Szegedi Uj Nemzedék, 1937. október (19. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

Kereäzt&iy politikai napilap Eli^fizetési ára: £gy hónapra . . P 2 40 Postán küldve . . P 2-60 Xózalkalmaz. kedTezmény ®gyes szára ára 10 rillér. vasár- és ünnepnap 13 fillér. Szerkesztőség m kiadóhivatal: Szeged, Dagonics-tér 12. szám. Telefon: Cserkeszt őség, kiadóhivatal és nyomda • 11—^3 ^geged, 1937. október 1. péntek Ara 10 flUér. A Katolikus Akció csanád- egyházmegyei szervezetének, a Társadalmi Egyesületek Szövetségének, a Baross- Szövetség szegedi fiókjának, a MaCTar Asszonyok Nem­zeti Szövetségének és az Államvasuti Alkalmazottak Országos Szövetsége szegedi üzletvezetőségi kerületénél hivatalos lapja Postatakarékpénztári számla 881,5 XIX. évfolyam, 223. szám. Berlin és Róma Az egész világ feszült figyelme s érdeklődése kísérte azokat a káp­rázatos és lelkes ünnepségeket, a- melyekkel a nemzeti szocialista Né­metország a baráti Olaszország ve­zérét: Mussolini miniszterelnököt fogadta. Attól a pillanattól fogva, hogy az olasz fasizmus zseniális megteremtője német földre lépett, a német nép örömujjongása és ha­tártalan lelkesedése kisérte egész útján. Az ünnepségek fényes külső­ségei mögött is meg lehetett érez­ni két azonos világnézetű, azonos célokért küzdő és őszinte barátság­ban összeforrott nép szívének dob­banását. A világpolitikának kétségtelenül kiemelkedő fontosságú eseménye az olasz miniszterelnök látogatása a német nép vezérénél és kancellár­jánál. Nem azért, mintha igazak lennének azok az egyes külföldi forrásokból származó híresztelések, melyek szerint ez a találkozás arra szolgál, hogy Németország és Itá­lia egy zárt blokot, szövetséget lé tesítsen más európai államok ellen. Mussolini és Hitler egész találko zásának lefolyása élénken cáfolja ezeket a légből kapott híreket s té­vednek, vagy tudatosan valótlant állítanak a külföldi hírforrások, a- melyek ily rosszindulatú és támadó színezetet akarnak adni a két nagy- kulturáju európai nép történelmi horderejű kézfogásának. Hiszen a vendéglátó német nép vezére: Hitler Adolf berlini pohár­köszöntőjében a tőle megszokott nyíltsággal és határozottsággal je­lentette ki, hogy a béke biztosítá­sára és az európai kultúra felvirá^ goztatására irányuló munkájukat nem lehet úgy felfogni, mint más európai államok ellen irányuló biok alakítását. Hangsúlyozta Hit­ler, hogy az Olaszországgal közös egyetértésben végzett munkával meggyőződése szerint legjobban szolgálja nemcsak a két ország ér­dekeit, hanem ezen túlmenően az általános nemzetközi megértés cél­jait is. Mussolini pedig válaszában azt emelte ki, hogy Olaszország és Né­metország bármikor hajlandó együtt működni minden más, jóakaratú néppel. A két vezérnek e megnyi nyilatkozásai semmi kétséget nem hagynak aziránt, hogy a német és olasz nemzet testvéri kézfogása a legtávolabbról sem jelenti más eu­rópai országok létérdekeinek veszé­lyeztetését, vagy az amúgy is za­varos világpolitikai helyzet további éleződését. Ez a látogatás megpe- csételése és megerősítése annak a régi barátságnak és rokonszenvnek, amely a fasiszta Olaszországot a nemzeti szociálista Németországhoz fűzi s amely nemcsak a nemzetközi érdekek azonosságán, de a világ­nézeti egységes és az európai kul­túra ellen irányuló minden kísérlet visszautasításán alapszik. A német- országi találkozó t^át a Róma- berlini tengely megerősödését mu­tatja s egészen bizonyos, hogy ál­talános európai szempontból is fel­becsülhetetlen jelentősége van an­nak, hogy a mai zavaros nemzet­Aíáiriák Parisban az angoUirancia-otasz tengerészeti egyezményt A SöídközUengeri ellenőrzés uj íerüteii beosztása Nagy politikai jelentősége van a megegyezésnek j bízták, így elsősorban a Tiirrheni­Páris, szeptember 30. A Havas-iroda jelenti: Az angol, francia és olasz tenge­részeti szakértők között létrejött egyezményt — amely megállapitja Olaszország részvételének módozatát a földközitengeri ellenőrzésben, — csütörtökön délben 1 órakor alá­írták. Az egyezmény szövegét azonnal el­juttatták jóváhagyás végett a három érdekelt kormányhoz. Az egyezmény akkor lép hatályba, mihelyt az érde­kelt kormányok ratifikálják. Nyilvánvaló, hogy a tengerészeti szakértők, akik a tárgyalások során állandó érintkezést tartottak fenn a kormányaikkal, nem Írták volna alá kötelező módon az egyezményt, hg ehhez előzetesen nem kapták volna meg a beleegyezést kormányuktól. Az egyezmény 'Szövege megállapitja azokat a tengerészeti útvonalakat és övezeteket, amelyeket a három hajó­had ellenőirzésére bíznak. tengert. Ez az ellenőrzési terület ma­gában foglalja a Sardinia és Sicilia közötti vizeket, megkerülve az Ap- .penin-félszigetet és kiterjed egészen adriai és Toni-tengerre. A Földközi-tenger keleti részében pzenkivül Olaszország még egy el- Jenőirzési övezetet kap; a tripolitani partoktól az egyiptomi partokon át egészen Port-Saidig terjedő szakaszt. Az Egei-tengert az angol hajóhad el­lenőrzése alá helyezték és ez az öve­zet Szintén Port-Saidnál végződik és ugyanitt végződik a siriai partoktól a Palesztinái partokon át terjedő öve­zet is, amelyet a francia hajóhad el­lenőrzésére bíztak. Bár a csütörtökön aláirt egyezmény Szigorúan technikai jellegű, mégis nagy politikai hordereje van. (i Az egyezményben ugyanis bejelenti .Oilaszország részvételét a nyoni egyezményben, ezenkivül pedig az egyezmény jelzi a spanyol polgárhá A Fölidközitenger nyugati meden-; ború nyomán keletkezett feszültség céjében a Gibraltárral szomszédos egyik tényezőjének eltűnését. Ez pe- övezetet az angol hajóhad ellenőr- j dig annál nagyobb jelentőségű, mert zésére bízták, míg a francia hajóhad , .a három hatalom tengerészeti őrsé- a Franciaország és Algír közötti ut- • gei elegendőnek mutatkoiznak majd vonal ellenőrzését kapta. A Földki- zi-tenger e részének további öveze­teit az olasz hajóhad ellenőrzésére arra, hogy véget vessenek a keres­kedelmi hajók ellen irányuló titok­zatos támadásoknak. Róma ünnepi fényben, határtalan lelkesedéssel fogadta a hazatérő Dúcét Massollnt meghívta Hitlert Olaszországba ,, ' München, szeptember 30. Mussolini különvonata csütörtökön íreggel 3 óra 34 perckor megérkezett Jéiefersfelden a német határállomás­ra. Az állomáson Hess Rudolf, Hit- Jer helyettese és a Dúcéval utazó iöbbi íiémet személyiség leszállt a i vonatról, a különvonat pedig folytat­ta útját Ausztrián keresztül. Innsbruck, szeptember 30. Mussolini különvonata csütörtökön reggel fél 6 órakor érkezett osztrák területre. A vonat Kufsteinnél ha- Jadt át a határon. Tekintettel arra, hogy a Duce ebben a korai időpont- Í>an még aludt, nem volt hivatalos fogadtatás. Az osztrák hatóságok fészéről Wöhrl tiroli közbiztonság: felügyelő jelent meg a pályaudvaron és ő ellenőrizte a biztonsági intéz­kedések végrehajtását. Az elnöki vo­nat csak rövid ideig tartózkodott az állomáson, majd folytatta útját a Brenner-hágón keresztül Olaszország .felé. A vonat reggel hét árakor Bolza- noba érkezett, amelynek pályaudva­rán a feketeingesek és az egybegyült lakosság tömegei lelkes ünneplésiben részesítették a Ducet. A vonat csak néhány percig időzött Bolzanoban majd folytatta útját Róma felé. Mussolini a német határ átlépésé­nél meleghangú táviratot intéziett Hitlerhez. A távirat szövegéből ki­tűnik, hogy Mussolini meghívta Hitlert Olasz­országba. Isméi Rómában Róma, szeptember 30. Mussolini útja az olasz határtól Rómáig valóságos diadaimenets yjolt. Róma városa a Duce hazatéré­sére ünnepi köntösbe öltözött. A vá­ros már a korareggeli órákban zászló- díszt öltött; minden képzeletet fölül­múl az a fénj és pompa, amellyel a pályaudvart fölékesitették. A környe­ző útvonalat százezres tömeg lepte el és 5 órakor már a római helyőrség csapa;tai és feketeingesek különítmé­nyei is fölvonultak a pályaudvar előt­ti térre. A pályaudvar perromját meg­töltötte a díszruhába öltözött előkelő­ségek nagy csoportja. Ott volt Villani Frigyes báró, Magyarország római követe, Berger-Waldenegg osztrák követ. Plessen német ügyvivő, az egész német nagykövetséggel és a nemzeti Spanyolország nagykövete. Pontban fél 7 órakor megszólaltak a Janiculumon lévő ágyuk és üdvlö­vésekkel jelezték a l^ce vonatának megérkezését, aki fölemelt karral állt szalonkocsija ablakában, majd a tö­meg szünninemakaio lelkesedése köz­ben leszállott a vonatról. Miután fo­gadta a hatóságok vezetőinek üdvöz­lését, az udvari várótermen át kilé­pett a váróterem előtti tértre, amely feketéllet a tömegtől, majd gépkocsi­ba szállt. A kétkm-inyi útvonalon minden ablak és kirakat fényárban úszott. A tömeg a Piazza Veneziára tódult, amelyen pár perc múlva tíz­ezrek tolongtak és a sokaság »Duce ! Duce !« kiáltással várta, hogy Mus­solini megjelenjék az erkélyen. Az olasz kormányelnök 7 órakor meg­jelent a palota erkéljfén és harsonák jelezték, hogy szólni akar Róma né­péhez. A következőket mondotta : — A német-olasz barátság a két nemzet hitében és szivében megerő­södött, Ennek a barátságnak a cél­ja : a két forradalom szolidaritása, Európa újjászületése és a béke azok között a népek között, amelyek mél­tóak erre a névre. A Ducet beszéde után még sokáig éltették. A ráma—berlini tengely még jobban meg- erősödSit London, szeptember 30. Mussolini Olaszországba történt Jiazautazása után az angol saijtó .igyekszik összeálliitani a Duce német- országi látogatásának mérlegét. A la­pok összefoglalóan megállapítják, hogy a látogatás még közelebb hozta egymáshoz Hitlert és Mussolinit és jezzei közi politikai viszonyok közepette két, felfelé’ törekvő, egészséges és alkotó európai nép egymásra talált, kezet fogott, hogy megmentse Eu­rópát és az évezredes európai kul­túrát a sokfelől fenyegető veszedel­mek ellen. Magyar szempontból a legna­gyobb örömmel és rokonszenvvel szemlélhetjük a németországi ese­ményeket. Két oly nemzet találko­zása zajlik le német földön, ame­lyeket már hosszú évek óta a^ őszinte barátság szálai fűznek hoz­zánk és amelyek mindig teljes meg­értést mutattajc a magyar nemzet törekvései iránt. Éppen ezért a ma­gyar közvélemény rokonszenves ér­deklődése kisérte nemzetünk nagy barátját: Benito Mussolinit e nagy jelentőségű utján s a magyar nép azt reméli, hogy ez a találkozás, a baráti olasz és német nemzet kéz­fogása közelebb hozza, az általá­nos és egyetemes európai béke, megértés és kiengesztelődés nap­ját is.

Next

/
Thumbnails
Contents