Szegedi Uj Nemzedék, 1932. március (14. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-01 / 49. szám

Sieged, 1932. évi márclns 1., kedd. Keresztény politikai napilap Előfizetési ára: Egy hónapra . . 2’80 P postán küldve . . 3 00 P Közalkalm. kedvezmény. Egyes szám ára 10 fillér Vasár-és ünnepnap 16 fillér Ata 10 rulér Szeikeszt&s^e és kiadóhivatal Szeged, Dugonics-tér 7. sz. AUTOMATA TELEFON: Szerkesztőség és kiadó- hivatal: 11 53. Nyomda 27—19. A Baross Szövetség sze­gedi fiékjának, a MANSz, a .Magyar Nemzeti Szövet­ség, a Turul és az Állam- vasúti Alkalmazottak Orsz. Szöv. szegedi lizletvezettW ségi kerülete hivatalos lapja. in. éTfelyam, 49. síim. Posfatakarék pénztári számla 8815. Hétfőn déiotán 5 órakor Anglia megszűnt szabad kereskedelmi ország lenni London, február 29. Hétfőn délután 5 órakor bezárták Anglia összes kereskedelmi kikötőit s ezzel Anglia megszűnt azahaid' ke­reskedelmi ország lenni. Az uj vám- vódclmi javaslat értelmében vámkö­teles lesz Anglia élélmiszerbehoza- talának köriißbelül fele;, a nyers - anyag behozataláiuk egyharmadlat s az iparcikkek hétnyokada. A »(Jumping armada«, ahogy az utolsó pillanatban az Anglia felé siető szállitó gőzösöket nevezik, nagy torlódást okoz a Temse tor­kolatánál. Még az időjárás is aváim- védekm szövetségesének bizonyulj mert a heves vihar megiieheziti a ha­jók versenyfutását a másodpercmu­tatóval. A hajók nagyobb része már elkésik és a késés nagy gondot okoz a biztositó intézeteknek, amelyek a késedelmi kockázatot vállalták. Tardieu francia miniszterelnök Genf ben Apponyi Albert gróffal tanácskozott Genf, február 29. A leszerelési konferencia és a fő­bizottság eddigi ülésein elintéztek minden formalitásnak tekinthető kér- désta heleértv’e az egyezményterve­zet sorsát is. Ezekután a még több napig tartó ülés sziinetje alatt a dön­tő tárgyi dolgokat beszélik meg. Tardieu e célból hétfőn délben 12 órás tartózkodásra ideérkezett. Megbeszélést folytatott Benessdi, a- ki a tervezet kidolgozásában részt- vettj nemkülönben Nadolny követtel, aki ezután Grandival tárgyalt. A do­log természetében rejlik, hogy min­den delegáció igyekszik kerülni a po­litikai ellentéteknek a nyih ülése­ken váló összeütközését. (Genf, február 29.) Tardieu francia miniszterelnök hétfőn délután talál­kozott Apponyi Albert gróffal. Megindultak a fegyverszüneti tárgyalások Kina és Japán között Oroszország le akar számolni Japánnal — Ufabb harcok Sanghainál London, február 29. A japánok hétfőn reggel újra meg­kezdték a szokásos támadásaikat. A repülők a heves szélben kénytelenek voltak leszáHani, de a tüzérség erős ágyu'tüz alá vette a kínai hadálláso­kat. A helyzet alig változott. A kí­naiak azt jelentik, hogy Kiang-Wiant kiüritettékj mert az oszlásnak indult holttestek megfertőzték a levegőt és a vizet. Hétfőn ojabb 5 ezer főnyi japán megerősítés szállt partra, egyik ré­szük a nagyhatalmak tiltakozása elle­nére a nemzetközi telepen, másik részük Vu-Szungnál. Az uj japán főparancsnokot mára várják Sanghai- ba. (Sanghai, február 29.) A japánok hétfőn reggel nehéz tüzérséggel^ gyak)gsá;ggal, tankokkal és homha- vetörepülőgépekkel áttörési kísérle­tet kezditek a sapeyi fronton. A kí­naiak elkeseredett ellenállást taniusi- tanak. Borzalmas pusztilásra készül az uj japán főparancsnok (Sanghai, február 29.) Sirokava tá­bornok,, az <uj japán főparancsnok Sanghaiba érkezett. A japán hadveze­tőség közölte Sanghai főpolgármes­terével, hogy március 2-án légi bom­bázással élpusrtetják a Sanghaiba ve­zető összes vasútvonalakat, 50mért- földnyi körzeten belül, ha a kínaiak folytatnák csapatszállitásaikat. E fenyegetés valóra váltása rettenetes rombolást idézne elő a rendkívül sű­rűn lakott vasúti zónában. Egy kinai tábornok tragédiája (Sanghai, február 29.) A japánok elfogták Waitg-Kei kinai tábornokot, aki a sanghaii amerikai konzulátusra akart menni és nem tudta;, hogy ' a konzulátus régi épületéből elköltö­zött és hogy az épületet japán kato­naság őrzi. A kinai tábornok birto­kában lévő térképeken állítólag pori- tosan fel vanmaJc tűntetve a kinai hadállások és haditer\ek. A rend­őrségre száílitott tábornok térdenáll- va könyörgött egy angol rendőrfel- ügyeíőnek,, hogy engedje megsemmi- siteni az térképeket. A rendőí fel­ügyelő azonban nem volt hajlindő teljesíteni a kinai tábornok kérését. A tábornokot állítólag kiszolgáltat­ták a japánoknak, akik hír Szerint már is kivégezték. . A Reuter-iiroda tokiói tudósítója megbízható forrásbóii arról értesül, hogy komoly béketárgyalások fuiy nák Kelly tengernagy főparancsnok közvetitésévél és jelenlétében az an­gol zászlós-hajón, amelyen Matsuoka tábornok japán részről, kinai részről pedig Wellington Koo és Csang tá­bornagy vesz részt. A tanácskozások eredményét jelentették konnányaik nak. A megegyezés kilátásai tokiói jelentés szerint elég jók, de .ittól tar­tanak, hogy a kínaiak halogatni fog­ják a tárgyalásokat március 3-ig, a népszövetség rendktviVli közgyűlésé­nek megkezdéséig. Abból a ten>t)ök hogy .\nglia, Franciaország s az Egyesíilt-ÁHamok kinai követei Nankingba sietnek,, ar­ra következtetnek,, hogy készüt va­lami. A népszövetség Mandzsúriá­ban küldött tanulmányozó bizottsá­ga tegnap érkezett Tokióba. A japán sajtó melegen üdvözli a bizottság tagjait és hangsidyozta, hogy azok­nak a helyszínen alkalmuk lesz meg­győződini arról, hogy csak a kinai milítáristák, nem pedig a kinai nép ellen visel háborút. (Sanghai, február 29.) A japán— kinai megbeszélések, amelyeket a brit tengernagy közvetített, hir sze­rint eredménytelenek mara(itak, mert a japánok fenntartják követeléseiket. Mindiamellliett remélik, hogy a megbe­szélést nemsokára folytatják. Mit akar a japán kormány? (Genf, február 29.) Joshisava ja­pán külügyminiszter az itteni japán delegációt tájékoztatta a kormány magatartásáról a sanghaii ügyben. Japán eddigi magiatartását helyi szük­ségletekkel indokolta és kijelentette, hogy niibefyt teljesül a biztonság követelménye, vagy a kinai haderők engedékenyeken eltávolodnak, japán kész a hatalmakkal a helyzet egj-üt- tes rendezésében közreműködni«. Ebből a célíból nem volna észre­vétele, ha Sanghaiban tartanának Ire- rekasztal konferenciát, amelyen a Sanghaiban érdekelt hatalmak kép­viseltetnék magukat. A Sanghaiban napvilágot látott nyugtalanitó hírek szerint a japán kormánynak az a célja„ hogy semle­ges zónákat állapítsanak meg a leg­fontosabb kinai városok körül. Ezdc az értesülések semmi tekintetben se tükrözik vissza a japán kormány szándékait. Eredményre vezettek a legyverszüneti tárgyalások ? (Tokió, február 29.) A vladivosz- tofci japán konzul jelenti a iiülügy- minisztériumnak, hogy Vladivosztok körUI két szovjet hadtest áll készen, liogy a Kinával határos Ussuri kerüi- letbe menjen. A városban 6Ü00 főnyi vörös hadsereg táborozik. .Múlt év december óta állandóan nagy aránui csapatszállitások fottdak a szibériai vasúton. A szovjet had­sereg Sedáhkanál 3 uj erődöt épít és a közeli jódgyárat mérges gázaik gyártására rendezték be. Az ussuri vasutakat komnvurasta vörös kato­nák őrzik. A konzul szerint a szovjet el- konzul állítása szerint a szovjet el­kerülhetetlennek tartja h Japánnal va­ló leszámolást, akár a manrizswriai kérdés rendezetlensége, akár a ha­lászati jogok problémája miatt. Vladivosztoknál két orosz hadtest áll készenlétben . . . (Sanghai, február 29.) A sanghaii változott helyzetre való tekintettel a népszövetségi tanács hétfőn délután plenáris ülést tartott. Simon angol küiüg)miniszter hivataiosan közölte a tanáccsal, hogy vasárnap egy anr goi hadihajói\, a britt parancsnok jéíenlétében a kinai és ja;pán haderők képviselői tárgyaltak. A tárgyalások eredményre vezettek s mindkét fét elvben egyetért abban, hogy megál­lapodás történjék az ellenségeske­dés beszi'tntetésére. Az erre vorat- kozó javaslatok már a nankingi és to­kiói kormány elé terjesztették. (Sanghai, február 29.) Kinai kö­rük azon a nézeten vannak, hogy a japán békeakció mögött a japánok csak be akarják végezni csapatössze- vonásaikat. A finn földműves társadalom végső leszámolásra készül a marxizmussal Stockholm, február 29. Mint Helsinkiből jelentik a xasár- nap folyamán Tavantl'andbó! és Finnország nyugati részeiből Maent- tsae'laebe kereken 2000 ember ér­kezett. A gyülekezők további erők szaporodását egyre várják. Hir sze­rint a Lappo-mozgaíom hívei Hel­sinkiben akarnak felvonidni. A Finn Távirati Iroda tudósítója beszélgetést folytatott Maentsaielae- ban a gyülekezők egyik vezérével;, alki kijelentette, hogy az ország íegkülön- bözübb részeiben nagy csoportok ál­lanak a mozgalom mögött. Nem az a törekvésük, hogy vezessék az. or­szágot, mert arra alkalmasabb eiök vannak, kívánják azonban, hogy a Marxizmust gyökerestől irtsák ki s a mostani kormány helyére olyan kormányt ültessenek, amely ezt a feladatot meg tudja oldani. (Helsinki, február 29.) A Finn Táv­irati Iroda a Maentsoleban össze­gyűlt lapokat körülbelül három ezer­re becsülii. Az iroda jelentése sze­rint eddig harcok nem voltak. A ka­tonaság, amely hü maradt a kor­mányhoz, messzeágazó védelmi in­tézkedéseket tett. Kilátás van az ost- romáíLapöt kihirdetésére, mert estére nagy népgyüTést hirdettek Haemen- linnában. Aigner Károly dr, főispán feliratban kéri a földművelésügyi minisztert, hogy tegye újból lehetővé a szegedi gyümölcsfa- csemeték exportját Szeged, február 29. A közigazgatási bizoittság legutób­bi ülésén — mint arról már részlete­sen beszámoltunk —, elhatározták, hogy feliratot intéznek a földműve­lésügyi miniszterhez, hogy oldja fel a szegedi gyümölcsfa csemeték el­adására vonartkoz.ó tiltó rendeletét. A földmivelésügyi miniszter ugyanis az osztrákok és .egy belföldi rágalmazó feljelentés folytáp, azzal az indoko­lással, hogy a szegedi gyümölcsfa.- csemeték paizstetiVtől fertőzöttek, el­tiltotta az itteni gyümölcsfa-cseme­ték árusítását. Aigner Károly dr. főispán a köz- igazgatási bizottság határozatiból felirattal fordult az uj földművelés­ügyi miniszterhez s kérte, hogy a mi­nisztérium vonja vissza az előző tiltó

Next

/
Thumbnails
Contents