Szegedi Uj Nemzedék, 1938. március (20. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

Keresztény politikai napilap Előfizetési ára: SSfy hónapra . . P 2 40 Postán küldve , . P 2'60 Kőzalkalmaz. kedvezmény Egyes szám ára 10 fillér. Vaaár^ és ünnepnap 15 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Dngonics-tér 12. szám. Telefon: Scorkesztőség, kiadóhivatal és nyomda 11 —5.' Sgflged, 1938. márclns 1. kedd Ara 10 fillér. IX. évfolyam, 48. szám. A Katolikus Akció csanád- egyházmegyei szervezetének, a Társadalmi Egyesületek Szövetségének, a Baross- Szövetség szegedi fiókjának, a Magyar Asszonyok Nem­zeti Szövetségének és az Államvasuti Alkalmazottak Országos Szövetsége szegedi űzletvezetőségi kerületének hivatalos lapja Postatakarékpénztár! számla 8815. Izgalom Parisban egy német páncélos golyószóré véletlen batárátlépése bőrfil Páris, febiruár 28. A Paris Midi jelentése: Szombaton rcjggel 6 órakor Vaj- dissénál 20 km. TionviUetől legy német páncélos, g'ol3'ósizórósi gjépkiocsí niagy gyorsasággaí át- robogiott a francia határon, Még több ktn-t futott francia terü­leten, amákior megállít. A határőrök megállapilották, hogy egy korszerű pánicélos golyószóró került át a ha­táron, amelyet egy fiatal német ka­tona vezetett. Azonnal kihallgatták. Kijelentette, hogy éjjel többszáz km-t futott a kocsival miielőtt átlépte vol­na a francia határt és a francia-né­meti határt nem a rendes forgalmi utón lépte át. A hadsereg illetékes szervei a gép­kocsit egyelőre ejkobozták, a katonát pedig letartóztatták. Mindeddig nem tudják, hogy milyen ok késztette a fiatal német katonát, hogy fegyver­rel és csomaggal lépjen francia te­rületre. Az eset Párishan nagy föltüaést és izgalmat keltett. Kommonlsta Ssszeesbflvést Isplezleb la Kábában Havanna, február 28. A kubai hadsereg titkos szolgála­ta jeleníti: Kubábain a kornnány ellen irányuló összeesküvést lepleztek le. A nyomo­zás aiz elkobzott Írások alapján meg­álfapitotta, hogy Laredo elnököt és Battista ezredest áltailános sztrájk előidézésével akarták megbuktatni. ötszáz szemiély ellen elfogatási pa­rancsot adtak ki. Amin+ az adatokból nicgáilaipitható, az összeesküvést kül­földi kőmmuinisiták szervezték. Hétfőn reggel meghalt Griger Miklós, a legitimista politika fáradhatatlan harcosa Budapest, február 28. A magyar közélet puritánlelkü har­cosa, Griger Miklós bicskei apat- plébános, országgyűlési képviselő, hétfőire virradó éjszaka a Ráday-utcai Szent Imi-e-kollégiumban meghalt. A képviselőházi ülések idején Ori­ger Miklós az utóbbi hónapokban a pesti Szent Imre-kollégiuimban szállt meg. A második emeleten rendeztek be számára szobát. Szívbaja már évek óta kínozta, de különösen az utóbbi időben szenve­dett sokat. Vasárnap panaszkodott a kollégiuimban, hogy rosszul érzi ma­gát. Kora reggel fedezték fel halá­lát: amikor az inas bement Origier szobájába, a képviselő mozdulatlanul fekve találta az ágyon. Pár nappal ezelőtt még azt tervez­te, hogy lemegy a koszai választás­ra és végigmegy a tolnai kerületben is, azonban erre sem került már sor, mert nem érezte magát elég erősnek az útra. Ezért úgy Tolnára, mint Kő­szegre levelet irt a választókhoz, aki­ket arra hivott fel, hogy Kőisziegeti Kovács Sándior püspöki tanácsost tá- piiogassá'k. Vasánnap este fél kilenc órakor a nagybeteg Origer még tele­fonált az egyik hétfői lap szerkesz­tőségébe és a^ódó hangon érdeklődőit a kő­szegi vátaisiztás eredménye iránt. Amikor meghaHiotta, hogy Hindy Zol­tán öt szavazattal győzött, szemrehányásokat tett magának, itogy nem ment le Kőszegre és nem doligozotjt ö is a keresztény párti jelölt érdekében. Ugyanakkor elmondta, hogy a jövő hetet részben Bicskén, részben Sós- kuton akarjia eltölteni, ahol teljesen visszavomá a politikátől, hogy egész­ségét helyreállitsa. Ebben a tervében azonban már megakadályozta a halál. Griger Miklós 1880-ban született Körmöcbányán. Középiskoláinak el­végzése után Besztercebányán a nép­nevelő és hittudományi főiskolát hall­gatta, majd a budapesti Tudomány- egyeiiem hittudományi fakultásán teo­lógiai doktorátust szerzett. Többször járt Németországban, ahol a lelki- pásztorkodás ügyeit, továbbá a szo­ciális és antial'koiholisía mozgalmakat tanulmányozta. A keresztény publii- cisztikánák és az egyházi irodalom­nak régi kitünió munkása volt, aki­nek (igen sok cikke és értekezése je­lent meg a különböző keresztény lapokban. Nagyobb röpiratot irt »Lelkipásztor az anitiallkoholizmus szolgálatában <4cinmiel. IQlO-ben nép­párti programmal felllépett Lukács László akkori miniszterelnök éBen és miivel ezt a lépését pűspöike. nem heiyesielte, áthélyeztette magát a szé­kesfehérvári egyházmegyébe és Sós- kulon lett plébános. A Károlyi-forra­dalom! alatt az elisők egyike volt, aki szót emelt a forradalom ellen. Fejér vármegyének 1919 február 3-án tartott közgyűlésén nyíltan hangoz­tatta ellenforradalmár voltát és pár­tolta gróf Károlyi József bizalmatlan- sági indiiványát. Magatartása miatt a boliseviisták sokat üldözték. Mindkét nemzelgyülésen a csornai választó­kerületet képviselite keresztényszo- cialiista programmal. A íramikügy kap­csán lelsö volt, aki élesen megtámadta örgróf Paliflvicini Györgyöt ma­gatartása miatt. Gömbös Gyulát miniszterelnökségié idején sokat támadta s ezért az 1935- ös választásokkor kiadták a jelszót, hogy nem kaphat mandátumot. Tény­leg kisebbségben is maradt a vá- lasatásokon és csak 1937 februárban, . Hadnagy Domokos halála után. nyer­te el a lovasberényi mandátumot. Griger Miklós már 1924 óta bete- i gesíkedett. Szívbaja mindjobban el- | hatalmasodott rajta és többször vált kniíiifcuissá állapota, de életereje min­dig legyőzte a súlyos betegséget. Egyszer a vonaton lett annyira rosZ'* szül, hogy az éppen vele utazó Pro- hászka Ottokár püspök meggyóntatta és feladta az utolsó kenetet. Később misézés közben támadta meg egy alattomos roham, de mindig újból és újból erőre kapott és nagy oda­adással s elhivatottsággal végezte munkáját. A legitimista mozgalom­nak is évekig volt mO:^ató lelke. Budapest, február 28. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Gfiger Miklós hoilittestét március 2-án délelőtt 11 órakor szenteüik be a ferericnendiek belvárosi templomá­ban. A holttestet ezután Sóskutra száliitják, ahol 3-án délelőtt 11 óra­kor helyezik örök nyugalomra az ot­tan,! temietőiben. SzerdáD kezdődik Moszkvában Jagoda és társainak baza- árnlásl bfinpere Moszkva, febmár 28. Szerdán, március 2-ra váratlanul kitűzték a főtárgyalást húsz ismert, egykori politikai szcmJlviség 'niué re. A főtárgyalást nem zárt ajtók mö­gött tartják meg, hanem a nyilvánős- ság mennél nagyobb bekapcsolásá­val. A bümipernek következő ismer­tebb nevű kommunisita vezérek — népbiztosok és szovjetnagykövetek — a főbb vádlottjai: Bucharin, Ry- toov, Jagoda, Kresztinski, Rosenhotz é? Griniko. A vádlottakat az ügyész kémkedéssel és .szabotázzsal vádolja. A vád szerint a vádlottak egy kül- föli’i hatalom érdekében követték el a bűncselekményeket. A hazaárulási bünper iránt óriási érdeklődés nyil­vánul meg. Törvényieíenséggeí üiöiiék et a Keresztény Párt jetötijéi a kőszegi mandátumióí A petíció ügyében a közigazgatási bíróság fog dönteni Köszeig, február 28. Páratlanul izgalmas választási harc volt vasárnap a kőszegi kerüjetben Hindy Zoltán, a NÉP és Kovácsi Sán­dor püspöki tanácsos, az Egyesült Kereszténypárt jelöltje között. Verő- fényes időben folyt le a választás, délelőtt és a kora délutáni órákban még Kovács Sándor vezetett, a sza­vazás lezárásakor azonban Hindy ke­rült élre öt szótöbbséggé!;. Hindy 5158, Kovács Sándor 5153 szavazatot kapott. Ezek szerint a kőszegi kerü­let uj képviselője Hindy Zoltán, a MABI elnöke lett. Az Egyesült Keresztény Párt v,á- laisztásvédője, Reibel Mihály ország gyűlési képviselő, a párt kerületi ve­zetői és a válas.^ásnál jelenlevő bi­zalmi emberek szerint visiszaélés, történt. A győzelmet jelentő néhány szava­zatot ugyanis Hindyéknek csak úgy sikerült megszereznie, hogy a köszegisaserdahelyi körzetben törvényellenesen a soavaziás lezá­rása után szavaztattak le kilenc választót. 1. A visszaélésről azonnal jegyző­könyvet vettek fel. Ennek másolatát Reibel képviselő Budapestre vitte s az Egyesült Keresztény Pártban már intézkedtek is aziránt, hogy a közigazgatási bíróságon meg­induljon a peticiós eljárás Kovács Sándor szavazói a ipeticiós iratbam arra kérik a .közigazgatási bíróságot, hogy érvénytelenítse a kőszegszerdahelyi körzetben záróra után leadott, kilenc szavazatot és Kovács Sándort mondja ki a kerület országgyűlési képviselőjének. KommuDista templomi merénylet Lemryelorszigban Varsó, február 28. Vasárnap reggel Poznantól nyolc kilométernyire, Lubon község tem- ptomában egy Nowak Lőrinc nevű kommunista munkás, aki atemploim szószéke a|latt tartó^odo,tt, revolverrel lelőtte a plébánost, ajmikor a szószékre lépett A gyilkosság után ő maga sietett fel a szószékre és elkiáltotta magát: Éljen a kommunizmus! Az eszméért tettem! A sekrestyést, aki rávetette magát, hogy lefegyverezze, Nowak három revolverliövéssel súlyosan megsebesi- tette. Ezután végre sikerült lefogni és letartóztatni.

Next

/
Thumbnails
Contents