Székely Nép, 1927 (45. évfolyam, 1-100. szám)

1927-01-01 / 1. szám

1 s tára. SZÉKELY NÉP 1927. január 1. Szombat est© utolsóelőtti előadás A NOTAS KAPITÁNY csodás muzsikáju operettje A M A f* FA 1/ B O A fí A legszebb Fráter-nóták. #8 fi M C# t Aw ff K Ml* Mindenki ott legyen GÁLFY NUSI bucsufellépte. HÉJJÁ ILONKA jutalomjátéka. BELFÖLD. December 31. Gabona és árntóxsfie less Aradon. Â kereskedelmi minisztérium hozzájárult az aradi gabona árutőzsde felállításához. A tőzsde kormánybiztosává dr. Popovici Virgilt a temesvári kereskedelmi felügyelőség vezetőjét nevezték ki. Az uj tőzsde altpszabályai értelmében a tőzedetanács több­sége román kell legyen. A prefektusok hatáskörét megnagyobbították. A belügyminisztérium kör rendeletét adott ki, amely szerint január elsejétől a megyei pre­fektusok oly ügyeket is elintéz­hetnek, amelyeket a közigazga­tási törvény eddig a miniszter­nek tartott fenn. évvel ezelőtt már régens volt. Ma buszonötéves, kitűnő katonai nevelésben részesült. Házasságá val nem voltak megelégedve és konzervatív körökben még ma is massaliancénak tartják. Az aragnal forradalom. Nicaragua fővárosában meg­támadták Disz köztársasági el­nök kccsiját. A merénylő, több tőrszurást ejtett a kocsison, aki holtan fordult le a bakról. Az elnök sértetlen maradt. — Nicara­guában partraszállott amerikai ttngerészcsapatok megkezdték a nicaraguai elienkormény csapatai­nak leszerelését. Az ellenkor­mány vezérét, Sacasat, Mex kő támogatja Az amerikai csapatok megszállottak Ct.becaB városát, amelyet semleges területnek nyil­vánítottak. Kalholikus-bál. KÜLFÖLD. December 31. meghalt & Japán császár. A japán császár karácsony előtti napon meghalt. A mikadó, . Josibitó, Japán, történelmében a százbuszonharmadik uralkodó negyvenbat éves volt. Mutsuhitó császárnak a fia, de anyja nem Haroko császárné volt, hanem Mutsuhito öt ágyasa közül az egyiknek gyermeke, aki a japán jog szerim egyenrangú a tulaj- donképeni CBászárnő gyermekei­vel. Horihiio az uj császár négy' Kőegjlelí közgyűlés. Az nj özönvíz. Amikor a föld népe nagyon elromlott, a mennyekben lakozó ästen elhatározta, bogy uj özön­vizet kü d a földre es elmossa -onnan a becstelenséget és a go soszságot. Élt ebben az időben egy na­gyon ájtatos és derek kereskedő, Avek mester. Az egyetlen be­csületes a sok haramia között. Az égi hatalom ót szemelte ki arra, hogy ennek az uj özönvíz­nek a Noéja legyeu. Avek mes­ter egyszer álmában angyalt lá­tott, angyalt, aki parancsoló szó­val hirdette az Ur akaratai: j — Uj özönvíz jön a földre és elsöpör mindent. Te vagy az I egyetlen, aki megmenekülsz, benned fog folytatódni az em­beriség. Építs egy nagy barkát.! Vedd magadhoz ifjú nődet. To­vábbá mindenféle-fajta állatot párjával. i Avek mester fölébredvéD, meg- j építette a nagy bárkát és elhe­lyezte benne az állatokat. Azután monda ifjú feleségének: — Uj özönvíz jön a fö'dre és elsöpör mindent. Te, meg én, csak mi ketten menekü ünk meg, hogy bennünk folytatódjék az emberiség. Mire az ifjú nő elgondolkozva felelte : — Biztonság okáért vigyük magunkkal a könyvvezetőt is. A sepsiszentgyörgyi Jótékony őegylet december hó 28 án tar >tta meg Vájná Miklósné elnök ite alatt évi közgyűlését. Az el oki megnyitó után, melynek ren dén az elnök fokozottabb szociá lis tevékenységre kérte fel a választmány tagiait, Andrássy Aladar titkár olvasta fel az egy­let 1925. évi működéséről gond­dal összeállított jelentését, mely­ért titkárnak a közgyűlés köszö­netét nyilvánította. ötV. Nagy Gyuláné pénztár­nok az egylet 1925. évi pénz­kezeléséről terjesztette elő pénz­tári jelentését, melynek alapjan számadóknak a fenntartandók fenntartásával a felmentvényt a közgyűlés megadta. Titkárokká megválasztattak : Andrássy Aladár és Cőkó Árpád, választmányi tagnkka Bariba Ár pádnó, Benedek Tivadarné, Kary Petemé és N*gy Elekné. Elhatározta a közgyűlés, hogy miután annak, hogy a rendes köz­gyűlés ősszel tartassék a száma­dási évnek a naptári évvel össz­hangba hozásával megszűnt, jö­vőre a közgyűlés a tavaszi hó­napokban tartatnék meg. Felhívta a közgyűlés a választmány figyel­mét, hogy a különben is csekély állandó segélyezéseket fokozato­san szüntesse meg éB eredmé­nyesebb, nagyobb pillanatnyi se­gélyeket nyújtson ott, ahol ezekre szükség van és a jótékonyságot inkább terjessze ki a kulturális intézményekre. A tárgysorozat letárgyaltatván, elnök üdvözölte az újon válasz­tott tisztviselőket és válaszmányj tagokat s az egylet tagjainak bol­dog újévet kívánva, a közgyűlési bezárta. A helybeli róm. katb. egy­házközség 1927. év január 15-én tartja meg jótékony célú tánccal egybekötött bálját. Ritka­ság számba menő megmozdulása ez az egyházközségnek, mely ugylátszik, azt az elvet vallja: Omne rarum — carum, minden ami ritka, kedves. A ritka meg­mozdulás bizonyára az ő ritká­nak Ígérkező kedvességévé1, pár­ját ritkító nagy érdeklődést fog kiváltani, lévén a közreműködésre felkért egyének, mint; Görög Joakim szenátor, dr. Wilier kép­viselő, Szioi Lajos mindannyi !a maga nemében ritka kiváló­ságok. A cél is, a maga ritkaságá­ban ideális és nemes: az egy­házközség zárdaiskolájának fej­lesztése, bővítése. Az egész vár megyében egyetlen, hasonló jel­legű kath. leányiskola, melynek fejlesztése nemcsak a helyi, vi­déki, de az egész vármegyei kath. leánynevelésnek fontos érdeke. Újabban egy fenköit lelkületű lő, aki nem is tagja a sepsi­szentgyörgyi egyházközségnek, egy tekintélyes összeget ajánlott fel az intézet bővítésére azon' feltétellel, ba maga az egyház-j község is, illetve annak tagjai. | valamint minden illetékes tényező • támogatásával hozzájárul a cél, megvalósításához. A bálrendező-bizot’sig az egyház ezen missziós ügyében; a tehetősebb és áldozatkész katolikusokhoz az alábbi felhí­vással fordult: A sepsiszentgyörgyi róm. katb. egyházközség a Ferenczrendi Nővé­rek vezetése alatt álló leányiskolá­jának fejlesztése céljára 1927. év január bó 15 én műsoros katb. es­télyt rendez Elhatározását azon elodázhatat­lan szükségesség teszi sürgősen ak tualissá, melyet a régi bár, de min­dig uj és jelentőségteljes jelszó fe­jez ki, hogy: akié az ifjúság, azé a jövő. Mi, — az egyik legszékelyebb vármegye szivében és székhelyén élő katbolikusok, akiket annak idején a vallási forradalom elsepert, de akik I a halálos álomból uj életre keltünk és virágzó egyházközséggé fejlődtünk — a jövő biztosításáért folyó küz­delmet, melyet a faji és vallási ér­dekeltség amíg egyrészt oly követ­kezetes tervszerűséggel, másrészt meg az ügy fontosságához méltó dicsére­tes érdeklődés, áldozatkészség és példaadó buzgósággal áll, — össze­tett kézzel, a jövőbe néző lelkűnk­nek üres sopánkodásával nem néz­hetünk a nélkül, hogy ne halljuk lelkiismeretűnk vádló szavát, ha ami letárgiánk miatt, a most még virágzó egyházközség harangjai ismét elné­mulnak, mert: „Sión utai szomor- kodnak azért, hogy nincsenek, kik ünnepre jöjjenek. (Jer. Sir. I. 4.) Leplezetlen igazság, hogy a faj, vagy vallás érdekeltség magának ipar­kodik generációt nevelni. És ha mi ezt nem tesszük, akkor igaz&n csüg­gedten Állhatunk a költő kérdése előtt: „lesz e gyümölcs a fán, mely­nek nincs virága?“ Iskolánk fejlesztése az adott viazo nyok között ránk nézve tehát életkér­dés, a vármegyei katholikusság szem­pontjából pedig eminens érdek, hogy az itteni szerényke örállomáa el ne essék. Az előbb elmondottak alapján a rendezőség címzett ismert kath. érzülete, bőkezűsége és áldozatkész­ségére apellálva tiszteletteljesen fel­kéri, hogy tervbevett katb. estélyünk­nek védnökségét vállalói szíveskedjék. Mennyiben idevonatkozó becse« válaszát — (a rém kath. plébánia címére) 1927. január 6 ig nem ven­nék, agy tekintjük, bogy a védnök­séget elfogadni kegyeskedett, Sft. Gheorghe—Sepsiazentgyörgy, 1926. december hó 26. A rendező-bizottság megbízásából: Dr. Fogolyán Kristófni Elekes Andor Dr. Zakariás K. SZÍNHÁZ. Ae utolsó szlnhási hót. — Franci»-, román- ém német nyelvre, bármilyen gimnáziumi tantárgyra és osztályra sIkerrel előké­szít BOOIAMU I, Oasa Car- cumls, vagy Str. Saguna No. 21. Segalazentgyörgy. Elérkeztünk tehát az utolsó szin- bázi héthez, mikor már a jutalom- játékok jelentik a színház bucsuzását. A szezon végével elsősorban is Fe- renczy direktornak kell köszönetét mondjunk azért az áldozatkészség­ért, melyet a legnemesebb művészi ambíciótól vezetve az egész szezon alatt tanúsított. Láttuk estéről estére, hogy különösen a darabok kiállit&sa tekintetében igyekezett a közönség kedvében járni, anélkül, hogy ez az áldozatkészség a közönség részéröl megfelelő elismerésben részesült volna. Még most az utolsó héten is, — bár előrelátható volt, hogy nem fizeti ki magát, — nagy áldozatok árán megszerezte a „Cirkuszhercegnö“ előadási jogát, (második színház Er­délyben, mely a darabot adta) ; le­hozta Kolozsvárról Pintér Boá­két dacára annak, hogy a biztos rá­fizetéssel számolnia kellett. Az egész szezon alatt igyekezett a kisvárosi sziopadra nagyvárosi hangulatot és szint belevinni s nem volt vállalko­zásainál az a rideg üzleti szellem, mely kulturális egyesületnél annyira visszatetsző. Visszatérve az utóbbi előadások méltatásárs, szombaton és vasárnap Kálmán Imre nagy­sikerű operettjét, a Cirkuszhercegnőt adták. Az előadásra a legnagyobb dicséretet akkor tesszük, ha senkit sem dicsérünk meg benne, hanem csak azt mondjuk, hogy az előadás úgy kiállítás, mint ősszjáték tekinteté­ben kifogástalan volt. Hétfőn és kedden a hír­neves kolozsvári primadonna : P i n- t é r Böske vendégszerepeit a Ma- rica grófnőben és az Orlowban. Da­cára, hogy a két darabot már min­denki látta Szentgyörgyön, mégis elég szép közönség gyűlt össze a kiváló művésznő ünneplésére, aki most is, mint mindig, — fiatalos temperamentummal telt kiváló játé­kával mindenkit magával ragadott. S*ah. tést é, és gy ) t A Dr. I den gy, riában, dés utá| gyógysi, utca 1( Kérje 1] tanár u koztatj az Am, Corpul lu B. Nr Co Subset prin ace baza dec —1926 Sft. Gbt reclaman din Mă* advocatu pentru ic 14.100 L termen d de 10 Ia 2 13. m. 1 comuna vor vind publica j doi albi, poe, 1 ct mie, 10 I fer cu te supraserc roşu de 1 de 5 ani 24.600 I voie si ei mare. Sft. G cembrie 1 Tó Ic dió-ebt va szalor jutányos á Értekezn ral Mosoiu

Next

/
Thumbnails
Contents