Szegedi Uj Nemzedék, 1937. szeptember (19. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

Keresztény politikai napilap Előfizetési ára: hónapra . P 2"40 Postán küldve , . P 2‘60 Kdzalk almaz. kedvezmény Egyes szám ára 10 fillér. Vasár- és ünnepnap H fillér. Szerkesztőség kiadóhivatal: Szeged, £)tigonics-tér 12. szám. Telefon: izer kesztöség, kiadóhivatal is nvomda • 11 — Sieged, 1937. szeptember 1. szerda Ara 10 (Ulér. A Katolikus Akció csanád* egyházmegyei szervezetének, a Társadalmi Egyesületek Szövetségének, a Baross- Szövets^ szegedi fiókjának, a Magyar Asszonyok Nem­zeti Szövetségének és az Államvasuti Alkalmazottak Országos Szövetsége szegedi Uzletvezetőségi kerületének hivatalos lapja Postatakarékpénztári számla 8815 %IX. évfolyam, 108. sgám. A lebecsült vidék A fővárosi sajtó vérmesebb ter­mészetű része addig dorongolta, ad- ídig acsankodott azi úgynevezett »dömping« lapok ellen, amelyek ko­rai zárás folytán még az éjszakai vonatokkal indulnak a mély álom­ban szendergő vidék felé, amíg ma­gúik is bedőltek a délibábnak, ame­lyet feléjük a »dömping« lapok mu­tattak, s most elhatározták, hogy a jó, a jámbor és kritikátlan vidék számára külön, mérsékelt tartalmú kiadást adnak, s ilyenformán ők is a hajnali vonattal érkeznek meg Sze­gedre és a többi vidéki városba. A kétségbeesett kapkodás jellemzi ezt a határozatot, melyre a lebecsült és gúnyosan megmosolygott vidéknek csattanós választ kell adnia! Eddig ugyanis az volt a helyzet, hogy a hajnali vonattal csak azok a lapok érkeztek Szegedre, melyek legkésőbben, a kora esti órákban ké­szültek el, s amelyeket inkább a fal­vak nem igényesebb közönségének szánt a lapkiadó érdekeltség. Ezek­ből a lapokból természetesen, ép­pen korai megjelenésük miatt, hi­ányzott mindaz a hírlapi anyag, amit az esti órák eseményei jelentettek az újságok számára... Éppen ezért, maguk a lapkiadók is alig néhány fillérben szabták meg hiányos 'iar- talnm lapjaik árát. Komolynak liitt nagy lapok erkölcsi kötelességüknek, s olvasóközönségük iránti megbe­csülésüknek tartották, hogy .ne ilyen lapot adjanak sok év óta előfizető, vagy számor.kint vásárló olvasó kö­zönségük kezébe. A magyar városok képének : tisztviselő és iparois, ke­reskedő vagy magánalkalmazott tár­sadalmának sokkal magsabb ma már a kulturális igénye, mintsem azt, az este 9 órakor nyomásra indított új­sággal ki lehetne elégíteni. Ennek a lebecsült közömségnek most nemcsak joga, de egyenesen kötelessége is a saját érdekeit meg­védeni, a túlságosan mohó és az üz­leti szemponton kivül mis erkölcsi tényezőt alig ismerő fővárosi lapok­kal szemben. Vannak Szegeden is, sajnos nem több százan, tíe több ezren olyanok, akik nemhogy évek, de évtizedek óta fizetnek elő egy- egy újságra. Igazán csak a fővárosi üzleti morál tartja azt megengedhe­tőnek, hogy az ilyen áldozatkész csa­ládapákat annyira lebecsüljék, hogy egy hiányosan összeszerkesztett új­ságot adjanak kezébe, szemben a ífővárosi előfizetővel, aki ezentúl is !az eddigi teljes hiranyagu lapokat fogja kapni. Erre még nemi volt példa a magyar sajtó történtében. lEnnyire még nem tekintették csak szabad vadászterületnek a vidéket, 'holott az a helyzet, hogy csaknem minden fővárosi napilap olvasókö­zönségének nagyobb része vidékről, elsősorban a vidéki városokból ke­rül ki. S most fezt az értékes olvasó­tábort büntetik a fentemlitett formá­ban azért, mert hűséges volt, mert kitartott jóban-rosszban kedvenc lap­ja mellett. I Az ibrik felfogás és néhai Arany- fömb Ármin üzleti gondolkozása dom­borodik a fővárosi reggeli lapok egy- részének helytelen és a gyakorlati eredmény szempontjából semmivel sem számláló kalkulációjából. Ez ellen a szellem ellen, elsősor­ban mi, a vidéki sajtó vesszük fel a könyörtelen harcot. Minden erőnk­kel tiltakozunk az ellen, aogy a vi­déket: az ország második, harmadik és többi városát az üzleti mohóság és kapzsiság ennyire lebecsülje, üe egyben kötelessége ez a fővárosi la­pok szegedi előfizetőinek is. Hamas-, képen nem, egészségesen megszerve- j zett tiltakozással kell a merényletre vá­laszolni. Minden elófizetőneik és ol­vasónak joga van követelni a buda­pesti lapkiadóvállalattóL, hogy neki ugyanolyan tartalmú lapot adjanak becsületes munkával megkeresett pénzéért, mint amit adnak a fővárosi előfizetőnek. Mivel nagy a valószi- nüsége annak, hogy ezt a kívánságot la pesti lapkiadók üzleti szelleme nem, fogja honorálni, az egyetlen íegy-. ver, ami a közönség rendelkezésére áll : az önvédelem! Csak egy hónapig ne vásároljanak a szegediek fővárosi (reggeli lapot, amire végeredimény- ben túlságosan nagy szükségük nin­csen is, mindjárt más lesz, egészsé­gesebb és erkölcsösebb a fővárosi ilapkUdók üzleti politikája. I Hiszen a szegedi lapok is teljes mértékben kiszolgálják a közönsé­get. Drágul a papír, napról-napra nagyobbak a közterhek, az olvasó- közönségnek is egyre nagyobb gon­dokkal kell megküzdenie a folyton tapasztalható drágaság miatt és Biég- 'is, a szegedi sajtó hangtalanul, rop­pant áldozaté|k árán is aztm van, hogy a h'rszolgáltatás Szempontjából sem­miben sem maradjon alatta a fővá­rosi lapoknak. Sohasem jutna eszé­be olyan üzleti tevékenységet fejteni ki, mint ami most fenyegeti Buda­pestről a fővárosi lapok olvasókö­zönségét. És nem engedne meg olyan üzleti politikát, mint amelyet a büsz­ke fővárosi sajtó a maga vélt iga­zának tudatában százszor megbélyeg­zett, a gúny és a nevetségessé tétel minden fegyverével szidalmazott és országszerte kipellengérezett. ■ S amellett, hogy egész tevékeny­ségét a becsületes és őszinte üzleti szellem hatja át, sohasem szűnt meg Szeged és a szegedi polgárság éir- dakeiért harcolni. Ha itt, vagy ott baj volt, vagy valamelyik társadalmi réteget sérelem ért, sohasem a fő­városi sajtó állott rendelkezésére, hogy a sérelem orvoslását .'dsürges- se, hanem mindig a Szegedi Uj 'Nemzedék, vagy kinek-kinek a saját lapja érezte kötelességének, hogy a szegedi érdekek védelmére siessen. Tagadhatatlan, hogy a budapesti lappolitika súlyos támadást jelent a vidéki sajtó létérdekei ellen. Azt hisszük, nem kérünk hiába, ha ol­vasóközönségünket a nekik tett ren­geteg szolgálat fejében arra kérjük, ‘hogy amennyiben nagyobb bu­'dapesti reggeli napilapra fi­zetnek elő, a maguk jo­gait követeljék, s utasítsák vissza azokat a fővárosi lapokat, amelyek az este kilenc óráig történő esemé­nyekkel akarják csupán traktálni őket. Ne fogadják el az' ilyen új­ságot és ne vegyenek róla tudomást! Ezt a város érdeke is igy kívánja. Így (kívánják az ő érdekeik és annak a szegedi sajtónak az érdeke, te|mely érettük annyi önfeláldozással, mun- ikával és áldozatkészséggel sohasem szűnt meg dolgozni. ' Ezj ami a társadalomra tartozik. iDe nekünk kérni és várnivalónk van (a kormánytól is. Elvárjuk tőle — és ezt nyomatéikosan hangsúlyozzuk hogy a budapesti üzleti bozótban energiikus kézzel rendet teremtsen, mert ez a rendteremtés egyetemes és országos érdek. S ezt az országos érdeket a Szegedi Uj Nemzedékkel együtt a többi vidéiki lap is szol­gálja annyi eredménnyel, mint az agyoindédelgetett, s magáról megfe­ledkezett fővárosi sajtó. Az orosz hadsereg 1000 tankkal és1000repülő­géppel fölvonult a mandzsu határon Rendkivfil feszült a japán—szovjetorosz helyzet japán gőzös fedélzetére s az utolsó zugig átkutatták a hajót. A japán gőzöst egy óra múlva bocsátottáik út­jára. Tokióban óriási izgalmat kel­tett ez az eset. önmagában is rend­kívül súlyosnak tartják, következmé­nyei pedig — beláthatatlanok. A vla- 'divosztoki angol konzul állitólag uta­sítást kapott, hogy a diplomáciai for­máik között lehetséges legnyersebb formában fejezze ki tiltakozását az eset miatt. Nagy figj-elmet kelt és komoly bo­nyodalmaik előjelének minősül a ja­pán hatóságoknak az az intézkedése, hogy a kínai Amoiből a japán lakos­ságot sürgősen szállítsák át Formo- za Szigetére. A japán hadiflotta tete­mes része segédkezik abban, hogy a délkinai város japán lakosságát mi­nél gyorsabban olyan helyre szállit- hassák, ahol nincsenek közvetlenül kitéve háborús veszedelmeknek. f London, augusztus Bl. •Azon a napon, amelyen a világot beszáguldottá a szenzációs híradás, hogy Kína és Szovjetoroszország kö­zött megnemtámadási szerződés jött létre, befejeződött a szovjetorosz hadsereg távojkeleti fölvonulása. Az orosz-mandzsu határon Blücher tá­bornagy fővezérieíe alatt olyan ' l njagyszabásu csapatösszevonás történt, amilyenre a világháború befejeződése óta niem volt példa. Körülbelül ezer repülőgép és ezer tank áll a többi között indulásra ké­szen a mandzsu határ mentén. Tokió, augusztus 31. A tokiói lapok jelentése Szerint már megtörtént az első határincidens a vörös hadsereg kihívó szándéká­nak bizonyságaképen. Juki koreai ki­kötőben egy szovjetorosz hajóraj egy japán gőzöst föltartóztatott. A vörös haditengerészet emberei fölmentek a Japán bomhazápor Sanghaj északi negyedére Sangiháj, áugusztus 81. ; Ikikötőnek hadászati szempontból nincs nagy jelentősége. I A japán repülőgépek éjszaka fo­lyamán ' újabb bombazáport zúdítottak a város északi részére. A bombák különösen az északi pá­lyaudvarban tettek igen nagy kárt. A k'iiai repülőgépek a jang-Ce-Pu negyedet bombázták. A bombázás a negyed több épületét fölgyujtotta. I Saingiháj, augusztus öl. . Kinai hivatalos forrásból jelentik: ' A kinai csapatok Lotien közelében visszavonulásra kényszeritették a japán csapatokat. ElogtaUák a japánok Waszungot ' Sangiháj, augusztus Bl. ' A japán haditengerészet képviselő­je jelenti, hogy a japán csapatokel­foglalták Wuszung városát. A japán csapatok északnyugati irányban foly­tatják előnyomulásukat. Wuszung- (kikötőt állitólag még kinai csapatok tartják megszállva, de japán körök- ban hangoztatják, hogy a wuszungi Katgan bombázása Saingiháj, augusztus SÍ. I Megerősítik azt a hirt, hogy a ja­pán repülőgépek bombázták Kalgant. A Kalgan elleni légitámadásban hét japán repülőgép vett részt. Korareg­gel kezdték meg a bombázást, amely­nek eredményéről eddig még nem ér­kezett jelentés. Tokió, augusztus 31. Hivatalosan közük: Sanghájban az ellenségesikedések megkezdése óta 28 japán állampol­gár vesztette életét. A japán polgári sebesültek száma 158, közülük 80- naik súlyos az állapota. Agyonbombáztak 200 földművest • Sangháj, augusztus 81. ■ A japán repülőgépek bombái Wu­szung közelében megöltek 200 föld­művest, akik társasgépkocsikra vá­rakoztak, hogy azokon, elszállitsák 'óikét az ellenségeskedések színteré­től. ' Sangháj, augusztus 31. ' A japán csapatok kedden átkeltek

Next

/
Thumbnails
Contents