Székely Nép, 1914 (32. évfolyam, 1-145. szám)

1914-01-03 / 1. szám

1. szára. SZÉKELY NÉP 1914. január 3. nők képes és kész folytatni programmjának megvalósítását az ellenzék nélkül is. E pont tulajdonképen nem harcot jelent, hanem csu­pán önérzetes és férfias magatartást jelez, a mely természetes egy hatalmas, győzelmes parlamenti tábor ólén álló aktiv államférfiméi. Az újévi üdvözletekkel kapcsolatban mu­latságos az ellenzék meséje, a mely szerint politikai pikantériának látja gróf Khuen Hé- derváry pártelnök gyengélkedését s ebből a miniszterelnök és Khuen közti ellentétre kö­vetkeztet. E nevetséges mesével szemben tény, hogy gróf Tisza és Khuen között nemcsak jó vi­szony és teljes politikai összhang van, hanem «meleg, meghitt barátság is. Ez a kapkodás és gyermekes fantázia is mutatja, hogy azzal a fényes programmal szemben, — a melyet a miniszterelnök újévi beszédében adott, — az ellenzék tehetetlenül áll és kilátástalan jövő elé néz. A munkapárt útja egyenes és határozott és sikerei, mint a mértföldjelzők mutatják azt az utat, a melyet diadalmasan megtett. UÁROS ÉS VÁKmmYK 1918 ra tervezett nagyobb ipari kiállítás a mai lóversenytéren létrejönne, bizonyos kiállítási területek és épületek előzetes létesítésével a cél könnyebb megközelítése és a költségek csökkentése szinte biztosítottnak látszanék. © Nagy kamat a városoknak. A városok segítsége egyelőre csak elvben elhatározott dolog a belügyminisztériumban, de a jó tanácsot már papírra vetették a városok részére. Ha a miniszter pénzt adni nem tud a városoknak, adott azonban egy rondeletet, a melynek alap­ján meg van a lehetősége annak, hogy a váro­sok a kamatjövedelmeiket fokozhatják. Sepsi- szentgyörgy is megkapta a belügyminiszternek azon rendeletét, melyben felhívja a várost, hogy betétei után a pénzintézetektől nagy ka­matot követeljen. Továbbá arra hívja fel a város figyelmét, hogy legyen gondja az elhe­lyezett betétek kamatlábaira. Követeljenek mindenütt olyan magas betéti kamatot, mint a minőben az illető intézet a magánbetevőket részesíti. A betétek kivételét a miniszter nem óhajtja, mert nem akarja az intézetek vagyoni helyzetét megrendíteni, azonban ahhoz ragasz­kodik, hogy a községek és törvényhatóságok ugyanolyan magas kamatot kapjanak, mint a magánfelek. vélemény előtt a rendéglősipar helyzetét és igényeit helyes világításba helyezze. A „Vendéglősök Lapja“ élénken van szerkesztve s zamatos magyar nyelveze­tével nemcsak a vendéglősöket érdekelheti, hanem mindenkit, különösen a borkereskedőket, bortermelő­ket, a kik céljaiknak a legsikeresebb hirdetési szaklapot találják benne. A „Vendéglősök Lapja“ előfizetési ára negyedévre 3 korona. Szerkesztősége és kiadóhivatala : Budapest, I. kér. Verpeléti ut 5. O A Darwin Dr. Fülöp Zsigmond ilyen cimü, immár harmadik évfolyamába lépő nép­szerű természettudományi folyóiratának január 1-i száma a következő tartalommal jelent meg : Rosen E. Mesterséges ikrek és szervátültetések ; Cserny Dezső: Beszélnek-e egymással az ál­latok ? Behyna Miklós: A növények fényérző s/ervei j dr. Molnár Elek : Az alvásról; további cikkek : A Technika határai: Hogyan lettek az alaszkai eszkimók vadászokból pásztorokká? A méhek szinérzéke; A natrium és a föld kora stb. E számhoz mellékelve kapják az olvasók a Darvin-könyvtár két uj füzetét, Ewald: A kétlábú (az ősember regénye); N o t h n a gél: A halálról. A kéthetenként megjelenő illusztrált folyóirat előfizetési ára a Darwin- könyvtárral együtt félévre 5 kor. Mutatvány­számot küld a kiadóhivatal. Budapest, VI. Andrássy-ut 60. Árpád-szobor ott, a nemzetiségek feje fölött mit jelentett. Épen azért nemzeti kötelesség és bazafiui becsület kérdése, hogy az a szent szimbólum mielőbb ismét régi épségében hir­desse az ezredévi magyar dicsőséget. De — ne haragudjanak f. olvasóink, ha tisztelettel szives figyelmükbe ajánljuk, hogy nekünk, székelyeknek is nemzeti kötelességünk, hogy brassói magyar testvéreink támogatására siessünk. • Egy-két huszfilléres, talán egy korona nem olyan elviselhetetlen áldozat, a mit meg ne hozhatnánk. Szóval, nem az a fő, hogy sokat adjunk, hanem az, hogy sokan, mert ezzel fejezzük ki nemzeti egységünket, testvériségün­ket s ezzel rójjuk le nemzeti kötelességünket. A Székely Nép készséggel felajánlja, hogy a beküldött adományokat eljuttatja nemes rendeltetésére. Székelyek 1 Halljátok meg a kérő szót, hozzátok meg áldozataitokat a haza oltárára, — Árpád emlékére 1 TELEFON ÉS EXPRESS TUDÓSÍTÁSOK. Vidéki városok kiállítása. Gelléri Mór, az országos ipái egyesület igazgatója abból az alkalomból, hogy Buda­pest nemrég ünnepelte fennállásának 40 éves évfordulóját, indítványt terjesztett Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága elé, a melyben azt javasolja, hogy Budapest 10 év múlva bekövetkezendő ötvenéves fennál­lását nagyszabású retrospektiv kiállítással ünnepelje meg. Gelléri most a Városok Lapjában cikket irt erről az érdekes kérdésről és ezen cikké­ben többek között ezeket mondja: Már évekkel ezelőtt felvetődött a magyar városok országos kiállításának az eszméje, a' melyen a székesfővároson kívül különösen vidéki városaink fejlődése mutattatnék be. A Gelléri Mór indítványa most nagy mértékben a megvalósitás felé juttatja az összes magyar városok kiállításának az eszméjét is, mert' Budapest ötvenéves jubileuma volna a ked­vező és megfelelő alkalom, hogy az összes magyar városok — élükön a fővárossal — a nagy világ elé állva, számot adjanak haladá­sukról, a magyar faj városalkotó és városfej-1 lesztő képességeiről. I Egy ilyen kiállításnak az előmunkálatai1 bizonyára hosszabb időt fognak igénybe venni, minélfogva kívánatos az elvi elhatározást a' kiállításra nézve már most meghozni, a rész-' lete8 tervek kidolgozására egy bizottságot1 létesíteni és e bizottságot azzal is meg-l bízni, hogy az érdekeltség bevonásával rósz- j letes programmot és költségvetést dolgoz-1 zék ki és ha mindez megvan, akkor a kész javaslat végleges megállapítás és életbe­léptetés céljából újból a főváros közgyűlése elé terjesztendő. Azok a kiállítási tervek, melyek időközben fölmerülhetnek, ezt az indítvány semmiben sem j alterálhatják, sőt ennek önkénytelenül is élőké- ] szitőivó és elősegitőivó válnak. Ha tudniilik az mikor egy nőstény tigris szétmarcangolni ké­szül felemelt raáncsával fiainak támadóját. Neki be kellett itt mutatnia a művészetét, megfizették érte és önfejűén kívánta, hogy ez az előkelő társaság megcsodálja. Illemtudóan meghajolt és a súlyzók után nyúlt. Tovább a házigazda nem bírta. Tépte a haját, miközben vendégei pompásan mulattak a szokatlnn egzotikus látványon. — Menjen a rendőrségre — parancsolt az inasra — vagy várjon — jobb lesz, ha ide­hozza azt a gaz Szigetit. De rohanjon, még mielőtt erősebb produkciókba kezd; képes és apróra zúz itt mindent. Az a Szigeti, úgy sej­tem, itt lesz valahol a közelben, hogy gyö­nyörködjék gaz csinyjének a sikerében. Az inas elrohant és öt perccel később volt főnökével szemben állt Szigeti, a kit a váratlan meghívás meglepett. A tetemből e percben gyanús dörömbölés hallatszott, a me­lyet hangos kacagas követett. A főnök arcat hideg verejték lepte el. — Szigeti — nyögte — ez példátlan, a mit maga elkövetett. Gunytárgyává tett az egész társaság előtt, holnap rajtam nevet az egész város. De mindegy, szabadítson meg et­től a szörnyetegtől, de rögtön, nem lesz kárára 1 — Megengedi, hogy újra elfoglaljam ál lásomat az irodában és megígéri, hogy három éven belül nem bocsát el szolgálatából? -- kérdezte gyors elhatározással Szigeti. — Rendben van, csak gyorsan 1 Szigeti berohant a terembe. — Grófnő — kiáltotta, kigyuladt a bó dója és a tömeg félholtra veri a részeg im presszáriótj — A tarka burnuszt rácsavarta az óriás idomokra és magával vonszolta a világ legsúlyosabb hölgyét . . . A főnök ur előkelő vendégeit oly pompás |ókedvbe sodorta az óriás hölgy szereplése, iiogy a vendéglátó kénytelen volt beismerni miszerint Szigetinek köszönheti az estély leg sikerültebb klouját. Erdély mentése. Tizenhatmillió birtokpolitikái célra. — Az Erdélyrószi Kirendeltség kiküldetése után megindult lázas tevékenység nyomában szembetűnően nyilvánvaló lett a már bebizonyult tény, hogy Erdélyben a magyarság lassankint veszti a tért s a magyarságot körülövedző nemzetiségi gyűrű fokozatosan erősödik és terjed. Az EGE-nek kiáltványa, ezt követóleg Tokaji .Eladó ország“ cimü munkája a magyar földbirtokoknak idegen kézre jutásáról való ságos megdöbbentő adatokat s kézzel fogható bizonyítékokat nyújtottak a nemzetnek, minek következéseképpen a magyar állam 12 millió koronát juttatott az Altruista banknak, azzal a rendeltetéssel, hogy a Bulyos anyagi gon­dokkal küzdő birtokosokat mentse meg az anyagi romlástól. Ezzel a 12 millió koronával az Altruista bank háromféle irányban kezdi meg az opera ciót és pedig a) megveszi az adósság átválla­lásával a birtokot s 10 évre » tulajdonosnak adja bérbe, mely időn belül a régi birtokos birtokát eredeti áron visszaválthatja, ellenke­zőleg 10 óv után szabadon rendelkezik; b) kölcsönt kap a tulajdonos a birtokra 10 évre s ha a birtok 10 éven belül eladóvá lesz, elő­vételi jogot biztosit a banknak ; c) ha a birtokot fele értékénél kisebb, de nyomasztó, terhes feltételekkel biró adósság terheli, vagy az adósság visszafizetését sürgetik, ennek törlesz­tésére a tulajdonos köl«sönt kap, mely 10 év alatt törlesztendő. A kamat 57t0/o-ban van megállapítva. Ugyancsak az Altruista bankhoz hasonlóan megkezdi földtehermentesitő tevékenységét a Magyar Földhitelintézetek Szövetsége is, a mennyiben a bank mult heti közgyűlésében alapszabályait kellőképen módosította 8 a jel- zálogi bekebelezéseknek útját megnyitotta s kimondotta, hogy a földbirtokok tulajdonosainak más, megfelelő biztosítók mellett is nyújt an- nuitásos és folyószámla hiteleket. A földbirtokpolitikai akcióra a szerint, mintegy 16 millió korona áll rendelkezésre, mely jelentékeny összeg ugyan, de sajátságo­sán csekély az akció sikeres keresztülviteléhez. Hisszük, hogy ez csak a kezdet kezdete 8 a messze kiható jelentőséggel biró magyar nem­zeti érdekért követni fogja a többi is és főleg követni kell a telepítési és parcellázási tör­vénynek, mely nélkül a nemzeti birtokpolitika sikere csonka maradna. Megnyugvással szögezzük le az első ko­moly lépést, mit ha követni fog a többi, ak­kor a gazdasági kulturakcióval uj életre éb­redve újból szabad ura lesz magának a sors sújtotta Erdély magyarsága. IRODALOM. O A „Vendéglősök Lapja“ ihász György szerkesztésében immár 30 ik évfolyamát futja. Ez a nagy idő erős bizonysága annak, hogy ez a hazafias, igazán magyar szellemű lap kiváló missiót teljesített és teljesít közéletünkben. A lapra ebben az évben az eddiginél is jóbban irányul a közérdeklődés, különösen a vendéglősöké, mert az ipartörvény módosításánál ez a lap hivatott arra, hogy a köz­<X A debreozenl egyetem együttes meg­nyitása. Mint már ismere'es, a tiszántúli re- ormátui egyházkerület igyekszik a kultusz­miniszterrel megállapodásra jutni arra nézve, hogy a debreczeni egyetem három fakultását ne fokozatosan, hanem együttesen nyissák meg. Azt jelenti ez Debreczenre nézve, hogy nem részletekben, hanem egyszerre megkapja az egyetemet, három kiépített, teljes fakul­tással, szigorlattartási és doktoravatási joggal. A komplett megnyitás terhei az állam és az egyházkerület között oszlanak meg. E tekin­tetben is precizirozták a feltételeket. — A megegyezés azonban szóbelileg jött létre, ez- ideig még nem kapta meg az egyházkerület szerződéses formában. Éppen ezért az egyház- kerület most feliratot intézett a kultuszminisz­terhez, a melyben kéri, hogy az együttes meg­nyitást biztositó megállapodást mielőbb Írás­ban közölje az elnökséggel. Sürgős ez külö­nösen azért, mert mindezideig az egyetem megnyitására az egyházkerület nem teheti meg a szükséges lépéseket. A megnyitás pe­dig tudvalevőleg a jövő tanév elejére van ki­tűzve, a mely már nem messze esik s igy nem sok idő juthat az egyetemi berendezések megtételére. Van szerencsénk an é. közönség szives tudomására hozni, hogy augusztus hó 1-ón megszüntettük. Ezután egyedül marosvásárhelyl gyárunk és üzletünk áll fenn. Berendezéseknél ""készséggel állunk a n. ó. közön­ség rendelkezésére és meghívásra minden vételkötelezettség nélkül mutatjuk be — egyik cégfönökünk által — gazdag mintagyüjtemó nyűnket és mivel igy az üzlet fen- tartási költségét megtakarítjuk, a vevőközönséget sokkal olcsóbban szolgáljuk ki. Székely és Réti Marosvásárhely. Széclxenyl-tér -4r7. Nemzeti kötelesség. A Székely Nép is jelentette már, hogy a december 30-iki éjjelen a hatalmas orkán rombadöntötte a brassói Árpád-szobrot. Nemes érzésű magyarok megakadályozták, hogy a járókelők a szobor törmelékeit szét­hordják, mert azoknak csakugyan a brassói magyar múzeumban van a helyük. Egyben mozgalom indult meg azon célból, hogy a szobrot eredeti méretében és alakjában újból elkészítsék. Talán itt, a szomszédságban nem kell hosszasan bizonyítani, hogy az a Cenk-hegyi Időelőtti választások. Budapest, január 2. Egyik estilap gróf Tisza István miniszterelnök újévi beszéde kapcsán azt Írja, hogy a kép­visel ö b á z a t az ötévi ciklus előtt feloszlatják és a válasz­tások at a régi törvény alap­ján ejtik meg. A munkapártot erre a lépésre az indította volna, hogy megelégelte azt a gytllölséget, a melyet az ellenzék részé­ről nap-nap után észlel és sokkal opportunusabbnak tartja most a válasz­tásokat, mint később, mikorra a helyzet teljesen elmérgesedik. Annyi bizonyos, hogy az ötéves cik­lus nem éri meg a végét. Hogy a választások mikor lesznek, az még nem tudható. Uj államtitkárok. Budapest, január 2. Beavatott helyről je­lentik, hogy legközelebb a király dr. Neumann Károly és Hollón Sándor dr. miniszteri taná­csosoknak az államtitkári cimet és jelleget adományozza. A politikai államtitkári állást egyelőre nem szándékoznak betölteni. Megsemmisített választás. Budapest, január 2. Az Országos Mun- kásbiztositó Pénztár december hó 19-én tar­tott közgyűlésén az igazgatóságot újra válasz­tották s az uj igazgatóság elnökévé L u k á c e József téglagyáros választatott meg. Az ellen­zék felebbezése folytán az Állami Munkásbiz- tositó Hivatal a választást megsemmisí­tette s a régi igazgatóságot bízta meg az ügyek vezetésével és kormánybiztost küldött ki az ellenőrzésre. A bolgár kormány köszöneté egy főispánnak. Lugos, január 2. A második bulgár háború kitörésekor számos bulgár Orsovára menekült, a hol őket a lakosság támogatta. A bulgár kormány budapesti konzulátusa utján most kö­szönetét fejezte ki a menekültek támogatásáért Medve Zoltán főispán előtt. A torontáli szőnyeggyár beszüntet! j a munkát. Budapest, január 2. Dungyerszky Lázár, a bácskai nábob, a torontáli hírneves szőnyeggyár tulajdonosa, január hó végén be­szünteti a gyár munkálkodását. Ez az intéz­kedése Dungyerszky Lázárnak általános feltűnést idézett elő. Télviz idején annyi sok ember fog munka nélkül maradni. Katonaszökevények szállítása Amerikába. Lemberg, január 2. Az éBzaknémetországi ,Lloyd* hajóstársaság fiókirodájában házku­tatást tartottak, mely alkalommal rájöttek, hogy a társaság katonaszökevényeket szállított ki Amerikába. A fiókiroda főnökét letartóztatták. Borzalmas vasntl szerenosétlenség Romániában. Bukarest, január 2. A feteşti állomáson összeütközött egy tehervonat egy személyvo­nattal. A tehervonat 36 kocsiból állott, a me­lyek petróleummal voltak megrakva. Az ösz- szeütközóskor 7 kocsi benzin felrobbant, a

Next

/
Thumbnails
Contents