Szegedi Uj Nemzedék, 1932. március (14. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-01 / 49. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1932 március 1., kedd rendieletet. A főispán feliratában is­mertette a föMmütvelésügyi minisz­terrel;. hogy a szegedi g^'ümölcsfa- csemeték csak eíenyészö mértékben, vannak fertőzve paizstetüvel s igy nincs akadálya annak, hogy az ex­portot megszüntesse. A szegedi gjáimöksfakertészek haj­landók a budapesti Növénytani In­tézet egyik szakközegének a z ösz- szes költségeit fedezni,, aki lejönne Szegedre és az exportálásra kerülő gyümölcsfacsemetéket állandóan el­lenőrizné s igazolná, hogy a gyái- mölcsfacsemeték egészségesek. A szegedi gyürnölcsfakertészek a legnagyobb reménnyel néznek a jövő eílé s hiszik hogy ilyen feltétel' mel­lett a föMnmvelésügyi miniszter visz- szavonja további tiltórendeletét s új­ból megindulhat Szegedről a gyű - möksfaicsemete export;, amely 150 kertész.családnak nyújt biztos meg­élhetést. a úm a tisstYíselők mitm havi illetményét Szeged, február 29. A Szegedi Uj Nemzedék vasárnapi számában beszámoltunk arról, hogy a városi főpénztár most, március elsején nem fizeti ki teljes mérték­ben a tiszüdselőknek járó fizetéseit, hanem csak illetményeik 70 száza­lékát. A terv az volt;, hogy a főpénz­tár a tisztviselők fizetésének vissza­tartott 30 százalékát március 15-éig fizeti ki. A késedelmes fizetést az idézte elő,, hogy erősen megcsappan­tak az előirányzott városi bevételek s az adóhivatalban begyült összegek nagy százalékát kénytelen volt a vá­ros szükségadó cimen eljuttatni az állami pénrtárba. Hétfőn váratlanul nagyobb befi­zetés történt a városi pénztárba, s igy most már már semmi akadálya sincs annak, hogy a tisztviselő ma, március elsején megkapják teljes illetmé­nyüket. A városi főpénztár ma, kedden dél- élőtt minden tisztvisélönek kifizeri a március havi illetményét és egy hó­napi lakbérét. A tisztviselők már­cius havi illetménye 255.000 pengőt tesz ki. üjból a törvényszék elé került a Márer-malom hokisának Szeged, február 29. Hétfőn keiTílt ismét a szegedi tör­vényszék Vild-tanácsa elé a Márer- malom bukásának bűnügye. A tör­vényszék ugyanis január 25-től kez­dődően egy héten keresztül tárgyalta a bűnügyet, ameljiet a hizonyitás ki- egészitése miatt eínapoltaik. A bűnügynek három vádTiottja van : Márer Gyula, Márer Sándor és Dal- mát Endre raktárnok. A két Márer ellen az ügyészség csalárd bukás büntette, vétkes bukás vétsége, csa­lás és sikkasztás miatt emelt váoat. Dalmát Endre ellen, mint bűnrészes ellen,, emelt vádat az ügyészség azért, mert több köny\''et elégetett. A bíróság a bizonyítás kiegészí­tésére vonatkozó itiditeányok alap­ján több tanút idézett meg. A hétfői tárgyaláson négy tanút hallgattak ki részint arra, hogy mi okozta a cég fizetésképtelenségéi;, ré­szint pedig arraj liogy mennyi volt a beraktározott gabona. A bíróság a tanuk kihallgatását kedden folytatja. Szerkesztőség és kiadóhivatati tele­fon: 11—53. Görög Sándor lesz újból egy évig a szegedi színház igazgalója A szinügyi bizottság — mint isme­retes — a Ifegutóbbi ülésen egyhan­gúlag amellett foglalt állási, hogy a polgármester uijból egy évre hosz- szabbitsa meg Görög Sándor szín­igazgató szerződését a Városi Szín­ház bérletére. Somogyi Szilveszter dr. polgármester a szinüigyi bizottság javaslata értelmében hétfőn értesí­tette Görög Sándor sziniga.zgatót, hogy a szerződését szeptember 1-töí kezdve egy évre ineghosszabbitja. Ér­tesítette a polgármester a szinigaz- gatót arról is, hogy a városi szub­venció kérdésében az á,prilisi köz­gyűlés foig határozni s a közgyüliés határozatának teljes mértékben tar­tozik magát alávetni. A Szegedi Uj Nemzedék munka­társának a polgármester a szinházi szerződés meghosszabbitásáról a kö­vetkezőket monidiotta el: — Görög Sándor szinigazgatóvál úgy a város hatósága, mint a közön­ség a legteljesebb mértékben nieg van elégedve. Ezt bizonyítja az ÍS|, hogy a szinügyi bizottság egyhaigUi- lag javasolta,, hogy a város vele a szerződést újítsa meg. Ilyen eset­re még al'lg volt példa a múltban is. A szerződését igy hát meg is liosz- szabbitottam,, mert a szinigazgatónak már most szervezikeduie kell a kö­vetkező szezonra. Harminchármán haliak meg inilaenzában négy nap alatl a iővárosban Budapest, február 29. Az infliuenzajárványnak napról- napra többen esnek áldozatul. A tisztiföorvos legutóbbi jelentése óta súlyosbodott a járvány s emelkedett a tüidÖg>'Uíladással járó influenzás megbetegedések száma. Az influenzá­ban elhaltak száma is tízzel növe­kedett. most már nem olyan enyhe lefolyásuakj mint eddig. Csordás Elemér dr. tiszti főorvos hétfőn délelőtt kiadott influenzajc- lentése a következő: — A február 25—28-ig terjedő idő alatt a kerületi elöljáróságok 133 szövődménnyel járó influenzás megbetegedést jelentettek. A Szent László-kórházban felvettek ezen idő alatt 20b beteget, ezek közül szö­vődményes eset volt 42. — Az elmúlt négy nap alatt 33 influenzás halálesetet jelentettek be* A mostani jelentés 33 infiuenzás halálesetről számol l>Cj mig a meg­előző jelentésben 23 influenzás ha­láleset szerepelt. Menczer Józsel kegyesrendi tanár előadása a Piarista Diákszövetség harmadik böjti előadásán Szokásos nagy érdeklődés melleit tartotta meg vasárnap a Szegedi Piarista Diákszövetség harmadik böjti előadását, melyen a nagyszámú és előkelő közönség soraiban megjelen­tek Berecz János dr. egy. tanár, a Diákszövetség elnöke, Zobay Ferenc dr., ügyészségi elnök, Juhász Istv'án dr. táblabiró,. Falta Marcell dr. egy. magántanár, Hausner Ad'olf ny. ezre­des, Tihanyi Béla dr. gimnáziumi igazgató vezetésév'd a gimnázium ta­nári kara és még sokan mások a'vá­ros előkelő társadalmából. Tóth Ágoston lla. osztályú tanuló jól sikerült szavalata után Menczer József budapesti kegyesrendi tanár tartott »Katholicizinus és irodalom« cimen előadást. — Az irodalmat az eszmények él­tetik — mondotta többek között Men­czer József, — ezért az irodalomnak a célja nem pusztán a gyönyörköd­tetés, hanem az erkölcsi nemesités is. A láiigésznek az irodalmon ke­resztül irányítania kell az életet a legnemesebb eszmék szerint, mert csak akkor tudja elérni az irodalom a maga rendeltetését. Tehát az igazi irodalomnak az erkölcsiség szolgála­tában kell állania,, hogy célját elér­hesse. Az irodalom azonban elítávolodott ettől, nagyrészben sziiiipadi hatásra törekszik és nincs meg benne az er­kölcsi célzat és emelkedettség. En­nek az irodalmi iránynak képviselői Bernhard Schaw, Anatolé France. Zola és a többiek. Schaw az angol irodalomnak egyik kiváló alakja ugy^hi őe mivel maró gúnnyal for- duil minden ellen, ami szent, nem tud nevelő hatást gyakorolni reánk. Ana- tole France pedig, — amint a fran­ciák mondják róla, — csak bitorolta a nagy irók tulajdonságait, valójában azonban nem volt az, mert szelle­mességével és dniztnusával csak a kereszténység-elleni gyűlöletet tudta szítani. Ez az irótipus azonban nem tirdja szivünk vágyait kielégíteni, ezért na­gyon is szükségét érezzük az igazi keresztény irodalomnak. A keresztény irodalom két legkivá­lóbb alakja Dante és Mianzoni. Műve­ikből a mélységes hit, az Isten dicsőí­tése és az, erény magasztalása arad félénk. Nem vesztették el még ma sem jelentőségüket;, de azért a mo­dern emberhez mégis közelebb álla­nak a mai keresztény irók, a Paul Claurfel-ek,, a Paul Bourget-ek, Ches- terton-ok, akik a mai katolikus prob­lémákról Írnak. De ezek mellett keresztényeknek tarthatjuk azokat az írókat is, akik bár nem voltak kifejezetten keresz­tények, azért keresztény eszméket hirdettek. Az irodalomnak nagy nevelő ereje van,, ezért ebből kell mentenünk az élet nehéz küzdelmeiben, hogy az irodalom valóban az emberiség ne­velője legyen. A nagy tetszéssel fogadott felol­vasás után Ocskay László éne­kelte el Offenbach : »Hoffmann me- séi«-ből Hoffmann áriáját Csumák Elemér zongora kiséreté\'el, amelyet a közönség hatalmas tetszéssel fo­gadott. HymaDS lesz a Népszövetség NÉHÁNY FEBRUÁRI SLÁ6ERGIU A sok száz közűi: 2 db réz vitrázs rúd szegek­kel ................................. 24 fill. KáTyhacső tisztító kotnükefe 130 cm bosszú iiyéilél . . 24 fHl. öblös üveg virágváza 19 cm ma.gas ........................ 24 m. 1 pár esztergál>Toaott táska karika ........................ 24 fM. Savanyúság szedő fákanál, vagy favilla .... 24 ffli. 3 db faíi virágkosár . . 48 fül. ParfömszÓTÓ üvegből feiliér, vagy színes ................... 98 ffli­Varrókészlet: 36 db biztosító tű, 100 db üvegfejű gom­bostü, 1 db eejTöméter, 25 db sárgatü'íes varrótű, 1 db gyűszű ejgyütt .... 98 fíH. Crép hímzőráma, négy nagy­Ságból kiválasztható . . 98 fiM. 1 pár retikiítben ihiordotliffitó női gummi sárcipő, drapp, szürke, vagy fekete . . 98 fin. MűseljTevn női kontbiné csip­be uiélíbül, fébete, vagy testszínű ..... P 1.9« Atlasz csíkos női csipikás kombiné, miniden színben P 2.98 Most vásároljon I PÁRISI NAGT ÁRUHÁZ Szeged, lg Csekonits- és Kws-utca sarok. # Páris, február 29. A Temps jgenfi tudősitójának jelen­tése szerint Apponyi Albert gróf közölte Hymans belga delegátussal, hogy «gy pi llanatig sem gondolt ar­ra, hogy a Népszövetség rendkivüli közgyűlése alkalinávall jelöltesse ma­gát vele szemben az elnöki székre. SPHYNX újdonságok érkeztek Wagner F. A. Is Fia cíbliez kizárólag) HaztQiajdoDosok szervezkedése Szeged február 29. A Raffay-étterem nagytermében vasárnap délelőtt értekezletet tartott a Szegedi Háztulajdonosok Egyesü­lete, amelyen Regdon Károly dr. el­nökölt. Az értekezlet megn/itása után Singer István dr. ismertette a budapesti központ leiratát, amelyben a szegedi háztulajdonosok megszer­vezésének szükségességére mutattídc rá. A vidéki háztulajdonosokat kü­lönösen adó ügyekben sok sutyos sé­relem érte és azért van szükség an a,, hogy egyesületbe tömörüljenek. Több felszólalás hangzott el az értekezleten, amely az alábbi határo­zati javaslatot foga|dlta el: A szegedi háztulajdonosok óssze- sége nagy elkeseredéssel tapasztilja, hogy a háztulajdon lassankint ilhiz.6- riussá válik s a polgárság egyik leg­megbízhatóbb rétege a súlyos kőz- és kamatterhek következtében össze­roppan. Felkéri ennélfogva a Háztulíjdo- donosok Országos Szövetségét, Itog;^' ezév tavaszán indítson országos moz­galmat 1. a lakások felszabadítása, 2. a háztulajdont terhelő külön szükségadó eltörlése, 3. a hazbérek évközi csökicenésé- nek a házadó kreetésével való figye­lembevétele, 4. a behajthatatlan házibérek után kivetett adók törlésének tnegkönnvi- tése, 5. a házadóbevallás időpont) íImh üresen álló lakások házad'óalapjáuak a mindenkori bérviszonyoknak meg­felelő megálliapitása, 6. a jelzálogkölcsön kamatterhei­nek csökkentése érdekében. — Egy kommunista képviselőt meg­fosztott^ a csehek mandátumától. Fbágábód jeliantik: A v.flasztási bíróság hétfőn deiielott döntött a káp\'isdlőház élijökségénelk javaslata felett, ameíK- Majer István ko^^mu^^ista párti képvi- setőnek mandátumától való megfosztá­sát ajánloftau A mandátumfosrtást ható­ság dHienj nyilvános erösttakosság biin- tette miatt javasolták, amelyet Major az ismert nemeskossuti incidenstfk all- kalmával hatósági hözegidkkel szembem követett «I. Rövid tárgyalás után. kthír- dettók a választási bíróság hatórozatót, amely Majer képviselőt megtosz-totta mandátumától és helyébe Pazala István községi munkást hívja be.

Next

/
Thumbnails
Contents