Szegedi Uj Nemzedék, 1929. április (11. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-02 / 74. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDEK 1929 ápríHs 3., szerda Az Unió egyik úmii is bombázták a mexikói repülők Naco, április 2. A mexikói felkelők repülőgépei ketl- íleii támadást hajtottak végre az ame­rikai határokhoz közel fekvő Naco—So­nora ellen. Nég)- bombát dobtak le, me­lyek, közül kettő amerikai területei’, esett le s az üzleti negyedben több liá.< ablaktábláit összetörte. Egy bombaszilláiik iiiegsebesitett egy amerikai kisfiút. A felkelők légi táma­dása vasárnap kezdődött Naco—Sonora ellen, amelyet 12.000 főnyi kormánycsa­pat tart megszállva. Összesen 19 iHiinbát dobtak le. amelyek mexikói területen 2 embert megöltek, négyet megsebesítet­ték. Az itt lévő amerikai gyalogcsapato- kat utasitották, hogy akadályozzák meg, hogy mexikói bombavetések amerikai területen újabb kárt okozzanak. Az Unió nem tűri a további incidenseket Az amerikai Naco városára esett mexikói bombák következtében az Egyesült Államok valószinüleg további rciids/abáK’okat fognak tenni, liogv meg.'ikadályo//;ik ilyen incidens iiiegis- niéllödését. \ külügyi hivatalban utal- t.ik arra, hogy I assitter vezérőrnagy a Sant Antoniohan állomásozó Vili. liad- tesl paraneSMpka repülőterekről repülő- géjieket rendelt ki N'acoba. Herrich nagykövet holttestét Amerikába szállítják Paris, április 2. Hcrricknek, az Egyesült .Államok Párisbaii hiisvétkor elhalt nagykövetének tetemeit a esiitőnőki szertartás után a párisi amerikai teiiiploin kriptájában fog­ják ellielye/iii, ahol vasárniyiig pihen, majd Erest kikötőjébe viszik, ahonnan Amerikába szállítják. .Á Toiirville cirkáló indulásának idu- poiilját addig nem lehet kitűzni, aiiiig a nagykövet fia meg nem érkezik New- yoikból. Herrick fia április 12-éii ér­kezik a francia partokra s igy már nem vehet részt apja temetésén. Amannllah folytatja a tavaszi London, április 2. ’ I.Liily E.xpress jelenti Kalkuítábói, liogy Amanii'iiali 30.Ü0Ü emberével, akik orosz, fegyverekkel és lőszerrel vannak íeiszerehe, Kabul felé vonul. Halibiiliah ,bár hadereje állandóait csökken, előkészületet tesz a fővá­ros védelmére. 1 Igyaiicsak a Daily Express jelenti Karacliihói, hogy indiábaii katonai természetű óv óintézkedéseket tettek. A szabadságolásokat teljesen beszün­tették és a Iiatár közeiében levő csapatokat készenlétbe helyezték. A Daily Telegraph allaiiabidi je­lentése szerint Amamillaii kilátásai javullak, amióta a kabull és a khelii törzsek kijelentették, hogy a írón csak őt illeti meg . Időjárás A szeged! egyetem földrajzi intéze­tének meteorológiai obszervatóriuma je­lentette, hogy kedden Szegeden a hő­mérő legmagasabb állása 12.1 C., a leg- alacMnyabb pedig 1.2 C. volt. A ba­rométer adata 0 fokra és tengerszinre redukálva 716.7 mm. volt. A levegő páratartalma reggel 75, délben 94o.„. A szét iránya reggel délkeleti, délben nyu­gati ..s erőssége 2 3 volt. A budapesti meteorológiai intézet je­lentette kedden este 16 órakor; A kő- zépeiirópai kettős ciklon nagy erővel s/ivja magába a környező vidékek ma­gasabb nyomás alatt álló levegőjét. Né­metországban és Franciaországban na­gyon élénk északi, a Földközi tenger francia partjain észak iszél, a liorvát-dai- mát . partvidéken bóra tombol. Hazánk­ban élénk északnyugati légáramlás mel­lett az évszakhoz képest igen hűvös az idő. A nap folyamán országszerte bő esők hullottak. A déli részeken 10 inm-t is. megiialadta a csapadék magasság. JÓSLÁS: Változékony, szeles, igen hű­vös idő várható, a csapadék csökkené- $évei és éjjeli faggyal. M A P I R B H D Április 3. Szerda. Kát. Rikárd. Prot. Keresztély. Nap kél: 5 ó. 36 p., nyugszik 18 6. 33 p Egyetemi könyvtár: 8-—l-ig 3—7-ig. Somogyi könyvtár nyitva: Délelőtt 10—1-ig, délután 4—7-ig. Muzeum: Nyitva 10—-1-ig. i4 szerkesztősés hivatalos órái alatt déUlótt n-l-ig, délután 4—6-ig Jogad. A Szegedi Uj Nemzedék telejonmlmal t Szerkesztőség: 12—84, kiadóhivatal: 1—53. nyomda: 17—19. E héten éjszakai szolgálatot az alábbi gyógyszertárak tartanak: Gyógyszertárak: Telefon: Leinzinger Gyula, Horváth M.-u 9.352. Moldvány Lajos, Újszeged. 846. Nyilassy Ä., Szilléris-ut 11. 1Ü98. Salgó Péter, Mátyás-tér 4. 296. Frankó Andor, Dugonics-tér 12. 793. Zaliar örökösök, Valéria-tér 1. 69.5. R. Berdc Mária emlékkönyvébe .Mtüzesilik az erdélyi távolt Csóvás, csodás és csőkos csillagok; Kezed, mely tervet és hitet kovácsolt A Zortl idők'-ben bölcsöt ringatott, Fajtánk féltése, felriad serényen: Rásztortüzet gyújt minden törpe zug — S .Warosvécséii, a vén park tölgyesében Erdélyi lelkek új Pünkösdje zúg. örök magyarság harcát harcolod, Csatázó bárdod a bárdok zenéje, Ezeregyéjt rejt bűvös tarsolyod. Regény, beszéd, dal: tiszta ária; Munkád Hadúr és Szent László segHje: .Magyar nők között légy áldott .Mária! Szeged, 1*129. ápr. I. Márky Imre- Előléptetés. .Á konnáiiyző 1' a n- n e n m a y e r Lipót és C s e t n ek y ,\r- pád szegedi állaiiipéii/tári tanácsosok­nak a. főtanácsosi címet és jelleget ado­mányozta. — .A budapesti olasz követ távozása. Budapestről jelentik: Diplomáciai kö­rökben és az előkelő társaságokban a butlape.sti diplomáciai testiilet egyik közszeretetben álló tagjának a közel­jövőben történő távozásáról beszélnek. .Árról szólnak ezek a hírek, hogy Ér- colé Ourini di Monza gróf iiiegliatal- nia/ott miiűs/ter, Olaszország budapesti követe rövidesen távozik állásából. Áp­rilis 1-én Róma városának jubileumi ün­nepe alkalmából az olasz tisztviselői karban általános előléptetések lesznek. Igy előléptetésben részesülnek a dip­lomáciai kar érdeiiiesehh tagj.ii is. Ezek kö/őtt van Hiiriiii di Monza gróf, akit nagykövetté neveznek ki és vala­melyik nyugati nagy államban kap uj állomáshelyet. A kinevezést április el­sején publikálják, (le Dnrini di Monza gróf még nem hagyja el azonnal Bu­dapestet. Április végén vagy május ele­jén ugyanis Biidajiestre érkezik Grandi olasz állaintiikár, akinek kivételes fo- g.adtatásánál és a látog.atással kapcso- l.atos eseményeknél még szerepelni fog a gróf. A magyar társaságokban éppen úgy, mint külpolitikai körökben őszinte sajnál,itial fogadják a Durini di Monza gróf távozásáról szóló híreket, mert magyarbarát magatartásával nagyban hozzájárult a magyar—olasz barátság kiniélyitéséhcz. A hirek szerint utód­járól még nem történt döntés. (-) Ottománt vitéz Dóczynál vegyen. Hid-iitca A Dugonics Társaság ülése. Husvét hétfőjén tartotta a Dugonics Társaság a városháza közgyűlési termében fel­olvasó délutánjár, nagy és etökelö kö­zönség jelenlétében. S z a 1 a y József dr. elnöki megnyitója után Czeize, Já­nos Igazgató tartotta meg érdekes szék- foglalíi Kazinczy - előadását. Utána H US z t i József egyetemi tanár, szin­tén székfoglalóul, július 1‘aniionius XV. századbeli költőnk epigramaköltészeté- röi tartott akudéiniai nívójú ismertetést. S z a 1 a y József dr. elnök Beide Má­ria erdélyi írónő hét remekszép versét olvasta fel, majd a vendégként s/.einé- Ivesen is jelenlevő költönö tartotta meg előadását az erdélyi irodalom kialakulá­sától, küzdelmén keresztül napjainkig. Budapesttől elszakítva, átlátták azt a borzalmas perspektívát, hogy irodalom nélkül az erdélyi magyarság elveszti fajiságát, nemzeti eszményeit s ezért folvinratot alapítottak. Nem voltak azon­ban íróik, költőik, mert hiszen az ösz- szeomlás előtt a tehetsegek Budapestre gravitáltak. Pályázatokat hirdettek te­hát költői és egyéb irodalmi müvekre. Tervük várakozáson felül sikerült. Egy­másután jelentkeztek a ma már elis­mert erdélyi irók egymásután buk­kantak fel 'főleg az irredenta gondo­latán keresztül napfényre a számtalan magvar tehetség a névtelenség, az is­meretlenség ködéb(51. Azonban lapjuk, a «Zord Idők; a részvétlenség folytán mégis alig-alig tudott érvényesülni. .Mint mindig és mindenütt Magyaror­szágban, úgy itt is csak a szegény em­berek támogatták a lapot, a gazdag em­berek nem törődtek vele. ,A lelkes gárda azonban kitartott. Erdély külön­böző városaiban kiilturestéket rendeztek, .(inelvcken elismerték őket, összeforr­tak közönségükkel és amelyek jöve­delméből pórtolták a lap előállátási költségeit. Fenntartották a lapot, amed­dig csak lehetett. Amikor a lap meg­szűnt, akl<or is tovább dolgoztak s egv lelkes fiatal erdélyi arisztokrata, KernenV János báró felajánlotta ősi kas­télyát az erdélyi Íróknak, ahol azután megalakult az Erdélyi Helikon. Ekkor már ment miiulcn a maga utján, az erdélvi irodalom megerősödött, az er­délyi írókat kezdték a csonkahazában is megismerni, majd elismerni. A ki- \ ;íli) Írónő nagyszerűen felépiictt be- szédjét a Dugonics Társaság közönsége megiiatottan, hosszantaitő tapssal kö­szönte meg . (—) Nagy torlódás elkeriilé.sére va- sároljimk lehetőleg délelőtt a Del-Ka- n:íl. Tavaszi cipőujdonságaiiik osztat- tatlaii tetszést aratnak. Jó minőség, Íz­léses kivitel és olcsó ár: ez üzletvitelünk minilen titka. Fiók: Kárász-utca 14. sz. Kinevezés. A vallás- és közoktatás­ügyi miniszter (irtifiié Zengei Ilona s7egedi holvettes állami óvónőt állami óvónővé kinevezte. — Fövezérségi ülés. A Pusztaszeri .Árpád F.gvesiilet esülörtökön dcluten 6 órakor a’ Stefánia kioszkban lévő helviségében rendes fövezérségi ülést tart, melyre ezúton hívja meg a tago­kat a rendezőség. A Stéfánia Szövetség jutalma 14 anyának. A Stefánia Szövetség húsvéti .■ij:'iii(lékeso|iiagban részesített 11 olyan szegény :iin’át, kik a számukra köl- csöiiailoit eseesemökelengyét rcncles idő­ben jó állaiiothan visszahozták. Ju- talnia/iii akarta ezzel a szövetség az .anyákat azért, mert ily módon válik lelielővé minél több szegény anya sc- gilése, lia azok, kiknek niár_ kinőtt cseeseiiiöjiik a kelengyéből, visszajut­tatják :i szövetséghez s az arra már nagvoii sok várakozóhoz. A Svábhegyen kedden liavazoU. Biui.ipestről jelentik: A svábhegyi csil­lagvizsgáló intézet értesülése szerint Tedcicn reggel a Svábhegyen és a Já- noshegven liavázolt és egy eentiméteres hőréteg liiillotf le. .A csúnya időjárás­nak az a magvarázata, hogy egy ciklon, amely fölöttimk volt. most vonult át rajtuíik. Ha ez a ciklon elvonni, remény van arra, hogy szebb idő lesz, feltéve lia iijabb ciklon nem lép föl. Fájdalomtól megtört feiejlhetetlen apánk .s/ivvcl tiidaljnk, hogy forrón szeretett férjem, WILTSCH FERENC családjának .szentelt élete 45-ik évében rövid szenvedés után váratlanul el­hunyt. Drága hatot lankai üpriliß hó 4-én, csütörtökön délután dórakor fogjuk a városi közkórház ravatal termében be.szenlellelni és a felsővárosi Dugonics- lenietőbe örök nyugalomra helyezni. EngeszteU") .szentinise-áldozaDl április hó 4-én délelőtt 9 arakor a Rókusi templomban fogjuk az Egek Urának bemutalni. Emlékét örökké megőrizzök! szígca, I»». é,i áprili, hí 2.4.. ^ — Kérelem. Az dimilt heti vihar az újszeged! szt. Antal színes abla­kot benyomta s az a templom pado­zatára esve darabokra zúzódott. Sze­retettel kérem a Szegedi Uj Nemze­dék jóindulatú olvasóit, hogy kegyes adományaikkal tegyék lehetővé eg> uj, művészi szt. Antal szinesablaK beszerelését. Adományokat ^ Uj Nemzedék Kiadóhivatala készséggel közvetíti. Karácsonyi Guidó, — Bankett König Péter tiszteletére. K ő II i g Péter tiszteletére vasárnap dél­ben nagyszabású bankettet rendeznek a Tisza-szálló nagytermében. A bankett a díszhangverseny után lesz. Jegyek jegyez liet()k a Tisza-szálló portásánál, vagy a dalárdák tagjainál. (—) Jégszekrények, háztartási és mészáros, egy és két ajtósak, söntések legolcsóbban beszerezhetők: Fekete Nándor, Kossuth L.-sugárút 18. Tel.: 10-72 — A magyar könyv ünnepe az isko­lákban. Budapestről jelentik: A Magyar hők Egyesülete május 13—20-ig or­szágos magyar könyvhetet rendez. Az országos könyvhét elnökségét K I e - b e I s b er g Kimó gróf vallás és köz­oktatásügyi miniszter vállalta, aki az ország minden iskolájában elrendelte a magyar könyv ünnepét. A könyhét tar­tama alatt a rádióban neves magyaí irók fognak felolvasásokat taitani, a Ma­gyar Filmhiradó pedig a könyv szüle­tését mutatja be a mozgószinházakbaii. A 3(KX) magyarországi könyvkereskedő kirakatában ez idő alatt csak magyar könyvek lesznek láthatók. aSINGER \arrogepek MÉGIS A LEGJOBBAK ! — Prohászka Ottokár püspök emléke- Budapcstről jelentik: Prohászka Ot­tokár székesfehérvári püspök halálának második évfordulója alkalmából húsvét­hétfőn este fél 7 órakor az Országos .Magyar Katolikus Főiskolai Diákszövet­ség emlékórát rendezett az egyetemi teinjiloinban .amelyet zsúfolásig meg­töltöttek az elhunyt nagy püspök tisz­telői. Sokan két év előtt szemtanúi vol­tak annak a megrendítő eseménynek, amikor a nagy apostolt a halálos sze­rencsétlenség érte az egyetemi templom szószékén. Az cmlékórán H á s z István az uj tálvori püspök mondotta az em­lékbeszédet. Beszéde során Szent Pálhoz és Szent Agosioiilioz liasonlitotta a szónok Prohászka püspököt, aki iigy nézett Krisztusra, mint napraforgó a napra. Szíve, lelke egész egyénisége olyan felségessé lett, mint aniinöt a magyar glóbusz ritkán lát. Arra hívta Isten, hogy legyen a X.X. század Szent Pálja; hordozza meg' Krisztus kereszt­jét a pogánvokká lett emberek között. .Az ö nyomdokain kell élni és dolgozni mindenkinek, hogy mielőbb ráköszönt- sön a nemzetre a lavasz, amely olyan soká késik. .Az emlékbeszéd után áldás volt az Oltáriszetséggel. ( ) Bútorok olcsó beszerzé­si forrása az .A s z t a lo s in e s t e- r e k Bútorcsarnoka S/eiidrénvi G. és Társai Diigonics-tér 11, — \^álsáj(osra fordult vitéz. Bako­nyi linréné állapota. Csütörtök dél­után hirtelen rosszul lett vitéz H a- k (III y i Imre tanár feilcsége. ,\ küz- lis/telethen álló uriasszoiiyt a lakűs- r<VI a inentók bes/állitották a közk(>r- házba, ahol dr. Masánszky !-ász- ló főorvos haladéktalanul niegope- rálla. A súlyos természetű vakbél- operáció után gy()gyuJásábaii már reménykedni lehetett .azonban kom­plikáció folytán újabb operativ be­avatkozás vált szükségessé. Kedden, az éjféli órákban a beteg állapota az­után válságosra fordult és eh’esztette eszméletét. A leggondosabb ápolás­ban bízva .orvosai még nem mondot­tak le róla és bíznak gyógyulásábaiii. — Újítás az ajánlott postai küldemé­nyek feladásánál. Budapestről jelentik; A ni. kir. postavezérigazgatóság közli, hogy május 1-től a kincstári jrostahi- vataloknál, valamint a kincstári posta­hivatalok székhelyein működő postames­teri hivataloknál ajánlott küldemények, úgy is feladhatók hogy a feladó a feladóvevényt maga előre kitölti. Fel­adó vevényként csakis az e célra rend- szeresitett és a postahivatalok utján díj­mentesen beszerezhető nyomtatványok használhatóik. — Az oláhok gyanús engedékenysége. Kolozsvárról jelentik: Az erdélvi pre­fektusok értekezletén az oláh belügy­miniszter úgy nyilatkozott, hogy a má­jus 10-én tartandó jubileumi ünnepen helyt kell adni a kisebbségeknek is^

Next

/
Thumbnails
Contents