Szegedi Uj Nemzedék, 1938. február (20. évfolyam, 25-46. szám)

1938-02-01 / 25. szám

Keresztény politikai napilap Előfizetési ára: Sgy hónapra . . P 2'40 kostán küldve , . P 2'60 Közalkalmaz. kedrezmény ::pyes szám ára 10 fillér. '«sár- és ünnepnap lő fiiiér. Szerkesztőség *■. kiadóhivatal: Szeged, Dugonics-tér 12. szám. Telefon: fesíkesztöség, ki adóhivatal és nvomda 11—S3. Szagad, 1938. febrnár 1. kedd Ara 10 fillér. A Katolikus Akció csanád- egyházmegyei szervezetének, a i ársadahni Egyesületek Szövetségének, a" Baross- Szövetség szegedi fiókjának, a Magyar Asszonyok Nem­zeti Szövetségének és az Allaip vasúti Alkalmazottak Országos Szövetsége szegedi üzletvezetőségi kerületének hivatalos lapja Postatakarékpénztár! számla 8815 EX. évfolyam, 25. ss&ss. Február 4-én pénteken utazik a kormányzó és kísérete Lengyelországba Megállapították az utazás és a hrakói fogadtatás hivatalos programját Budapest, január 31. Horthy Miklós, Magyarország« kormányzója a lengyel köztársasági elnök meghívására február 4-én, 'pénteken fiával : Horthy Istvánnal, kíséretével és Kánya Kálmán külügy­miniszterrel Lengyelországba utazik. A kormányzó kíséretében részt vesz : Urajy István dr. m. kir. titkos tanácsos, a kabinetiroda főnöke, vi­téz Kere&zr©>Fischer Lajos altábor­nagy, a katonai iroda főnöke, vitéz Koős Miklós első .szárnysegéd, Brunswick György ezredes utimar- sall, vitéz Gerlőczy Gábor alezredes, Németh Tibor őrnagy éjs SchioKjz* Andor folyamőrkapitány, szárnyse­gédek. Tagjai még a kíséretnek : Csáky István gróf követségi tanácsos, a külügyminiszter kabinet főnöke, Ba­le'ch-Besomyey György báró, követ- ségi tanácsos, a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője, Zi- iahy Sebes Jenő, rr.viniszteri fogal­mazó, a külügyminiszter titkára, vé­gül Dábolczy Andor honvédtiaztvi- iselő. A kormányzó a Turán-különvona­ton teszi meg útját. Búcsúztatására a pályaudvaron megjelennek Darányi Kálmán miniszterelnök vezetésével a kormány tagjai, továbbá a miniszter­elnökség államtitkára, a külügymi­niszter állandó helyettese, a l.Gn- véd fő pa r ancs nők, a Vezérkar tőröké, a MÁV elnöke, a főpolgármester, polgármester és a rendőrfőkapitány. Magyarország kormányzóját 5-én, Krakóba való érkezésekor a pálya­udvaron Moscziczki Tamás, a közi* társaság elnöke fogadja kíséretével. A fogadtatáson megjelennek Ridz- Snrigly altábornagy, továbbá a len­gyel kormány tagjai. A fogadás és a kölcsönös üdvöz­lés után a kormányzó és Mosczicaki köztársasági elnök elvonul a zené­vel és zászlóval kivonult diszszázad arcéle előtt, majd a köztársasági el­nök a pályaudvaron fogadótermében bemutatja a kormányzónak a foga­dására megjelent előkelőségeket és kíséretének tagjait, azután a kor­mányzó mutatja be kíséretének tag­jait az elnöknek. A bevonulás útvonalán a kirakói helyőrség tagjai sorfalat állnak a* Wawel-kastélyig. Útközben a város főpolgármestere köszönti a kormány­zót, kenyeret és sót nyújtva át neki. A W-awelbe való érkezéskor ag ütegek 21 ágyulövést adnak és a. várra kitűzik a magyar zászlót. A székesegyház előtt diszzászlóalj állít, zenekarral és lobogókkal. A disz- zásizlóalj parancsnoka jelentésének fogadása után a menet az ezüstha­rangok tornya alatti kriptába vonul, ahol a kormányzó .megíkoszoruzza Pilsudszki marsall sírját. Ezután a| menet a király sírokhoz megy, ahol a kormányzó Báthori István sírjára helvez koszorút. A sírok megkoszorúzása után a köztársasági elníök Horthy Miklós kormányzót a rendelkezéséle , fönn­tartott lakosztályba kiséri, ahol vele együtt lakik fia: Horthy István, vitéz Koós Miklós alezredes első- szárnysegéd és Scholtz Andor szárnysegéd. , Káprázatos lénnyel várja a len­gyel íóváros a magyar kományzóí Varsó, január 31. Krakó ősi városa már fölkészült Horthy Miklós fogadására. A kra- kói városi tanács a kormányzó fo­gadására alakult bizottsággal együtt falragaszokon felhívja a város lakos­ságát, hogy Magyarország kormány­zójának érkezése alkalmából lobo­gózza fel a házakat, díszítse tel a kirakatokat és a házak ablakait. A fogadóbizottság minden csoport- : ja megkezdene már tevékenységét a 1 kormányzó fogadtatásának minél fé­nyesebb előkészítésére. Az egész vá­ros ünnepi díszben várja a magas vendéget. A bevonulás útvonalát va­lóságos lobogóerdő fogja szegélyez­ni. Feldíszítik az útvonal házait és a házak ablakait is a magyar és len­gyel nemzeti színekkel. A város több pontján hatalmas oszlopokat állíta­nak fel és az oszlopok csúcsán Szent István koronájának másait helyezik el. A Wawel közelében lévő Szent Bernét-téren 16 méter magas diadal­ív épül. A diadalívet a két nemzet színei és hatalmas magyar cimer dí­szíti majd. A Barbacene-bástyán is óriási magyar cimer függ. Itt fogad­ja ünnepiesen a kormányzót Krakó varos hatósága. Krakó, január 31. Horthy Miklós kormányzó vonata 4-én, pénteken érkezik a cseh—len­gyel határra. A határátlépés alkal­mával küldöttség várja a határallo- imájsoni a vonatot, ahol Hőryi And­rás varsói magyar követ és vitéz Lengyel Béla alezredes, katonai at­tasé is fölszáll a kormányzó vona­tára. A lengyel küldöttséget Ulrich közlekedési miniszter vezeti. Krakó- .ban a kormányzó megérkezése es­téjén nagyszabású fogadás lesz, a- melyen -700 vendég jelenik meg az évszázados múltra visszatekintő len­gyel nemzeti viseletben. Nem tekinthetők magyar állampolgárnak, akik Magyarországon születtek, de szüleik nem voltak állampolgárok Illetőséget csak állampolgárok kaphattak — A járványkórház nem fenyeget fertő­zéssel — á közigazgatási bizottság ülése Szeged, január 31. A közigazgatási bizottság a 15-éről elhalasztott rendes havi illését hét­főn délután tartotta meg vitéz Irnecs György dr. főispán elnöklésével. A bizottság lejárt tagsági helyeit — amint ismerete*?! — a szombati köz­gyűlés töltötte be, beválasztva is­mét azokat, akiknek a megbízatása december 31-én megszűnt. A polgármester jelentését Biacsy Béla dr. tb. tanácsnok olvasta fel. A jelentéshez vitéz Shvoy Kálmán dr. országgyűlési képviselő szólalt fel. Felhivtfai a polgármester figyel­mét arra, hogy a nemzetközi autó­út mellett, szemben a belvárosi temetővel szemét lerakodóhely alakult ki, valószínűleg azért, hogy az ott lévő mélyedést feltöltsék. Helyesebb vol­na, ha szemét helyett tiszai homok­kal, vagy iszappal töltenék fel azt a területet, mert gem a temető szom­szédságában, sem pedig a nemzet­közi ut mellett nem helyén való sze- métgyüjtő-telepet létesíteni. A má­sik dolog, amit a polgármester fi­gyelmébe ajánl, az, hogy a felső- tiszaparti villamos megálló és ki­térő a gyalogjárók szempontjából életveszélyes. Hunyadi-Vas Gergely dir. ország­gyűlési képviselő azt javasolta, hogy a bizottság írjon fel a kereskedel­mi miniszterhez a száj- és köröm fájás miatt Szegeden betiltott országos* vá­sár megtartását Felsőközpontra engedélyezze. Megnyugtatással vette tudomásuk, hogy a színháznál megtartott tűz­oltó próbariadó kitűnően sikerült;, amennyiben a tűzoltók a jeladástól számított 2 perc alatt a helyszínen voltak és másik 2 perc alatt miár teljes mértékben működtek is. Ez az egész város lakosságának szem­pontjából is megnyugtató. A felszólalásokra Pálfyi József dr. polgármester válaszolt. Kijelentette, hogy a temető melletti szeméttele­pet megszünteti,* a villamos kitérő tekintetében is intézkedni fo|g. A bizottság ezután egyhangúlag elha­tározta, hogy feliratot intéz a keres­kedelmi miniszternek a februári or­szágos vásárnak Felsőközpontom való megtartása érdekében. Hegedűs Antal az árvaszék, Sajó Lajos dr. pedig a tisztiorvosi hivatal jelentését ismertette. Az utóbbival kapcsolatban vitéz Shvoy Kálmán dr. kérdést intézett a tiszti főorvoshoz, hogy a közkórházba áthelyezett jár­ványkórház nem fenyegeti-e a fertőzés ve­szélyével a kórház többi ápolt­jait és a környék lakosságát ? Szóvá tette még, hogy a Somogyi­telepen a tisztiorvosi rendelő fütet- len volt a télen, ami a betegek kö­zött sok panaszra adott okot. A kocsibeállók tervezett megszüntetése helyett, ami sok kisegzisiztenciát ten­ne tönkre, szigorúbb egészségügyi rendszabályok bevezetését kérte. Szivesisy Lehel dr. az uj járvány­kórház hiányos berendezése, kevés ágyszáma miatt intézett kérdést a tiszti főorvoshoz. Arra vonatkozólag is felvilágosítást kért, hogy a város­nak milyen áldozatokat kellene hozni egy tüdőbeteg kórház felállításához. Sajó Lajos dr. tisztiorvos közölte, hogy a somogyitelepi rendelő fütét­lensége félreértésből származott, de már megszüntették. A járványkórház semmi veszélyt nem jelent sem a közkórházi betegei, sem pedig a környék* lakossága számára. A járványkórház felszerelése, iái rendelkezésre álló anyagiak mellett hibátlan, ha nem is teljesen tökéletes. A régi állapotokhoz képest azonban örvendetes haladás történt, a régi 24 ágy helyett ma pl. már 60 ágiyr áll rendelkezésre. A kimerítő vá­laszt a bizottság tudomásul vette. Buócz Béla dr. rendőrfőkapitány- helyettes az államrendó'rség szokásos jelentését olvasta fel. A közbiztonsági állapot december­ben is megfelelő vplt. A bűncse­lekmények száma nem haladta meg a szokásos miértéket. Nevezetesebb bűncselekmény nem fordult elő. Az összes bűncselekmények száma 414, ebből eredményes nyomozással '252 végződött, 162 esetben a nyomozás eredménytelen volt. A bűncselekmé­nyek közül az ember élete és testi épsége ellen 78 irányult, ezek közül halálos egy sem volt. A vagyon e- leni bűncselekmények szálba 307,, ezekből lopás 219 volt. Baleset 68 esetben fordult elő. 1937. december havában 11-en követtek el öngyil­kosságot, 10 személy eltűnt. Az el-

Next

/
Thumbnails
Contents