Székely Nép, 1918 (36. évfolyam, 1-104. szám)

1918-01-02 / 1. szám

1. szám. SZÉKELY NÉP 1918. január 2. HÍREK. Sepsiszentgyörgy, január 2. — A SZÉKELY NÉP azon t. elő­fizetőit, kiknek előfizetése lejárt, kérjük szíveskedjenek megújítani, hogy a lap szétküldésében akadály ne legyen. — Unitárius istentisztelet lesz Sepsiszentgyörgyön folyó hó 6-án vasár­nap reggel 9 órakor a ref. vártemplomban. — Díszpolgár választás. Szókelyudvar- hely város képviselőtestülete december 28-án tartott közgyűlésében dentai báró Robr Fe­renc cs. és kir. vezérezredest és nagyborosnyói Bartha Albert cs. és kir. vezérkari alezredes, főszállásmestert Székelyudvarhely város dísz­polgárának választotta. A két vitéz katona iránt érzett soha el nem múló háláját kívánta leróni e város az ellenség uralma alól való felszabadításért. — DJévI üdvözlet megváltása cimén a csíki menekültek javára Bede Sándor áll. tanító Papolczról 5 koronát küldött a Székely Nép kiadóhivatalához. — Adatok a m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred történetéhez. A m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred pótzászlóalj parancs­noksága tervbe vette, hogy az ezrednek, vala­mint az ezredhez tartozó népfelkelő alakulások­nak (24. népf. gyal. ezr. 1/24., 11/24-, 111/24., 1V/24., V/24. hadtápzászlóaljak) történetét megiratja. A munka teljessége érdekében a pótzászlóalj parancsnokság azzal a kérelemmel fordul a 24,-es honvédek, népfelkelők hozzá­tartozóihoz, hogy a birtokukban levő naplókat, fényképfelvételeket, rajzokat, továbbá elesett, vagy kitüntetett hősök képmásait rövid élet­rajzi adatokkal együtt bocsássák az ezred tör­ténete szerkesztőségének használatára. UyeD irányú küldemények a m. kir. 24. honvéd gya­logezred pótzászlóalj parancsnoksághoz Mező­túrra küldendők. — Halálozás. A mint ösziute részvéttel értesülünk, a nagybaczoni református egyház érdemes, régi lelkésze, B e n k e Ferencz 34 évi hűséges, egyházépitó lelkészi szolgálat után december 29-én hosszas, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése december 31-én dél­után ment végbe a hívek általános, meleg részvéte mellett. — Megbízatás. A pénzügyminiszter szé­kelyudvarhelyi Póterffy István pénzügyi számvizsgálót a sepsiszentgyörgyi pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőség főnöki teendőinek ellátásával megbízta. — Újabban megszabadított túszok. Mo'd- vából további kétezer túsz érkezett Romániá­nak a központi hatalmak által megszállott területére. Ezeket a túszokat Pitestin (1400) és 8zlatinán (600) helyezik el és ott vetik őket alá az előirt vesztegzárnak. — Országos vásárok sorrendje Sepsiszent­györgyön. Sepiszentgyörgy rendezett tanácsú városban az országos vásárok az 1918. évben a következő napokon tartatnak: Február 27 és 28 án Böjti vásár, május 1 és 2-án Szent György napi vásár, julius 2-án Szent János napi országos lóvásár, október 9 és 10-ón Szent Mihály napi vásár, december 18 és 19-én Karácsonyi vásár. — Székelyndvarhely karáosonyl aján­déka. Udvarhelymegye és Székelyudvarhely, a mely a háborúban oly rengeteg áldozatot hozott, igazán kivételes és szokatlan kárácsonyi ajándékot kapott: elzárták a világtól, mert az eddig másodnaponként közlekedő vonatját elvették és e helyett egy héten két vonat jár Segesvár felé. Úgy látszik, igy fest a székelység regenerálása. — Méhészek gyűlése. Az oláh betörés következtében tönkre tett székelyföldi méhészet helyreállítását a m.kir. földmivelésügyi miniszter az arra illetékes köröknek elrendelte s vár­megyénkben a helyreállítási, valamint segélye­zési akció lebonyolításával a Székelyudvar­helyen székelő XIII-ik méhészeti kerület veze­tőjét bízta meg. A helyreállítási és segélye­zési munkálatok lehetővé tétele céljából szűk Béges a vármegyei méhészegyesület megala kitása, miért is felhívja az alispán a méhészetet kedvelő és azzal foglalkozó közönséget, hogy e célból 1918. évi január 28 án délelőtt 9( órakor a vármegyeháznál tartandó értekezletre megjelenjék. — (Ha 52-ből) elveszünk 38-at, marad 14. Ez az egyszerű kivonás tanít meg mindenkit: a ma legnagyobb művészetére: a pénz-meg- takaritásra. Tizennégy koronát takarít meg1 mindenki évente, ha annak a budapesti reggeli lapnak az előfizetői közé lép, a melyik egyedül maradt meg a régi előfizetési árak mellett. A „Pesti Napló“ ez az egyedüli lap. Csak a j .Pesti Napló* szerezhető meg továbbra is a| régi, negyedévi 9-50 kor., félévi 19 kor. és évi 38 kor. előfizetési árért, a többi lap felemelt '/i évi 13 korona, félévi 26 korona és évi 52 korona előfizetési ára helyett. A régi áron, a régi terjedelemben nyujta tehát a .Pesti Napló* továbbra is a müveit magyar közönségnek az újságírás és szépirodalom legkiválóbb és érték tekintetében egyedül ál ó alkotásait. A publicisz­tika és irásmüvészet illusztris képviselőinek, 60 magyar Írónak legjobb, legragyogóbb mun­káit a régi áron viszi el mindenuap a „Pesti Napló“ az ország minden részébe azokhoz, a kik ha egyéb közszükségleti cikkeiknél nem is tudnak takarékoskodni, de legalább fel- ; használják azt, hogy az egyik legfontosabb közszükségleti cikküknél, a mindennapi újság­juknál takarékoskodjanak. A „Pesti Napló“ ki dóhivatala (Budapest, VII. Rákócei-ut 18.) módot nyújt ehhez mindenkinek. O »A Társaság* karácsonyi száma a koronázás évfordulójára a „Király-szám* meg­jelent. Ára 3 korona. Újonnan belépő előfizetők ! ingyen kapjak. Dräsche Lázár Alfréd uj regé- j nyót, a „Tüzkereszt“-et a „Tüzpróba* folyta­tásául 1918. januári számában kezdi meg közölni A Társaság. Szerkesztőség és kiadó­hivatal : Budapest IV,, Reáltanoda utca 18. — Állandó zene a Hossuth-kávéházban Tisztelettel hozom a n. é. közönség Bzives tudomására, hogy a katonaságtól hazatérve zenekart szerveztem, raelylyel ezután állandóan a Kossuth kávéházban fogok játszani. A nagy­érdemű közönség szives pártfogásátkérve, mara­dok alázatos tisztelettel: Gábor József, prímás és zenekara. A vasút bajai. Ismeretesek azok a mizériák, melyeknek örökös áldozatai azok, a kik ügyesbajos dol­gaik elintézése végett a vasutat igénybe venni kénytelenek. A vonatok késnek. Néha csak egy órát, néha azonban 6—7 órát, vagy többet is. Ennek az az oka, hogy a háborús konjunklurák következtében a von­tató mozdonyok annyira igénybe vannak véve, hogy átjavitás céljából lehetetlen őket akár- mily kis időre is kivonni a forgalomból. A gépek a folytonos strapa folytán olyan állapotban vannak, hogy megterhelési lehető­ségük az indikált terhelés egy harmadára redukálódott. Egy 4—500 tonnával terhelt gép már ki van téve annak az eshetőségnek, hogy gőzfejlesztés végett a nyílt pályán kell megál- lania, vagy egy mérsékelt emelkedésen nem képes kikapaszkodni. A kocsik fütatlenek. Mert egyrészt nincs annyi fűtőanyag, a mennyi a koc-ik kifütésére elégséges. Van azonban a kocsik fütetlenségének egy másik oka is. A kocsikat összekötő tömlők ugyanis, melyeken a gőz továbbítódik gummi- val vannak egymáshoz tapasztva. S minthogy a gummi manapság keresett cikk — lelki­ismeretlen tolvajok lopkodják el azokat s igy a tömlők érintkezési pontjain a gőz a szabadba tódul ki. A vasutak tolvajai. Különben mindent lopnak, a mi csak meg­mozgatható. A II. osztályú fülkék bórpámáit p!. egészben lopkodták el, s ha ez nem sikerült, akkor vándál-módra késsel hasították le az ülésről a bőrt. Ellopták továbbá az üléseken levő párnákat, az ajtók rézkilincseit, ablak- táblakat stb. A vasút, mint intézmény is alacsonyabb nívójú, mint volt. Tudva­lévőén a vasúti alkalmazottak a katonai bzoI- g '.lat alól felmentettek. Ezért aztán azok, kik a lövészárkokba irtóztak elmenni — elmentek vasutasoknak. Különösen, a fékezők, málbázók között találhatni őket. Ezek az emberek aztán kiképezve sem lehetnek kellően, a hivatásuk­nak sem élhetnek úgy, a mint kellene, mert úgy sem céljuk a vasútnál maradni, csak a háború tartamára. Egy szóval a vasút olyan nehézségek elébe néz, hogy évek kellenek, mig régi nívóját visszafogja tudni kapni. Fizesse elő a magyar értelmiség napilapját AZ UJSÁG-ot Megrendelési cím; AZ ÚJSÁG kiadóhivatala Budapest, VII., Rákóczi-ut 54. Beltelek eladás. S o p s is zen tgyörgyőn, Tem- plom-utca 26. sz. alatt levő beltelek 2 szárnyú közházzal, mely áll 6 szoba, 2 konyha, kamara, pincehelyisé­gek és 2 sütőkemence, a Daczó-utca felőli részen 3 szoba, konyha, kamara, üveges veranda és pincékből. Atilla-utca 5 szám alatt levő 2 szoba, konyha, kamara, pince, istáló és csűrrel ellátott beltelek szintén eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal Atilla-utca 5. szám alatt. Háromszékvármegye Alispánjától. Szám: 20418/1917. ílyázati hirdetmény. Forgalmas üzlethelyiség a melyhez korcsmahelyiség is tartozik, berendezéssel együtt, haszonbérbe adó, esetleg örök áron is eladó. Értekezni lehet özv. Amigó Móméval Maksán. Háromszékvármegye törvényhatósá­gánál elhalálozás következtében meg­üresedett tiszti főorvosi állásra a vármegye főispánjának 3801/1917. számú intézkedése alapján ezennel pályá­zatot hirdetek. Az állás a VIII. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő évi 3600 korona fizetés, 600 korona lakáspénz és 900 korona utiátalánynyal van javadalmazva. Minősítésül az 1883 : I. t.-c. 1. és 9. §-aiban előirt feltételeken kívül a tiszti- orvosi oklevél is megkivántatik. Pályázókat felhívom, hogy szabály­szerűen felszerelt és bélyegzett pályá­zati kérvényüket a Vármegyei Ügyvi­teli Szabályzat 4. §-a értelmében 1918. január 20-ig Háromszékvármegye Alispánjához cí­mezve adják be. Sepsiszentgyörgy, 1917. évi december 27-én. Török Andor alispán. •j <»c o r* 8< o; Első Székely Likörgyár telepemen Olt-utca 13. Sepsiszentgyörgyön kilünö felső Kiiküllő megyei UJBOROK eladók. Cégem eddigi szolid kiszolgálása ismeretes, a miben épugy része­síteni fogom ezután is tisztelt vevőimet. Teljes tisztelettel : REMETE MÓR 1 I Sepsiszetgyörgyön, a Csiki- utca 30. szám alatti emeletes ház ELADÓ. Bővebb felvilágosítás ugyanott BARBURA fényképésznél. Egy pár fehér elő-hám, egy használt vastengelyü szekér és egy vágott derekú szán eladó Kilyénben Szilágyi Gézánál. Eladó ház. Sepsiszentgyörgyön a Kovács Gábor- tér 6. szám alatt levő Józsi-fóle ház szabadkézből eladó. Értekezni lehet Írásban vagy sze­mélyesen Buchholzor József tu­lajdonosnál Brassóban Lópiac 15. sz. alatt. BORÁRULáS :: nagyban és kicsinyben :: Kitűnő jó érmelléki és gyön­gyös—visontai ó- és uj-borok külömböző jutányos árakban állandóan kaphatók Sepsiszentgyörgyön FÜLÖP JÁNOS ur pincéjében Kossuth Lajos-tér 6. és FÄHNDRICH MAJER raktárában Gróf Mikó Imre-utca 22. Felelős szerkesztő : Zental Leó úr. VARY O. LAJOS BORKERESKEDŐ BORPINCÉJÉBEN Sepsiszentgyörgy, Csiki-u. 30. kaphatók finom Erdélyi BOROK és pedig: Uj borok literenként 5'50 kor.-tól feljebb Ó „ „ 6'50 „ „ Butéliás Pecsenye borok Tokaji asszu és Szamorodni gyógyborok Finom borecet Literes üvegek állandóan megvétetnek. Kénes ásványvíz- és i ÉRTESÍTÉS I A (I V an szerencsém tisztelettel értesíteni Sepsiszentgyörgy és vidéke közönségét, hogy a Sepsiszentgyörgyön, Blőpataki-utca 6. szám alatt minden kényelemmel ellátott kénes ásványvíz- és iszapfürdőmet njra megnyitottam. Kénes ásványvizem javalva van dr. Hankó Vilmos ur, a magyar tudományos akadémia tagja által CSUZ aranyeres bánta!- mák, bőrbajok stb. ellen Fürdőm mindennap reggeli 7 órától este 9 óráig a kö­zönség rendelkezésére áll. Bőrbetegek rászóró külön fürdőszakasz. Kiváló tisztelettelt Szabó Mihály. jxrjzozmm Nyomatott Sepsiszentgyörgyön, a laptulajdonos és kiadó Jókai nyomda rószvónytáraulat könyvnyomdájában 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents