bünügy ifetjelentést megtévedt írnoka ellen. törvényszék este már meg is hozta Íté­letét s a lázadás három vezérét, három magasrangu tüzértisztet, golyóáltali ha­lálra Ítélte. A felkelők vezére, Sanchez Guerra volt miniszterelnök volt, akit szintén sikerült letartóztatni. Guerra az általános felkelés meghiúsulásának hírére álruhá­ban Port Vindres kikötőjébe szökött, ahonnan Graoba menekült. Szökéséről a hatóságoknak pontos értesüléseik vol­tak s Grao kikötőjében már detektívek várták Guerrát, akit azonnal őrizetbe vettek.

Next

/
Thumbnails
Contents