Székely Nép, 1941. április-június (59. évfolyam, 74-146. szám)

1941-04-01 / 74. szám

é 1941. április 1 HÍREK Fáy István kultuszállam- titkár és Vásárhelyi Já­nos reff, püspök szerdán érkezik Sepsiszent- györgyre (Sepiiszentgyörgy) Röviden jelentet- iflk már, hogy Fáy István kultuszállam- titkár és Vásárhelyi János erdélyi re­formátus pQspök székelyföldi körútja során Sepsiszentgyörgyre is ellátogat. A magasállásu vendégek szerdán dél előtt, körülbelül 11 óra tájban gép kocsival érkeznek a városba. A városi elöljáróság, valamint a református egy ház minden előkészületet megtett a vendégek fogadására. — A k ézdlvásárhelyl gaz* dacági iskola záróvizsgája. A kézdivásárhelyi gazdasági iskola zá fővizsgáját hétfőn és kedden tartják meg, báró Szentkereszty Béla elnökle­tével. A vizsgán a földművelésügyi mi­nisztérium is képviselteti magát. — Szent Iványi dr. a TÉBE választmányának tagja. A Ta­karékpénztárak és Bankok Egyesülete Szent Iványi dr.-t, a Háromszéki Taka­rékpénztár elnökét váiaszmányi bizott­sága tagjává választotta. — Jelentkezés a vőröske resztes tanfolyamra. Az Orszá­Í jos Vöröskereszt Egylet házi betegápo- ási tanfolyamot rendez Sepsiszentgyör- gyön. Asszonyok és leányok teljesítsék hazafias kötelességüket és jelentkezzenek a kórház irodájában.- Sárga karszallaggal Je­lölik meg a pozsonyi zsidókat. A pozsonyi német lapok jelentése sze rint a szlovákiai zsidókérdés megoldása tekintetében újabb jelentős események állnak küszöbön. A zsidók 10 cm. széles sárga karszallagot kapnak, amelyen a zsidó csillag és „zsidó“ felírás lesz. — Rendbehozzák a Súgás* fürdői utat. A sepsiszentgyörgyi vá­rosi elöljáróság elhatározta, hogy a Súgás-fürdői utat, amely nagyon rossz állapotban van, rendbehozatja. Ebben az irányban a szükséges intézkedések már meg is történtek. A kis városi fürdő forgalmának fellendülése szempontjából ez a kérdés feltétlenül nagyfontosságu. Arra van azonban szükség, hogy az elhatározást rövidesen tett is kövesse. —A sepsiszentgyörgyi Mun- ftakOxpont vezetőségi gyű­lése. A Nemzeti Munkaközpont sepsi­szentgyörgyi szervezete felhívja a szak­mai csoportok vezetőségét, hogy április 3-án este 8 órakor a Kossuth Lajos utca 3. szám alatti helyiségében értekez­letet tart. — Megszánt a „Magyar Szó" A Sebestyén László dr. szerkesztésében Î6 év óta megjelenő Magyar Szó cimfl marosvásárhelyi napilap megszűnt. — Mozdonyvezetői képzés­re alkalmas Ifjakat keres a MÁV. A kolozsvári állami munkaköz­vetítő hivataltól nyert értesülésünk sze­rint a Magyar államvasutak 25 30 év körüli, négy középiskolai osztályt vagy ezzel egyenértékű vas- és fémipari szak­iskolát végzett megbízható, intelligens magyar fiatalembert keresnek, — 30 at, 40- et — akiket kiképeznének mozdony- vezetőnek. A jelenkezőknek felvételi vizs­gán kell tulesniök, amely intelligencia ké­szültség jellegével bir. Ezután fél évig 52 faltér órabérrel fütőházi gyakorlatot foly­tatnak, majd további fél évig megfelelő fizetéssel tanonckodnak egy-egy moz­donyvezető mellett. Egy év után segéd- mozdonyvezetői kinevezést kaphatnak. Az illetők jelentkezésükkel forduljanak a kolozsvári állami munkaközvetítőhöz (Hitler Adolf tér 9) Ugyanez a hivatal kb. 1000 kubikust tudna elhelyezni há­rom havi munkára a Nagyvárad—Ko­lozsvár vonalon. SZIKIIT KIT Súlyos testisértés vétsége udvarlás miatt A sepsiszentgyörgyi törvényszék 7 kovésznai legényt két—két havi fogházra Ítélt (Sepsiszentgyörgy) Egy csinos szók- „ nya miatt támadt nagy verekedés ügye 1 került a törvényszék elé, olyan ügy, I amelynek majdnem nagyon súlyos kö- s vetkezményei lettek. Még a mult év szeptemberében tör- | tént, hogy Kovács József kovásznai asz- | talos egy vasárnapi napon hazakisérte | egyik nőismerősét, akire több legény is | szemet velett Alighogy elváltak és Kovács I hazaindult, hátulról egy kő érte, maß j hirtelen nyolcán—kilencen körülkapták és f ütlegelni kezdették. El akart menekülni, í azonban hátulról egy kő úgy találta el, l hogy összeesett. A támadók beérték és ! összevissza rugdalták. Kovácsnak eltört a I kulcscsontja, súlyos koponyatörést szén- f vedett, halántékán, l&hán nyílt sebek voi- l tak, úgyhogy az eset következményeit \ csak két operációval tudta kiheverni, i Az elmúlt 24 órában a kővetkező események játszódtak le Romániában: Lupescuné 53 millió lej értlkü va gyónót hatósági rendeletre elkobozták A román exkirály szeretőjenek földjeit minden kárpótlási igény nélkül sajátí­tották ki. Ugyanakkor felszólították mindazokat, akik tudnak arról, hogy az elkobozott és kisajátított vagyonokon kívül Lupescunénak voltak, illetve van­nak é még az ország más területein is vagyonai, hogy büntetés terhe mellett haladéktalanul tegyenek arról jelentést. * A legioni8ta lázadás részesei ellen indított eljárás során Romániában letar­tóztatták Suciu loan asttalos mestert, volt alvinci polgármestert, afci inasaival a lázadás megkezdésekor koporsókat ké­szíttetett ellenségei számára, akiket meg akart gyilkoltatni. sőt a válla másfél centivel rövidebb is lett. Az ügyészség a verekedők ellen magánosok elleni erőszak és súlyos testi­sértés büntette miatt emelt vádat. A vád­lottak beismerő vallomást tettek és erre, valamint fiatalságukra való tekintettel a bíróság nem állapította meg a bűntettet, hanem csak a vétséget és Lénirt László, Temérdek András, Ugrón János, Dézsi László, Jeszenovics-Pevcella József, Ugrón Sándor és Buttyka Pál kovásznai lakó sokat 2—2 hónapi fogházbüntetésre, a legenyhébb büntetésre ítélte. Két vád­lottnak : és Tódor Bélának az ügyét, akik nem jelentek meg, elkülönítették, azon ban nem kétséges, hogy ezekre is két hónap fogház vár. A román közoktatásügyi miniszter rendelete értelmében mindazokat a szer­zeteseket és állami oktatókat, akik ellen a legionista lázadásban való részvétel miatt eljárás indult, felfüggesztették ál lásukból. * Constancából jelentik: Az elmúlt nap fél tiz órakor szokatlan természeti tüneményt láttak feltűnni a constancai kikötő felett. Az égen ugyanis egy rend kívül fényes üstökös jelent meg, amely fél óráig vo't látható. Ugyanebben az időpontban Barladban erős földlökéseket észleltek. Még nem derítették ki, hogy a földlökések összefüggésben voltak-é az üstökös megjelenésével? * A román fővárosból származó érte­sülések szerint a romániai népszámlá­lást április 6 án folytatják. (MTI) 3. été»» let köszönetéit nyilvánította Berecz János mérnöknek és György F. István kőzbir- tokossági elnöknek, akik különösen so­kat fáradoztak e nagyszabású terv elő­készítésén. László Ántal városi főmérnök beje­lentette, hogy az iparügyi minisztérium hozzájárult a Gyilkos tónál létesülő vil­lamosközpont felállításához, melynek a- lapszabály tervezete is elkészült. Olyan nagy az érdeklődés, hogy teljesen is­meretlen tőkések is akarnak részvényt jegyezni, Gyergyő székely népe azonban e vállalkozáshoz nem fogad be idegent, mert azt akarja, hogy a villamosköz­pont csak az övé legyen és csak neki jövedelmezzen. Az értekezlet örömmel vette tudo­másul, hogy az Erdélyi Párt gyergyói tagozatának előterjesztésére a MÁV bu­ds pesti igazgatósága elrendelte a besz­tercei Kússz és Skutecki vasútépítési vál­lalatnak, hogy a Déda—Szeretfalva kö­zötti vasútvonal építésénél alkalma»tar­nak gyergyói székely munkásokat is. A cég 200 fuvaros küldése iránt már meg is kereste az Erdélyi Párt gyergyói ta­gozatát 12 pengő napidij mellett. A ta­gozat 16 fiatal gyergyói munkásnak szerzett Budapesten munkaalkalmat egy faárugyárban. A lelkes hangulatban lefolyt ülésen dr. Domby János városi főjegyző és Puskás Imre főszolgabíró is résztvettek. — Múzeumi ismeretterjesztő előadás. Csütörtökön, április 3-án este fél 9 órai kezdettel a müzeum dísz­termében „A Székely Nemzeti Muzeum feladatai“ címmel Herepei János igaz­gató előadást tart. 3xi — A székelyföldi ipari szak­oktatás kérdőié. A székelyföldi ipari szakoktatás ügyében értekezletet tartottak a budapesti kereskedelmi és iparkamará­ban. Az értekezleten Gaul Károly mi­niszteri tanácsos ismertette a kormány szándékait a székelyföldi iparosság szel­lemi színvonalának fejlesztése érdeké­ben. Marosvásárhelyt már meg is nyílt az első ipari közigazgatási szaktanfo­lyam s ennek százhúsz hallgatója van. — Meghalt Klapka tábor­nok termászetee fie. Jerome Klapka Jerome, a hires angol iró, a Három ember egy csónakban világhirfi regény szerzője 80 éves korában meg­halt. Jerome K. Jerome egyes hírek szerint törvénytelen gyermeke volt Klap­kának, a magyar tábornoknak, más verzió szerint anyja CBak a magyar tábornok iránti tiszteletből adta neki a Klapka nevet is. — Kedvezményes ásvány­olaj beezerzéce. A polgármester felhívja a sepsiszentgyörgyi traktortu­lajdonosokat, hogy kedvezményes ás­ványolaj iránti kérelmüket a pénzügy­igazgatósághoz nyújtsák be. A kérelem bélyegmentes. Fel kell benne tüntetni, milyen célra, milyen gyári számú, és elnevezésű, hány lóerős motorra van az igénylés, hol foglalkoztatja azt, mi a fogyasztása és milyen cégektől akarja azt beszerezni. Az igénylés szükséges­ségét községi bizonyítvány láttamozá- sával a gazdasági felügyelőség igazolja. — Cukornagykereskedői kijelölés. Akik cukornagykereske­désre pályáznak, azok folyamodványai­kat a 59.000/1940 K. M. rendelet 3. paragrafusa szerint felszerelve minél hamarabb adják be az elsőfokú Ipar­hatósághoz. — Japánban egy uj védő­oltást állítottak elő a tuber­kulózis e llen. Az uj szer neve „A—0“. Feltalálója japán professzor, Raukichi Arima, akinek Japánban si­került kb. 3 millió eredményes gyógyu­lást elérni találmányával. A Kínában harcoló japán katonákat mind beoltják az uj szerrel. Részükre díjtalanul szál­lítja az Arima-intézet az ,A—0“-t Megalakították a nagy gyergyói fa-szövetkezetet Az iparűgyi minisztérium elfogadta a Gyilkos-tó viilamosközpont tervezetét (Gyergyószentmiklós) Az Erdályi Párt gyergyói tagozatának gyergyószentmiklósi gazdasági szakosztálya a gyergyói köz ségek és közbirtokosságok vezetőinek, valamint az Erdélyi Párt községi tago­zati elnökeinek bevonásával a helybeli közbirtokoíság székházában a gyergyói medencéi érintő igen fontos gazda tági kérdések megtárgyalása végett ülést tartott, amelyen dr. Gaál Alajos elnökölt. Megnyitó beszédében fejtegette az úgynevezett arányositási eljárások előtti idők általános jólétét, mely a multszá- zad 70 es éveitől fokozatosan szegény­séggé változott át. A román uralom alatti rablógazdálkodás tönkretette Gyergyó kincsét, a fatermelést, mert nemcsak 60—80 éves fákat irtottak ki, hanem 20 éves fákat is, még hozzá tarvágással, úgyhogy egyes területekről minden fenyő kipusztult. Ma már csak ipari üzemek, elsősorban egy cellulózé gyár alapítása segíthet Gyer­gyó népén. A cellulózé gyár legkevesebb 1500 munkáBt tudna foglalkoztatni. Ki lehet aknázni a föld mélyében rejlő kincseket is, rengeteg ipari üzem léte­sítésére nyílna lehetőség, hiszen a leg­fejlettebb ipari vidék — a Szászföld — a határokon kivül maradt. Úgy kell berendezkednie Gyergyónak, hogy saját terményeit a fogyasztóknak is lehetőleg közvetlenül adhassa el és a még meglevő erdővagyonok évi hárommillió pengős jövedelmiből 30 —40°/o-ot ne idegenek vág­janak zsebre. A nagybankok kezében levő fakereskedelem versenyével csak szövetkezeti alánon lehet helytállani. Gyergyószentmiklós, Tekerőpatak, Ki- lyénfalva, Gyergyóujfalu, Gyergyócsoma- falva, Szírhegy, Ditró és Gyergyóremete községek kiküldöttei egyhangú lelkese­déssel mondották ki a nagy gysrgyói faszövetkezei megalakítását és Berecz Já­nos erdőmérnök vezetésével négyes bi­zottságot küldtek ki a szövetkezet alap­szabályainak kidolgozására. Elhatároz­ták, h:>gy dr, Gaál Alajos gyergyói el­nök ^vezetésével küldöttség megy Bu­dapestre, hogy ott illetékes helyeken a szövetkezet részére hitelt biztosítson. A gyergyószentmiklósi gazdasági szakosztályt a gyergyói községek bírál­nak, közbirtokossági elnökeinek és az Erdélyi Párt helyi elnökeinek bevoná­sával átalakították a gyergyói tagozat gazd isági szakosztályává. Számos hozzászólás után az értekez Rendkívül fényes üstökös jeleni meg a romániai tengerpart lelett Elkobozták Lupescuné vagyonát — Barladban földrengés volt — Koporsókat készíttetett ellen­ségei számára Alvinc volt polgármestere

Next

/
Thumbnails
Contents