Székely Nép, 1939 (57. évfolyam, 1-53. szám)

1939-01-01 / 1. szám

1. szám. Sít. Gheorghe. LVII. évfolyam. üasárnap, 1939. január 1. UOHÍHÍSi ftstam 3aS5í tin’s 150 Le9. ítltvrs 75 Lel S*Sí#< évm 40 Lel. Egyes szám 3 Lel EfSfizetásekel és hirdetésekéi m kladöhivaiai vesz fel................. 8 I Redactor responsabil şi director : Felelős szerkesztő és Igazgató : RÁKOSI JÓZSEF. Kiadótulajdonos: Imreh Carol fi soţii soc. în comandită. Bejegyezve : Dos. No. 971,1938 TRIB. TREISCAUNE Eedacţia şi Administraţia - Ziadóhiv. és szerkesztőségr PIAŢA AVSRESCU No. 4. Újévi horoszkopium. Nemcsak az egyes ember, hanem a n-'pek sorsa is eleve el vau rendeive. Az egész min denaég minden porszeme, atomja összefüggő gépezet, melynek mi riád kerekét termószetfölöttí erő hajtja s az egymásba kapasz­kodó fogak végzetszerü utján a mindensóg balag a Mindenható által kiszabott célja felé. Ebből a csodalatosén sokszerli egységből senkisem vonhatja ki magát, minden vórcsöppje, min­den szívverése elszabitbatlacuí hozzáköti. Századokon át elpor­zott nemzedékektől örökölt vál- tozhatatlan testi, lelki alkatánál fogva mindenki egy-egy ténye­zője a jövendő fejlődésének. Azárt a történések nem készen és nem máról holnapra szökkennek ki az idó méhéből, hanem ezernyi­ezer gjökórszál a múltban érleli meg eseménnyé való vílágrejöt- tűket. A jövendölés azért nem boszorkányság, hanem olyan egy ismeretlenü egyenlet, melyet két zdott tényezőből: a múltból és jelenből meg lehet fejteni, ha a JÓS meg bírja látni a történelem formáló erőket, ha le tudja merni természetüket, melyek — mint­hogy az alma nem esik messze a fájától — feltétlenül lényükkel azonos fajta gyümölcsöket fog­nak teremni. Próbáljuk meg hát nem a csillagokból, hanem a múltból és jelenből kiolvasni, mit remélhe­tünk az ujesztendőtől ? A mű t azt tanítja, hogy az emberiség fejlődése fölemelke­dések és stílyedósek hullámvo­nalán halad és az Örök Bölcses­ség az ellentétek váltakozásával biztosítja a mindenség egyensú­lyát. Ilyen visszaesés volt a ró­mai világbirodalom hanyatlása, majd bukása, miből a keresz- tyénség ragadta uj magasságok felé a nyugati nemzeteket, míg­nem a világbiró hatalmában ei- bizakodutt egyház nemcsak a ke­resztes háborúkban, hanem az emberi szellem rabbilincsbe verésében csillogtatta ellenállhat- lan erejét. E zsarnokság ellen indult meg a renaissance, majd a reformá­ció fölszabadító mozgalma, mely az évszázadokon át marcangoló vallásháborúkon keresztül a fran­cia forradalomban jutott el az emberi szabadságjogok kivívá­sára. E jogok a demokráciákban öl­töttek testet, mígnem a népuralmi eszmék elvénültek, elerótlenedtek és a nemzetiségi alapelv kezdte meg hódító útját, bogy — mint egykor a vallás — szembe állitsa embert az emberrel, nemzetet a nemzettel. Hfj'óereje a szenve dély, meg a gyűlölködés és e szörnyszülők szorgalmasan hoz­zák világra szörnyszülötteiket, melyek épugy hasonlítanak egy­máshoz és elődeikhez, mint egyik tojás a másikhoz. E gyülölfeö désnek ezemmellátható gyümölcse a világszerte lábrake’t és a Krisz- sus példáját megcsufoló zsidoül- dözéa, mely természetesen — itt nem áll meg, hanem meghason- lást támaszt majd más és más nemzetek között is. Ilyen végleszámoiással zárul a hanyatló év. És mivel biztat az ujesztendó? Az írás azt tanítja: .ahol van a ti kÍDC3etek, ott van a ti szí­vetek is.* Manapság pedig az igazi kincs az adózók verejtékes filléreiből gyűl halomra. Ha tehát meg akarjuk ismerni a jövőt kor mányzó világ hatalmasok szivét, csak bele kell tekintenünk az államok költségvetésébe s legott kiviláglik, hova hordják a séfár- ságukra bízott kincseket? Ott pedig mindenütt elképpeBzt.ő, mil­liárdos számokat találunk, amit mind fegyverkezésre Bzántak ,» béke biztosítására.“ Gyűlölködés és fegyver : ezt mutatja az ujesztendó horősz- kopiuma. Vájjon miféle jó származha- tik ebből reánk, jámbor polgá­rokra ? Belpolitikai szemle. (â D. G. P N. Redacţia közlemé­nyei alapj&n.) A „Nemzeti Újjászületés Arcvonalá“«nak cluji, cra- iovai és chlsinaui nagy­sikerű gyűlése. A Nemzeti Újjászületés Frontja csütörtök délelőtt 11 órakor zász­lót bontott a cluji Nemzeti Szín­házban. Már a kora reggeli órák­ban hangos volt a város az Er­dély minden részéből beözönlő falusiaktól. A rossz időjárás elle­nére igen sokan jöttek el a tá­voli vidékekről, hogy meghall­gassák Vaida-Voevod Alexandru volt miniszterelnök, királyi ta­nácsos megnyitó beszédét és tanúi lehessenek a zászlóbon­tásnak. Az elnöki asztalnál a kővet­kezők foglaltak helyet: V. V. Tilea, luliu Hatieganu, Mihail Serban, C. Tataru, dr. Sebastian Bornemisa polgármester, Tiberiu Mosoiu, dr. Sebastian Stanca, Ion Agárbiceanu kanonok, Atanasiu Popa, dr. Eugen Dunca, dr. Dán Parten, Manu lelkész. Jinga pro­fesszor, dr. Leon Scridon, dr. Adam Popa, Bratu, dr. Milea Aurel. wxmmRHBHmFimRBi m zaanmn Pontosan délelőtt 11 órakor a CFR zenekar rázendített a bi- rályhircnuszra. A teremben össze­gyűlt tömeg ezu'án Vaidát ün­nepelte, ki hatalmas beszéddel nyitotta meg a gyűlést, amely többek hozzászólása után ki- mendta a Nemzeti Újjászületés Frontjának megalakulását. E pillanatban, amikor uj élet kezdőd k, az egész gyü’és mély hódolattal és alázattal Őfelsége il Károly király felé fordítja te­kintetét azzal, hogy a Nemzeti Ujjászü’etés Frontjának keretei­ben összefogva egész Bzeretetük kel veszik körül, határtalan se gitséget nyújtván a Koronának a nagy eszmék megvalósításában. A határozati javaslatot a nagy­gyűlés egyhangúlag megszavazta. Ezután a nagygyűlés hódoló tá­viratot küldött Őfelségének. A távirat megszövegzése után Vaida királyi tanácsos beszélt. Ismertette az erdélyi románság harc.it és önzetlen munkára hívta fei a fiatalságot. A királyi taná­csos ezekkel a szavakkal fejezte be nagy beszédét: — Jelszavunk ez legyen: Nemzet, Király és Haza ţ A ha­záért és a törvényért! A jelenlevők lelkesen, egy emberként Őfelségét éltettek. * * * Bucureşti, december 27. A Nemzeti Újjászületés Arcvonala nagysikerű craiovai gyűlésének vezérszónoka az elnöklő Argetoi- anu királyi tanácsos volt, aki ismertette a február előtti hely­zetet és rávilágitott arra a súlyos vá'ságra, amelybe a pártharcok sodorták az országot. „Ezekben a súlyos pillanatokban Őfelsége, az ország uralkodóinak hagyomá­nyait követve, kezébe vette a kormányrudat és megszüntette a belső villongásokat. — Azért jöttem Craiovába — hangoztatta, hogy arra kérjelek Benneteket, alkossatok falat a trón körül és sorakozzatok fel kicsinyek és nagyok a Nemzeti Újjászületés Arcvonalának zász­lója alatt. Ghelmege8nu Mihail közleke­dési miniszter, aki szintén részt vett a gyűlésen, ismertette az eddigi kormányzási eredménye­ket, majd kijelentette, hogy nem lehet politikai monopóliumról be­szélni akkor, amikor a Nemzeti Újjászületés Arcvonalának sorai nyitva állanak mindenki előtt, aki a nemzetért és a társada­lomért akar dolgozni. • * • A Nemzeti Újjászületés Arc­vonalának cbisinaui zászlóbontó gyűlése, amelyre szintén hatal­mas tömegek vonultak fel, Vai toiacu tábornok királyi tanác303 elnöklete alatt folyt le. A beszédek sorozatát Vladi­mir Cri8ti volt besszarábiai mi­niszter nyitotta meg, aki rámu­tatott arr», hogy a régi politikai harcok nagy akadályokat gördí­tettek a háborút követő ország- szervezés elé. Az ortodox egyház üdvöz’ése következett ezutáD, majd Pelivan volt miniszter méltatta a törté­nelmi esemény jelentőségét. Őfel­sége — úgymond — a népe iránti határtalan szeretőiében le­hetővé tette a román erők tömö­rülését. Végül felhívást intézett a jelenlevőkhöz, hogy segítsenek valóra váltani a királyi gon­dolatot. A továbbiak során beszédet mondtak: Rosco volt megyefő- nöb, Moraru volt képviselő, Mal- tazeanu fő dmüves és Gluresem egyetemi tanár, aki hangoztatta, hogy az Arcvonal kizárólag a közjó érdekében fog dolgozni. Nicolescu Rizea ny. tengernagy, C. Turtureanu volt képviselő és Pascu volt szenátor beszéde után Petre Andrei közoktatási minisz­ter emelkedett szólásra. Hangoz­tatta, hogy az Arcvonal hitvallá­sának legfőbb eleme a nemzeti eszme. A sors sokszor mostoha volt a román őslakó néppel szem­ben, amelynek megsegítése nem zeti kötelesség. Ezután Andrei miniszter kiemelte a februári alkotmány nagy újításait, szembe­állítva azokat a régi alkotmány rendelkezéseivel. — A tekintélyi rendszer te­hát — hangoztatta — amely tisz­teletben tartja a jogot és a köz­érdeket, előbbrevaló a formális jogrendszernél, amely a jogot képtelen gyakorlati tartalommal ellátni. A tekintélyi rendszer meg­valósíthatja egy nép legszebb célkitűzéseit. A módszer kérdése ez. A mai nehéz időkben fiatal, csodálatra méltóan munkabíró, erélyes, ragyogó szellemiségű ki­rály áll az állam élén. Mindnyá­junk kötelessége, hogy szeretet­tel, hódolattal és lelkesen kö­vessük Őt. Văitoianu tábornok királyi ta­nácsos beszédében röviden össze­foglalta az előző felszólalások lényegét, majd kijelentette, hogy most a 12. órában mindenkinek őszintén kell megnyilatkoznia. A. pártharcok tüzében elvesztek a legszentebb célkitűzések. Ma meg kell menteni mindazt, amire épí­teni lehet. Végül a gyűlés határozati ja­vaslatot fogadott el, majd hódoló táviratot intézett őfelségéhez.

Next

/
Thumbnails
Contents