Szegedi Uj Nemzedék, 1937. november (19. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

g—geá, 1937. november 3. szerda Keresztény politikai napilap Előfizetési ára: £gy hónapra . . P 2 40 Postán küldve . . P 2'60 KOzalkalmaz. kedvezmény Egyes szám ára 10 fillér. Vasár- és ünnepnap 13 fillér. Szerkesztőség ^ kiadóhivatal: Szeged, Dngomcs-tér 12. szám. Telefon: Szerkesztőség, kiadóhivatal és nvomda • 11 —53. Ara 10 ílUér. XIX. évfolyam, 249. szám. A Katolikus Akció csanád* egyházmegyei szervezetének a Társadalmi Egyesületek Szövetségének, a Baross- Szövets^ szegedi fiókjának, a Ma^ar Asszonyok Ném­eti Szövetségének és az Allamvasuti Alkalmazottak Országos Szövetsége szegedi üzletvezetöségi kerületének, hivatalos lapja gj,,-J Postatakarékpénztári]) számla ffelS. Budapest, november 2. Berlinben most meginylló <nagy nemzetközi vadászati kiáillitáson Ma­gyarország részéről Darányi Kálmán miniszterelnök ‘és Kánya Kálmán külügyminiszter jelenik meg. Ez al­kalommal viszonozza a magyar kor­mányelnök és a külügyiminiszter Go­ring porosz miniszterelinök .és Neu­rath külügyminiszter budapesti láto­gatását. A különböző híresztelésekkel szem­ben most már bizonyos, hogy Dará­nyi miniszterelnök és Kánya külügy­miniszter együtt utazik a hónap má­sodik felében Berlinbe és együtt j folytatják le a német kormány veze- ] tőférfiaival azokat a nagy fontosságú megbeszéléseket, amelyek során meg­vitatják a két államot érintő összes időszerű problémákat. Különösen je­lentős a miagyar kormányférfiak útja azért, mert Darányi Kálmán minisz­terelnök ez alikalornttial jelenik meg elsőizben Hitler birodalmi kancel- lárnál. A berlini tanácskozások so­rán nemcsak gazdasági, hanem a két államot kölcsönösen érdeklő politikai kérdések is szőnyegre kerülnek. A görög király Massolinl mlntsKterelnöknél iRőma, november 2. j solini íminiszterelnököt. A görög |Gyöi^ görög király kedden (a j uralkodó előzőleg kihallgatáson fo- Palazzo Venieziában fölkereste Mus- I gadta Cíanio gróf külügyminisztert. Karácsonyra 5 százalékkal emelik a köztisztviselők fizetését ' ‘ í Budapest, november 2, 'Darányi Kálmán miniszterelnök a kormánypárt multheti értekezktén a tisztviselői kérdésről szólva, beje­lentette, hogy a kormány a közeljö­vőben bizonyos mérvű rende/ést hoz az illetmények terén. A miniszterelnök bejelentését hosz- szas taniácskozások előzték meg. A Közalkal'mazottak Nemzeti Szövetsé­ge nemrégiben újabb memorandumot intézett a kormányhoz 'és ebben kér- te, hogy a folyton növekvő drága­ság következtéin igen súlyos hely­zetbe jutott tisztviselőtársadalmon segítsen a kormány és helyezze ha­tályon kívül a négy évvel ezelőtt ho­zott illetménycsökkentö rendeleteket és így állítsák vissza újra azt az ál­lapotot, ami 1927-ben volt, amikor a tisztviselői fizetéseket rendezték. A kormány ibelátta, hogy süirgörS segítségekre van szükség és ezért a rendezés módjára vonatkozóan meg­haligatta a KANSz terveit is. A. pénzügyminisztériuumbain megtartott tanácskozásokon Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy maga is ^resi a lehetősiéget a megoldásra és nem akarja megvárni a segítéssel a >]övőévi költségvetést, hanem .a lehetőséghez képest már most szeretne segitséget nyujtanti, \ de előzőleg m^ kell keresnie azt a módot, ahogy ez keresztülvihető, a- líélkül, hogy a költségvetés egyen­súlyát .ezzel veszélyeztetnék. Jólinformált helyről adták most azt az információt, hogy i ‘ a kormány karácsonyra visszar álKtla az 1933 janiuár l-i fize- í I téseket, ami azt jelenti, hogy az 1933 március 1-én létebeléptetétt fizetést redukáló kormányrendeletet hatályon kívül A szegedi itéíóiábia u} elnöke: Konczwaíd Endre Kovács Rókus táblai tanácselnököt Budapestre helyezték át Budapest, november 22. | elnöki állásába és Kovács Rókus ; Az igazságügyminiszter KoitózwaM I szegedi ítélőtáblái tanácselnököt pe Endre pécsi Ítélőtáblái elnököt sa- | dig beleegyezésével a budapesti ité ját kérehnére a szegedi ítélőtábla ' lötáblára helyezte át. A miniszterelnök és a kfilflgyminiszter november második felében Berlinbe utazik helyezi. Az akkori rendelkezés sze­rint la különböző \ kategóriáknál 7—5—2 százalékkal szállították le az illetményeket s körülbelül ugyanez a redukció volt a nyugdíjasoknál is, akiknél előzőleg nagyobbmérvü csök­kentést vittek keresztül. Hír 'szerint mivel ez a redukció egyes kategó­riákban igen kevés segítséget je­lentene, bizonyos .korrekciók lesz­nek, úgy hogy általában legalább 5 'százalékr kál emelMc a jelenleg fizetéseket. Egyébként Fabiinyi Tihamér pénz­ügyminiszter az egész tisztviselő­kérdés rendezéséin ,nagy erővel dol­gozik s ha a helyzet arra megérik, a ; pénzügyminiszternek elhatározott szándéka, hogy az államháztartás helyzetét figyelembevéve, késedelem nélkül siegitsien az egész tisaötvisielö- társadalmon. Őszinte kegyelettel a halottak addzott Szeged népe emldkdnek Napsütéses őszi időben negyvenezer ember zarándokolt ki a temetőkbe Szeged, nov. 2. 'Öriási tömegek lepték el hétfőn. Mindenszentek napján a szegedi te­metőket. A gyönyörű, enyhe, nap­sütéses időben, már a kora délelőtti órákban megindult a zarándoklás a halottak birodalmába, villamosokon, kocsikon, autókon és gyalog igyekez­tek kifelé az emberek, hogy felvirá­gozzák kedveseik sirhantját. Renge­teg virág és koszorú vándorolt ki a temetőbe, főleg fehér őszirózsa és krizanténum. A Belvárosi, rókusi, felsővárosi és alsóvárosi sirkertek- ben délelőttől estig tiz és tiz,ezrek adóztak kegyelettel az elhunytak em­lékének. A rendikivült forgalom min­den zavar nélkül bonyolódott le, ami a lendc'rség érdeme A %rgal- masabb pontokon, a temetők előtt diszsisakos iendörök és lovasrend­őrök a legtapintatosabban vigyáztak a rendre, úgyhogy legkisebb bal­eset, sőt tumultus sem fordult elő. Felemelő hatást váltott ki az idén is a hősi temetők impozánsan fáj­dalmas képe. A nagy háború Szege­den njnigvo halott katonáinak sok­ezer sírja fölött, legyen az vala­melyik volt ellenséges hadsereg ka­tonájának hantja, dús .szirmú krizan- ténumok fehérlettek és este mind­egyiken fellobbant az emlékezés gyer­tyalángja. ' A Belvárosi-temetőben a fellobo­gózott bejárat, a színes villanykör­tékkel kivilágított és virágokkal di- szitett monumentális fekete márvány­kereszt fokozta a lelkiekbe marikbló hatást. Délután 3 órakor sorakozott fel az emlékmű előtt a helyőrség tisztikara, élén vitéz Mérey László veg)'esdandárparancsnok, vezénylötá- bornokkal. A másik oldalon a pol­gári hatóságok és intézmények kül­döttségei állottak. A kört a forma­ruhás frontharcosok és volt haditen­gerészek egy-egy diszszakasza zárta be, mögöttük pedig a cserkészek, leventék zászlók alatt, 'és a MANSz. A helyőrséget minden fegyvernem­ből egy-egy diszszakasz képviselte. A Magyar Hiszekegy elmondása után Síenczel Lajos tábori alesperes imát mondott, majd lendületes be­szédben emlékezett meg a háború hősi halottairól. Ezután a katona­zenekar egyházi énekeket adott elő. Az áliitatot keltő egyházi szertartás után vitéz Mérey László vegyesdan- dárparancsnok jelmondat kíséretében a kereszt előtt elhelyezte a helyőr­ség koszorúját, közben' a zenekar a Himnuszt játszotta. A város koszorú­ját Katona István dr. tauaesnok, az egyetemét Györffy István dr. pro­fesszor, a vitézi székét vitéz Antal, a frontharcosokét Falcione Kálmán dr., a volt haditengerészekét Tabódy Zsolt dr., a MANSz koszo­rúját pedig Waníe Rezsőné helyezte Hasonló ünnepség folyt le a többi felekezetek hősítemetőjében is. A Tömörkény-társaság a szegedi temetőben pihenő írók és újságírók sirjait , diszitetíe virággal és (gyer­tyákkal. lA társaság tagjai LugiosO Döme dr. elnök vezetésével zarán­dokoltak el a sírokhoz. A \S2Ínliáz részéről Sziklai Jenő színigazgató az itt elhunyt színművé­szek é? Juhász 0}Tila sírjára helyezte el az emlékezés virágait. A .SzAK ujszegedi (sporttelepén, az egyesület hősi halált halt tagjai­nak emlékműje előtt is kegyeletes ünnepség volt. Itt Humyadi-Vas Ger­gely dr. országgyűlési képviselő mondott emlékbeszédet és megkoszo­rúzta az emlékművet. /Délután 3 órakor a temetőkben egyházi ájtatosság volt, amelyeketi gondolatokban mély beszédekkel em­lékeztették az ezer és ezer főnyi hallgatóságot a halottak iránti kö­telességekre. Ribbentrop rövidesen ismét Rómába ntasik London, nevem bér 2. A Reuter-iroda jelenti: Ribbentrop rövidesien ismét Rónába utazik, hogy német — olasz — japán kommuniistaellienies egyiezményt irjo.a alá. Az egyezmény nem tartalmaz katonai szakaszokat. Horthy Miklós kormányzó és Kemál távirMváltása ( ’ Budapest., uovenxber 2, Horthy Miklós kormányzó az ok­tóber 29-iki török nemzeti .ünnep alkalmából Kemál Atatürk török köztársasági elnökhöz üdvözlő táv­iratot intézett. Kemál Atatütk török társasági elnök a következő távirat­tal válaszolt: — Mélyen meghatódva attól a szí­vélyes távirattól, amelyet Főméltó­ságod/hozzám intéz^ni /szives '.volt, kérem Főméltőságodat, fogadja há­lás köszönelemet egyúttal meleg jó­kívánságaimat Magyarország boldo­gulására.

Next

/
Thumbnails
Contents