Szegedi Uj Nemzedék, 1929. április (11. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-02 / 74. szám

1929 április 3, szerda SZEGED! UJ NEMZEDEK A Szamosi-fivérek ősi szokás sze­rint már korán reggel megkezdték a Jücsolk<xlást. Két másik bairátjiikkal együtt kocsin látogatták végig a leá­nyos tanyákat. Már jé néhány tanya és pohár bor volt mögöttük, amikor útközben összetalálkoztak egy másik, legényekkel telt kocsival. Mind a két kocsin tombolt a jó­kedv és amikor találkoztak, megáll­tak egy pillanatra beszélgetni. A má­sik kocsin ülők ócsárolni kezdték a Szamosiék lovait, amiből szóváltás tá­madt, majd ostorral kezdtek csap­kodni egymásra. ,-\z ittas legények­ben feltámadt a s irtus, leugráltak a kocsiról és ölre mentek, majd elő­került a bicska is. A \erekedés köz­ben úgy szirrták fejbe Szamosi Ru­dolfot és Szamosi Jánost, bogy mind a ketten es/mélellenül terültek el a földön. A két sulyosan sérült legényt még a délután folyamán beszállitották a szegedi városi kozkorhá/ba, a kiste­leki cseiidórség pedig niegiiiditotta az eljárást a szurkáló legénvek el­len. Kucsora Ferencet SándorfaKán szúrták hasba loesolkodás közben. Súlyos, eszméletlen állapotban szál- lilották a sebészeti klinikára, ahol kedden hajnalban meghalt. A szegedi hölgytornászok sikere az OTE országos tornaYersenyén Szeged, április 2. Március 21-ikén rendezte az OTE díszes közönség részvételével ezévi tavaszi tornaverseiivét, amelyen Bu­dapest székesfőváros is egy vándor­díját tűzött ki hölgytornász csapa­tok részére. Erre a vciscn>'száinra benevezett a Szegedi Torna Egyesü­let hölgycsapata is, amely már több Ízben vitte tliadalra budapesti ver­senyeken egyesülete s/iiieit és Így ezen a téren is jóhirnetet szerzett városunk sportéletétiek. ' A lelkes csapat hónapokon keresz­tül készült Szeks/árdy Boldizsár tornatanár szakszerű vezetése mel­lett a versenyre, amelynek eredmé­nyeképpen az OTE 104.75 poritszá- niával , szemben 00.73 pontszámmal sikerült a szegedi tornászliölgyek - nek a második dijat, megiiyerniök. Igen figyelemreméltó eredméiiv ez nemcsak azért, mert aránylag kevés poniszám különbséggel győztek a bu­dapestiek, hanem főleg azért is, mert a Szegedi l orna Egyesület csapata mint egyetlen vidéki résztvevő csii[)a fővárosi csapatokkal verseny­zett, amelyek gyakorlataikat sokkal kedvezőbb körülmények között foly­tathatják, mint a primitiv sportvi­szonyok között élő vidéki tornász­csapat. A szegedi hülg\tornászok munká­juk mellett, fellépésükkel és fegyel­mezettségükkel annyira megnyerték a budapesti közönség szimpátiáját, hogy a verseny befejeztével De­in é n y Károly államtitkár, a torna- ügyek országszerte ismert barátja és támogatója személyesen fejezte ki elismerését a művezetőnek és a csa­pat tagjainak is a bemutatott gyakor­latokért. Egyébként ez a verseny mintegy bevezetés akart lenni ahhoz a nagyszabású propaganda disz- tiM'na-ünnepélyhez, amelyet a Sze­gedi Torna Egyesület április hó 21-én, vasárnap a szegedi huszár- laktanya lovardájában fog megren­dezni budapesti reprezentativ férfi- és hölgvtornászok részvételétől, de amelyen a teljes számú szegedi tor­nászcsapatokon kívül részt fog ven­ni a szomszéd városok tornász gár­dája is. Ez a nagyszabásúnak ígérkező sport esemény hatalmas é.s válto­zatos programjánál fogva annyi_ lát­l¥an mosjouftine Nem reprlzi a legkiválóbb orosz filmstar legújabb filmje a Cdr fldrdistdia csütörtöktől a Korzóban ványosságot fog nyújtani, hogy nem­csak az igazi sportbarátok, hanem a laikus közönség érdeklődését is a legnagyobb mérvben le fogja kötni. A budapesti versenyen a következő hölgytornászok vettek részt a Sze­gedi Tornaegyesület sziliéiben: Ba­I laton Juci, Bitó Puci, Butter Iltis, Fleiscliberger .Margit, (iörög Böslce, j Komáromi Mária, Kuglis Margit, Ma- ' livanek (li/ella, Márton Rózsi, Már­ton Juliska, Menning Boriska, ük- I rös Médi, Reiiyé Ancsi, Rovenszky ' Ilonka és Vékes Mariska. Kibékült Monaco a fejedelmével Megszfiüt a forradalmi hangulat — jön az alkotmány Az uralkodó és a nemzeti tanács volt tagjai között keddi kihallgatás álkalmával megegye/cs jött létre az alkotmányra vonatkozó ki\ánalinak tárgyában. A niegegyezésliez képest a köz­ségi tanácsi választásokat iniiins 1. előtt megtartják. A nemzeti tanács megválasztására rövidesen szintén sor kerül. Az alkotmányt, francia jogtudósok s/ak\éleménve alapján, akiket iiiiinkájukban monacói szak­emberek támogatnak, a megváltozott viszonyok szem előtt tartásával át- dnlgozzák. A közjavakat elkülönitik a niagánjavaktöl, az állampolgári névjegyzékbe a kétes esetek nlólagos hatósági clbirálásának feiintart.ásával, hivatalból mindenkit felvesznek. Végül ramilináiivozni fogják unnak lehetőségét .liogv monacóiakból és niagasrangn hi\atalnokokból álló bi­zottságot szei\ezzenek, melynek az lenne a rendeltetése, hogy a hoiivo- lultabb kérdésekben tanáccsal szol­gáljon a fejedelemnek. A megegve- zés a gazdasági ki\ánalmakr;i is ki­terjed. A nemzeti tanács volt tagjai a kihallgatás után hódolatukról bizto­sították a fejedelmet. Súlyos autöszerencsétleuség az algyői vámnál Gera dr. bírósági jegyző kocsija az ut elágazásánál neki futott egy betonoszlopnak és felborult — Az autó három utasa súlyosan megsérült A Szegedi Uj Nemzedék munkatársától - , tani a volant, azonban azt már nem tudta elkerülni, hogy a jobb első kerék neki ne menjen az egyik bei ton oszlopnak. Ugyanebben a pillanatban már fel is borult az autó és a három utas kizuhanva az országút kö­vezetére, ott eszméletlenül elte­rült. A szerencsétlenség pillanatában egv tanyai kocsi ért a helvszime. A gazdálkodó azonnal a sebesültek se­gítségére sietett, majd a közeli vám- házból telefonon értesítette a men­tőket. Mire a mentők kiértek, addigra ('lua István magához tért, azonban .aniivira siilvos agyrázkódást szenve­dett, hogy képtelen volt talpra áll­ni. A legsiilyosabb sérülési Klivinvi Ferencné szenvedte, aki agyrázkódá­son kívül kartörést és áJlcsonttörést szenvedett. Aránylag még Eröss)’ Jó­zsef dr. tiszta meg legkönnyebben a balesetet, mert az országúira való zuhanása ugyan belső sérüléseket idézett elő nála, de állapota állan­dóan javul. A mentők mind a három sérültet beszállitották a sebészeti klinikára, ahol azonnal műtétet hajtottak vég­re Klivinvi Ferencnén, a többieket pedig kezelés alá vették. Hétfőn délután félhárom óra táj­ban súlyos antószerencsétlensé;,g tör­tént az algyői vámház közelében, ahol egy autó, melyben hárman ül­tek, nekiment egy ulszéli betonosz­lopnak, felborult és a benne ülök sú­lyos sérüléseket szenvedtek. Hétfőn délután egy kis társaság Algyőié akart kirándulni Qera Ist­ván dr. szegedi járásbirósági jegvző autóján. Az autót Gera István dr. vezette, inig hátul ismerősei K1 i - \ inyi Ferencné és Erüssy Jiosef dr. ültek. A kis Hanonnig-kocsi vígan robo­gott az utón, amikizr elérték az al­győi vámházat. Itt, mint ismeretes, kissé emelkedik az országul iiielv a töltés másik oldalán hirtelen két­felé ágazik. Az elágazásnál, az or­szágút jobboldalán korlát van, me­lyet beton oszlopok tartanak. Az autó meglelietősen sebesen fu­tott át a töltésen és ugy látszik, a kormánynál ülő Gera dr. nem ismer­te előzőleg itt a terepet, nem tudta, hogy kétfelé ágazik az ut és hogy az országút meglehetősen éles ka­nyarulattal balra tér el és igy nem gondolt semmi veszedelemre, ami­kor hirtelen szemben találta magát az elágazással. Az utolsó pillanatban még sikerült egy kissé balra fordi­BELVÁROSI MOZll i Április 3., 4-én, szerdán, ( csütörtökön bemutatjuk Schnitzler világhírű regényének az I I Ella kisassiony i ! • 10 felvonásos filmváltozatát. A film I főszerepét: | ' Elisabeth Bergner ' I alakítja. - Ezenkívül a legújabb | I Híradók _________j I Előadások kezdete hétfőn 3, 5, 7, 9, | hétköznap 5, 7, 9 órakor ^ A Szegedi l.>j Nemzedék munkatársa kedden este érdeklődött a sebészeti klinikán .altul kielégitó felvilágczsitási nvert a betegek álla­potát illetőleg és az orvosok véle- ménve szerint liaesak váratlan kom­plikációk nem jönnek közbe, Kliv'i- nyi Ferencné. táera István dr. és Erössv József dr. rövidesen elhagy­hatják a klinikát. Az 60ház és a müvészót Eger, április 2. A Szövetség magyar mü\ észegye­sület egviiázmüvész.eti kiállítást ren­dezet Egerben a ferencesek fehér- termében. A Iciállitást .amelyen Eger társadalmi előkelőségei nagy szám­ban jelentek meg, a következő sza­vakkal nyitotta meg Szinrecsányi La­jos egri érsek. Az egyház és a művészet — mondotta az érsek szoros Itapcso- latban álinak egymással. Igaz, vannak idők, amikor fa­gyos áramlatok denneszt(áeii hatnak e kapcsolatra. Nem haivgolhutja le a művészeket ,hugy a inüvés/eK és a inüpártolók közé kereskedelmi szel­lemű elemek hatolnak. Ez. ellen szervezkednie kell ügv a közönségnek, mint a művé­szetnek. A közönségnek kercMiie kell a művészi szépet .hogy felvértezhesse magát a betolakodó kereskedelmi szellem ellen. A művészre ennél nagyobb fel­adat vár. Nem szabad elzárkóznia annak felismerésétől, hogy ma a hil-' gvománvos alkotások formái és az uj alkotások formái között éles el­lentétek vannak. KORZO MOZI 1 Április 3-án, szerda I Budapesti megjelenés előtt bemutatjukí a berlini DEFU filmgyár 7 felvonásos! vígjáték attrakcióját ; Luxus vonat |- c. filmet, mely Hermant színdarabja . j után készült s a nagyvilági élet örömei-1 nek és keserveinek káprázatos tablója.* Í A főszerepeket: Verebes Ernő ésDina! Óraija alakitiák. Ezt megelőzi a Steter f jDarősTÓl készült csodálatosan szépi természeti film. Előadások hétfőn 3, 5, 7, 9, köznap 5,7,9j ÍEK w«* MoKgoiódAs Marokkóbun a l^aDóia uralom elieu PárU, április 2. A lapok marokkói jelentése sze­rint Marrane városból jelentik, hogy az Antiatlasz. hegységben a felkelő törzsek újabb akcióra készülődnek. Temga törzsfónök nagy számú lova# törzset csoportositi.itt maga körül, teljes terrorral uralkodik a körnvé- ken és kivégzett egv főnököt, aki nem akart lioz/á csatlakozni. A francia liatőságok remélik, hogy a m(.>zga!om nem terjed ki széles rétegekre, mert a harcosok legiia- _gyobb része gazdasági nniukás. Ed- ' dig iniinkanélkül voltak ,de niihelvT ' az aratás megkezdődik elhagyják Temgát. A spanyol diktátor rendet teremt az egyetemi ifjúság között Madrid, április 2, Menendez IGdal, a spanyol aka­démia elnöke, aki a madridi egyete­men az irodalmi tanszéket tölti be, a niiniszterelnökliöz intézett levelé­ben kifejtette, hogy a diákoknak ugy szellemi, mint anyagi téren tetemes- kárt okoz. az egy'etemi élet szünetel­tetése ,s ezért kérte, hogy a kormányt változtassa meg magatartását • az egyetemekkel szemben. A levélre vájaszolva Primo de R i- vera mini.szterelnök kijelentette, hogy véleménye szerint a kormány­nak élű kell mozdítania mindazt, ami alkalmas a tudomá.nyo'k fejlesztésére, de azzal a feltétellel, hogy az egye­temek kizárólag a tudománvnak .él­nek. Amikor az egyetemeken zavar­gások és tüntetések ütöttek fészket, kormánynak kötelessége meghozni a Szükséges intézkedéseket és büntető rendszabályokat, liogy meg ne ismét-“ lödjenek az ilyen esetek, amelyek az ország érdekeinek nagy károkat oko.z- nak.

Next

/
Thumbnails
Contents