Székely Nép, 1915 (33. évfolyam, 1-144. szám)

1915-01-05 / 1. szám

1. szám SZÉKELY NÉP 1915. január 5. munkájában, melyet a Vöröskereszt mintájára folytat, a mi segítségünket is kéri. E felhívás meleg érzést, testvériséget kell, hogy ébresszen a magyar társadalomban. Gondoljunk az ügyün­kért, érettünk harcoló és sebesülő távoli török bajtársakra s az irgalom jelképe, a Kereszt nevében adakozzunk a Félhold irgalmas céljaira A rokonérzés hálás, szép bizonyítéka lesz ez a magyar társadalom részéről. Adakozzunk I A gyűjtött adományokat mi rendeltetési he­lyükre, a Vörös Félholdhoz juttatjuk. Budapest, 1914. Sylvester napján. A .Vörös Félhold“ támogatására alakult Országos Bizottság : Ozv. gróf Károlyi Istvánná elnöknő. Gróf Khun-Héderváry Károly elnök. Az orosz hadműveletek kudarca Feltámadt az Emden. Shanghai, január 4. (M. T. I.) A sziámi vizeken az Emden legénységének maradványa gépfegyverekkel felfegyver­kezve az Agocke nevű háromárbocossal már több hajót elsíllyesztett. Az Agoche elfogta az Oxford nevű angol széngő­zöst és segédcirkálóvá alakította át. Egy angol admirális elmozdítása. Moszkva, január 4. (M. T. I.) A Moskauer Zeitung jelenti: Jellicve eddigi angol admirálist felfüggesztették állásából. Helyébe Callagan tenger­nagyot nevezték ki. A változás oka az angol flotta ügyetlen védekezése a ke­leti partok elleni német támadás alkal­mával. Nyugatgaliciában és a Kárpátokban. Budapest, január 4. (M. T. I.) A haditudósítók je­lentik a hadiszállásról a sajtóbizottság engedélyével: „A nyugatgaliciai harcok a legutóbbi napokban erős összeütközésekre vezettek. A Dunajecz fronton az orosz offenziva eredeti célja az volt, hogy a Neu Sandec és Alt Sandec közötti szögletben krakói állásunk délszárnyát átkarolja. Most már világos, hogy az oroszok Krakó irányában északra, Krakó—Looz-i állásun­kat akarták áttörni. Ez újabb kísérletük azonban tegnap súlyos veszteségekkel járt és a legerélyesebben visszautasítottuk. Csapataink jól megerősített, beásott állásokban vannak. A katonai helyzet a Kárpátokban is kedvezőbben alakul. Az orosz csapatok állandóan sehol sem nyernek teret.“ LEGÚJABB. Galíciai sikere Harcok zta^-u.g'Sttcon. Berlin, január 4. A nagy főhadiszállásról jelentik: A nyugati harctéren többé-kevésbbé súlyos tüzérségi harcoktól eltekintve, arcvonalunkon általában nyugalom uralkodott, csak Thann mellett, Felső-Eiszászban fejteit ki az ellenség élénkebb tevékenységet. A Femheimtől nyugatra fekvő magaslat ellen intézett ellenállhatatlan tüzelés után sikerült az ellenségnek az esti órákba a magaslaton összelőtt lövészárkainkat elfoglalni és folytatólag részünkről keményen védett, a napokban több­ször emlegeti Peinbach helységet és magaslatot heves szurony­harc után visszafoglaltuk. Steinbach helységért még folyik a harc. A keleti harcszintéren a helyzet nem változott. Lengyel- országban Rawhótól keletre támadásainkat folytatjuk. (Minisz­terelnöki sajtóosztály.) A pápa és a király távirat­váltása. BéCS, január 4. (M. T. I.) A pápa táviratot intézett a királyhoz, hogy el­fogadja-e a javaslatot a hadifoglyok ki­cserélésére vonatkozólag. A király vá- laszábán kijelentette, hogy a javaslatot elfogadja. A tárgyalások ez irányban a pápa közvetítésével folyamaiban vannak. Japán szerepe véget ért a háborúban. Stockholm, január 4. (M. T. I) Tokióból jelentik: Illetékes helyen meg­cáfolják azon híreszteléseket, a melyek* szerint Japán csapatokat küldött volna, vagy küideni szándékoznék Európába, avagy hogy a lengyel- országi orosz tüzérségnél japán tisztek telje­sítenének szolgálatot. A japánok csak mint attasék vannak az európai harctéren. Az angol egyezség nem vonatkozik az európai segít­ségre. A japának nem adhatják bérbe sere­güket. Japán szerepe a háborúban be van fejezve. Az angol kormány válasza Amerika jegyzékére. Amsterdam, január 4. (M. T. 1' A félhivatalos Reuter ügynökség je lenti: A brit kormány válasza az Egye sült Állámok jegyzékére barátságos les: és a válasz már legközelebb elmegy A szóban forgó kérdésben Anglia a holtan kormány jegyzékére egyáltalán nem főj válaszolni. A törökök győzelmes elő­nyomulása a Kaukázusban. Konstantinápoly, január 4. (M. T. I.) A győzelmesen előnyomuló tö­rök csapatok Ardaganon kívül meg­szállták Sarikamis községet és ezidő- szerint előnyomulóban vannak Kars felé. Negyvennyolc sebesült orosz tábornok. Budapest, január 4 (M. T. I.) A f-zent pétervári távirati ügynökség jelentése szerint december 28 ig negyvenyolc orosz tábornok sebesült meg. A seebruggei zsilipek helyreállítása. Koppenhága, január 4 (M. T. I.) Párisi lapjelentések szerint a németek helyreállították a seebruggei zsilipeket, a melyeket az angolok elpusztítottak. A német tengeralattjárók inneni kiindu­lása ezzel ismét lehetségessé vált. Amerika beavatkozik (?) London, január 4. (M. T. I.) Washington bél jelentik a Timesnek, hogy egy augol j állampolgár biztosította magát az angol- amerikai háború kitörése esetére. A díjtételt j tizenöt százalékban állapították meg. A hadisajtószállás parancs­nokának kitüntetése. Budapest, január 4. (M. T. I.) H o e i ezredest, a hadisajtószállás parancsnokát i király a hadiékitményes harmadosztályú vas koronarenddel tüntette ki. XJjabb foglyok. Budapest, január 5. délelőtt 10 óra. Makacs har­cokban, a melyek Gorlicétő! délre fekvő területen, a leg­mostohább időjárási viszonyok között tolytak le, derék csapataink egy fontos magaslati vonal birtokbavételével a további események számára kedvező alapot biztosítot­tak. A Kárpátokban nincs változás. A felső Ung völgyé­ben csak kisebb ütközetek folynak. A karácsonyi időszak alatti harcokban az északi hadszíntéren 37 tisztet és 12698 főnyi legénységet fogtunk el. Höfer(Miniszter- elnökség sajtóosztálya.) Vitézi történetek. Ütközet a szent estén. A kárpáti harcoknak két igen érdekes és jellemző epizódját beszélte el egy fiatalember, a ki a napokban tért vissza a máramarosi harctérről. — El sem képzelhető, hogy a Kárpátokban, különösen Uzsokná! milyen nagyarányú vere­séget szenvedtek az oroszok. Uzsoknál, a hol népfelkelők és lengyel legiónisták álltak velük szemben, célzatosan karácsony előestéjén, este hat órakor támadtak. Mi amúgy sem számítottunk karácsonyi pihenőre, biztosra vettük, hogy az oroszok — a kik külömben is majdnem mindig vasárnap, vagy ünnepkor kezdtek ütközetet — a szent estén sem fognak békén maradni. Csakhamar rendkívül heves és elkeseredett harc fejlődött ki, a mely egész éjszaka meg­szakítás nélkül tartott. Másnap, karácszony első napján már hátrább szorultak s délután megkezdték visszavonulásukat, a mely később rendetlen futássá fajult. Estére vége volt az ütközetnek, az oroszok túl voltak a hágókon s előcsapataink Galicia földjén állottak. A csatatér borzalmas képet mutatott. Tele volt orosz hullákkal és sebesültekkel, úgyszólván alig volt talpalattnyi hely, a hol emberi testek, széttépett tagok ne bevertek volna. Legalább háromezer embert vesztettek az oroszok halottakban. Veszteségeik arányára nézve jellemző, hogy a következő nap, ka­rácsony egész másodnapja részünkről kemény munkába telt el; egész nap dolgoznunk kellett, hogy az orosz hullákat eltakaríthassuk, elte­messük. Ez volt a karácsouyi ünnepünk. Huszárok. A komarnói ütközetnél történt a következő eset. Ütközet közben egy hattagú huszár- patrul kocogtatott pipaszó mellett az utón. A srapnellek jobbra-balra csapkodtak, de ők oda se néztek. Egyik jól irányzott orosz löveg azon­ban közébük csapott le s az egyik huszárt lo­vával együtt aszó Bzoros értelmében széttépte. A huszárok meg se sarkantyuzták lovukat, nyugodtan kocogtattak tovább, csak az egyik jegyezte meg nagy flegmával : — No, a Matyi is beleharapott a fűbe I A sebesültek. A pustomiti október 11 iki sturmunk után százával feküdtek a földön az orosz halottak és sebesültek. A harcmezén egy vasúti töltés húzódott keresztül, a mely védelmül szolgálta rettenetes ágyú-, gépfegyver és gyalogsági tűz ellen. A sabesültek e mögé húzódtak. Itt lát­tam egymás mellett egy orosz katonát, a kinek lábát zúzta össze a srapnell és egy magyar bakát, a ki a fején kapott sebet. A magyal baka szépen bekötözte az orosz lábát, az orosz meg a magyar fejét. A kölcsönös segítség után a mi bakánk még megkínálta .kollegáját* a kulacsból jófajta pálinkával, azután együtt vár­ták a szanitéceket. Mire jé a pitii ? Egy Ízben az oroszok elfogták két re : zervistánkat, a kik éppen hogy kiállták a j tűzkeresztséget. A két rezervista az ösBze- I hajtható vászonvederrel, a .pitiivei* a patakho: ment le, hogy vizet merjenek. E közben ütőt rajtuk négy orosz s fegyverrel kezükben meg ' adásra kényszeritették a két rezervistát. Ezel kénytelen kezetlen követték őket, de csak a: alkalmas pillanatra vártak, hogy megszabadulja­nak. A perc nem is váratott magára sokáig. Egy óvatlan pillanatban megfordult az egyik, a kezében lévő vedret ráhúzta az egyik orosz fejére, elkapta tőle fegyverét a most már ő támadott kísérőire. Egy parc alatt le ia fegy­verezte a muszkákat a ő vette át a kom­mandót. A menet szépen megfordult 8 a két rezervista bekísérte a négy oroszt a mi táborunkba. Előfizetési felhívás, A beállott uj esztendővel a „Székely Nép“ XXXIII-ik évfolyamába lépett. JE hossza idő alatt komoly, hazafias munkával a köz­érdeket szolgálta s ez a múlt felment attól, hogy a „Székely Nép“-et hangzatos jelszavakkal és sokat Ígérő prog­rammal ajánljuk a közönség jóindulatállá és pártfogásába, Programnmnk, törekvésünk a régi: teljes erővel szolgáljuk a székelység kulturális, tár­sadalmi és közgazdasági előhaladását s mint a Székelyföld régi és erős orgánuma, a leg­nagyobb áldozatkészséggel igyekezünk azon hogy a hírszolgálatot, — kivált a mostani rendkívüli időkben — minél pvntosabban és megbízhatóbban teljesítsük. Lapunkat a t. közönség további támoga­tásába ajánlva Sepsiszentgyörgy, 1915. január havában maradunk tisztelettel a SZÉKELY NÉP szerkesztősége és kiadóhivatala. IRODALOM és MŰVÉSZET. O A Társaság. Farkas Jrrjrg gyönyörű, illusztrált költeménye díszíti A Társaság legutóbbi számának címoldalát. A lap tartalma írásban és képben ezúttal is nívós és érdekes. Somlay Károly pompás novellája, Nádasdi Baán Achilles Háború és szerelem című tárcája, Körmendy Viktornak Blowitz- ról irt érdekes cikke, Dobó Dezső dr. naplójának folytatása, harctéri levél, szinbázi krónika teszik elevenné a sikerült szám tartalmát. Külön érdekes­I sége a lapnak a déli harctéren elhunyt ismert szín­művész, Csapó Jenő Viziók cimü szép költeménye, mely hattyúdala volt a mindenütt kedvelt, poétalelkü ' művésznek. Kedves verset irt Tóth László is. Az I illusztrációk igen sikerültek és valamennyi aktuális; ' a legkedvesebb Petráss Sári pompásan sikerült j fényképe. A Társaság előfizetési ára egész évre 18 kor,, félévre 10 kor,, negyedévre 5 kor. Szerkesztö- 'ség és kiadóhivatal Budapest, Ritz-azálló.

Next

/
Thumbnails
Contents