Szegedi Uj Nemzedék, 1938. február (20. évfolyam, 25-46. szám)

1938-02-01 / 25. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1938 február 1., kedd tűntek a nyomozás során , nagyrész­ben feltaláltattak. A rendőrségi igazol­tatások az állampol­gárság igazolására A jelentést tudomásul vették, majd Buócz Béla dr. jelentést tett Pap Róbert dr. által deoemberben felvetett kérdéssel kapcsolatosan az igazoltatásokról és az állampolgárság igazolásáról megjelent belügyminisz­teri rendeletről. Személyi igazolás­hoz elegendő minden arcképes iga­zolvány, vagy a rendőrség által ki­állított arcképes igazoló jegy. Az ország területén lakó külföldiek csak akkor tartózkodhatnak az országban 6 hónapon túl, ha arra a belügymi­nisztertől lakhatási engedélyt kap­nak. A visszahonositottak helyesen teszik, ha az igazoló jegy mellett maguknál hordják a belügyminisz­ter által kiállított állampolgársági okmányuk hivatalos másolatát. Ma­gyar állampolgár mindenki, aki 1921 július 26-án valamelyik magyar vá­rosban, vagy községben illetőséggel bírt. Illetőséget azonban csak az sze­rezhetett, alki magyar állampolgár volt. Külföldön született és beköl­tözött egyének, bármiilyen nagy arányban is viselik a közterheket, magyar állampolgároknak nem te­kinthetők. Egyébként az államipolgár­ság kérdése annyira komplikált, hogy kétes esetekben a döntést a belügy­miniszter tartotta fenn magának. A bizottság felhívta a polgár- mestert, hogy a főkapitány helyettes jelentését tájékoztatásul teljes egé­szében hirdetmény utján közölje a város közönségével. Pap Róbert dr. szólalt fel még és a bizottság a je­lentést egyhangúlag tudomásul vette. Ezután Szepesisy Aladár dr. pénz­ügyigazgató jelentette, hogy decem­berben, tehát a múlt évben 3,326.700 pengő adó folyt be, 157 ezer pengő­vel több, mint 1936-ban. A hátralék az előirányzatnak 39.4 százaléka. A tanfelügyelőség jelentését ör­dögit Béla h. tanfelügyelő olvasta fel, majd az államépitészeti hivatal, a gazdasági felügyelőség és az ál­lategészségügyi felügyelőség jelen­tése következett és az ülés negyed 7- kor véget ért. Utána az albizottságok tartottak ülést. (—) Gyomor-, bél-, vase-, máj- és epehólyagbetegek szívesen isznak regge­lenként egy-egy pohár természetes »Ferenc József« keserüvizet, miért annak hashajtó hatása gyors és biztos, igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdez­ze meg orvosát. idS A Szegedi Meteorológiai Obszervató­rium. jeleníti január 31-én: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál­lása 5.7 C, a legalacsonyabb —2.4 C. A barométer adata mi!!1 fokra és tenger- szintre redukálva reggel 756.9 mm., este 762.9 mm. A levegő páratartalma- reg­gel 100 százalék, délben; 93 százalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 2—4. A Budapesti Meteorotok iái Intézet je­lenti este 10 árakor. Várható idő a kö­vetkező 24 órára: Északnyugati szél. Nyugat felől fdíhősödés, a nyugati me­gyékben esetleg kisebb eső, éjiéi főleg az Alföldön erősebb fagy. A nappali hő­mérséklet alig változik. Február 9. — Görbe éjszaka Hungária Vakmerő módon megszökött a Rudolf-téren egy elmebeteg az ápolójától Szeged, január 31. Izgalmas jelenet játszódott le hét­főn délelőtt 10 óna tájban a Rudolf- téren. Egy elmeklinikai ápoló a sebészeti klinikára kisérte Tápai László 38 éves ön- és közveszélyes elmebeieget, ami- j kor a Rudolf-térre érve, Tápai hir- j télén megfordult, orrbavágta az ápo- j lóját. Az ütés olyan erős volt, hogy j a szerencsétlen ápoló néhány percig az eszméletét is elvesztette és mire magához tért, már Tápai Lászlónak hült helye volt. Az ápoló nyomban jelentette az esetet a klinikának, ahonnan telefo­non értesítették a rendőrséget. A szökevény kézrekeritésére rá­diókörözést adott ki a rendőrség a következő személy le írással: középter­metű, kékesszürke szem, gesztenye- barna, hátrafésült haj, nyírott an­golbajusz, jobbkeze egyik ujján kö­tés, barna szandált, csíkos zsávoly intézeti ruhát, fekete nagykabátot és fekete puhakalapot viselt. A rendőrség ezenkívül megfigye­lés alá vette a budapesti és a ma­kói országutat is, mert az a telteivés, hogy a szerencsétlen ember vagy Végegyházán, vagy pedig Budapes­ten lakó rokonaihoz igyekszik. Négytagú betőröbanda garázdálkodik Szegeden Szeged, január 31. Mint legutóbb megírtuk, szombatra virradóra két betörés történt Szege­den. Most újabb hasonló bűncselek­ményről kell beszámolnunk azzal a különbséggel, hogy vasárnapra vir­radóra három újabb betörést hajtot­tak végre a városban. Bohata Bálint Vidra-utca 2. szám alatt lakó férfiszabó üzletébe ál- kulccsal hatoltak be a betörők, akik onnan mintegy 700 pengő értékű szö­vetet és kész ruliát vittek el. A PaUavicini-utca 2. számuház pin­céjébe is betörtek ugyanakkor éjsza­ka és onnan Szabó Mária sajtárustól 30 kg. juhturót vittek el. Betörök jártak a Polgár-utca 24.. szám alatt levő Kő.rösi-féle gépjávi- tómühelyben is, ahonnan különféle furószerszámokat és autóalkatrésze­ket loptak el. Ugylátszik, az újabb betörésekhez van szükség ezekre a szerszámokra. A rendőrség mind a három betö­rés ügyében megindította a nyomo­zást és annyit már sikerült megálla­pítani, hogy a legújabb betörőbandá- naik négy tagja van. A nyomozás folyik. Igeunagp részvét mellett temették el Zebntbaoer János ny. Máv főfelügyelői Szeged, január 31. j Hétfőn délben 12 órákor, az alsóvárosi j temető kápolnájából, hatalmas részvét mellett helyezték örök nyugalomra — elhunyt kisleánya mellé Zehntbauer János íny. Máv. főfelügyelőt, a keresz­tény és nemzeti gondolatnak egész éle­tén .keresztül fanatikus harcosát. A te­metésen a város közéletének számos előkelősége vett részt, hogy megjelenésé-. vei dokumentálja azzal a világnézettel: váló lelki kapcsolatát, melyet az el­hunyt is mindenkor vallott. A megjelen­tek között ott láttuk vitéz S li v o y Kál­mán <Jr. országgyűlési képviselőt, Bé­ré c z János dr. felsőházi tagot, a Ka­tolikus Kör elnökét, Szén t-G y ö r g y i Albert dr. egyetemi tanárt, a Nobel- dijas tudóst, Tóth Imre dr. és Vlimit­ier Elemér dr. kormányt főtanácsosokat, Falta Marcell dr. egyetemi m. tanárt, P. Csávossy Elemér dr.-t, úgyszin­tén jóbarátainak és tisztelőinek egész seregét, volt pályatársait, a Kát. Kör, a Baross Szövetség, a T ö m ö r- kény T ársaság, az Orvosi Vegy­tani Intézet és a Szegedi- Uj Nemz e d é k lapvállalat népes Küldött­ségét. A koporsót valóságos koszoruerdő borította jeléül a kegyeletnek és őszinte szeretetnek. A temetési szertartást papi segédlet­tel P. Szabó Gábor minorita atya végezte. Amint a OLrcum dederunt fön- séges akkordjai elhangzottak. Vink­le x Elemér dr. lépett a koporsó elé, s meghatott hangon a következő beszéd­ben vett búcsút az elhunyttól a Katolikus Kör, a Baross Szövetség és a Szegedi Uj Nemzedék nevében: — Szinte hihetetlen ... — Szinte hihetetlen, hogy Ziehntbauier János nyugszik *tt némán, lezárt sze­mekkel, — a feltámasztó harsona meg- zendnüéséig mozdulatlanságba dermedtem. — Szinte várom, hogy elilentmondjon: hogy tévedés, ő csak pihenni tért, hogy további munkára, uj harcokra gyűjtsön uj erőt. — Ám q hallgat és tűri — amit életé­ben sohasem keresett — ® hála és az elismerés, a köszönet és a dicséret sza­vát. / — Igen, most tűrnöd kell kedves János ezt a pár mondatot, amely az én ajkamról fölötted elszáll. Ugyiscsak Jelképes lerovása ez a mi nagy adóssá­gunknak, a meghatódott maguukbamé- fyülés hangulata mindössze, egy múló gesztus csupán — cserébe egy hosszú élet dús ölü bányájának elénkbeszórt sok-sok kincséért. — Bizony, kedves János, gavallér voltál, nem is bőkezű, de tékozló gaval­lér. Két kézzel szórtad hűséges. lelked drágaságait a Szegedi Uj Nemzedéknek, a Katolikus Körnek, a Baross-Szövetsóg- nek asztalára. Ezért állunk most körül hátával telülten, mélyen megrendültén, mi és rajtunk keresztül lélekben még sok ezeren, akik a Te elmédnek vilá­gosságánál és szivednek melegénél lát­tunk és melegedtünk évtizedeken árt. — És dolgoztál és harcoltál, ahol leg­keményebb volt a talaj, ahol legsűrűbb volt a bozót, ahol legveszélyesebb volt a front és legádázabb az ellen, és dol­goztál és harcoltál a toll és a szó fegy­verével, törted az ugart és irtottad a gazt; ám magot is vetettél és hajlékot is építettél; az igaz kereszténység mag- várt a magyar talajba és hordtad az igaz magyarság tégláit a hajlékhoz, ol­Párisi Nagy Áruház RL SZEGED. (Csekonios- és Klsi-utca sarok) Bevonuló katonáknak! Bakancs szeg 30 drb 8 fillér 1 Fogpor 1 doboz 10 fillér I Kerek mosdószappan 10 fillér ■ Dupla körömkefe 12 fillér Bekenő kefe 12 fillér Hajkefe 14 fillér Dupla kdrömkefe 14 fillér I Borotválkozó timsó 14 fillér 1 Borotválkozó szappan! 14 fillér 1 Börvaselit: 1 doboz 14 fillér i Sárkefe 18 fillér 1 Fanyelű fogkefe 18 fillér 1 Fénymáz 2 doboz 18 fillér | Súroló kefe 20 fillér Fogkrém i tubus 20 ílllér Fényesítő kefe 24 fillér Celluloid nye'ü fogkefe 24 fillér önborotva penge 6 drb> 24 fillér Celluloid fogkefetartö 24 fillér Óriási doboz cipőkrém Mööö®24 fillér Bakancsfűző 2- pár 24 fillér Sárga mollinó kapca 1 pár 56 fillér Önborotva készülék 58 fillér Háziszöttes törülköző 88 fillér Színes szélű zsebkendő 5 drb 98 fillér Katona láda zöldre festve­448 Ílllér kaimat készítvén a magyarság számára az Megepség ártásai ellem.. — És ahogy végignézünk harcos és szorgos életed eredményes munkájának sokaságán és sokféleségén: csodálkozó tisztelettel kérdjük; mi a rejtély kulcsa? A felelet egyszerű, aminthogy minden igazán szép és nagy dolog lényegében egyszerű: a Te telkedbe® állandó és tisztalánggal magasan lobogott a bit tüze; a bit az ember magasabb rendii- ségéhen és magasabb rendeltetés ében, hit az -embert az Istenhez és a hazához fűző kapcsolatok eleven valóságában. — Ez a hit avatott téged igazi em­berré, az örökkévalóság képének igaz tükröződésévé. így lettél — a te nagy műveltségeddel, idealizmussal és mégis gyakonlatiiság.gal teljes egyéniséged dina­mikus 'erejével — elkövetkező generá­ciók számára is példája annak, hogy mint őrizheti meg a lélek egy hosszú életen át — mindhalálig — rugalmas fiatalságát; példája annak, mint olvad­hat össze szépséges, teremtő összhang­ba kartolikum és hazaszeretet; és így lettél Te az idegen nevű és idegenben született, — ragyogó példája annak, hogy a maigyaríajta rajongó szereteté- mek és áldozatos szolgálatának mindenek­előtt és mindenek felett — a lélek tiszta hajlandósága a feltétele és alanja... — És ezért nem hálltái meg a földi világ számára sem; a baráti szeretet kegy elet es emlékezetén tuil — ezek a példák ma is -és a ránkváró —- ügyieket — még nehezebb időben is — még in-, tenzivebb, folyton fokozódó fénnyel és időszerűséggel ragyogni és tanítani fog­nak. C. — Drága nemes létek, kedves jó barát, hűséges, harcos munkatárs, amikor most egyi-dőre búcsút veszünk tőled; köszön­jük újra — meg újra jóságodat és fo­gadjuk, hogy megtartjuk a tanítást, hogy egyszer majd emelt fővel köszönt­hessünk — a számotadó viszontlátás­kor ... A gyászoló közönség megilíetődve hall- gáttá Vinkter Elemér dr. szárnyaló szavait, majd a Tömörkény Társa­ság nevében Lugosi Döme dr. bú­csúzott az elköltözött öl: —• A Tömörkény Társaság állít meg egy percre még kedves tagtársunk Zehnt* bauer János! — Az enyészet Kapujában búcsúzunk és egy üzenetet küldünk. — Nem tudjuk már búcsúra fogni ke- mény magyar öklödet, de még érez­zük az utolsó kézfogás melegségét, biz­tató szorítását, még haljuk emlékező igéidet, mélyekkel cirógatva simogattad körül a mester; Tömörkény Ist­ván ködlő alakját, meg a hűséges fegy-

Next

/
Thumbnails
Contents