Szegedi Uj Nemzedék, 1929. április (11. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-02 / 74. szám

SZEGEDI UJ NEMZEÜEK 1929 április 3. szerda I V>IAD1IVIIR CAIDAROW és LUCY DDRAIH s Lavina a BelvárosibaH I lóerőből a légszesz és v'illanygyár szerint az egyetem világítása 1000 lóerőt vesz igén>"be. A gyárnak te­hát módjában lesz a város fejlődé­sével járó újabb világítási berendez- Icdéseknek is eleget tenni. Az uj gőzturbinát szerdán délután próbálják ki és utána rövidesen át­adják a használatnak. A török kölQgyminiszter RómAban Sztambul, április 2. A török külügyminiszter a napok­ban Rómába utazik, hogy meglátogassa Mussolinit. Beavatott politikai körök­ben azt hiszik, hogy a külügyminiszter római látogatása a török—görög tár­gyalásokkal függ össze, mert Mus­solini minden áron ki akarja kü­szöbölni a Görögország és Törökor- zság között fennálló ellentéteket. Meghalt id. Mihiiyffy László Szeged, április 2. Az árvizelötti, patriarkális Szeged egyik nevezetes és tipikusan sze­gedi alakja tért meg husvct hét­főjén őseihez: idősb. Mihály ffy László nagytrafikos rövid szenvedés után 87 éves korában csöndesen el­hunyt. Idősb Mihályffy László régi és elő­kelő szegedi család sarja volt. Édes atyja jónevü szegedi hites ügyvéd volt, aki László fiát, mert nem jó! tanult, szabóinasnak adta. Később a család nagytrafikot szerzett Laci­nak, de hiába lett trafikos, a -kecs­ke/ név rajta ragadt holtáig, és az Iskola és Oroszlán-utca sarkán lévő trafiküzlet ajtaján kezdettől ott dí­szelgett a cégér: egy ülő kecske szájában a füstölgő vergoniával. Évtizedeken ,itt a Kecske-trafik­ban volt a város kaszinója. Itt adtak egymásnak találkozót nemcsak a ma­gisztrátus urai, de szívesen jártak ide egy kis tercierére minden rendű és rangú urak és polgárok ,mert a Kecs­ke-trafikban nemcsak ritkaszép szőke szivarokat lehetett kapni, de itt ér­tesülhetett a hirvágyó emberiség a leggyorsabban és legmegbizhatóbhan minden, a városban történt vagy történendő eseményről is. Ennélfogva eljártak a Kec.ske-tra- fikha az iró és újságíró szerzethez tartozók is és különösen P ó s a La­jos, Kulinyi Zsigmond meg Tö­mörkény István voltak gyakori vendégek a népszerű trafik-üzletben. Az itt folyó kaszinózásban élénk és aktiv résztvett maga Mihályffy is és szúrós szellemességével gyak­ran megcsipkedte á tanácsbéli ura­ikat, s a városatyákat, nem egy vá­rospolitikai ügynek adva döntő for­dulatot. Az akkori szegedi újságírók gyűj­tötték és vasárnaponként a H ü- v el y k Mat y i» vicclapban csokor­ba kötötték a «kecske» szellemi szi­porkáit, s ebből keletkezett a Hü­velyk Matyi állandó, a -Kecske szaval» rovata. A földi térekröl már korábban el­költözött néhai való jó. Felírna- •ye r János uram, Pillich Kálmán, Tömörkény István meg a Nim­ród vadásztársaság tagjai többet tud­nának beszélni azokról a nemritkán borsos, de mindég zamatos tréfákról, amiket vagy a «Kecske követett el, vagy rajta estek meg az Európában, a Strobl-ban vagy .a Kiss Paksinál, de ezek régen történtek. Amióta azonban Mihályffy László eltemette hü életepárját, Rózsika leányát és odahagyta a régi Kecske-bótot», a régi tréfás kedve is alábbszállott. ö maga a legutóbbi időkig is ma­ga járt el a «finánciára», de régi ke­délye elsrállott a régi cimborák tű­nésével. Most azután végkép elcsen­desedett a nagy időket élt idősb Mi- liályffy László. Fürge és tevékeny lénye immár a multté, de emléke még frissen él a szürkülő hajú szegediek közt. Elhunvtát egyetlen fián, M i h á 1 y­f f y László városi műszaki tanácso­son kívül Mariska leánya, unokái, az Ettl, Fáy, Fajka, Pillich és Szendröi családok és sok-sok jóbarát gyá­szolja. Temetése április 3-án d .u. -1 óra­kor lesz a katolikus egyház szertar­tása szerint a Polgár-utca 22. sz. alatti gyászházból. Hnsvéti tárlat a magyar Fiesoléban Hódmezővásárheiyeti a magyar Fi­esoléban husvét vasárnapja délután­ján a városháza közgyűlési termé­ben ünnepi keretek között nyitotta meg ai vásárhelyi képzőművészek má­sodik kollektív kiállítását So ős Ist­ván dr. polgármester. A fővárosi vi­szonylatban is nagynivóju tárlaton a pikturát Tornya y János, Rúd nay Gyula, B a r k á s z Lajos, Pogány Ferenc és vitéz Darva ssy István, a szobrászatot pedig Pásztor Já­nos és Kallós Ede képviselték, a- kik születésük, vagy művészetük ré­vén valamennyien szorosabb kapcso­latban állanak a tiszamenti nagyvá­rossal. j A kiállított képek között szerepel Tornyai Jankó János dijat nyert I «Csizmahuzás -a és pompás «Bús i magyar sors -a, valamint Rúd nay Gyula világhíres «Öreg magyar>-ja. A kiállított szobrok között Pásztor János «Kubikos; -a volt a legjobb. A kiállítás megnyitására a főváros­ból leutaztak L y k a Károly és Frank Frigyes, de igen sok muharát vett részt a megnyitáson Szegedről, de a környékbeli városokból is. A magas művészi nívójú kiállítás iránt, amelyet a Hódmezővásárhelyi Mübarátok Köre rendezett, s amely két héten át marad nyitv'a, a város­ban óriási érdeklődés nyilvánult meg. Három revolveres bandita fényes nappal tizenötezer pengőt rabolt el egy özvegyasszony lakásáról Összekötözték Ormzynét és bázvezetönöjét, azntáa kirabolták a lakást — A rendőrség pontos leírást adott a revolveres rablókról Budapest, április 2. Kedden, a délutáni órákban ame­rikai izü ,vakmerö rablótámadást kö­vetett el három elegán.san öltözött revolveres bandita öa'. O r m a y Mórné háztulajdonosnő ellen. A Horánszky utca 27. sz. hazban^ a József utca sarkán, játszódott le a szinte fantasztikus eset. Egy óra tájban Schusser József hentes és mé-. száros, akinek a házzal szemközti ol­dalon van a boltja ,bezárta az üzle-, tét és éppen haza igyekezett ,niiko? észrevette, liogy a Horánszky utca 27. számú ház egyik első emeleti ablaka, amely özvegy Orinay Mónié .lakásá­ból nv ilik ,nyitva van és az ablakban áll Ormayné házv'ezetónöjével s még a túlsó olclairól is szemmel láthatóan különös izgalomban és furcsa jeleket ad le neki. Schusser felkiáltott a háztiilajdonosnöliöz, akinek szom­szédja , hogy mi történt? Ormayné csak halálsápadtan integetett s egész halkan szólt át a ttdsó oldalra: ... Az Istenre kérem, jöjjön fel! Schusser felrohant a háztulajdo- nosnö I. emelet 12. számú lakásába, ahol a házvezetőnő fogadta. Három rabló vakmerő tá­madása egy özvegyasszony ellen Csak most látta Schusser, liogy mi történhetett. Már az előszobát is teljesen feldúlva, a belső szobákat* fadarabokkal, butorroncsokkal, szét­tépett szövetdarabokkal a földre ki­fordított fiókkal tele találta. Az első pillantásra látni lehetett, hogy nem mindennapi jelenetek játszódhattak le rövid idővel ezelőtt a háztulajdonosnő lakásában. Or­mayné, aki a rettentő ijedtségében alig tudott szóhoz jutni, nagynehe- zen megmondta, hogy vakmerő ame- rikaistilü rablás áldozatává vált. Három fiatalember revolverrel tá­madt rá, összekötözte mindkettőjük kezeit és kirabolta a lakást. Rövidesen a rendőrség is megje­lent a helyszínen és megállapította a tényállást. Lakásügyben jövök . . . A merénylet a következőképen ját­szódott le: 12 óra tájban csöngettek a háztu- lajdoiiosnő ajtaján. A háA'ezetőnő, aki a visszavonultan élő háztulaj­donosnővel egyedül Jakja a három­szobás lakást ,látta ,hogy egy férfi áll az ajtó előtt. Óvatosságból előbb kinyitotta az ablakot .A látogató ma­gas. elegánsan öltözött csinos fiatal­ember volt. Lakásügyben jövök, — mondotta. Egy perc múlva már a fiatalember benn ült a háztukjjdonosnö szalónjá- ban és a házban kiadó helyiség bér­letéről tárgyalt. Öt perce lehetett ott a látogató, mikor újra csenget­tek. A háA'czetőnő ajtót nyitott, majd azzal tért vissza, hogy két fiatalember ugyancsak a lakásügy­ben jött tárgyalni. A két szintén, elegáns megnyerő külsejű látogatót is bevezették a szalonba. Amíg az első látogató a pamílagon ült ,a má- oda se figyelne a beszélgetésre. Egy- oda se figyelne a beszélgatésre. Egy­szerre csak OrmajTié koppanást hal­lott a két fiatalember felöl és most mintegy jeladásra egy pillanat alatt három revolver szegezödött a témü- lettől dermedt Ormaynéra és ház­vezetőnőjére. — Fel a kezekkel! — kiáltotta kó­rusban a három bandita és a két ijedt nő reszketve emelte fel kezeit. A három bandita egyike, aki úgy lát­szik a vezérszerepet vitte, most ki­adta az utasítást: egyik társát az előszobába küldötte ki őrt állni, a másikat a két asszonyhoz állította, ő maga pedig ráförmedt a háztulaj- donosnöre: Elő a pénzzel! Revolveres házkutatás a pénz után Ormayné rémülten könyörgntt, hogy ne bántsák, pénz iiitics nála. Most egy­szerre két revolver ravasza pattant, két felhúzott ravaszu revolver csöve villant rá a védtelen nőre. Ormayné most látszólag megadta ma­gát sorsának és intett a banditáknak, hogy 75 pengője van az éjjeliszekrény­ben. A vezér kiment a szobából, a má­sik ottmaradt állandóan készenlétben tar­tott revolverrel. A szobákban most megkezdődött a kutatás. A rablótámadók vezére feltörte az összes szekrényeket, fiókokat, betörte a vitrin üvegablakát, mindent átkutatott, hogy pénzt találjon. Közben a másik szüntelenül faggatta a kétségbeesett asz- szonyt, hogy mondja meg, hol van a pénz. Ormayné, aki halálos veszedelem­ben forgott, nem árulta el, hogy az egyik szobában a függöny mögött kasz- sza áll, a kassza kulcsa a vitrin titkos, rekeszében van. A tizenötezerpengős zsákmány De néhány perc múlva mégis elő­került a kasszakulcs és a bandita való­ságos diadalorditásbsal rohant be a szo­bába: — Meghalsz, ha nem mondod meg, hogy hol a kassza. Ormayné nem mondotta meg, de a kasszát is megtalálták és kinyitották. A kasszában volt a háromemeletes ház lakásainak féléves bére. Körülbelül ‘15 ezer pengő. A banditák ezt magukhoz vették és most, hogy már minden pénzt elvittek a lakásból, rtssz.atértek a szalonba, mig egyiikük a revolverrel őrt állt, ketten összekötözték Ormaj-nét és házvezető­nőjének kezeit és lábait és bevonszoltáfc őket a hálószobába, aztán a sarokba ál­lítva őket, két szekrénnyel torlaszolták el utjokat A kél guzsbakötött asszony több. mint egy óraho-sszat állt dermedt rémületben a két szekrény között, mig végre ki­merészkedtek. Látták, hogy a három rablótámadó már nincsen a lakásban, de , ekkor sem mertek még kiabálni. Óva­tosan nyitották ki az ablakot t-s jó fél­órahosszat vártak, amig meglátták az ismerős Schussert, csak őneki mertek: inteni. A rendőrség a példátlanul álló bűn­ügyben azonnal megkezdte a nyomozást az ismeretlen tettesek fellortatására. A három ismeretien férfi szcmélyleirása a következő: Az egyik férfi 30 év körüli magyarul beszélő, hivatalnok, vagy jobb külsejű iparos, 175 — 178 cm. magas, nyúlánk, fekete szemű, hosszas arcú, gesztenye barna hajú, szakálla és bajusza boróf- vált, fekete hosszú télikabátot vtséh. Ennél volt állandóan a fegyver. A másik egyem 2ö—28 év körüH, ma­gyarul beszélő, iparos öltö/.ésü, 165 cm. körüli, zömök, befelé görbülő orrélü. ovális, pattanásos arcú, gesztenyebarna hajú férfi, akin sárgás barna felöltő volt. A harmadik 35 év körüli, izraelita ki­nézésű. jobb iparos szerű, 168 cm. kö­rüH, sovány, szúrós feketcszemü, nagy­szájú, hegyes, vékonv orrú, gyors be­szédű, fekete göndör haiu, horoh'átt arcú egyén, akin szürke kabát volt. Halálos hnsvéti locsolkodás Szeged, április 2. Husvct lictföjén három súlyosan sérült fiatal legénvT szállítottak be Szegedre. Szamosi Rudolfot és Sza mosi Jánost Kistelekről hozták be a városi közkórházba; Kucsera Ferencet pedig Sándorfalváról szál­lították be a sebészeti klinikára. Mind a három tanyai legény a hús­véti locsolkodás áldozata. NEUMANN M. M. kir. udv. és kam. szállító Budapest, fflnzenm-körnt 1. szám SZEOEOEM férfi, fiú és gyermekruha különlegességi lerakatot létesített t. vidéki vevőinek kényelmére Földes Izsó KÁRÁSZ-UTCA 7. SZÁM a. Áruházban. — Az árak ugyanazok, mint a budapesti főüzletben. Minden ruhadarab saját ccgjelzésü címkénkkel és árjelzésünkkel van ellátva. Hivatkozva országos hírnevünkre, kér­jük a t. közönséget, ruhakülönleges­ségeinket a fenti cégnél teljes bizalom­mal szerezze be.

Next

/
Thumbnails
Contents