Székely Nép, 1914 (32. évfolyam, 1-145. szám)

1914-01-03 / 1. szám

1. szám. SZÉKELY NÉP 1914. január 3. személyvonat mozdonya és a kocsik teljesen összezuzódtak. A tehervonat vezetője és há­rom fókezője azonnal meghalt, három ember súlyosan megsebesült. A vizsgálat megállapí­totta, hogy a tehervouat vezetője a hibás, a ki a sürü köd dacára égő lámpás s az előirt jel megadása nélkül ment be az állomásra. Győztek a magyarok. Budapest, január 2. Sansebastian- b ó 1 jelentik : A Ferencvárosi Torna Club párisi győzelme után tegnap, újév napján a Bansebastiáni Real Sociedad nevű spanyol football csapattal mérkőzött és a spanyolokat 6 : 1 arányban verte meg. Holnapután Bil- baóban mérkőzik az FTC. és itt is biztosra veszik a győzelmet. Budapesten az örömhír érthető lelkesedést keltett. 1914. január elsejével a Székely Nép XXXII- ik évfolyamába lépett. JE hosszú idő is bizonyítja, hogy a Székely Nép híven szolgálta a közönség érdekét és a székely ügyeket s méltán vált nemcsak a Székelyföld, hanem az egész Er­dély legrégibb orgánumává. A Székely Nép politikai, társadalmi, közgazdasági iránya soha sem csapott a szélső­ségekbe, hanem mindenkor a komoly munka, hazafias előrehaladás és megfontolt mérsék­let szószólója volt. Szépirodalmi rovata pedig soha sem nyi­tott teret a túl-modern, könnyű erkölcsű iro­dalmi termékeknek. Ezenkívül lapunk egyéb szakrovatai is készséggel, hűségesen szolgál­ták a székely közérdeket. E kipróbált és kiforrott régi programmot követjük az uj esztendőben és az uj évfolyam­ban is, bizalommal kérve régi és uj előfize­tőink, olvasóink megtisztelő bizalmát és szives támogatását. Tisztelettel: a (Székely $ép szerkesztősége és kiadóhivatala. HÍREK. Sepgi»*entgyörgy, Január 3. Halálos elgázolás a vasútnál. Rejtélyes szerencsétlenség. Megdöbbentő halálos szerencsétlenség szín helye volt uj év estéjén a sepsiszentgyörgyi vasúti állomás, a hol eddig nem tisztázott körülmények közt zúzódott halálra egy munka bíró, derék ember. Bár a vasúti személyzet és az utas kö zönség nem adott felvilágosítást a halálos balesetről, de abból a körülményből, hogj Bedét a vonat megállási helyétől mintegy 60— 80 méternyire találták meg ugyanazon sínpáron s vaßtag bundája és ruhája gépolaj- foltokkal volt tele, — kétségtelen, hogy a k ó z d i v á s á r h e 1 y i m o z d o n y ütötte el s halálra zúzva tolta maga előtt, mig reá nem akadtak. A helyi körülmények szerint, a beérkezett vonatok mozdonyait lekapcsolják és a gépház felé indítják. Bizonyára igy volt ez a szeren­csétlenség idején is és Bede, a ki — való­színűleg, mert a pályaudvar külső oldalán szállott ki, — valahogyan a már lekapcsolt és kiinditott mozdony elé került, a mely elütötte. Ez az egyetlen eshetőség, a mely magyarázatát tudja adni a tragikus esetnek. Hogy azután ez teljesen a szomorú véletlennek tulajdonitható-e, azt majd a hatósági vizsgálat fogja megállapítani. A szerencsétlenül járt Bede József temetése ma délután lesz a Ferencz József kórháztól. — Lapunk legközelebbi száma — a közbe­eső ünnep miatt, — e hó 8-án, csütörtökön a rendes Időben jelenik meg. — A kolozsvári Bethlen Gábor kör fclyó évi február hóban Sepsiszent- györgyön nagyszabású hangversenyt, másnap pedig vallásos estélyt szándé­kozik tartani. Az előkészületek meg­beszélésére 8 az estélyek szervezésére a Bethlen Gábor kör elnöke a napok­ban Sepsiszentgyörgyre érkezik. Úgy a hangversenyre, mint a vallásos estélyre, — a melyek a városháza dísztermében tarlatnak meg, — előre is felhívjuk városi és vármegyei közönségünk fi­gyelmét. — Anyakönyvvezetől kinevezés. A beiügy­miniszter Bálint Dénes sepsiszentgyörgyi polgár- mestert a sepsiszentgyörgyi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé nevezte ki teljes hatáskörrel. — A székelyek neve és eredete. A .Turáni Társaság* legutóbbi ülésén dr. Szádeczky Lajos, egyetemi tanár a Kaukázus magyarro­kon népeiről tartott felolvasást, mely nagy érdeklődést keltett a tudományos körökben, főként azért, mert a székelyek eredetének régóta vitatott kérdését is belevonta előadása keretébe s azt teljesen uj világításban mutatta be és oldotta meg. Ez a megoldás minket közelről érdekel és mig egyrészt örvendetes meglepetésül fog szolgálni a székelyek hun eredetén csüggő érdeklődőknek, másrészt reméljük, hogy ki fogja elégíteni a tudo­mányos érvekkel harcoló történetírók és nyelvészek várakozását is, a kik a nemzeti hagyományokat eddigelé nem tudták össze­egyeztetni a történelmi kritika kívánalmaival. Szádeczky felolvasásának a székelyek erede­tével és kabar-cserkesz rokonságukkal foglal­kozó részét jövő tárcánkban közöljük. — Újévi üdvözletek megváltása. A lapunk­ban megjelent felhívásokra kiadóhivatalunkhoz eddig uj évi üdvözlet megváltás címén az alábbi adományok folytak be : Az árvaházak javára: György József (Törökbálint) 12 kor., dr. Molnár Dénes (Kézdivásárhely) 4 kor. Az árvafiu-szeretetházjavára: Zathureczky Kálmán főszolgabíró (Nagyajta), Petke Károly jegyző (Hidvég) 5—5 korona. A Napközi Gyermekotthonjá­vá r a : György József (Törökbálint) 10 kor., dr. Zentai Leó 5 kor., ötves Pál 2 korona. Az adományokat rendeltetési helyeikre juttattuk. időszámításunkat Krisztus születésétől kezdjük és Így már önmagában is fontos a kérdés megoldása. Erre a nyilt kérdésre ad most választ Camille Flammarion, a világhirü fran­cia csillagász és iró, a ki a .Newyork He- rald'-ban nagy feltűnést keltő cikket tett közzé s ebben történelmi adatok alapján kótségbevonhatatlanul kimutatta, hogy Krisztus a valóságban nem 1913., hanem 1917. évvel ezelőtt latta meg a napvilágot. Flammarion szerint tehát mi négy évvel kevesebbet Írunk, mint a mennyit voltaképpen Írnunk kellene. E szerint az uj esztendő 1918. lenne és nem — 1914. — Francia szalon tangótáno Ismételve a közönség figyelmébe ajánljuk, hogy L i s z e r Gizella tánctanitónő a ma esti n ő e g y 1 e t i estély keretében be fogja mutatni az eddig még nálunk ismeretlen francia szalon tangó­táncot, a mely bravúros fordulataival és szolid jellegével kétségtelenül zajos sikert fog aratni. — Uj postai ügynökség. A háromszékvár- megyei Középajtán felállított postai ügynökség 1914 évi január hó 1-én kezdte meg működését. — Wekerle Sándor balesete. W e k e r 1 c Sándor, volt miniszterelnök uj év napján fel­hajtatott a királyi várba, hogy az ott kitet gratulációs ivet aláírja. Mikor kocsijából ki lépett, a síkos utón megcsúszott és elesett. Mive jobb lábában igen éles fájdalmakat érzett azonnal visszatért lakására. Háziorvosa meg­állapította, hogy törés nem történt s igy i beteg állapota nem veszélyes. — A székelyföldi kirendeltség, mint köz Telítő. A székelyföldi kirendeltség összegyűj­tötte azoknak az árvízkárosultaknak a névsorét a kik akár mezőgazdasági munkásnak, akái éves gazdasági cselédnek hajlandók lennének idegennél elszerződni. Felhívjuk a gazdálkodó közönség figyelmét, hogy a mennyiben mező- gazdasági munkásra, vagy éves gazdasági cse­lédre volna szüksége, forduljon a marosvásár­helyi erdélyi kirendeltséghez, a honnan rész­letes felvilágosítást kaphat. — StllyOS baleset. Városszerte őszinte rész­vétet keltett tegnap az a hir, hogy dr Kiss Ferenc pénzügyi titkár uj év napján este a Kossuth-téren a csúszós járdán elesett és lábát kitörte. Dr. K i s s t a járókelők tették kocsira és vitték lakására. Fel- gyógyulása csaknem két hónapot vesz igénybe. — Elhasznált bélyegek a jótékonyság szolgálatában. Van Mons Alfréd plébános, Alsó- járó (Tordaaranyos-m.) néhány év alatt leg­alább tizenkét raétermazsa, azaz körülbelül ti­zenhat millió bélyeget több ezer korona érték­ben gyűjtött össze Magyarországon s az elhasz­nált bélyegeket most is gyűjti és szállítja Bel­giumba, a hol a befolyt pénzösszegből afrikai rabszolgákat váltanak meg s falvakat létesíte­nek Közép-Afrikában. Összegyűjtött használt bélyegek értékéből építettek ott idáig huszon­egy falut s tömérdek szegény rabszolgát szabadí­tottak fel a garazdalkodó arabok kezei alól. A jóakaratu emberbarátok közreműködésükkel nagy szolgálatot tehetnek a nemes célnak. A használt bélyegeket küldjék bérmentesített postacsomagonként fenti címre. — U] évi üdvözletek megváltása címén mult évi december 31 iki 143 ik számunkban közölt adományokhoz azután járultak még: Ignácz László ref. lelkész, kovásznál lakós és Vajda Ármin magán- tisztviselő, zabólai lakós 10—10 koronával. Fogadják a szenvedő emberiség nevében az utókor báláját. Az orbai járási közkórház-alap kezelősége. — JÓ tanács- Egy újságolvasó megfigyelte, hogy az országos meteorológiai intézet és a .Meteor* idójóslásai többnyire ellenkezők. így e hétre is az egyik esőt, a másik hideget je­lez. Bármely ik következzék is be: meghűlés­nek vagyunk kitéve a ilyenkor használjunk Róthy-fólepemetefü cukorkát, mely csak akkor valódi, ba minden dobozon a ké­szítő R ó t b y Béla gyógyszerész neve rajta van. bolgár háború több véráldozatot követelt szerb rész­ről, mint a nyolc hónapig húzódó hadviselés a törö­kök ellen. A kolera — a harmadik ellenség, a mely ellen a szerb csapatoknak küzdeniük kellett — közel ötezer emberébe került az országnak, tehát alig másfélezerrel kevessbbe, mint a törökök ellen folytatott hadviselés. A szerb veszteség azon­ban ezzel nem teljes mégmert hozzá kellene venni az Albánia ellen folytatott expedíció halottjainak és sebesültjeinek számát is. — Köztudomású, hogy a csukamájolajat semmi sem pótolhatja, mert mitsem emészt a gyermek könnyebben, mmt a tiszta csukamáj­olajat. E könnyű emészthetőségben rejlik a titka az olaj tápértékének, ezért tehát nem máBt, mint Zoltan-fóle csukamájolajat adjunk a gyermeknek. Üvegje 2 korona Zoltán B. gyógyszertárában Budapesten és a gyógyszer- tárakban. — A ravasz konkurrens. A kolozsvári ügyészségnél igen érdekes feljelentést tettek Blum Lázár alkusz ellen. A feljelentő Rosenfeld Albert dr , a ki súlyos váddal illeti Blumot. Rosenfeldnek egy előkelő erdélyi uradalom megbízást adott 20—30 ökör beszerzésére. Levelező lapon közölte ezi Rosenfelddel.a ki egy Mátyás-téri kávéház törzsvendége A levél érkezése napján azonban Rosenfeld törté­netesen nem ment be a kávébázba s a pincéi telefonon jelentette, hogy levele van a kasszában Erről a telefonüzenetről tudomást szerzett Blum, i beállítva a kávéházba ezekkel a szavakkal: — Ér . vagyok Rosenfeld ! — magához vette a megrende j lést tartalmazó lapot. Ráadásul levelet irt az ura dalomnak, azzal a kellemes újsággal szolgálva, bog< * Rosenfeld munkaképtelen és beteg, tebát a meg I rendelést ő intézi el. Rosenfeld levéltitok megsértésér ! és csalásért jelentette fel a ravasz konkurrenst. — Díszítsük fel lakásunkat színes mü j vészi képekkel. Ha olvasóink egy levelező­lappal a Képes Hót kiadóhivatalához fordulnak 1 (Budapest V. Visegrádi-u. 13) a. jóformán ingyen I abba a kellemes helyzetbe juthatnak, hogy lakásuk falait igazán művészi képekkel díszít­hetik fel. — Törjük a fejünket- A képes lapok utolsó , oldalán húzódik meg a rejtvény. Ezt a szerénységet az olvasók azzal honorálják, hogy hátulról kezdik forgatni a lapot s addig nem mennek tovább, míg a fejtörő nyitját meg nem találták. A „Háztar­tás“, K ü r t h y Emilné országszerte hires lapja, mely immár eljutott a 20 éves jubileumához, azzal tréfálja meg olvasóit, hogy megfordítja a fejtörés problémáját. Pályázatot hirdet újszerű, elmés rejt­vényekre. Hadd törjék fejüket a fejtörő kieszelésével! Lehet gondosan rajzolt képrejtvény, verses vagy prózában irt szótagrejtvény, szótalány, számrejtvény, logogrif stb. A legsikerültebbekért a .Háztartás“ bőkezű tulajdonosa a következő értékes dijakat tűzte ki: 1. Egy teljes aluminium konyhaberendezés. 2. Egy teljes fényképező készlet. 3 Három üveg leg­finomabb Cognac. 4. Egy bőr ridikül. 5-ik dij: 50 kötet Háztartási könyv. A pályamunkák 1914. már­cius hó 1-ig a .Háztartás* kiadóhivatalába Buda­pest, II. Margit-körut 5/B. küldendők. Az eredményt annak idején a .Háztartásiban ismertetik s nem­csak a nyertes, hanem a többi sikerült rejtvényt is közölni fogják. A „Háztartás“ előfizetésiára '/» övre 6 kor. Félévi előfizetésnél ingyen küldi a kiadó- hivatal Kürtby Emilné busz pompás háztartási könyvét. X mennyire felsülbet az ember, azt tapasz­talhatta nemrég egy londoni képkereskedő, ki egy régi festő híres müvéért kerek egy millió koronát fizetett. Elképzelhető a vevő meglepetése, midőn otthon közelebbről vizsgálván a képet, megállapí­totta, hogy a látszólag valódi festmény — hamisít­vány, mely csak igen csekély értéket képvisel. Ez a tévedés azonban mindeneseire menthető, mivel igen nehéz dolog régi műtárgyaknál a valódit a hamisít­ványtól megkülőmböztelni. De az azLán megbocsát­hatatlan, ha a háziasszony a legfontosabb élelmi eikkek bevásárlása alkalmával a valódi áru helyeit hamisítványt fogad el. így p. o. ki van zárva, hogy valódi Kathreiner-féle Kneipp malátakávé helyett értéktelen utánzatot kapjunk, ha arra ügyelünk, hogy a csomag Kneipp plébános arcképével legyen ellátva. Ezen törvényileg védett eredeti csomagok tisztán megóvják tartalmukat s egyúttal a Kathreiner- féle Kneipp malátakávé valódiságáról is kezesked­nek, mely készítmény különleges eljárás utján nyert kávéizénél fogva ma a legkedveltebb és legkiadóbb kávéhelyeltesitö cikk. A szomorú esetnek eddig kiderített rész­letei a következők: Bede József, a Nord Britisch biztositó intézet utazója január elsején az esti vonattal érkezett haza Nngyborosnyó- ról, a hol kedd óta üzleti ügyeit intézte. A kózdivásárhelyi vonat, a mellyel megérkezett, a negyedik sínpáron állott meg. A beérkezés után nehány perccel a Brassó felőli kijáró váltónál találta meg Bedét a kézdi- vásárhelyi vonat mozdonyvezetője és a helybeli pályaőr, de már eszméletlen állapotban. Bal lába bokán felül le volt vágva, ezenkívül gyomrán, hátán erős horzsolások voltak, jobb halánté­kán mély nyilt seb tátongott, bal füle felett pedig a koponyacsontig le volt szakadva az izomzat. A szolgálattevő rendőr nyomban intézke dett, hogy Bedét a vármegyei kórházba szál­lítsák. Ott feküdt eszméletlenül, mig végre este 10 órakor belső elvérzóa miatt kiszen­vedett. — Téli villámlás. Különös természeti je­lenség szemtanúi voltak a város lakói esztendő utolsó napján. Ugyanis a beborult ég délután 5 óra tájban nyugat felé viliámlott és e tüne­ményt gyenge dörgés kisérte. A téli villámlást, a mely többször ismétlődött, sokan észlelték, nem lehet tehát ráfogni, hogy valaki csak rózsás hangulatában a felesége haragos tekin­tetét látta villámlásnak. — Elnevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kronorit Mór baróti polgári iskolai segédtanárt a X. fizetési osztályba rendes tanárrá nevezte ki. — A keresztény Időszámítás — téves Az egyháztudósok, a történészek és a régé szék egyaránt minden időben nagy szeretettel foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy az emberi­ség megváltója, a keresztény egyház megala­pítója, Jézus Krisztus voltaképpen mikor is született? Annál is inkább igyekeztek ezt a kérdést megfejteni, mert hiszen keresztény — A kis szökevény tragédiája. Kolozs­várról jelentik: A rendőrségnek már többször volt baja Erdődi Andor 14 éves tanulóval, a ki hol csinytevései, hol pedig hazulról való szökései miatt állott előtte. Csak pár napja is elszökött és a vasúton csípték el, hogy Kolozs­várra visszavigyék. A kalandos természetű fiú azonban estére ismét kiszökött a vasúti álló másra és a szamosvölgyi vasútra akart fel­kapni. Nem tudni, hogy mi okból, a vonat kerekei alá került, a melyek nyakát gázolták le úgy, hogy mire felvették a sínekről, már kiszenvedett. — Hány emberébe került Szerbiának a bábom ? Belgrádból jelentik : Szerbiában most állí­tották össze a balkáni háború során a mult évben elesett szerb katonák statisztikáját. E hivatalos jelentés szerint a törökökkel folytatott háborúban Szerbiának 6500 embere esett el, a bolgárok ellen folytatott háborúban 7000. A törökök elleni háboru- hanmegsebesült 16.000, a szerbbolgár háborúban 17.000. Mint látnivaló, az alig három hetes szerb­IPAR, KÖZGAZDASÁG.-f- Az O. K. H flóklntézetel. Az Országos Központi Hitelszövetkezet igazgatósága az in­tézet adminisztrációjának részben való decen­tralizálását határozta el és ezért Budapesten, Zágrábban, Eszéken, Temesvárott, Nagyvára­don, Sátoraljaújhelyen, Kolozsvárott, Kapos­várott és Zsolnán hivatali képviselőségeket állít fel, a melyek működésűket most január hó 1-ével kezdték meg és vezetésükkel az intézet egyes kiválóbb tisztviselői bízattak meg. Az intézet, a mely másfél évtizedes működése alatt 2400-nál jóval több emberbaráti és szo­ciális irányban működő falusi hitelszövetkezet­nek vetett# meg alapját és ezzel az ország egyik számottevő pénzintézetévé fejlődött, oly­annyira fontos közvetlen érintkezést, a melyet eddig is kellően ápolt, még közvetlenebbé tegye és ezzel kapcsolatban nemcsak a vidéki hitel- szövetkezeteknek az eddiginél behatóbb ellenőr­zést tegye lehetővé, hanem azoknak további fejlődését is a lehető leghelyesebb irányba terelje. Minthogy a szóbanforgó szövetkezeti

Next

/
Thumbnails
Contents