Szegedi Uj Nemzedék, 1939. december (21. évfolyam, 273-296. szám)

1939-12-01 / 273. szám

SZEOEDI U NENZEDEK Szeged, l§39 december 1. péntek Asa 10 FILLÉS. XXI. évfolyam, 273. szán Szerkesztőség és kiadóhivatal: DUGONICS-TÉR 12. KATOLIKUS HAZ. Telefon: Szerkesztőség: 21—53. Kiadóhivatal és nyomda: 11—53. Éjjeli szerkesztőség: 21—53. KERESZTENÍ POLITIUI NtPlUP Előfizetés egy hónapra: 3 P 20 fillér. Postatakarékpénztári számla: 8815. A testvérnemzet tragfédiája Valóban tragédia lesz-e belőle, vagy a haza­szeretetnek, a hősiességnek, a vértanúságnak, az emberi önzetlenségnek, az önfeláldozásnak olyan ragyogó példáival fogunk-e találkozni a reánk következő borongós napokban., mint amelyliez hasonlót csak keveset mutat fel a világtörténe­lem ? Szívünkbe markol a fájdalom, midőn az utolsó órák ideggyötrő szellemi csatáit, erő­feszítéseit nézzük és ha nem lenne annyira szo­morú mindaz, ami az elmúlt 24 óra alatt történt, nevetni tudnánk a vészkiáltáson, amely a három és- félmillió lakosú néhai cári fővárost félti a négy milliós kis finn nemzettől. Osatatlan rész­véttel nézzük, ami most Suornji határán végbe­megy és őszintén kívánjuk a testvérnemzetnek ^ijáró baráíii szeretettel, hogy a november 30-ikán /^ggel elindított bare ne ás folyjon másutt, csak a határon. A finn nép hőaiessége, bátorsága, hazaszeretete és a jó Isten keze, amely ezernyi ezer tóval és erdőrengetegektől koszorúzott he­gyekkel áldotta meg a világ egyik legkujlituráltabl' népének országát, védje meg az ellenség támadá­saitól, még ha az számban és technjikaii fölké­szültségben összehasonlíthatatlanul nagyobb had­sereggel rendelkezik iísí. Megrendüléssel szemléljük azt a játékot, a- mely most a világ egyes pontjain folyiL Nézzük és nem csodálkozunk rajta, ha Amerika, a maga roppant eilkölcsi súlyával megkísérelte megaka­dályozni az új háborút. Hiszen köztudomású, leg­feljebb az analfabéták nem hallottak róla, hogy a finn, a világ legbékésebb természetű nemzete Ismert történelme idején soha támadó vagy hó­dító háborút nem viselt. A testvér nép föld­jének, erdeinek, tavainak és folyókák meg­hódítása úgy lis tengernyii munlkát jelentett és év­századok alatt hihetetlen energiát emésztett feL Suomkak azonban gyakran kellett saját szabadsá­ga és függetlensége védelmében fegyvert ragadnia. Évszázadokon keresztül hol a svédek, bol az oro­szok vetettek szemet rája. Hitünk és meg­győződésünk, 'hogy nines egyetlen finn állam­férfi, niincg egyetlen finn katona és nincs Finnországban egyetlen ember se, ak,i 'gondolt volna az önálló állami élet elmúlt húsz eszten­deje alatt a volt cári főváros megtámadására és nyugalmának megzavarására. Így tudják ezt szer­te az egész világon, akik nyiltam be merik val­lani, hogy van magasabbrendű erkölcs, lehet emelkedett szellemű nemzeti élet és vannak nem­zetek, amelyek ha kis létszámúak iis, kultúrájuk­kal, népi erényeikkel az egész világon’ csak meg­becsülést és őszinte rokonszenvet értek el. Ha mégis történt valaniji: megismétlődött a régi mese ! A bárány megzavarta a farkas ivó­vízét ... i Dehát szabadj mind ennek megtörtén nie a- nélkül, hogy az úgynevezett müveit Nyugat né­pei- : a szabadság és demokrádia, .az emberi mél­tóság és a nemzeti függetlenség köintiösében; pó­zoló bajnokai vétót emelnéntek ellene? Hol van a világbirodalmak tiltakozása és kemény elszánt­sága arra, hogy a kis nemzetek jogaiit t'iszteletb'en tartassák, amerre csak hatalmuk elér? Az egész világ megrendüléssel figyeli Finnország hősi küzdelmét az orosz támadással szemben Moszkva elutasította az Egyesült Államok békeközvetítését Csütörtökön minden finn várost bombáztak a szovjet repülők Londonban Anglia beavatkozását sürgetik A finn csapatok véres harcok után orosz területre szorították vissza a szovjet hadosztályokat Berlin, november 30. A szovjetorosz csapatok csütörtök reggel hét órakor átlépték a fin;i határt Suojärva közelében. A fhm csapatok azonnal ellenálltak a szovj'Qt- orosz támadásnaík és különösen a finn erődítmény-vonal közelé­ben erős harcok folynak. Kivennapa mellett heves a tűzérsé’gi iharc. A szovjetorosz csapatok ugyanekkor az Északi Jeges-tenger felől is támadtak és elfoglalták a Halász-szigetet. Nem sokkal a szárazföldi támadás után m^- indult a l'égi tevékenység is. Kilenc óra húsz perckor Helsinkiben légi riadót rendeltek el és nem sokkal később megjelentek a szovjet bom-i ibázó repülőgépek a finn főváros felett. A repülő­gépeik elsősorban aWpülőteret és az állomásokat 'bombázták. A -szovjet repülők előzőleg gyújtó- bombákat dobtak le Viápuri felett. A bombák sok 'házat felgyújtottak. A város egyes negyedei lán- gdkbanf lállanaik. A szovjet repülőbomb^ felgyújtottak Emső- ban egy kórházat is. A finn megerősített erödvonal közelében a harcok teljes hevességgel folynak. A finn rádió szünet nélkül a finn nemzeti himnuszt játssza. 'Reggel óta Karéliában tüzérségi harc folyik. Kisebb járőrök átkeltek a határon, azonban na­gyobb támadások még nem történtek. A Lagoda­tó é'szaki részén szovjet felderítő járőrök szintén átlépték a határt. (MTI) Az utóbbi betek folyaimán megszei vezett ha­talmas biztonsági gépezet rögtön működni kez­dett. Mihelyt rtiiegszólaltak a légvédelmi szirénák, azonnal megteltek a város hatalmas óvóhelyei, amelyeket az elmúlt hetekben építettek ki húsz­ezer ember iszámára, több mihjí 'hiáromszázezer finn márka költséggel. Az óvóhelyekre elsősor­ban az asszonyokat, gyerekeket és az aggokat en­gedték be. Délelőtt tizenegykor már egész Finnország­ban életbelépett az általános riadó. Párizs, november 30. A Finnország ellen irányuló orosz támadás két oldalról történt. Északon az orosz csapatok 'elfoglalták a Halász félszigetet és megkísénliik Petsamo kikötő elfoglalását, amely Finnország egyetlen 'kikötője a Jeges-tengereo'. Délen a finn öböl és a 'Ladoga-tó iközti félszigeten a szovjet- csapatok előnyomulását nemcsak a tábori tüzér­ség, hanem Kronstadt nehéz tüzérsége is támo­gatta. Itt az orosz csapatok harcban állnak a finn erőikkel, amelyek meg akarják aikadályozni, hogy az oroszoik Vippuri és az ország belseje felé elő­nyomuljanak. Az oroszok azonban ezzel egV’ide- jűleg a tenger felől i|s támadnak és csapatokat tesznek partra Peiiskarp szigetén, amely mintegy 70 iki!lométernyp;re van Kronistadttól és így ’Lenitn- grád kulcsaként szerepel. Angfliában és Franciaországéban nagfy a fölháborodás London, november 30. A Finnország ellen lintézet orosz támadás híre mélységes felháborodást keltett az angol di'plomáqiai Ikörökben. Az utolsó pillanatig re­ménykedtek abban, hogy Oroszország hajlandó közvetítést vagy döntőbíráskodást igénybe ventni és nem nyúl erőszakos eszközökhöz. Egyelőre ^tartójíkodnak minden megjegyzéstől, de megál­lapítják, hogy az eseményék állásfoglalásra kényszerítik az angol kormányt, amelynek most fontolóra ktell vennie további magatartását. Chamberlain miniszterelnök a Házban ismer­tette a finn-orosz válság előzményeit a két kor­mány közti jegyzékváltásoka't, az elrendelt kato­nai 'intézkedéseket, majd így folytatta: — Őfelsége kormánya növekvő nyugtalan­sággal szemlélte ezeket a fejleményeket és alig hihette, hogy ilyen arányú és ilyen jelentőségű hadvezetési intézkedések voltak szükségesek ah­hoz, hogy a Szovj'Ct iKöztársasálgok Unióját meg­védjék legy olyan kis országgal szemben, mint Nem hisszük, hogy a föld népeii szemet hunynának afölött, amely Északon fo­lyik. És ha mégis szemet hunynának, ne fe­lejtsék el : ma nekem, holnap meked ! A római birodalom is összedőlt, Attila országa is össze­roppant, mert történelmi megrázkódtatásokkal, csak igazán nagy népek és elsősorban erkölcsi életet élő nemzetek tudnak megbirkózni Isten segítse a 'testvérnépet, a hősök nem­zetét !

Next

/
Thumbnails
Contents