Székely Nép, 1944. július-augusztus (62. évfolyam, 146-198. szám)

1944-07-01 / 146. szám

LXIf. ^vfcfyam 148', szám SepslsirenîgyCreţi; 1944 Julius szembat V ■ ■ ELŐFIZETÉSI DIJAK: Err hónapr*--------------L89 Kegyed évre — - 15.48 peng# Fel évre *— —----------24.80 pens« Ügy évre — .----------— is.ee pengő Csekkszámla: "2.554 pd@getle:n politikai napjup KIADÖTULAJDONOS ■ JÓKAI NYOMDA RfiSZVeNYTARSASAO é# kiadährvaSa-R 8KPSEBZKNTG Yö RGT mtAV TELEKI PÄL-UTCA 4 SEAM Bxerk&atfaégi tóvbesaélö 8* KUEMvátaU távbesrélé 16* Kéziratokat nem adunk ’iw. PiCgMlIIlH II ilállilisiilí pencil ícirorfóiEiadása NagyBudapcsá ellen A ledobott bombák nagyrésze lakatlan területre esett — A vidéki városok közül Kaposvárt bombázták M fggcsil! Aiiaoiak megszahlíotta Kapcsolatait Finn- ©rsiággai — A finn siociiltScsslíratáis istámra is táisiogatfáh iMomles iiormaaqat Laval Franciaországnak a háborúban való fokozottabb rész- vételéről tárgyalt a birodalmi kormánnyal Cherbourg parii illegal továbbra is f ^tartóztatják a kikötőbe pehatOufii aeearé angolszász hatókat Budapest, június 30. (MTI) Pénteken reggel Budapesten megszólaltak a szirénák. A bombázó köte­lékek a főváros külvárosainak lakónegyedeire, valamint tobü vidéki városra bombaesót zúdítottak. Ember­életben és anyagiakban károk keletkeztek. A kialakult légicsatában vadászgépeink a légeiháríió ütegekkel együtt számos gépet lelőttek. A mentési munkálatok még a légiriadó tartama alatt megindultak. A támadó gépek egyik hullámát a Dunán­túl felett szétverték csak későn léptek be északi hatá­rainkon és így az utóbbiak a saját tüzérség és vadászok zavarása közben vadaszkíséret nélkül repül­Hivatalos Je’entós a csütörtök éfleli berepülésről „Székely cfCatwtát" ■ centeri uj időszaki lap kér szeretst- teiteljes bebocsátást a magyar ott- honák ajtaján. A lap első vezércik­kéi az erdélyi hadtest parancsoké irta. Olyan időben hívta életre az uj lapot a székely közérdek, amikor a papirpusztitó időszaki lapok egész sorát ‘kellett a magyar szellemi élet illetékes irányítóinak megszüntet­niük s e ‘ körülmény magábgnvéve is sakmindent megértet. Kétségbe- | ejtően kezdetleges hitbuzgalmi fo- 1 lyóiratok, tizedrendü szakmai köz- 1 hönyök, zsarolásra alapított közgaz- 1 da.sági „orgámumalt“, plyetykarova- 1 tokból élő társadalmi lapok és sex- | appeal árjegyzékek százai növelték | a szellemi és erkölcsi dwnsztot. zi- | Látták szét a magyar köztudatot s rombolták le tövig a magyar közvé­lemény egységes építményeit. Kony- hastilusöan és cséilédszobaizsar.gon- ban írott újságcikkeken művelőd­tünk. s « gettó stilmüvészéitől ta­nultuk, — valaha, — az erkölcsöt, a szellemet és a magyarságot. Néhány hónap óta « magvar szel­lem iránya és kifejező eszközei vál­toztak. Kipusztitottuk o magyar életből a kétértelműséget és a zsi- dószabadelvű tájékozódást* Vissza­szorítottuk a hivatásos bomlasztÓ- kat és a hivatásos rendibontókat s otthont kapott végre lapjaink ha-, sábja-in a hősi magyar szemlélet, amelynek a ,Székely Határőr“ ve­zércikke köbevésére érdemes, ma­radandó megnyilatkozás. Ritkán ír­tak papírra hasznosabb és szebb sok or okát, mint az erdélyi honvéd- hadtest parancsnokának alábbi buz­dításai: — Ne legyen ez az újság papír és nyomdafesték, hanem a Székely­földnek és a székely népnek lélek­kel tett, messzéhangzó lármafája, amely mint mindég a székelység súlyos harcaiban. most is hozzon minden székelyt egy zászló alá a táborba _ — Legyen e lap lelki megszerve­zője a székely kalákánk, amelyben feloldódik mindem, széthúzás, min­den kis vagy naay egyéni érdek. Eggyé forrunk mindannyian, akik őseink ezeréves jogán birfuk a föl- B det. Végnélküli harcainkban együtt I véreztünk, munkákban együtt ve- | rejtékeztü/nk érte. Ez a kaláka ne I csak ételt adjon a dolgozóknak, ha- i nem erőt is a harcolóknak, bizodal- íj mat a váróiknak, támogatást a reá- I szorulóknak. Ne süthessen nap 8 eiyan székely palotába, vagy havasi kunyhóba, hol ne találná ott e ki­apadhatatlan tűzet. Tudjuk, hogy az uj székely újság az előtte álló feladatokat meg fogja Budapest, június 30. (MTI) Jú- jj nius 30-án a koradélelőtti órákban többszáz ellenséges gépből álló kö­telék repült be déli határainkon az I ország légiterébe. A támadó gépek kát hulláma a Balaton felett gyüle­kezett és Nagy-Budapest ellen tá­madást hajtott végre. Az ellenséges gépek harmadik hullámát saját és szövetséges vadászok még a Dunán­túl légiterében szétszórták és visz- szatérésre kényszerítették. Az ellen­ség bombáit az elháritótüz hatása következtében Nagy-Budapesf kü­lönböző területére szórta le és azok legnagyobbrésze lakatlan területre hullott. A vidéki városok közül Ka­posvár jelentett bombázást. A tá­madó gépék visszarepüiésének ide­je alatt délen ellenséges, felvevő vadászköteiékek repültek be észa­ki határaink felé, ahonnan eredmény nélkül V .k vissza, mert a felven­ni szándékolt ellenséges kötelékek Budapest, jun. 30. (MTI) Június 29-én az éjjeli órákban egyes ellen­séges gépek széles kiterjedésben, több útvonalon a Dunántúl nyugati részén délről észak felé átrepülték az ország légiterét és azután nyu­gat felé kanyarodtak. Bombázásról, károkról jelentés nem érkezett. * Budapest, jún. 30. (MTI) Az el­lenséges légitámadások, vagy áíre- pülések alatt kialakult légiharcok­ban igen sok ellenséges böfabázó- és vadászgépet lőnek le saját és szövetséges vadászaink, valamint a légvédelmi tüzérség. Amint hivata­los helyről közük, a lezuhant gé­pek roncsaihoz hozzányúlni és azok­ról bármely alkatrészt, elvinni szi­gorúan tilos. A büntető törvény- könyv szerbit ugyanis a repülőgé­pekről ledobott tárgyaknak, valamint a gép személyzetének ruházati és egyéb holmijának jogtalan eltulaj­donítása lapás bűntettének minősül és 5 évig terjedhető börtönnel, sú­lyosabb esetekben 10 évig terjedő fegybázzal megbüntethető. Ugyanígy megbüntetik azokat a személyeket is, akik tudomással bírnak ilyen el­tulajdonított holmik rejtegetőiről s erről a hatóságot nem értesítik. oldani, kötelességét a szikelység- gél szemben teljesíteni fogja, ha támogatásunkkal életiéhe tőséget és levegőt biztosítunk számára. S azt hisszük, ez u legkevesebb, amivel az uj székely lap és az egységes ma­gyar közszellem iránt tartozunk, m Ara “I tdtâr ték át légiterünket. Eddig több el- í lenséges gép lelövéséf jelentették. 1 A kár kivizsgálása folyamatban van.

Next

/
Thumbnails
Contents