Szegedi Uj Nemzedék, 1939. szeptember (21. évfolyam, 199-216. szám)

1939-09-01 / 199. szám

1 ■ ^iLEtJiCUI # # U NENZEDEK Sseged, 1939 szeptember 1. péntek Ara 10 FILLÉR. . évfolyam, 199. szám iás*rás«aKt8eég éi kiadóhivatal: »T/OONICS-TfiB iS. KATOLIKUS HAZ. Ifsiaíaa; 8z*rk«»xt6fég: 21—SS. Ki«d6hlvot<ü éa ujromda: 11—SS Sjiall ascrkoMtSaég; 91—SS KERESZTÉNY POUTIÜI NlPlUP SSiófisetéa egy hónapra: S P 20 fillér. Poitatakar^kpénztárl izámla: 881B. Történelmi fordulóDoht a HÁBORUésBÉKE kérdésében Hitler kancellár nyilvánosságra hozta a béke alapjait képező követeléseit A német kormány szerdán estig várt Lengyelország kiküldöttére, akivel hajlandó lett volna a teltételekről tárgyalni A német követelések messzemenően lofálisaky méltányosak és telfesitheiők Berlin, augusztus 31, Az angol királyi kormány a német kormányhoz intézett 1939. augusztus 28-i iegyzékében fel­ajánlotta közvetítését Németország és Lengyelország között a vitás problémák rendezése céljából folytatandó közvetlen tárgyalásokhoz. Az angol kormány ugyanekkor nem hagyott kétséget a felől, hogy tudatában van az eljárás sürgősségének, tekintettel a folytonos incidenS4;kre és az általános európai feszültségre. A német kormány 1939. augusztus 29-én válasziegyzékében, noha szkeptikusan Ítélte meg a lengyel kormány azon akaratát, hogy egyáltalában megállapodásra akar jutni, a béke érdekében késznek nyilatkozott elfogadni az angol közvetitésre telt indítványt. A fennforgó körülmények figyelembevételével szükségesnek tartotta, hogy ebben a jjegyzékben rámutas­son arra, hogy gyorsan és haladéktalanul kell cselekedni, ha egyáltalán el akarják kerülni a veszélyt. Ebben az értelemben ( késznek mutatkozott 1939. augusztus 30-án estig fogadni a lengyel kormány megbízott­iját azzal a feltétellel, hogy valóban falhatal mazása legyen nemcsak arra, hogy vitát foly^ I tasson, hanem tárgyalásokat is vezessen és befejezéshez juttathasson. A német kormány továbbá kilátásba helyezte, hogy úgy hiszi, hogy ennek a lengyel tárgyaló félnek Berlinbe érkezéséig az angol kormányhoz is eiiluttathatia a megegyezési ajánlat alapjait. A német kormány ahelyett, hogy a meghatalmazott lengyel személyiség megérkezéséről kapott volna közlést, megértési készsége válaszául először a lengyel mozgósítás hírét kapta és csupán 1939. augusztus 30-án éjjel 12 óra után kapott angol részről általánosságban mozgó Ígéretet arról, hogy Anglia kész a tárgyalások megkezdése érdekében közbenjámL i ' ' I Noha a Németbirodalom részéről várt lengyel tárgyaló elmaradásával elesett annak előfeltétele, hogy a britt kormányt a német birodalmi kormány felfogásról a tárgyalási alap lehetősége tekintetében értesíthesse, mert hiszen a britt kormány maga Né­metország és Lengyelország közvetlen tárgyalása mel­lett foglalt állást. Ribbentrop birodalmi külügyminisz­ter a brit nagykövetnek az utolsó angol jegyzék át­adásakor mégis pontos tájékoztatást adott azoknak a német javaslatoknak á szövegéről, amelyeket a lengyel tárgyaló megérkezése eséten tárgyalási {javaslatként előterjesztett volna. A német kormány úgy véli, hogy ilyen körülmények között joga van ahhoz, hogy , legalább utólag azonnal jelöljenek meg egy lengyel személyiséget, mert a birodalmi kormánytól nem lehet megkíván­ni, hogy a maga részéről állandóan ilyen tárgyalá­sok megkezdésére irányuló készségét nem csupán hangsúlyozza, hanem ki legyen téve annak, hogy lengyel részről csupán üres kifogásokkal és semmit­mondó kijelentésekkel áltassák. , (Folytatás a 3-ík oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents