Székely Nép, 1923 (41. évfolyam, 1-103. szám)

1923-01-04 / 1. szám

1. szám. Sft. Gheorghe. Sepsiszentgyörgy. XLI. évfolyam. Csütörtök, 1923. január 4. Előfizetési árak: Egész évreSO Lei Félévre... _40 Lei Negyed évre 20 Lei Egy hóra ... S Lei Egyes szám 1 Leu. Szerkesztőség : Strada Stefan cel Mare Utca (volt Csiki-u. S. sz.) tUőfizetéaeket és hirde­téseket a kiadóhivatal vesz fel. Kiadóhivatal: Sepslszentgyürg yón Strada Stefan cel Mare Utca (Volt CsikirU. S. S3.) Szerkesztőségi telefon száma: S. Megjelenik hetenkint kétszer: CSÜTÖRTÖKÖN és VASÁRNAP. maiMmxma™BSJmw*em!aiarx<tmiixmiaK$nBBMffisímgxitMeas3KB3fifwaa**‘. «mumn iw« t»«ts h könyörülő Ssiunaritanue újból megjele­nik minden országúton és az elesett emberek támogatá­sára lesz. Éu úgy érzem, hogy az emberi társadalom már-rnár erre az országúira vágya­kozik. A tobzódások ideje a jön, de az emberek btinbáuó heteknek, fogják tekinteni. Én úgy érzem, hogy a jóra való hajiam kezd előre törni. Éppen ezért elérkezettnek látom az időt, hogy a társa­dalom leikéhez forduljak. A könyöriilet nem a gazdag emberek bőkezűsége, hanem a lélek magába szállásának a legnemesebb ós legszebb virága. Tudom, hogy az em­ber kontár és csinált virá­gokkal is disziii magát, de a lélek virága nem utánoz­ható jelenség. Éppen ezért a helyzet pillanatában azok­hoz fordulunk, akik a lélek nemessége folytán tudnak adakozók lenni. Nem a nyil­vánosságot kérjük fel a kö­nyörületes cselekedetre, ha­nem csak a lelki nemesség­gel ékeekedőket. Az a négyévi nyomor, a mely a magyar középosz­tályra reá nehezedett, meg­teremtette az emberi őszinte részvétet. A kormányok e négy év alatt, az egyszerű hivatalnoktól fel a földbir­tokos osztályig, oly nagy­mérvű szenvedéseket ter­meltek, hogy enuek a gyü­mölcse csak a részvét lehet. A földi javak osztályosai eb­ben a pillanatban gondolja­nak azokra a névtelen nyo-í morgókra, akik valóban a sors nyomorultjai: ezek a be­tegek, az öregek, a munka- képtelenek. A tisztviselők nagyrésze immár túl van a határon. Egyrésze magánvállalatok-: nál talált valamelyes elhe-' = Petőfl-ünnepségek Buda pesten. Budapesten Szilveszter ójsznkáján megkezdődlek a Pe­tőfi-ünnepségek. Éjféltől egyig a főváros összes terein s főbb út­vonalain hatalmas gazkandalábe- rek gyuttak ki s kivilágították az összes utcai lakásokat. Vilmos császár látogatása óla ilyenirá­nyú kivilágítás nem voK Éjfél­kor a ifjúság fáklyákkal a Petófi- szoborhoz vonult. Másnap délután a szobornál újabb ünnepély volt, melyen Pékár is beszelt. Szilvesz­ter este valamennyi ezinhaz Pe­tőfiről emlékezett meg. Beüteka öandor honvédelmi mioszierren­deletere Szilveszter estéjén a ka­tonaságnak is előadást tartottak Petőfiről. A hatalmas aranyu ün­nepségeket a Nemzeti Muzeum kupolacsarnokában a Petőfi em­léktáblák kiállításává! kezdték meg. A Petőfi társé sag vasam ap délelőtti disziilésén Rákosi tanú máDyán kívül Pékár beszélt. BELFÖLD. Január 3. á román-orosz béke Vajda Sándor volt miniszterelnök­nek egy újságíró előtt tett kije­lentése szerint minden vulószinü- ség szerint sikerre vezet. Az a félelem, hogv a szovjetek be­folyást gyakorolhatnak Románia belpolitikájára, teljesen alaptalan, mert a román nép nacionalista, a tradíciókhoz hü és kategoriku­san visszautasítja a bolsevista ideo:ogiát. A parlamentből. A kamara elhatározta, hogy Románia egyik községét Pas­teur nevéről 'nevezzék el. A képviselők fizetésének eme­lésére nezve benyújtott törvény­javaslatra kimondották a sürgős­séget. A szenátus általánosságban elfogadta az ügyvédi kauiarak egységesítéséről szóló javaslatot. A nagyváradi premontrei főgimnázium Igazgatója Kovács Lajos, állásáról lemon­dott. Lemondásának oka az, hogy a koronázás alkalmával állítólag illoyalis beszédet mondott. Egész Nagyvárad társadalma őszintén sajnálja az igazgató távozását. A Magyar Párt alakuló közgyűlése egyedül Sán­dor Józsefet, a sepsi kerület kép viselőjét eddigi érdemeire való tekietettel tiszteletbeli elnökké választotta meg. lyezkedést.Ez utóbbiak tehát nem fordulnak senki más­hoz, csak a kormányhoz be­csületes szolgálatuk ellen­értékének utalváoyozásáért, a nyugdíjért. De a uyoraorgók nem vár­hatják meg, a inig a milliók urainak lelke megindul.Eze­ken a nyomorgókon segíteni a társadalom kötelessége, Ezek a névtelen nyomor­gók — névtelen szamaritá­nusokat várnak. Nem gyűjtünk, mert ezzel a rend ellen vétenénk. Nem gyűjtünk, mert a kor­mány a koldulási engedélyi ■is sokalja a még Románia területén szuszogó volt tiszt­viselőktől. Nem gyűjtünk, de azt még a pogány sem tartja bűnnek, ha a könyörülhet, a részvét a névtelen nyomor­góknak egy morzsát juHat, amig a kormány a nyugdiju­kat folyóvá teszi. Minden falubai), minden vidéken jól ismerik a va­gyonosok a névtelen nyo­morgókat Ismerik a jól el­helyezkedve levő tisztviselők is nyomorgó társaikat. Első­sorban ezekre és a nagy­közönségre nemes feladat vár. Igazi keresztény lélek­kel, igazi kulturemberkez illő nemeslelküséggel le­gyenek névtelen adakozók. Az emberi társadalomban az altruizmus igazi nagyságai azok, akik a közjót névte­lenül szívesen szolgálják. Az altruizmusnak legszemérmet­lenebb kufárai azok, akik a lármás adakozásból is hasz­not húznak. A magyar faj névtelen hőseinek szomorú emleke megköveteli, hogy a névtelen adakozók is meg­szaporodjanak. Ez lesz a jele, hogy : társadalmunk jobbá lett. Kolozsvár, 1922. december 30-án. Dr. Tóth György. Alaptőke 15.000,000 Lel. Brassó, Lensor 26. sz. ,, Nagy választék mindennemű gyarmat- és fü- " szerérukhan. Nagyban iiTrm és kicsinyben. Jutányos napi árak. Ugyanott manufaktur raktár nagybani eladásra. Telefon 6-93. és 3-39. él legnagyobb hazai posztógyár „BABUS1“ egyedüli erdélyi lerakata. KÜLFÖLD. Január 3. A tausannel kon­ferencia lehetetlensége ismét háborús kom­plikációk árnyait festi a nemrégi­ben eituult kisázsiai és balkáni hadszíntérre. A görög kormány harmincezer főnyi hadsereget osz- pouiositott Demir-Hisszárnál. A hadsereg főparancsnoka Penga- losz tábornok. E hírrel egybeesik a Reuter ügynökség jelentése, hogy az angol földközi tengeri flotta parancsot kapott, bogy a közelköleii vizekre induljon. Hi­vatalos helyről mit sem sikerült megtudni,, de hir szerint paran­csot adtak ki, hogy rníndeu ren­delkezésére álló hadihajó elin­duljon. Mas információk szerint a teljes angol földközi tengeri hujó- raj már elindult Konstantiná­polyim. Olasz katonai körökben nagy izgatottság uralkodik. Azt hiszik, hogy az átcsoportosított görög csapatok újra megkísérlik a Thráclaba való behatolást. A Marica-hati-r » mudáuiai fegy­verszünet óla csak gyönge szö­vetséges különítmények őrizete a'.att áll. A közel-keleti helyzettel a londoni lapok is foglalkoznak. Értesüléseik szerint nagy csapat- összevonásokat végeznék a határ közelében a töröl, ók ík. Indulásra teljesen készén só inár a hato­dik tötök hadosztály, a többi hadseregrészek leszerelési paran­cséit pedig visszavonták. Luusan- neban általános nézet az, hogy hu Anglia valamilyen elfogadható magyarázatát nem adja a flotta­tüntetésnek, úgy a törökök le­vonják a konzekvenciákat s min­den felelősséget áthárítanak a szövetségesekre. A flottatüntetés egyébként konstantinápolyi kö­rökben óriási elkeseredést váltott ki. Az idegenek elleni hangulat, mely már-már csillapulóban volt, erre a hírre újból fellángolt. Ha a szövetségesek idejekorán nem szerelik le ezt az ellenséges han­gulatot, úgy a legsúlyosabb össze­ütközések alig lesznek elkerül­hetők. A párisi konfe­renciát az angol kormány kérésére január 4-ig elhalasztották. Poincare le-

Next

/
Thumbnails
Contents