Székely Nép, 1943. április-június (61. évfolyam, 73-144. szám)

1943-04-01 / 73. szám

LXî, évíeíysm 73* síim $«pi!si«nîgy5rgy,' 1943.’ április 1„' csütörtök KLÖFTZETSSr DIJAK: A Eiry hónapra — — — — 3.28 peafó j »gyed évre-----­-------9.20 pengS \ Fel évre ------—- — 18.40 pengő Egész évre — -------------*6.80 peagS Csekkszámla: 72.254. v Fţ^_^ITŢLKfM_P»OI,mfCAI NAPILAP Ki AD4TULAJMMM • JÖKAI NYOMDA IN4S2V«NYTAR«AiAfil A V SzerkesztSség és kiadóhivatal: SEPSISZENTGYÖRGY, GKÍ)K TELEKI PAL-GTCA \ SZÁM. Szerkesztőseit tivbenctö 59. Kiadóhivatali távbeszélő 109. Kéziratukat nem adunk vissza. EGY VT, EGY CÉL Irta LÁSZLÓ ZOLTÁN Sokszori kaptunk már szemrehá­nyást és mi is kénytelenek voltunk elismerni, hogy feltorlódott kérdé­seink rendezésénél többször vezérelt «2 ötletszerűség vagy az egyéni ér­dek, mint a rendszeresség. Hogy en­nek milyen következményei voltak és vannak, felesleges részletezni. Annyi bizonyos, emiatt hiányzik 'még sok olyan intézményünk, üze­münk, amire pedig elengedhetetle­nül szükségünk volna. A terveknek, 'kívánságoknak és óhajoknak külön­böző szemszögből és különböző uta­kon különböző helyekre való eljut­tatása aligha segítette elő a mcgol- lást, sőt a tapasztalat sok esetben ép­pen a lényeg elsikkadásáí mulatja. • Nem uj gondolat a székeit/ sor*- Uérdéseknek közös megbeszélése. Hókat, irtunk és hallottunk a negy­ven évvel ezelőtt; összeült csiktus- nádi székely kongresriusról s annak eredménytelenségéről. Azóta sokszor visszatért a Székely szellemi és gaz­dasági egység kiépítésének gondola­ta, de elég-e, ha csak óhajtás marad testvéri összefogásunk? Úgy véljük, hogy azok az okok. amelyek annak idején cletrehivták a tusnádi kon- I gresszust, ma is fennállnak, sőt iga- \ \zán csak mást sürgetik a közös j munkát. A Század elején egész gaz- I daság.i életünk idegen érdekek szol- j gátatában állott, idegenbe vittük Itermelésünkét és idegenből fedeztük szükségleteinket. Ez a folyamat lé­nyegében felszabadulásunkig tartott! De mennyivel került ekkor előnyö­sebb helyzetbe gazdasági életünk? !A felvevő és ellátó piac, amelyet mi erősítettünk, gazdagítottunk mun­kánk verejtéke árán: elveszett. 'Amint a század elején megláttuk a gazdasági átállítás szükségszerűsé­gét, éppen olyan döbbenetes módon eszméltünk rá a felszabadulás után ellátásunk újjászervezésének elke- rüíhctetlenségére. Talán éppen a I felfokozott él niakarás. a sok felgyü­lemlett és most már szabad utat ke­reső . életerő adta a rengeteg tervet, ötletet uj berendezkedésünkre. Bi­zony szomorú az a megállapítás, hogy ebbe a végeredményben egész­ségesnek indult tülekedésbe túlsá­gosan belevegyült a magán érdek, amelynek túlsó szálait ezelőtt ép­pen- ellenségeink tartották kezükben. Ez aztán itt-ott széthúzást és gyű­lölködést. váltott ki. Hála Istennek azonban ezt ma már jól látjuk és bátran, férfiasán meg is merjük mondani. Ami még örvendetesebb: próbáljuk jóvátenni ft mulasztásokat, noha a kezdeti, forszén kivételes lehetőségek többé item, térnek vissza. Háborúban va-^ gyünk s az amit 1940. végén, vagy ■1941. elején magunkra, fordíthattunk volna, ma azt sokkal magasabb ér- Idekc'k szolgálatába kell állítanunk. Megállították az angolszász támadást Afrikában ft* llmtn-ténél szovjet állásokat foglaltak ©I © ném«* tok - A Ladoga-í^tól délre bolsevista támadásokat vertek vissza Újabb 103 ezer tonna angolszász hajóteret süllyesztettek el a németek a világtengereken A lengyelek utolsó emberig ellenszegülnének minden olyan igénynek amely lengyel felségjog ellen irányulna — hangoztalla Sikorszky Boriin, márc. 31. (NTI; A német véderő főparancsnokság» ml k Mva tă­ios hadi jelentése: A keleti arcvoiial déli és középső szakaszán a nap nyugodtan telt el. A Kubán-híd főnél és Yjazmától nyugatra indított ellenséges előrelő- rési kísérleteket tüzérségünk tüze és repülőkötelékeink támadásai meg­hiúsították. Az Ilmen tótól délre arcvona tunk megrövidítésére irányuló támadó vállalkozásunk a nagy terepnehézségek ellenére is el­érte célját. Â Ladoga-tóíól dél- re a kemény, de eredményes üt­közetek tovább tartottak. 2 cl fenséges zászlóalját bekerítve megsemmisítettünk. Sok náncé lost kilőttünk. A ttinMai elhárító csata egyre tart. Néhány szakaszon az eltensé ges támadó tevékenység a né­met-olasz csapatok eredményes ellentámadása folytán alábbha­gyott, bár számos arcvonalszakaszon az ellenség folytatta súlyos támadásait, amelyek csapataink szilárd elhárítá­sán kedden is összeomlottak. A légi­erőnk éjjel-nappal újból és újból be­avatkozott a harcokba. A Földközi-tengeren egy német Mindettől függetlenül úgy látszik, két és fél évnek kellett eltelnie, hogy észbe kapjunk: nem jó utón járunk. Mintha a sok jó intelemnek foganatja kezdene lenni. Legalábbis ezt kell ereznünk a szerda délelőtti négyórás sepsiszentgyörgyi közgaz­dasági értekezlet után. Annyi élet­revaló, okos ötletet hallottunk itt, hogy ha azokat rendszerbe foglal­juk, s csak egyrészvket valósítjuk meg abban a szellemben, amelyben általában az egész értekezlet^ lezaj­lott., jelentés lépéssel visszük clöbb­teberhaj® megtámadott és elsülJycs/,- J .t*tf egy angol leugeú-álattjárőt. A német légierő Anglia déli part­vidékének katonai célpontjai elleti ismét meglepő és hatásos támadást intézett. A támadás igen eredmé­nyes volt. Berlin, márc. 31. (NTI) A vezéri főhadiszállás külön jelentése alapján a véderő főparancsnokság közli: Tengeralattjáróink a különböző után­pótlási útvonalon ismét súlyos csa­páit mértek az ellenségre. Az At­lanti-óceán középső részen és a Földközi tengeren legnagyobb részt hajókaravánokból 17 súlyosan meg­re a székely gazdasági életet a kö­zösségi érdekek helyes szolgálata felé. Az üléstermet uj szellem járta körül és minden szó megett a közös székely akarás, tettvágy húzódott meg. Milyen öröm volna, ha Három­szék példáján felbuzdulva, a többi székely megi/ék is hasonló értekez­letre határoznák el magukat és adottságaikról, jövő terveikről tájé­koztatnék a testvérmegyéket, Talán nem tartozik az álmok közé az sem, hogy egyszeresük nüßi a négy mé­Berlin. márc. öl. [NTI) Eddigi jc* leütések szerint a bolsevisták már-- eins 30-án 33 repülőgépet, vesztet­lek. ‘26 gépet légi harcokban lőttek le. 5 gépet a légvédelmi tüzérség pusztított el kettőt, pedig a földön semmisítettünk meg. rakott, összesen 103.500 tonnatnr- talmú ellenséges kereskedelmi hajol süllyesztettek ék A Biszkaja öbölben ellenséges bombázók támadást intéztek német tengeralattjárók támpontja ellen. Tengeralattjáróink légvédelmi tüzér­sége 5 nehéz bombázót lőtt le. hely megye szellemi és gazdasági éleiének vezetői összeülnék, félre dobnak minden egyéni és helyi vo­natkozású érdeket, őszintén egymás szemébe néznek és székelyhez illő mnltsággal olyan kérdésekről kez­denek tárgyalni, amelyék utat nyit­nak az egészséges gazdasági fejlő­désnek, egyben pedig élő valósággá teszik a székely közösséget. Nem elérhetetlen vágyak ezek. Csak emberek kellenek, akik felráz* zák azokat, akik még ma sem akar* nak felocsúdni tespedtségükből. j * Ara aaiaiér A szovjetunió nemcsak az angol- szász hadianyagra, hanem az angol­szász eleiemre is rá van uia va Amszterdam, márc. 31. Az angil hírszolgálat híradása szerint Boo- scvclt az Edennel folytatott tanács .ozások befejezése után tárgyaló saikról nyilatkozatot tett. Megemlít .tie, hogy a megbeszéléseket a Szov­jetunió megbízottjainak jelentétében folytatni fogják. A további értekez­let anyaga ugyancsak az angolszász szövetségeseknek, főképpen a szov­jetuniónak hadianyaggal és élelmiszerről való ellátása lesz. Az együtt lefolytatandó tárgyalásokra a Szovjet megbízottait Roosevelt április vé­gére az Egyesült Államokba már meg is hívta. 17 angolszász hajó a tenger fenekén A

Next

/
Thumbnails
Contents