Székely Nép, 1941. április-június (59. évfolyam, 74-146. szám)

1941-04-01 / 74. szám

ELŐFIZETÉSI Díj: '»W«í évre _____ B Pengő !?*! évre ______ 10 u gésa évre _____ 80 „ FÜGGETLEN politikai napilap ICIADOTUL AJDONOS: Jökal-nyomde RtszvinyUreaiág SZERKESZTOsfiQ és KIADÓHIVATAL: 6róf Teleki Pál-tér 4. Engedélyezve a M. Kir. Miniszterelnökség 14.015/941. M. E. III. száma alatt CSÚCSPONTON A VÁLSÁG JUGOSZLÁVIÁBAN Tömeges ketonéi behívások Dóisziáviáhen — Angolborát tábornokok e hadsereg ólón — Lengyel ós brit lobogók elett ifórom nómotollonoe iüntotósok — A külföldiek olhegyták Jugoszláviát Berlin: Minden türelemnek van határa! Szakadás Zágráb és Belgrád között — Eden, Dili és Gavrllovics szerb miniszter Athénben — Matsuoka Rómában A délszláviai helyzet egyre íulyo- tabb méreteket ölt. Az egymásután ér kez5 táviratok beszámolnak Jugoszlávia végzetes óráiról. A belpolitikai élet for­rong, az újdonsült kormány nem ura a helyzetnek. A német és olasz fóvá rosban egyelőre még tartózkodva szem­lélik az eseményeket, de a tengely po­litikusai már is súlyos következtetése­ket vonnak le az elkövetkezendő na­pokra. Úgy látszik már nincs megállás. Csak valami csoda segítheti át Jugo szláviát az önmaga kezével ásott sza­kadékon. Részletes jelentéseink a következők: a Zágrábban tartózkodó Endreo mi­nisztert is. Itt Írjuk meg, hogy a szerb hadse­reg két tábornokát tartalékba helyezték, másik két tábornokot ugyanakkor nyug* dijállományból tényleges szolgálatra hit­tak be. (Amsterdam. NT1) A londoni rádió hiradása szerint Jugoszláviában újabb korosztályokat hívtak fegyverbe. Itt írjuk meg azt a Belgrádból szár­mazó Havas jelentést is, hogy jugoszláv fiivá latos körök cáfolják a katonai behívásokat. Amint mondják ezek a körök, a behívások csak egyéniek és a katonai kiképzés célját szolgálják. Németbarát és németellenes tüntetések Az athéni tárgyalások (Uelgrád, MTI) A német birodalmi alattvalók kö2ül 1100-an az Uranus nevö hajón a Dunán elindultak haza. Amint Rómából a NTI jelenti, a ju goszláviai olasz állampolgárok és saj tóképviselők is elutaznak. (Gratz, MTI) Eszéken, amely a trianoni döntés után Jugoszláviához került a fiorvát lakosság nagyszabású tüntetést rendezett a tengely mellett A rendőrség különítményei kivont kard­dal rohar íák meg a tüntetőket. Az ösz­sztíüzések torán több sebesülés történt. Egyébként a német alattvalók Horvát­ország területét is elhagyják, Horoát körök — mondja a jelentés — sajnála­tukat fejezték ki emiatt az eltávozó né­metek előtt. Az eltávozók számára hor- vát hivatalos körök különvonatokat bo­csátottak rendelkezésre és szívélyesen támogatják az elutazó németeket. Va sárnap este 8 óra után 800 német in­dult el Horvátországból Németország felé, éjjel 1 órakor ismét kifutott velük egy különvonat. Szerb terror a Bácskában és a Bánságban A német rádió nagy jelentésekben ismerteti a jugoszláv eseményeket. Zig rábban teljes nyugatom van, azonban a feluszitott szerb elemek túlkapásai egész Szerbia és a Szlovénség területén ál landősultak. A német lakosság szinte elviselhetet­len terror alatt nyög, A menekültek tettleges bántalmazásokról panaszkodnak. Különösen nagy a- terror a Bánságban és a Bácskában, ahol a hatóságok tátlenül néznek minden túlkapást. Magy- klkindón kifosztották m námet üzleteket, Nagybocskorekon teljesen lerombolták a námet uccasort ás a vonatból egy námet menekülőt kidobtak. Az ucoal tüntetések rendsze­resek és azon a lakosság angol és lengyel zászlókat is lobogtat és nótákban követeli a németek felakasztását. Megverték a belgrádi svéd követet a tömeg szidalmazva, németbarátnak nevezve nekirontott él tettleg bántál mazta. A belgrádi svéd követ belekevere-. dett a tüntetésekbe és amikor egy ka-1 tonai láncon át akart menni, Mozgó Jugoszláviában több korosztályt htotok fegyverbe. E horoálokat és a magyarokat nem fegyeres szolgálatra oszt jók be, ka nem csak munka- szolgálatra. Horoát körökben a nyugtalanság egyre nő a belgrádi politika miatt. Macsek kiküldötte már Belgrádban tár f yal és hosszas megbeszélést folytatott zimovics miniszterelnökkel is. A ju­goszláv berlini követ Endrlcs loo isit ás? váratlanul Belgrádba érkezett és kormánykörökkel tárgyal. Az anka­rai jugoszláv követet, akit Belgrádba rendeltek, utasították, hogy még néhány napig maradjon a török tóvá rosban Az utolsó német különvonat hétfőn éjjel elhagyta Jugoszláviát. Zágrábi jelentések szerint Szu* bottes horoát bán hosszas tárgya• fásokat folytatott Uedeijkoolcs had- sereglöparancsnokkal. A tanácsko­zásba később bevonták THacseket és (Athén, Reuter) Hivatalos közlemény szerint Edén angol külügy­miniszter és Dili tábornok Athénbe érkezett, hogy tárgyalásait folytassa a görög kormánnyal. Macsek megfigyelés alatt (Belgrád. Ştefani) A Jugoszláv főváros olyan képet mutat, mintha teljesen ki akarnák Üríteni. A németek, olaszok után elhagyták Belgrádot e magyarok, szlovénok ám Mor­vátok le. A montenegrólek a katonai behívások elül e he­gyek közé rejtőznek. Közben állandóan hívják be m ősa­pátokat ée Olaszország, Németország, Bulgária óm Ma­gyarország felől állítják fel. A Jeleniám ezerlet m hedve- zeiöség megfigyelés alett tartja Meoeekei, a borsótok vezérét le. A Jelentés kihangsúlyozza, hogy Mecsek mér nem megy Belgrádba. (Belgrád. Havas) A* olasz követség irattárát elszállították. A keddi napon csak a követség néhány tisztviselője marad Belgrádban. (Zágráb. NT!) Horvát politikai kö­rökben küiönös jelentőséget tulajdoní­tanak azoknak a tárgyalásoknak, ame­lyeket a horvát paraszlpirt, Macsekkel az élén folytat. Mindinkább beigazolódik az a feltevés, hogy a jugoszláv politikai élet végleges kialakulása szempontjából két irányban kell különös figyelemmel lenni: Belgrddra és Zágrábra. Az uj jugoszláv kormány s a horvát parasztprát között ugyanis a jelek sze­rint egyre szélesedik az elválasztó vonal. A német és olasz követ tárgyalásai (Belgrád. MTI) Stimovics minisz­terelnök hosszas megbeszélést folytatott az ortodox egyház pátriárkájával. (Belgrád. MTI) A jugoszláviai olasz követ vasárnap felkereste Nincsics jugoszláv külügyminisztert, akivel két óra hosszat tárgyalt. A tárgyalásokról hivatalos közleményt nem sdtak ki. (Belgrád. MTI) Heeren jugoszlá­viai német követ szintén hosszasan tárgyalt a jugoszláv külügyminisz­terrel. Belgrádi politikai körökben úgy tudják, hogy ez uj kormány hajlandó elfogadni a három hetei- ml egyezményhez való oaatlakozós Jegyzőköny­vét, hm annak titkos zá­ra dókét törlik. Német vélemény A Wilhemstrassén politikai körök­ben hangoztatják, hogy bár a német kormány politikáját nem hagyja befo­lyásolni az ucca tüntetéstől és a cső­cselék erőszakos cselekedeteitől, de hosszabb ideig mégsem fogja tűrni, hogy alattvalóival szemben ellenséges magatartást tanúsítanak az eseményekről és alattvalói minden védelem nélkül maradjanak. A túlkapások hírét meg­erősítették. Különösen rossz néven veszi Német­ország a Birodalom nyilvános gya- lázásait és azt, hogy Qngoricsot a Vreme volt szerkesztőjét, aki a jugoszláv német Ara 6 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents