Székely Nép, 1941. április-június (59. évfolyam, 74-146. szám)

1941-04-01 / 74. szám

2. «1**1 3 ZSKÍLT U'F ld41 április 1. közeledés hive és Hitler személyes is­merőse, letartóztatták. Ezt feltétlenül külpolitikai cselekménynek kell tekin­teni. Meg kell állapítani azt is, hogy a kormány semmit nem tesz a tün­tetések ellen­Ezért kellett erőszakolt tempóban ha zaszállitani a jugoszláviai németeket. Nagy tartózkodással figyelik az esemé­nyeket, azonban Jugoszláviának tudnia kellene: min­den türelemnek határa van! Csak külpolitikai cselekedetnek mi­nősíthető az is, hogy a király rende­letileg nyugdíjból újra ténylegel állományba emelt két hires angolbarát tábornokot, ugyanakkor rendelettel nyugdijbakül- dött két németbarát magasrangu kato­natisztet. A két tábornok az ellenállás politikájának volt mindig hirdetője. A német kormány mindent elkövetett. Követe sűrű érintke- Késben állott a jugoszláv kormánnyal. Azonban a legújabb fejle­mények nemcsak a Birodalmat, hanem a délkeleteurópai orszá­gokat is érintik és azok is nagy felháborodással fogadják az ese­ményeket. Kém lehet rajta csodálkozni, ha egyes államok elővigyá­zatossági intézkedéseket is tettek. Szlmovics és Gávrilovics tárgyalásai {Athén MTI) Gávrilovics tárcanél- küii miniszter, volt moszkvai követ, akivek egyes hirek szerint az utóbbi {Bukarest. MTI) Románia vasárnap boszüntotto a Jugosz­lávia rászóró történd kőolaj szállítást. Semmitmondó válasz Berlinnek Hivatalosan jelentik, hogy a német kormánynak arra a felszólítására, hogy Jugoszlávia jelölje meg külpolitikai irányvonalát, megérkezett a válasz. A válasz nem tesz említést a háromhatalmi egyezményről és igy Berlinben a legnagyobb tartózkodással fogadták. A horvátok figyelik a külpolitika alakulását (Zígráb. NTl) A Hrvatski Dnevnik, Macsek hivatalos lapja igy ir: Az uj kormány egy tekintetben erősnek mond­ható: egyesültek az összes szerb pártok. Ezzel szemben áll a horvát paraszt­párt, amelyet ma már nemcsak a belső ügyek, hanem a külpolitika minden mozzanata érd skel. A horvátok ma vezetőikre tekintenek. Ez általános európai és a belpolitikai hely­zet megfontolást, de ugyanakkor hatá­rozottságot követel a horvát nemzet minden tagjától, főként a vezetőktől. Macsek beható tánácskozásokat folytat, ennek célja az általános tájékozódás. Ma az egész világon szá monta ríják, hogy mi történik Jugoszláviában. A horvát parasztpárt vezetősége szi - lárdsn hisz abban, hogy a nép fe­gyelmezettségét továbbva is megőrzi és tekintetét vezére felé fordítja. Róma: A helyzet aggasztó {Róma) Az olasz lapok közül a Te­legraph« foglalkozik bővebben a jugoszláv események követ­keztében előállott bonyolult diplomáciai helyzettel. megjegyzi, hogy a német kormány követe utján kérdést intézett Jugo­szláviához és felszólította Jugoszlá­viát arra, hogy külpolitikai maga­tartását tisztázza- Erre a felszólí­tásra, irja a lap, eddig még nem ér­kezett Berlinbe semilyen válasz. Az olasz kormány mindaddig, mig ez a válasz meg nem érkezik, tisztázat­lannak és homályosnak látja a helyze tét és a tartózkodó várakozás állás­pontjára helyezkedik. A Gazetta del Popolo foglalkozva a jugoszláviai helyzettel, cikkének a következő címet adja: „A helyzet kezd aggasztóvá válni, a szerbek fennhéjázó magatartása“. Az olasz lapok szerint egyébként Magyarországon is súlyosnak tartják a jugoszláviai hely­zetet. Washington és a jugoszláviai események (Belgrád. MTI) II. Péter király Angliában tartózkodó testvéreitől üd­vözlő táviratot kapott, amelyben szere- tetükről és hűségűkről biztosították. Roosevelt is üdvözlő táviratot küldött II. Péternek. {Berlin) A német sajtó megjegyzé­seket fűzve a jugoszláviai eseményekhez, megállapítja, hogy Németország előre látta az angol aknamunka követ­kezményeit. A német lapok szerint mindazért, ami történt Cvetkovics a hibás, mert száműzte Sztojadino- vicsot, aki megmenthette volna a hely­zetet. Sztojadinovics most Boszniában őrizet alatt áll. A Cvetkovics-kormány valóságos politikai harakirit követett el önmagán. Pál herceg a nehéz ese­mények következtében kapkodó magatartást tanúsított és igy átha­tolhatatlan szakadékot teremtett a pár­tok közé. (Zürich. MTI) Minden jel arra mu­tat, Írják a svájci lapok, hogy az USA kormánya megad min­den erkölcsi támogatást az uj belgrádi kormánynak. Washingtoni értesülések szerint Litt­mann a Washington Post cimü lapban irt cikkében megáilapiija: a jugoszláviai események lényege a Berlin elleni magatartásban csúcsosodik ki A bostoni rádióban egyébként német­ellenes magatartásra tüzelő beszé­dek hangzottak el Jugoszlávia felé. Az amerikai lapok arról irnak, hogy Ame­rika segítsége révén Anglia támo­gathatja Jugoszláviát a tengely ellen. * {Szófia, NTl) A jugoszláviai Mar- burgban centralista elemek nímetellenes tüntetéseket rendeztek. A tüntetések S0 rán németellenes röpcédulákat szórtak szét. Z tnev bo’gár kormánypárti képvi­selő az egyik szófiai lapban foglalko­zott a jugoszláviai válság kérdésével. Megállapítja cikkében, hogy az elmúlt 24 órában a jugoszláviai válság súlyos­bodott. A képviselő szerint a jugoszláviai tüntetések a há- romhatalml egyezmény elten irányúitok. A horvátok nem támogatják az uj kor­mányt és Maaek nem hajlandó belépni abba, mindaddig, amig belgrádi kormány tájékozását nimetellenesnek tartja. Matsuoka Olaszországban {Róma) Matsuoka japán külügymi­niszter hétfőn reggel 6 40 órakor érke • zett a brenneri német—olasz határállo másra. A külügyminisztert a határon olasz küldöttség ünnepélyesen fogadta. A japán államférfi szívélyesen búcsú zott el az őt kisérő német diplomaták­tól, majd hosszasan elbeszélgetett a fo­gadására megjelent olasz politikai és társadalmi vezetőkkel. A különvonat 8 óra után indult tovább az olasz fővá­ros felé Róma zászlódiszben, felékesitve várta a japán külügyminisztert, akinek vonata a késő délután érkezett meg. (Sima. Ştefani Matsuoka japán kül­ügyminiszter megérkezett Rómába. Az állomáson Ciano gróf külügyminiszter, a hadsereg és a párt képviselői fogadták» Washington és London nyugtalan (Berlin NTl) Német politikai körök megelégedéssel szemlélik az! a nyug talanságot, ami Matsuoka berlini útját angol politikai körökben kisérte. An gol körök valószínűnek tartják, hogy a tárgyalások az USA magatartását vitatták és az ebből folyó szövetsé­ges magatartást. Nagy ütköi A német véderő főparancsnok sága jelenti: Anglia ellen repülőink folytatták támadásaikat. Az Atlanti óce­ánon több hajót elsü lyesztettek. Re- pülőkötelékeir k egészen Északskóciáig nyomultak elő, ipartelepeket bombázva. Több kikötőben aknákat helyeztek el. A Földközi tengeri harcokban olasz légierőkkel együtt Máltát bombáztuk. Az olasz főhadiszállás jelentése sze rint a göiög harctéren a 9 hadtest Washington is teljesen tájékozat­lan és várja, hogy a tárgyalások mi­lyen gyakorlati következményekkel! járnak Hogy az angolok japán lépéstől tartanak, azt élénken bizonyítja az, hogy Szingapúrba és környékéire újabb erősítéseket küldöttek. it Keretinél szakaszán megtörtük az ellenség tá­madását Északafrikában a német erők­kel közös haditevékenységet végeztünk, Kerentől keletre hatalmas ütközet zajlott le A Földközi tenger középső szakaszán vívott nagy tengeri harc­ban három kisebb nagyságú csata­hajót veszítettünk. Az ellenség veszte • ségét még nem tudtuk felmérni. Az ellenség Tripolisz ellen eredménytelen légitámadást hajlott végre. Az erdélyi reíormátasság közgyűlést tartott Kolozsváron (Kolozsvár) Az erdélyi rtformáius egyházkerület szombatra hívta össze rendkívüli közgyűlését, hogy döntsön a Magyarországhoz visszacsatolt keleti és erdélyi területen felállított önkormány­zatoknak a magyarországi református egyház löbbi részével való egyesítése felett. A teológia dísztermében tartották a közgyűlést, gróf Teleki Artur egyház kerületi vezető főgondnok elnöklésével. A közgyűlésen sokan jelentek meg a közélet vezető fér fiai közül. Vásárhelyi János püspök hódolattal köszöntötte a kormányzót. A megjelen tek perceken át lelkesen éltették a Kor­mányzó Urat. A közgyűlés hódoló tá viratot intézett a kormányzóhoz, gróf Teleki Pál miniszterelnököt, IHman Bá­lint kultuszminisztert és Balogh Jenőt, a konvent világi elnökét táv ratban fld vözölte. Laár Ferenc felszólalása után Vá sárhelyi püspök üdvözölte a kormány képviseletében megjelent báró Bánt ff Dániel földművelésügyi miniszteri, to­vábbá Fáy István kultuszállamhtkárt Az üdvözlésre válaszolva báró Bánffy Dá­niel a miniszterelnök üdvözletét tolmá­csolta Hangoztatta, hogy a kormány értékeli az erdélyi református egyház- kerület munkásságát és támogatni kí­vánj) munkájában. Ezután az egyházkerületi közgyűlés tiszteletbeli tagjává választották Ravasz László püspököt, Pataky Tibor állam­titkárt és Benedek Zsolt koventi előadó- tanácsost. Ravasz püspököt ezenkívül a kolozsvári református teológia tisztelet­beli tanárává választották. Ravasz püspök felszólalása után Vá­sárhelyi János püspük terjesztette elő jelentését Délután a közgyűlés napirendjét tár­gyalták. Az elhunyt Bene Ferenc helyé­be gróf Bethlen Istvánt választották meg fögondnokká. A Temesvári Segélyző Egyesület sepsi­szentgyörgyi fiókjának közleménye Az utóbbi időben gyakrabban elő­fordult, hogy az Egyesület tagjai tag­díjaikkal hátrálékban maradtak. Bár a tagok jógái és kötelességei minden egyes tagkönyvben félreérthe­tetlen módon fel vannak fünfetve, az Egyesület felhívja a tagok figyelmét is­mét arra, hogy az alapszabályok 30. § a értelmében a tagdijak megfizetése min den naptári hó 1 én esedékes és az a tag, aki havi járulékait az esedékesség napjától számított 30 napon belül, tehát a hónap utolsó napjáig nem egyenlí­tette ki, tekintet nélkül arra, hogy erre fel lett-e szólítva vagy sem, törölhető a tagok sorából. Mindaddig, míg egy ilyen természetű hátrálék fennáll, a tag összes jogai, tehát a segélyösszeghez való joga is, fei van függesztve. Ha a tagok iránti előzékenységből a tagdíjak behajtását az Egyesület eset­leg pénzbeszedő által látná el és az bármily oknál fogfa nem jelentkeznék, a tag köteles bármily utón (a fiók iro­dában az egyes ügynökségeknél, postán stb.) gonposkodni arról, hogy a tag dijak, időre befizetést nyerjenek. Ha az efajta hátrálék befizetésének napjától a bekövetkezett haiálese? nap­jáig 60 nap el nem telt volna a tag nem lép jogaiba. Az ezen időpontban fizetett tagdijak csak feltételesen elfo­gadottnak tekintetnek és ezt a körül­ményt nem kell a tagnak külön tudo­mására hozni. Az ilyen a hátrálék ki­fizetésének napjától számított 60 napon belül elhalt tag esetében csak a hárá- lékként és esetleg a folyó hónapra be­fizetett tagdíjak téritendők vissza és a tagnak nem lehet igénye a segélyös­szegre. Az Egyesület nem kötelezhető, hogy a hátrálékok megfizetésére a tagot felszólítsa. Nyomatékosan felhívjuk tagjaink figyelmét tehát a saját érdekükban arra, hogy havi tagdíj fizetéséiknek min­denkor pontosan tegyenek eleget, mert az Egyesület éppen pontosan fizető tagok érdekében kénytelen az alapsza­bályok fent megjelölt előírásaihoz szi­gorúan ragaszkodni és késedelmes fizeté 8 esetén, a bekövetkezett halálesetben segélyeket nem folyó­síthat. napok eseményeiben igen nagy szerep jutott, a görög fSvároíbm tartózkodik, ahol fontos tárgyalásokat folytat.

Next

/
Thumbnails
Contents