Székely Nép, 1942. július-szeptember (60. évfolyam, 146-221. szám)

1942-07-01 / 146. szám

Kdr&si Csóva SŐmSor-£v ÜL éyfoíycrn 146. szám ■r: * Mttäfr fw szerda tí'L't^Jv1 íi k, ‘1‘ jű. b Jt i> - J .» K : !#y hűnapra — — — — — 2.59 pengő Kegyed evre — — — — — 3.20 pengő l el évre — — — — — — 14.40 pengő Égé® évre — — — — — Ä3.SG pengő FUG^L.LEN F*Ot.lTIKJVl NAPILAP KIAOOTUUAJDONOBi JÓKAI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁMABAa SZERKESi&TCSÄG fS KIADOHíVATAJL: Sepsissentgyörgy, Gr ól Teleki ’ Pál-tér 4. ra. Tele/onsnám: 69. — ®nseJ.élye*vo a Magyar KI*. Miniszterelnökség 14.015—194J. M. E. UI. száma alatt ’• ÜíL.Í^— Arcvonalra induló honvédeket búcsúztatott Csíkszereda ■ A „Székely Nép“ munkatársának első tudósítást keletről Számtan! pontossággal következnek ba — afrikai és keleti fi^dszintér eşenitkk ‘ 'Süiüióm'tlÚHMMlérmlh&k a német ri* *’*'*f*. i í«fífrf ' J: I * A volchovi arcvonalszakaszon 32 ezer szovjet katona esett a szövetségesek fogságába A németek újabb 16 amerikai hajót süllyesztettek el — Olasz repülők heves bombatáma­dást intéztek Gibraltár ellen — Mannerheim finn tábornagy visszaadta Hitler látogatását A miniszterelnök nyilatkozatai a „Berliner Lokalanzeiger(C-nek Budapest, junius 30. (MTI.) Kállay Miklós miniszterelnök, a „Berliner Lo­kalanzeiger“ -nek adott nyilatkozatában hangoztatta, hogy a Hitlernél tett látoga­tása során csaknem számtani pontossággal közölték a szovjet és az afrikai harctér várható eseményeit, amelyek mostanában mind beteljesedtek. A miniszterelnök azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez a nyár tisztázni fogja Európa helyzetét és már ebben az évben megindulhat az uj Európa kialakulása. Berlin, junius 30. (NTI) Észak-AfríEd" ban a tengely csapatai hétfőn délelőtt el­foglalták Marsa Matruhot. Az erődítmény elfoglalása alkalmával újabb 6 ezer foglyot ejtettek a ten­gely csapatai. Ezenkívül 36 harcikocsit is zsákmányol­tak. A keleti harctéren a volchovi szakaszon a tél óta folyó harcok után 32 ezer foglyot ejtettek, továbbá 649 ágyút, t71 páncéloskocsit, 2900 gép­puskát és más egyéb hadianyagot zsákmányoltak a szövetségesek csa­patai. Az ellenség vérvesztesége sokszorosan fe­lülmúlja a foglyok számát A Keleti-tengeren, a Mexikói-öbölben és az Észak-Amerikai Egyesült Államok ke­leti partvidékén a német tengeralattjárók! 16 ellenséges hajót süllyesztettek el 107 ezer tonna űrtartalommal. A Szebasztopol ellen megindított had­műveletek olyan fokot értek el, amelyről elmondható, hogy a szovjet ellenállása megtört Berlin, junius 30. A vezéri főhadiszál­lás hivatalosan közli: A Szebasztopol el- ,en folyó támadás során a németek betör­jek a belső vonalakba. Román erőkkel gyüttmüködve elfoglalták a vidéket ura­ló Sapun magaslatot. Keresnél egy 18 hajóból álló kötelék a szorosan át megkí­sérelte az előretörést, de megakadályoz­ták ebben. A Donec-medencében az ellen­ség helyi támadásai nagy veszteséggel összeomlottak. A volochinovi tisztogató műveletek során több ellenséges csapatot megsemmisitet- iink. Ezek során 1100 foglyot éa 21 páncélost ejtettünk. Helsinki, junius 30. (NTI) A finn csapa, tok főparancsnoksága közli: A finn öböl­ben elsüllyesztettünk egy ellenséges Stockholm, jun. 30. Mint Alexand- riából közlik, junius 25-én Kairóban véres zavargásokra került sor, ami­kor az angol katonai hatóságok kísér­letet tettek arra, hogy a Kairóban lakó görög kereskedőket fegyveres szolgálatra sorozzák be. A nyugalmat gyorsnaszádot és 2 kisebb hajót megron­gáltunk. Az angol bombázók ismételten táma­dást intéztek Bréma városa ellen. A tá­madó repülőgépek közül az eddigi jelen­tések szerint 13 bombázót lelőttünk. Német tengeralattjárók két nap alatt az Atlanti-óceán nyugati részén újabb 14 amerikai hajót süllyesztettek el 98 ezer tonnatartalommal. Az elsüllyesztett hajók legnagyobb része repülő rakománnyal volt megterhelve. Berlin, junius 30. (NTI) Az utóbbi két nap alatt az Atlanti-óceán nyugati részén, csak akkor sikerült helyreállítani, amikor a rendőrség erősítést kapott és a tűzoltók fecskendőkkel fékezték mcg a zavargókat. A tömeg szidal­mazta az angolokat. 13 egyén megsé­rült és kórházba szállították őket. a Mexikói-öbölben és a Karaibrtengeren elért eredménnyel együtt júniusban a né­met haderő 892.700 tonnányi hajóteret süllyesz­tett d. 1939 szeptemberétől, a háború kitörése óta, a németek 19 millió 100 ezer tonná­nyi ellenséges hajóteret süllyesztett el. Róma, junius 30. (Ştefani) A 763. szá­mú hivatalos olasz hadijelentés közli: dasz és német gépesített osVopok vissza­vertek az ellenség páncélos egysegeit és elhagyták Fuka község vidékét. Marsa Matruh megtisztítása során újabb néhány ezer ogoly került a tengelyhatalmak ke­zére, azonkivüi nagymennyiségű hadianya­got is zsákmányolták. Légi kóteltkuuk tá­madta ez ellenség visszavonulási itt vona­lait és légiharccL során 3 angol repülőgé­pet lelőttünk. Repülőink 29-én megtámad­ták Gibraltár repülőterét és hajjkuctő- jét, amelyekben súlyos károkat okoztak. Rómát is meglátogat­ják leventéink Firenze, junius 30. (Stetant). Semmi sem jellemzi jobban a magyar levente csapatok népszerűségét, mint az, hogy a firenzei rádió kedden magyar dalokat és levente indulóira.* játszott Nagy Gyula, aki a festámüvészieti verseny győztese, szeptember 1-én kezdi meg tanulmányait Firenzében a város köi^^An A magyar leventék csapata szerdán Rómába utazik, ahol előreláthatólag egy-két napot fog eltölteni­Véres zavargások voltak Kairóban Ara io fillér

Next

/
Thumbnails
Contents