Szegedi Uj Nemzedék, 1938. június (20. évfolyam, 122-144. szám)

1938-06-01 / 122. szám

{eresztény politikai napilap Előfizetési ára: gfy hónapra . . P 2'40 Postán küldve , . P 2'60 ItCzalkalmaz. kedvezmény Sigyes szám ára 10 fillér. Vasár- és ünnepnap 15 fillér. Szerkesztőség v« kiadóhivatal: Szeged, iJugonícs-tér 12. szám. Telefon: Szerkesztős^, kiadóhivatal és nyomda • 11 —’*3. giflgeil, 1938. Jnnlns 1. szerda ára 10 fillér. sat^­itát^k, A Katolikus Akció csan egyházmegyei szervezeté a Társadalmi Egyesületek Szövetségének, a Baross- Szövets^ szegedi fiókjának, a Magyar Asszonyok Nem­zeti Szövetségének és az Államvasuti Alkalmazottak Országos Szövetsége szegedi üzletvezetöségi kerületSieb hivatalos lapja Postatakarékpénztári számla 8815, A pénzügyminiszter nagy beszéde után a képiisalőliáz megkezdte a költségvetés részletes tárgyalását Az első vitanapon az igazságfigyi tárca költségvetését fogadták el — Ma: a vita fotytatá??a és négy fnterpelláclő Budapest, május 31. A képviselöház keddi ülését fél 10- kor nyitotta meg Lányi Márton aíelnök. Bejeentette, hogy a felsőház letárgyalta ■és elfogadta a gazdasági rend egyens«/- lyánaik biztosításáról és .a társadalniii rend biztosiitásáról szóló tö.rvényjavaslai- tokat, amelyeket további alkotmányos in(ézkeílé.-ek megtétele érdekében a mii“ nis'ztiereliíökhöz tettek át. A pénzügyminiszter beszéde Reményi-Schneller Lajos pénzügy­miniszter válaszolt ezután a költs égve! ési vitában eHiraiigzott fölszólalásokra. Elismeréssel szóit a niia,- gaisiniivóju vitáról, majd azt fejtegette, hogy a vÍ!;ágpolii'j'ka,i helyzetben bskö- veikezett változások bi/otnyos Kihatást gyakorolnak az állami bevételek alakulá­sára, de az! események ellenére is javu­lás jelentkezett. Olyan politikát akar a kormány folytatni, ami a polgárság élet- leh'etöségeinek könnyítésére és kereseté­nek emelésére vezet. Bejel&ntette a pénz­ügyminiszter, hogy a mezőgazdasági ter­melés jövedelmezőségének fokozásiát minden eszközzel biztosítani kell. En­nek é.öföltétele, hogy a mezőgazdasági termények megfelelő árait fönntartsák, ugyanakkor pedig a mezőgazdasá'gi üzemanyaigok árát olcsóbbítsák. Célja a koirmánynaik az is, hogy miméi több egyietíet juttasson önáHó mezőgazdasági tevékenységhez. Fontos gazdasági pro­gram aiz iparfejlesztés 'is. Az ifjúság el- he!yezé;e érdekében 1684 uj állást szer­vezett a koirmány és a Nemzeti Önálló- sftási Alap továbbra is mindent elkövet, hogy új exiszteiiciáknak nyújtson biztos aJapot. Foglalko'Z'Ott a myugdíjterhekKel i és elmondotta, hogy -amig az utolsó bé- I keévekben ezen a cim^an 91 millió koro- I na szelepeit a költségvetésben, most 267 I millió pengőre rúg az állami nyugdíjíe- her. Ez a nagy különbség a trianoni tnyuigdíjiíethek és rokkantilletmények ré­vén állott elő. Elmondotta, hogy a költségvetés most 155 milliót fordit honvédelmi célokra és hangO'Ztatta, hogy ez a költségvetési tétel 3 jövőben szakadatlanul emelkedik. (Helyeslés.) Sokan sürgették a földbir- tokpoütíka rendezését: az elmjult másfél év alatt 60.000 hold nyert kiosztást és a kormány mindent elkövet a telepítés gyorsítására. A pénzügyminiszter lezntán bejelentet­te, hogy rendelettervezetot terjeszt a 33- j as bizottság 'e!, hogy m'eggyoraitsák a ^ gaz'davédelmi 'rendszer lebonyolítási ak- í dióját. I A Ház érdeklődése mellett ezután j ’ a tisztviselők helyzetével i foglalkozott a pénzügyminiszter. — TuiJatában vagyok annaik — mon­dotta —, hogy a tisztviselők mily ne­héz sorban élnek. igyekszünk segíteni rajtuk ott, ahol lehet és amint a költségvetés megengedi, eb­ben az irányban is további lépések is következnek. Ismeretes a tisztviselők helyzeténiek megjavítására szo'gáló elgondolás, amely egyfe'ől adómérséklésben, másfelőll élet- niveemelésben fogja szolgálni a család- véde'em gondolatát, amelyet a minisztcir- ■elnök is programjánaik középpontjába helyezett. j A pénzügyminfezter beszéde után az j elnök 'öt percre fölfüggesztette az ülést. | formja még mindig késik. Beszéde köz­ben jelentek mag a diplomatakarzjlon a lengyel képviselők, akiket Putnoky Móric háznagy vezetett. Festetics Sándor gróf a fogházőrök ne­héz szolgálatának könnyitését kérte. Mojzes Sándor a tagosítás fontosságát hangoztatta. Malasics Qéza szóvátette, hogy a biró- sági épületek igen elhanyagolt állapotban vannak. Ezután a Ház az igazságügyi tárca költségvetését általánosságban, a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. A résziietes tárgyalás során a Ház valamennyi szakasz^ változatlanul fogad­ta el. Az elnök napirendi inditványt tett, hogy a Ház szerdán délelőtt 10 órakor folytassa a költségvetés tárgyalását és fél 6 órakor térjen át a bejegyzett 4 interpelláció meghallgatására. Az lölés negyed 6 órakor véget .éri. A tóíok @lre|letlék a plltelmrgi egfa^méQf eredeti példányát A szudétanémet feszültség legújabb eseményei Az igazságügyi tárca Szünet után Krüger Aladár előadó is­mertette az igazságügyi tárca költségve­tését. Bejelentette, hogy szükség van olyan 'igaeságü,gyi felügyelet alatt álló elmegyógyiníézietre, ahová nem normá­lis bűnözőket helyeznek el. Közölte azt is, hogy gyüj'.iik az adatokat a sajtójogi­ra vonatkozó rendelkezések újabb átdol­gozása érdekében. Diiltn Jenő alacsoinynak tartja a bírói és ügyészi létszámot. Petrő Kálmán az ügyvédi nyugdíj és gyámintézet kérdésével foglalkozo'tt. Györki Imre sízeránit a Pesti Naplót egy sajtóhiba, vagy egy rossizut fogalma­zott mondat miatt tiltották be. Ezután az egyke kérdésével foglalkozott. ik Az igazságügyminiszter ^ beszéde Balogh Gábor, Szecsey István, Váry Albert, Fábián Béla és Drobny Lajos fel­szólalása után Mikecz Ödön fgazságügyminiszter rámutatott arra, hogy mostoha sors kö­zepette is fönromaradhat egy nemzet, ha állami életét az igazságot kifejező jog alapjára épi;ik. örömmel állapította mieg a miniszter, hogy a vita szónokai egy- öiiiitetiü e'isim.eréssel szóltak a magyar igazságszolgáltatáaról. Ebben az elisme- résben ö is osiz(oziik. A bírói függetleni- ség olyan 'elv, amely a magyar alkotmá­nyos föl lógás egyik alaipprlneipiiuma. A továbbiak során hangsúlyozta az igazságügyi miiuiszter, hogy a bírói Ítél­kezés jósága alatt gyors ítélkezés érthe­tő. Éppen ezért tartja fontosnak, hogy minél röwidebbre fogják a pör lefolyásiát. Általános intézkedés szükséges a segéd­személyzet átszervezésiére. Fontos kérdés a bíróságok elhelyezése. Az igazságügy- mi: i z éiiuimban alkalmazott szigorú sze­lekció kitünően bevált. A miniszter ezurtáni a legnagyobb elisi- meréseel emlékezett meg a vádhatóságok működéséről. A továbbiakban az ügyvédi kar hely­zetével foglalkozott. A miniszter beszédét nagy tapssal fo­gadták. Csoőr Lajos szóvátette, hogy a szö­vetkezeti törvény és a banktörvény re­Prága, május 31. A pittsburgi egyezmény eredeti pél­dányát, amelyet egy tót kükiö'ttaég hiOiZ'Ott most haza Amerikából — p Prágábaui megijelenő Die Zeit című sz-udiétainémet lap értesü’jése szerint — elrejtették, li.Ggy minden »véletllen. eshe*’ő'sége-b< Iciizárjanak. A tótok ugyanis lattól tartanak, hegy eltűnik a prá­gai kormánygat számára kellemet- Itín okmány. A lap szerint a nevezetes okmányt most biztos lielyen elrejtették és csu­pán Hlinka, a tót néppárt vezére és három bizalmas hive ismeri az ck- mány rejtekhelyét. Az amerikai tótok küldöttséjgének ■vezetője a Havas-iroda tudósitójánik adott nyilatkozatában többek között ezeket momdotta : — A tótok önkoirmányzatát olyan- féleiképpen gondoljuk megivalósLtainr dónak, hogy az hasonló legyen biz Amerikai Egyesült Államokban urali- ikodó rendszerhez. Azt akarjuk, hogy a totoknak legyen külön országgyü- lésüik, ame'ly döntsön a Szlovákiát il­lető 'ügyekben, de 'legyen egy közös cseh-tót kormány, amely határoz az egész orszá'got érdeklő kérdésekben. Lehet, hogy a tótok követelései nyo­mán má's nemzet iis'ágek is hasonló kö­veteléseket támasztanak. Ha ezek a követel'és'ek 'n'em alle'nkeznek az állam alkotmányával, akkor mi nem ellenez- zük azokat. A Lid'Ove Noviny. ismerteti a cseh­szlovák álláspontot a ipiittsburgi szer­ződés ügyébeni. Elismeri a lap, hogv a szerződés hiteles és hogy valódi Masaryk aláírása is'. Ezzel szemb'en hangsúlyozza, ho'gy az okmánynak kizárólag határozati jelle- lege, nem pedig szerződésii jellege van.; Ezt az okmányt Masaryk kivételével csupa amerikai állaimpO'lgár irta alá, aikiknek megvolt az erkölcsi joguk ali- h'O'z, hogy hozzászóljanaik a csehszlo­vák állam jövendő formájáhoiz, de nem volt jogi fölhatalmazásuk arra, hogy ezt az államformát meghatároz, záik. ' A Narodny Listy azt írja, hogy a nemzetiségi statútumról folytatott tár­gyalások előreláthatóan még hcsz- szabb időt vesEnek igénybe, és ezért a statútum junius 13-ig nem kerülhet a parlaimient elé. — A 'kormány — írja a lap — csak akkor viszi a parlamient elé a statútu­mot, ha mindkét részről miegtörtént a m'egegyezés. Újabb repüíőgépszálliimányok érkeztek Moszkvából Csehszlovákiába London, május 31. Az angOil lapok értesülése szerint az utóbbi napokban iniagyobb repiUögépszállitmányolf jutottak el Szovjetoroszországból Cs'ehsziovákiába. Az angol lapok úgy tudják, hogy ezek a repü'lőgépek a román koirmány en­gedélyével Románia fölött repültek át és úgy jutottak Csehszlovákiába. Európa térképét újrarajzolják és ez kiküszöböli a békeszerződések súlyosabb hibáit London, május 31. R. J. Boothby konzervatk képvise­lő a Daily Telegraphba'n vezető he­lyen közölt hosszú cikkében írja: — Ha Európa legégetőbb problé- ■mája a csehszlovákiai kisebbségek kérdése, amelynek békés megoldásá­tól függ ikétségkivül a civilizáció jö­vője, nem tagadható, hogy a cseheket nagyon súlyosan f'ell hibáztatni a szU'détanémetekkel szemben éveken át tanusito'tt magatartásukért. Az an­gol és a francia koirmányok nemicsak a saját érdekeiket, hanem az egész világ érdekeit is szolgálják, amidőn sürgetik a cseh kormán) t, hogy egyez­zék 'mieg Henleiinnel olyan fö'ltételek mellett, amelyek voltaképpen önko,r- mányzatot jelenteinek s hogy vessen véget a régi és méddö, ci- vódásnak Magyarországgal.

Next

/
Thumbnails
Contents