Székely Nép, 1940 (58. évfolyam, 1-112. szám)

1940-01-07 / 1. szám

Huf6. (POPORUL SECUESC) előfizetési Araki Hin Avr« 150 Lai. Félévre 75 Lei lailfaé évre 40 Lei. Egyes szám 3 Lei EISfIzeiéseket és hirdetéseket a kiadóhivatal vess fel e ee •«* \ I Redactor responsabil fi director : Felelős szerkesxtő és igazgató : RÁKOSI JÓZSEF. ( Kiadótulajdonos: Imreh Carol fi soţii soc. fn comandită. Bejegyezve : Dos. No. 971/1938 TRIB. TREISCAUNB §j Redacţia şi Administraţia - Ki&dóhiv. és scerkesatfieég str. I. C. BRATIANU No. 4 őfelsége II. Károly király újévi rádióbeszéde az ország népéhez. Ujesztendei kilátások. A Paris Soir Írja : Kevés esz tendő köszöntőit a világra oly bizonytalan, sejtelmes fenyegeté­sekkel, mint a küszöbön álló 1940. szökőév. Láható és látha­tatlan, fizikai és erkö.'cBi erők tusakodnak a felszin alatt, me­lyek — mint a mélységben dü­börgő morajlások — földindulást jelentenek. G küzdelmeknek egyik legjellemzőbb példája a finn— orosz erőmérközés, hol az anyagi és kollektiv erők szállónak síkra a lelki és szellemiekkel és már az eddigi eredmények azt mutat­ják, hogy nem elég a láthatókra nézni, hanem a láthatatlanokat is számba keli venni, mert a lát­hatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Igen, a látható és hallható dolgok könnyen félrevezetik a Í ámbor halandót, mint azt a kü önböző harctéri jelentések nyil­ván tanúsítják. Akár Kínában, akár Leningrád körül, akár a nyugati fronton ugyanarról az ütközetről mindkét fél kétségte­len győzelmet jelent, az ellenség­nek tu’yos veszteségeiről, önma­gának csekély kárvallásáról szá­mol be és hirlelósében saját végső die dalát bizonyosra veszi. Ezek­ből hát a jövő esztendőre nem lehet eligazodni. Egy azonban kétségtelen: a jövőt nem a fegyverek, vagy azok csak másodsorban döntik el, ha­nem mindenekfölött a gazdasági erőkön fordul meg a kocka. A gazdasági viszonyok elhatározó voltát tükrözi Japán, hol kétévi, folytonos .győzelem“ után a rizs- nyomoruság a rend felborulásá­val fenyeget. A beálló év horoszkopiumát tehát ezen a csapáson kell ke­resni. Aki számbaveszi azokat a milliárdokat, miket a jövő nem­zedék számlájára világszerte a hadseregekre és hediszerekre köl­tenek, az előtt nyilvánvaló, hogy e szörnyű megterhelés igy nem mehet tovább, hogy a ránk kö­szöntő esztendő méhében hordja a döntést. A világkormányzó hatalmak­nak határozniok kel), hogy vagy tovább erőltetik a háborút és ak­kor elszakad a húr. Vagy leül­nek a tárgyaló asztalhoz, békés megegyezéssel mentik, ami még menthető és eként elkerülik a világkatasztrófát. Arra nem számíthatnak, hogy a gyöngébb és kimerült államok­ban bizonyára hamarabb bekövet­kező fékszakadás következményei azok határai közé szigetelve ma­radnak. A bajszálcsővesség tör­vénye alapján, a fertőző járvá­nyok példája szerint a kórokozó Jjacillnsok a levegőn keresztül, (Rador.) Őfelsége II. Károly király rádióbeszédet mondott az újév alkalmából az ország népé­hez. Az Uralkodó beszédében a következóket mondotta: — Az újév küszöbén minden szereteiemmel nepemre gondo­lok. Mindnyájan tudjuk, hogy súlyos aggodalommal telt, tehát olyan időkön haladunk keresztül, midón a nemzeti szolidaritás és egy gondolat, egyetlen hit körül való összefogás erÓBebb kell le gyen, mint valaha. Én, aki ren­díthetetlenül őrködöm, hogy Ro­mánia határozottsággal a békés fejlődés utján haladjon, bárkinél jóbban átérzem ennek szükséges­ségét. Az ország minden öntuda­tos ereje vállvetve működjön közre ennek megvalósításában. (Rador ) Őfelsége II. Károly király Miha'y nagyvajda kísére­tében az uj évet is a csapatok körében töltötte. Miután a kará­csonyt a nyugati határon kato nái között töltötte. Őfelsége ja­nuár elsején a konstancei csapa­tok körében időzött. A katonai díszszemle után ünnepélyes fo­gadás következett a konstzncai városháza dísztermében, melyet tróníeremmé alakítottak át, ahol Tatarescu királyi tanácsos, mi­niszterelnök, Gafencu külügj mi­niszter. Ileus tábornok, Paul Teo- dorescu tábernok, Radian és Sla vescu miniszterek várták az Uralkodót. A belépő Uralkodót szűnni nem akaró éljenzés fogadta, majd Tatarescu miniszterelnök lépett elő és mondott üdvözlő beszédet. Tatarescu miniszterelnök után Andrea Cassulo, pápai nuncius, a bukaresti diplomáciai testület dé­kánja tolmácsolta francia Dj elven a hagyományos újévi jókívánsá­gokat. Ezt követően őfelsége a következő beszédet mondotta : Őfelsége válasza. Miniszterelnök Ur 1 Uraim 1 Mindenekelőtt lelkem mélyé­ből köszönöm a meleg jókívánság szavait, melyeket a kormány és az ország nevében intéztek Hoz zám. Azt az eszményképet kö­kitilthatlanul szivárognak be más országokba íb b mint valami gyújtó gázok, lángra lobbantják a lappangó parazsat. MoBt már az államférfiak lelki- ismeretén fordul meg az ujesz- tendő aratása. Ha vihart vetnek, E pillanatban főleg azokra gon­dolok, akik megértették ezt a parancsot és habozás nélkül egyet­len nyaláb kötelékébe léptek, akik nyugalmat, kiengesztelődóst és jobbat óhajtanak. Újév küszö­bén legforróbb óhajtásom, hogy országomat kímélje meg a gyű­lölködés és a békés fejlődés utján mentői inkább előreha­ladjon. Ugyanakkor azonban az öntudatos román telkeknek ez a szent egyBége adjon erőt, hogy megvédjük ősi szent jogainkat. Kérjük a Mindenhatót, ajándé­kozzon meg bennünket és az egész világot békével és a népek közötti jó eggyetértéssel. Sok boldog évet! EgéBZ ségeti vetve, hogy a jelen időkben ezen nagy ünnepeket azok körében kell töltenem, kik arra hivattak, hogy teljesítsék szent kötelessé­güket és a románság határköveit erősítsék je’enlétükke), ma az ország tenger által vont határá­hoz jöttem, hogy a hadsereg ka­tonáitól körülvéve töltsem az uj évet. A nyugati határ őrzői kö- sött töltött karácsonyi nap öröm­mel teljes, megújult bizalommal töltötte meg szivemet a román katona morális erejével Bzemben. Akaratunkon kivüi álló és álta­lunk határozottan nem kivánt ese­mények játszottak közre, melyek az újévben is fő célkitűzéssé te­szik, hogy tökéletesítsük és tel­jessé tegyük a nemzetvédelmet. Sohasem volt erőteljesebb értelme ennek a kifejezésnek, mely rövi­den és világosan magában fog­lalja békés politikánk és szilárd elhatározásunkat. Erősítjük és tökéletesítjük a hadsereg felszere­lését, hogy megvédjük, ami a mienk és azt a jogot, melyet a chişicăui, cernăuţii es gyulafehér­vári nemzetgyűlések megszen­teltek. Ebben a határozottan román ke­retben baráti kezet szorítunk azok­kal akik erre lojálisán készek. Az uj alkotmány, melyet az a NUF erősít meg, melynek kebelé­ből a kormány alakult, megadja a közigazgatási és politikai tévé­vibart aratnak. Ha pedig vissza­rettennek az ajtó előtt leselkedő romlástól, pusztulástól, a pápa és a semlegesek bókeszózata még mindig meghallgattatásra talál­hat, eltilthatja tűzhelyeinktől a rettentő vészt. kenységhez szükséges keretet. A kormány szép és nagy munka- programot alkotott, melynek meg­valósításához odaadó munka és folytonos hosszabb ideig tartó te­vékenység szükséges s meg va­gyok győződve, hogy segítségem­mel és az összes jószándóku em­berek segítségével azt habozás nélkül megvalósítja. őfelsége ezután a múlt meg­próbáltatásait idézte, melyekkel a román nép hazafias érzéssel nézett szembe s ez bizalmat nyújt a jövőre. — Dolgozzunk tehát bizalom­mal és hazafiban a nemzet meg­erősítésén. Kérjük mindnyájan a Mindenhatótól, hogy fényesítse meg az emberiséget az áldott béke sugaraival, az emberek és népek közötti jó megegyezéssel, bogy a civilizáció útja ne akad­jon meg és jótéteményeit az egész emberiségre kiterjesezo. őfelsége ezután köszönetét mondott Andren Csssiilo pápai nunciusnak, végül sok boldog új­évet kivánt az ország népének. Időszerű világföldrajz. (E rovatban az események által felszínre vetett államokról adunk rövid tájékoztatást.) Az »Admiral Graf von Spee“- nek az angol cirkálókkal Monte­video közelében pár hét előtt le­folyt tengeri ütközete Uruguay köztársaságra terelte a figyelmet s ezért e kis államról közlünk nehány érdekes adatot. Uruguay Délamerika dél­keleti részén az Uruguay-folyó és az Atlanti-óceán között, a nála több mint 47-SBer nagyobb Brasilia és a tizenötször téresebb Argentina közé beókelve, 178 ezer négyzetkilóméter területen (Romá­nia hat tizedén) fekszik. Lakói száma 1,720.000 (még tizede sincs Romániáénak. (Minden négyzet- kilómóterre 11 (nálunk 58) lakós esik.) Fővárosa Montevideo hat­százezer lakóssal, tehát az egész ország népességének egyharmeda itt lakik. A legkisebb délamerikai ál­lam, mely váltakozó spanyol és portugál uralom után 1828-ban vívta ki önállóságát, mit a két falánk, óriási szomszéddal szem­ben nehéz volt megőriznie. Dr. Terra Gábriel elnök 1934-ben nj alkotmányt adott neki, mely a pártvillongások ki­küszöbölése végett gyakorlatilag az elnöknek biztosítja a teljes végrehajtó hatalmat. 1938. má­jusában dr. Terra sógorát, Al­fredo Baldomir mérnök-táborno­kot választották elnökké. Dr. Terra politikájának alap­ját az öregségi járadék, a gyer­mek- és anyavédelem, az ingye­nes orvosi kezeiéi, a munkás- biztositás, a 8 órai munkaidő, » Őfelsége és Mihály nagyvajda a katonák között töltötték az uj évet.

Next

/
Thumbnails
Contents