Szegedi Uj Nemzedék, 1939. október (21. évfolyam, 225-248. szám)

1939-10-03 / 225. szám

Szeged, 1S39 október 3. kedd áSA 10 FILLÉB. XXI. évfolyam, 225. szám essrkMKtSeég éi ktadófeilTatal: »«OOHICa-TlB 11 KATOLIKUS HXZ. Salalca: BsarkasitOaég; SÍ—IS. Kladúbivatal éa oyomda: 11—ßS. Sjjall isarkaKutftaég: SÍ—IS. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPlUP KlSfixetéa egy hónapra: 8 P 20 fillér. Poatatakarékpénztári izimla? 88US. Hitler és Ciano gróf berlini tárgyalásával döntő jelentőségű események kezdődtek A kocka még nincs elvetve, a békeoSfenziva változatlanul tart UJ rend készül Középeurópában az ig^azság és jogfos igények alapján Berlin, október 2. (iNémet Ti) Ciano gróf küliügyminiszter Hit. ler kancellárral és Ribbentrop külügyminiszter­rel folytatott tárgyalásai során nemcsak a német —orosz szövetségből és az ezzel kapcsolatos fceleteurópai rendezésből folyó problémákat be­szélte meg, hanem megvitatásra került az egész európai helyzet. A megbeszélés tulajdonképen három pont körül forgott: 1. Keleteurőpának Németország és Orosz­ország által végleges rendezess 2. A nyugati hatalmak magatartása ezzel a rendezéssel kapcsolatban. 3. A béke. illetve a háború folytatásának lehetősége. A megbeszéléseknek az ad különös jelentő- séget, hogy nemcsaSt a már rendezés alá került és eldön­tött kérdéseket beszélték meg, hanem m^- vitatásra kerültek az ezekből esetleg v^- ható események és lehetőségek is. A béke és a háború kérdésével kapcsolatban külö­nösen fontos szerep jut Mussolinlnek. Hogy Németország mikép képzeli el a bflcét és ennek a békének mik leszndt a módozatai, erre a kérdésre Hit er kancellár fog vá­laszolni az összehívandó birodalmi gyűié-- sen tartandó beszédében. (MTI) Berlin, október 2. (Német Ti). A semleges államok sajtójához hasonlóan a német lapok is hangsúlyozzák, hogy hétfővel döntő jelentőségű hét kezdődött. Ki­emelik, hogy a kocka még nincs elvetve és á b^eoffenziva változatlanul tart. A Hamburger Fremdenblatt berlini tudósí­tója rámutat arra, hogy a Wlini megbeszélések után nem volt szükség záróközlemény kiadására, mert a két szövetséges állam kapcsolatainak baráti természete az egész világon ismert ,és maradandó szerződésben van lefektetve. ■— Egyébként — folytatja a cikk — a kül­föld is értesül kellő időben a megbeszélésieik köz- \etlen hatásairól, amelyeket Berlinben a legna­gyobb megelégedéssel Ítélnek meg. (MTI) Róma, október 2. Vinginio Gayda a Giornale d’Italiá-ban gróf Ciano berlini utjával kapcsolatban írt cikkében ineg- állapítja, hogy Ciano gróf utazása újabb határköve annak az igazságos békére irányuló német—olasz politikának, amelynek sikerült diadalra jutnia Közép- Európában, Spanyolországban és a Balkán egyes helyein. Ellenséges áramlatok háttérbe szorították ezt az igazságos békét, de Olaszország ennek ellenére folytatja tevékenységét. Németország .kijelenti, hogy elérte korlátozott céljait, tehát számára a háború beíejeződött. Németország Oroszországgal és a többi ba­ráti hataloidhial elhatározta, hogy a lehető leggyorsabban véget vet a háborúnak. Az a terve, hogy új rendet teremt Európában, amelyben méltányolják és kielégítik minden nemzet jogos érdekeit és éppen ezáltal biztosítják a 'béke igaz alapjait és az európai összetartást. A Duce akciót mindig ez az eszmény hatotta át. — A helyzet azonban ez — írja Gayda —: semmi jóvátehetetlen még nem történt és egy kor­mánynak sem szabad visszautasítania az igazságos béke eszméjét. (MTI) ; Ciano gróf olasz külügyminiszter elutazott Berlinből Berlin, október 2. Gróf Ciano olasz külügyminiszter hétfőn délben befejezte a birodalmi kormány meghívására tett ber­lini látogatását és Anfuso követ, kabinetfőnök, Lan- sa d’Ajeta márki és Marieni márki kíséretében el­utazott Berlinből. Ribbentrop német birodalmi kül­ügyminiszter elkísérte Ciano grófot a birodalmi kor­mány vendégeinek szállásáról az anhalti pályaudvarra. Az olasz külügyminiszter búcsúztatására a pályaud­varon megjelent Attolico berlini olasz követ, a bi­rodalmi kormány és a párt vezetőségének tagjai, va­lamint az állam, a párt és a hadsereg vezető sze­mélyei. Miután Ciano gróf olasz külügyminiszter Ribbentrop külügyminiszterrel és Attolico nagykövet­tel ellépett a díszszázad előttt, Keitel vezérezredes, a hadsereg főparancsnokságának főnöke tolmácsolta Hitler vezér üdvözletét. A két külügyminiszter szí­vélyesen elbúcsúzott egymástól, mire a különvonat 12 órakor kigördült a pályaudvarról. (Német TI). München, október 2. Ciano gróf olasz küli^yminiszter este 18 óra 48 perckor a müncheni pályaudvarra érke­zett. Különvonata 21 óra 5 perckor 'folytatja útját Róma felé, ahová ma délelőtt 10 óra 40 perckor érkezik meg. A török katonai bizottság nem érkezett meg Londonba London, október 2. A Press Association szerint a török katonai bizottság, amelyet mára vártak Londonba, hét­főn nem érkezett meg. Késésének oka ismeretlen. (MTI) Mit vesztett eddig a sem­leges államok tengeri kereskedelme Stokholm, október 2. Itteni körökben kiszámították, hogy a háború első hónapjában Norvégia 15.000, Svédország 11.000, Finnország b.OCO, Belgium 4.000, Hollandia 3.000, Dánia 2.000 tonna hajóárut vesztett. A torpedózás következtében 17 norvég, 17 finn, 11 dán tengerész vesztette el életét.’ A hajózási díj háromszorosára emelkedett és a háborús kockázat biztosítási díja csillagászati számokra rúgott. (MTI). Stokholm, október 2. Egy német tengeralattjáró a Skagerrak szoros­ban megtorpedózta az 1200 tonnás Gun svéd gőzöst, amely Anvers irányában haladt. A 18 főnyi legény­séget egy dán gőzös mentette meg. (MTI) Kopenhága, október Z Az Anglia felé tartó Vendia nevű svéd teherhajót az Északi tengeren egy német tengeralattjáró meg­torpedózta. A svéd hajó elsüllyedt. A legénység hat tagját megmentette a tengeralattjáró, míg tizenegy a tengerbe fulladt. Miért torpedózták meg a Vendia dán gőzöst Berlin, október 2. (Német TI). A haditengerészeti minisztérium közli a következőket: A Vendia dán gőzhajót szeptember 30-án délelőtt egy német tengeralattjáró a szokásos formában nemzetisége és rakománya megállapí­tása céljából megállásra szólította fel. A hajó meneküléssel próbálta magát kivonni az átkutatás alól. Amikor azután a tengeralattjáró megál­lította, a tengeralattjáróra próbált futni. Erre a nyilvánvalóan ellenséges cselekedetre a tenger­alattjáró a gőzhajót torpedólóvéssel elsüllyesz­tette. A hajó személyzetének életbenmaradt tag- jait a tengeralattjáró felvette és a megmeratet- teket egy odahívott dán gőzösnek adta át. (MTI) Angol és francia enged­mény a japánok kíván­ságára Tokió, október 2. A japán kormány a háborút viselő hatalmak­hoz szeptember elején intézett arra a'»barátságos felhivására«, hogy hadihajóikat és csapataikat vonják vissza Kinából, a tokiói angol nagykövet­ség közölte, hogy szolgálaton kívül helyezték azt az öt ágyúnaszádot, amely a Jangcse folyónak a

Next

/
Thumbnails
Contents